Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií
Uzatváranie zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti

Všeobecné informácie

Union zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej „Union ZP“) je povinná uzatvárať zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti:

S účinnosťou od 1. novembra 2011 je Union ZP podľa § 6 ods. 4 písm. h) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 581/2004 Z. z.“), povinná „uverejniť na svojom webovom sídle zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia, ktoré zdravotná poisťovňa uzatvorila s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti (§ 7), vrátane príloh a dodatkov k zmluvám vrátane príloh do 30 dní odo dňa uzavretia takejto zmluvy alebo dodatkov k zmluvám; ak sú súčasťou zmluvy osobné údaje, tieto sa okrem mena, priezviska alebo názvu a sídla poskytovateľa zdravotnej starostlivosti nezverejňujú“.

Podľa citovaného ustanovenia zákona č. 581/2004 Z. z. je Union ZP povinná uverejňovať na svojom webovom sídle všetky zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (ďalej len „zmluva“), uzatvorené s poskytovateľmi zdravotnej, lekárenskej starostlivosti, dopravy ako služby súvisiacej s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a s poskytovateľmi služieb súvisiacich so zabezpečovaním starostlivosti o poistencov, ktorá nadväzuje na zdravotnú starostlivosť poskytovanú zdravotníckymi zariadeniami zhotovovaním, opravou, úpravou, výdajom a predajom optických zdravotníckych pomôcok (ďalej len „poskytovateľ“).

Podmienky postupu pri uzatváraní zmlúv

Union ZP uzatvára zmluvy s novými poskytovateľmi (na základe ich žiadosti o uzatvorenie zmluvy) s účinnosťou spravidla od prvého dňa mesiaca po splnení nižšie uvedených podmienok.


 1. Poskytovatelia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, lekárenskej starostlivosti a záchrannej zdravotnej služby doručia vytlačenú a podpísanú žiadosť bez príloh (tie sú obsahom elektronickej žiadosti) najmenej 20 pracovných dní pred dátumom požadovanej účinnosti zmluvy poštou na adresu: Union zdravotná poisťovňa, a.s., Oddelenie správy zmlúv s PZS, Karadžičova 10, 814 53 Bratislava.

  Union ZP na základe kompletnej žiadosti predloží poskytovateľovi návrh na uzatvorenie zmluvy spravidla 14 dní pred požadovaným termínom účinnosti zmluvy.

  V prípade doručenia elektronickej žiadosti poskytovateľa v lehote kratšej ako 20 pracovných dní pred dátumom požadovanej účinnosti zmluvy, Union ZP predloží poskytovateľovi návrh na uzatvorenie zmluvy spravidla v lehote 7 pracovných dní od prijatia žiadosti.

  V závislosti od dátumu doručenia poskytovateľom podpísaného výtlačku zmluvy späť Union ZP, zmluva nadobudne platnosť a účinnosť podľa ustanovení v nej uvedených (spravidla prvý kalendárny deň nasledujúceho mesiaca)

 2. Poskytovatelia ostatných druhov zdravotnej starostlivosti doručia vytlačenú a podpísanú žiadosť bez príloh (tie sú obsahom elektronickej žiadosti) poštou na adresu: Union zdravotná poisťovňa, a.s., Oddelenie správy zmlúv s PZS, Karadžičova 10, 814 53 Bratislava.

  V prípade súhlasu Union ZP s uzatvorením zmluvného vzťahu s poskytovateľom Union ZP schváli aj termín účinnosti zmluvy. Návrh na uzatvorenie zmluvy Union ZP doručí poskytovateľovi spravidla 14 dní pred termínom schválenej účinnosti zmluvy.

  Ak poskytovateľ podpísaný výtlačok zmluvy nedoručí späť v stanovenej lehote, Union ZP bude návrh zmluvy považovať za poskytovateľom neprijatý.

  V prípade, že Union ZP nevyhovie žiadosti poskytovateľa o uzatvorenie zmluvy, uvedenú skutočnosť aj s príslušným zdôvodnením mu písomne oznámi najneskôr do jedného mesiaca odo dňa doručenia žiadosti do Union ZP.

  Tieto podmienky postupu pri uzatváraní zmlúv s novými poskytovateľmi platia primerane aj pre poskytovateľov – členov profesijných združení a stavovských organizácií.
V prípade zmeny právnej formy poskytovateľa z fyzickej osoby na právnickú osobu, poskytovateľ vyplní online formulár a priloží potrebné dokumenty (ďalej len „kompletná žiadosť“) najmenej 20 kalendárnych dní pred dátumom požadovanej účinnosti novej zmluvy.

Podať žiadosť TRANSFORMÁCIA

Postup: Po prihlásení do Online pobočky v spodnej časti obrazovky nájdete časť: Podávanie žiadostí. Vyplňte žiadosť a postupujte podľa pokynov.

Union ZP na základe kompletnej žiadosti predloží poskytovateľovi návrh na uzatvorenie zmluvy spravidla 10 kalendárnych dní pred požadovaným termínom účinnosti zmluvy. V sprievodnom liste, ktorým Union ZP predloží návrh zmluvy poskytovateľovi na podpis, stanoví poskytovateľovi lehotu na prijatie tohto návrhu. Ak poskytovateľ podpísaný výtlačok zmluvy nedoručí späť v stanovenej lehote, Union ZP bude návrh zmluvy považovať za poskytovateľom neprijatý.

Union ZP uzatvorenie zmluvy s poskytovateľom – právnickou osobou podmieňuje ukončením platnosti zmluvy uzatvorenej s poskytovateľom – fyzickou osobou. Z uvedeného dôvodu je poskytovateľ povinný Union ZP predložiť rozhodnutie príslušného orgánu o zrušení povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia poskytovateľom – fyzickou osobou.

Tieto podmienky postupu pri uzatváraní zmlúv z dôvodu zmeny právnej formy poskytovateľa platia primerane aj pre poskytovateľov – členov profesijných združení a stavovských organizácií.

Union ZP predkladá poskytovateľovi návrh dodatku k zmluve na základe legislatívnych zmien súvisiacich s poskytovaním a úhradou zdravotnej starostlivosti, z vlastnej iniciatívy, alebo na základe žiadosti poskytovateľa z titulu:

 • zmeny vecného rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti (zazmluvnenie ďalšej ambulancie, prístrojových výkonov nad rámec základného MTV, …);
 • zmeny finančného rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti (finančný objem, globálny rozpočet);
   
  Postup: Po prihlásení sa do Online pobočky nájdete v spodnej časti obrazovky Podávanie žiadostí. Vyberte si príslušnú žiadosť a vyplňte ju podľa pokynov.

  Pre zjednodušenie sú niektoré polia formulárov predvyplnené, väčšinu z nich môžete podľa potreby upravovať. Voľné polia, prosím, doplňte podľa požiadaviek formuláru. V prípade potreby vložte skeny požadovaných dokladov.

V prípade schválenia žiadosti poskytovateľa Union ZP predloží poskytovateľovi dodatok k zmluve na podpis spravidla 14 kalendárnych dní pred požadovaným termínom účinnosti zmeny alebo pred Union ZP schváleným termínom účinnosti zmeny.

V sprievodnom e-maile, ktorým Union ZP predloží návrh dodatku poskytovateľovi na podpis, stanoví poskytovateľovi lehotu na prijatie tohto návrhu. Ak poskytovateľ podpísaný výtlačok dodatku k zmluve nedoručí v stanovenej lehote späť na adresu:
Union zdravotná poisťovňa, a.s., Oddelenie správy zmlúv s PZS, Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, Union ZP bude návrh dodatku k zmluve považovať za poskytovateľom neprijatý.

Tieto podmienky postupu pri uzatváraní dodatkov k zmluvám platia primerane aj pre poskytovateľov – členov profesijných združení a stavovských organizácií.

Všeobecné náležitosti a podmienky uzatvorenia a vypovedania zmluvy

Zmluva musí mať písomnú formu; uzatvára sa najmenej na 12 mesiacov, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na dlhšej dobe platnosti zmluvy.

Zmluva sa na žiadosť poskytovateľa môže uzatvoriť len na základe platného povolenia (resp. rozhodnutia o povolení na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a pod.). Union ZP pri posudzovaní žiadosti a schvaľovaní požadovaného rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti prihliada najmä na potreby svojich poistencov a nižšie uvedené kritériá a povinnosti zdravotnej poisťovne.

Zmluva podľa § 7 ods. 9 zákona č. 581/2004 Z. z. musí obsahovať:
Zdravotná poisťovňa je oprávnená vypovedať zmluvu v zmysle § 7 ods. 11 zákona č. 581/2004 Z. z., ak:
Poskytovateľ je oprávnený podľa § 7 ods. 15 zákona č. 581/2004 Z. z. vypovedať zmluvu, ak:

Zoznam zmluvných poskytovateľov

Zoznam poskytovateľov, ktorí sú v zmluvnom vzťahu s Union ZP

Postup pri potvrdzovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti

Union ZP si vyhradzuje právo zmeny úpravy podmienok postupu pri uzatváraní zmlúv s poskytovateľmi podľa bodu 2. týchto podmienok; zmena bude vykonaná formou zverejnenia nového znenia podmienok na úradnej tabuli a internetovej stránke Union ZP.

Union zdravotná poisťovňa, a.s.

CESTUJTE S NAJLEPŠÍM POISTENÍM UNIONU

Som Angie, váš nový anjel strážny. Letím k vám s najlepším cestovným poistením Unionu. Odteraz cestujete pod mojimi krídlami.

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

 • iPhone 14;
 • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
 • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

 • Udržateľné investície a obchodné operácie.
 • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
 • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
 • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
 • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
 • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
 • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.