Atoms/icons/24/grey/info-24
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií
Odchod do zahraničia
Nižšie sa dočítate:

Čo treba vybaviť pri odchode do zahraničia?

Pri odchode do zahraničia, či už do iného členského štátu Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP – Nórsko, Lichtenštajnsko, Island) a Švajčiarska alebo do krajiny mimo EÚ, vám verejné zdravotné poistenie na území Slovenska zaniká, ak odchádzate z dôvodu:

Ako doručiť doklady k oznámeniu odchodu do zahraničia

Pracujete v zahraničí a chcete mať naďalej nárok na plnú zdravotnú starostlivosť na Slovensku?

Stali ste sa ekonomicky činnou osobou v inom členskom štáte, ale bydlisko vám ostalo na Slovensku? Prípadne vaši nezaopatrení rodinní príslušníci zostali žiť na Slovensku?

Viac o tom ako si uplatniť nárok na plnú zdravotnú starostlivosť na Slovensku sa dočítate na stránke Práca v inom členskom štáte, bydlisko na Slovensku.

Najčastejšie otázky

Pri súbehu dvoch a viacerých zárobkových činností v rámci členských štátov:
 • ak ste zamestnaný/á v jednom členskom štáte a zároveň v inom členskom štáte vykonávate samostatne zárobkovú činnosť, prednosť má vždy zamestnanie a musíte byť poistený v štáte, kde ste zamestnanou osobou, spadáte pod legislatívu tohto štátu,
 • ak vykonávate samostatne zárobkovú činnosť na území Slovenska a ste zamestnaný/á v inom členskom štáte, oznámte nám svoju situáciu a predložte pracovnú zmluvu z iného členského štátu. Poistný vzťah na Slovensku vám bude ukončený.
 • ak máte súbeh rovnakých činností (zamestnanie/zamestnanie alebo živnosť/živnosť) v dvoch alebo viacerých členských štátoch, je potrebné požiadať príslušnú inštitúciu (na území Slovenska je to Sociálna poisťovňa) o prenosný dokument A1. Sociálna poisťovňa na základe prenosného dokumentu A1 určí, ktoré právne predpisy sa budú na Vás vzťahovať a v ktorom štáte budete naďalej poistený/á.
Ak vás zamestnávateľ vysiela pracovať do iného členského štátu na maximálne 24 mesiacov a zároveň nenahrádzate iného vyslaného zamestnanca, zostávate poistený v štáte odkiaľ vás zamestnávateľ vysiela. Váš zamestnávateľ, pred samotným vyslaním požiada príslušnú inštitúciu (Sociálnu poisťovňu) o prenosný dokument A1, ktorým bude určená vaša uplatniteľná legislatíva.

 1. V prípade určenia slovenskej legislatívy (SK), vystaví Sociálna poisťovňa prenosný dokument A1 a zdravotne poistený zostávate na Slovensku. V členskom štáte, kde vás zamestnávateľ vysiela, máte nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť na základe Európskeho preukazu zdravotného poistenia.

 2. Ak Sociálna poisťovňa určí, že budete podliehať legislatíve členského štátu, do ktorého vás zamestnávateľ vysiela, vášmu zamestnávateľovi bude zaslané oznámenie. Poistný vzťah na Slovensku vám bude ukončený.

Prenosný dokument A1 je nám pred odchodom potrebné predložiť.

Užitočné informácie

 1. Členské štáty Európskej únie:
  Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo*, Švédsko, Taliansko

  *V prípade Spojeného kráľovstva sa posudzuje, či skutočnosti o cudzine vznikli pred alebo po dátume 01.01.2021 (Brexit).

 2. Členské štáty Európskeho hospodárskeho priestoru: Nórsko, Lichtenštajnsko, Island

 3. Švajčiarska konfederácia

Tretie krajiny sú všetky štáty, ktorénie sú členskými štátmi uvedenými vyššie.

0
tisíc spokojných
klientov
0
tisíc doplatkov
na zuby mesačne
21

tisíc zmluvných
lekárov