Atoms/icons/24/grey/info-24

V sobotu 30. septembra máme pre vás otvorené pobočky v Bratislave v čase od 8:00 do 20:00 hod; ostatné pobočky v čase od 8:00 do 14:00 hod. Príďte sa prepoistiť osobne alebo volajte callcentrum v čase od 8:00 do 13:00 hod. 

Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti nezmluvným poskytovateľom
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti nezmluvným poskytovateľom
Nižšie si prečítate:
Skôr než si vyberiete nezmluvného posyktovateľa zdravotnej starostlivosti

Našim poistencom odporúčame, aby dávali prednosť zmluvným poskytovateľom. Ošetrenie v nezmluvných zdravotníckych zariadeniach treba voliť len vo výnimočných prípadoch, keď hrozí nebezpečenstvo dlhej čakacej doby alebo ak nie je dostupný zmluvný poskytovateľ v danom regióne. Viac o tom, prečo si vybrať zmluvného poskytovateľa nájdete v našom článku.

Podmienky pre poskytnutie príspevku

Každý náš poistenec, ktorý má u nás platný poistný vzťah.

Zároveň nemôže byť evidovaný v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne (podl’a $ 9 ods.2 zákona č.580 / 2004 Z.z. v platnom znení, ktorý má nárok len na neodkladnú zdravotnú starostlivosť).

Poistenec EÚ nemá nárok na tento príspevok. Poistenec EÚ ma nárok na úhradu zdravotnej starostlivosti poskytnutej len v zdravotníckom zariadení, ktoré sa nachádza v systéme verejného zdravotného poistenia2, t. j. má zmluvu so zdravotnou poisťovňou. V prípade čerpania zdravotnej starostlivosti u nezmluvného poskytovateľa si náklady uhrádza sám.

Príspevok môže byť poskytnutý len pre zdravotnú starostlivosť, na ktorú má poistenec nárok a je hradená z verejného zdravotného poistenia, t.j. iba zdravotnú starostlivosť, ktorú hradíme podľa zákona našim zmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Príspevok sa nevzťahuje na nadštandardné zdravotné výkony.

Pokiaľ dentálnu hygienu absolvujete u poskytovateľa, ktorý nemá uzatvorenú zmluvu s Union zdravotnou poisťovňou, môžete požiadať o príspevok na úhradu zdravotnej starostlivosti poskytnutej nezmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v zmysle podmienok pre poskytnutie tohto príspevku. 

Príspevok môže byť poskytnutý maximálne vo výške 80 % obvyklej ceny za rovnakú zdravotnú starostlivosť, ktorú podľa zmluvných podmienok, uhrádzame našim zmluvným poskytovateľom v danom čase a mieste.

 1. Ak absolvujete dentálnu hygienu od 14. 9. 2021 u nezmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, už nemusíte žiadať o súhlas s poskytnutím príspevku vopred. Stačí ak vyplníte príslušnú žiadosť, ktorú nám následne nahráte do Online pobočky, pošlete poštou alebo odovzdáte osobne na jednom z našich kontaktných miest spolu s dokladom o úhrade.
 2. Žiadosť o príspevok musí byť podaná výlučne iba na tlačive Union zdravotnej poisťovne a musí byť vyplnená vo všetkých bodoch. Žiadosť je možné doručiť elektronicky prostredníctvom Online pobočky, poštou na adresu Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava alebo osobne na ktorúkoľvek našu pobočku, a to v lehote do 30 dní od výkonu zdravotnej starostlivosti.
 3. . Všetky žiadosti o príspevok sú posudzované v lehote do 90 dní od doručenia.
 4. V prípade, ak plánujete absolvovať aj iné ošetrenia ako dentálnu hygienu, o príspevok na úhradu iných výkonov zdravotnej starostlivosti je potrebné požiadať vopred.
 5. Nárok na príspevok vzniká po splnení zdravotnou poisťovňou stanovených kritérií pre poskytnutie príspevku na úhradu zdravotnej starostlivosti poskytnutej nezmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.
 6. Nezmluvný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti musí podľa zákona spĺňať všetky podmienky pre poskytovanie danej zdravotnej starostlivosti, napr. povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, materiálno-technické vybavenie, odbornú spôsobilosť, musí mať pridelený kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a podobne.
 1. Žiadosť o príspevok musí byť podaná pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti.
 2. Žiadosť o príspevok musí byť podaná výlučne iba na tlačive Union ZP a musí byť vyplnená vo všetkých bodoch. Žiadosť je možné doručiť poštou na adresu Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava alebo osobne na ktorúkoľvek našu pobočku, a to minimálne 20 pracovných dní pred plánovanou zdravotnou starostlivosťou.
 3. Nárok na príspevok vzniká až na základe posúdenia a následného súhlasu Union ZP pred poskytnutím schválenej zdravotnej starostlivosti.
 4. Nezmluvný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti musí podľa zákona spĺňať všetky podmienky pre poskytovanie danej zdravotnej starostlivosti, napr. povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, materiálno-technické vybavenie, odbornú spôsobilosť.
 5. Poistenec má nárok na vyplatenie príspevku na zdravotnú starostlivosť vo výške a rozsahu vopred schváleného zdravotnou poisťovňou na základe predloženia dokladov: originál doklad(y) o zaplatení (doklad z registračnej pokladne alebo z virtuálnej registračnej pokladne), lekársku správu o poskytnutej zdravotnej starostlivosti a rozpis skutočne zrealizovaných zdravotných výkonov hradených z verejného zdravotného poistenia vrátane liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Po kontrole dokladov bude poistencovi zaslaný príspevok do 20 pracovných dní.
Atoms/icons/40/black/chcem_nahlasit_skodovu_udalost-40

Vážení klienti,

z dôvodu obmedzených kapacít v dôsledku šírenia ochorenia COVID-19, ktoré spôsobuje koronavírus, si vás dovoľujeme informovať, že posúdenie a vybavenie vašej žiadosti môže trvať aj viac ako 20 pracovných dní. Prosíme vás o strpenie. Ďakujeme za pochopenie.

Postup pre získanie príspevku na výkon u nezmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Atoms/icons/40/black/chcem_nahlasit_skodovu_udalost-40

Nemá s nami váš lekár zmluvu? Dajte nám podnet na jeho zazmluvnenie

Upozornenie na najčastejšie chyby pri podávaní žiadosti a pri uplatňovaní príspevku

Je dôležité mať vopred danú zdravotnú starostlivosť schválenú zdravotnou poisťovňou. Podľa zákona1 vám nemôžeme uhradiť zdravotnú starostlivosť poskytnutú nezmluvným poskytovateľom spätne.

Je dôležité, aby Vám lekár uviedol do žiadosti všetky výkony, ktoré budete absolvovať a na ktoré máte nárok v rámci verejného zdravotného poistenia. V prípade, že žiadosť obsahuje zdravotné výkony, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia, nemôžeme vám na tieto výkony poskytnúť finančný príspevok.

V prípade, že ste dlžníkom máte nárok len na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Žiadosť o príspevok slúži len na vopred plánovanú zdravotnú starostlivosť a z toho dôvodu by sme vašu žiadosť zamietli. Pre istotu si pred podaním žiadosti ako aj pri odovzdávaní dokladov k žiadosti overte, či sa nenachádzate v zozname dlžníkov. V prípade, že ste dlžník, uhraďte dlžné poistné, prípadne si dohodnite splátkový kalendár, aby ste mali nárok na požiadanie o príspevok.

V prípade, že plánujete ísť do nezmluvného zdravotníckeho zariadenia, ktoré nespĺňa podmienky pre poskytovanie danej zdravotnej starostlivosti, bude vaša žiadosť zamietnutá. Opýtajte sa priamo zdravotníckeho zariadenia alebo ošetrujúceho lekára, či spĺňa všetky podmienky pre poskytovanie danej zdravotnej starostlivosti. Najčastejšie sa stretávame s problémami pri špecialistoch ako je psychológ alebo fyzioterapeut (poskytujúci rehabilitácie).

Je dôležité, aby doklady o úhrade boli vydané registračnou pokladňou alebo virtuálnou registračnou pokladňou a zároveň spĺňali náležitosti účtovného a daňového dokladu v zmysle príslušných právnych predpisov. V prípade, že doklady o úhrade neobsahujú požadované údaje, nie je možné ich akceptovať, a teda nemôžeme poskytnúť príspevok. Príklady správnych  dokladov o úhrade:

Doklad z virtuálnej pokladnice

Postup pre získanie príspevku na dentálnu hygienu u nezmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Dôležité dokumenty

Union zdravotná poisťovňa, a.s. si vyhradzuje právo na zmeny poskytovaných výhod.

(1) § 42 ods. 1 až 3 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a v súlade s § 6 ods. 1 písmena n) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(2) § 9c zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v platnom znení. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v platnom znení.

0
tisíc spokojných
klientov
0
tisíc doplatkov
na zuby mesačne
21

tisíc zmluvných
lekárov

Sme mocní
od východu po západ

Svojim blízkym zaistite super ochranu.
Super poistenie pre super rodiny.

Sme mocní
od východu po západ

Svojim blízkym zaistite super ochranu.
Super poistenie pre super rodiny.