Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia pre SZČO

Union zdravotná poisťovňa vypočíta ročné zúčtovanie zdravotného poistenia aj za každú samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO). 

Preto, ak ste ňou boli čo i len jeden deň v roku, za ktorý sa ročné zúčtovanie vykonáva, v druhej polovici nasledujúceho roka môžete od nás očakávať zásielku s vaším výsledkom ročného zúčtovania. V prípade nedoplatku si prevezmete výkaz nedoplatkov; v prípade preplatku oznámenie o výsledku.

Súčasťou zásielky ročného zúčtovania je aj Rozpis výpočtu Vášho ročného zúčtovania. Údaje potrebné k výpočtu ročného zúčtovania SZČO Union získa od Finančnej správy SR teda „daňového úradu“. Ide o tie údaje, ktoré ste si uviedli vo Vašom daňovom priznaní. Výpočet ročného zúčtovania pre SZČO potom nájdete v tabuľke v riadku „Príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti“.

Čo znamenajú jednotlivé položky rozpisu výpočtu

Stĺpec „Výška skutočného príjmu“

Rozpis výpočtu

Príjem v € Výška skutočného príjmu Vymeriavaci základ Poistné Uhradenéˇvykázané preddavky Výsledok RZP
Zo závislej činnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti 5776.96 5456.23 763.87 692.16 71.71
Samoplatiteľa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Z dividend do 31. 12. 2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Z divident do 01. 01 2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Z kapitálového majetku a ostatných príjmov 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Spolu 5776.96 5456.23 763.87 692.16 71.71

Ide o základ dane z príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, teda o príjmy zdaňované podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov.
V daňovom priznaní sa uvádza v riadku č. 43 alebo 44.

Stĺpec „Vymeriavaci základ“

Rozpis výpočtu

Príjem v € Výška skutočného príjmu Vymeriavaci základ Poistné Uhradenéˇvykázané preddavky Výsledok RZP
Zo závislej činnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti 5776.96 5456.23 763.87 692.16 71.71
Samoplatiteľa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Z dividend do 31. 12. 2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Z divident do 01. 01 2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Z kapitálového majetku a ostatných príjmov 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Spolu 5776.96 5456.23 763.87 692.16 71.71

Pri výpočte ročného zúčtovania SZČO zdravotná poisťovňa určuje dva typy vymeriavacieho základu:

 1.  Vymeriavací základ z príjmu
 2.  Minimálny vymeriavací základ (jeho výška je určená zákonom o zdravotnom poistení)

1

Vymeriavací základ z príjmu

Vymeriavací základ z príjmu vám zdravotná poisťovňa vypočíta z informácií získaných z vášho daňového priznania podľa vzorca:

2

Minimálny vymeriavací základ

Pre každú SZČO však existuje minimálny vymeriavací základ. Tento predstavuje sumu, z ktorej každá SZČO bez ohľadu na výšku dosiahnutého príjmu musí zaplatiť zdravotné poistenie. Minimálny vymeriavací základ je 50% z priemernej mesačnej mzdy za každý mesiac, v ktorom poistenec vykonával samostatnú zárobkovú činnosť.  Pre rok 2023; má minimálny vymeriavací základ pre SZČO hodnotu 605,50 eur za mesiac, t.j.  7 266 eur za rok. 

Pri vašom zúčtovaní sme použili ten z týchto dvoch vymeriavacích základov, ktorého hodnota bola vyššia. Je to tak preto, lebo zdravotný odvod za príslušný rok musíte uhradiť z príjmu, ktorý ste dosiahli zo samostatnej zárobkovej činnosti. Avšak vždy to musí byť najmenej hodnota minimálneho ročného vymeriavacieho základu.

Stĺpec „Poistné“

Príjem v € Výška skutočného príjmu Vymeriavaci základ Poistné Uhradenéˇvykázané preddavky Výsledok RZP
Zo závislej činnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti 5776.96 5456.23 763.87 692.16 71.71
Samoplatiteľa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Z dividend do 31. 12. 2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Z divident do 01. 01 2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Z kapitálového majetku a ostatných príjmov 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Spolu 5776.96 5456.23 763.87 692.16 71.71

Po určení vymeriavacieho základu je možné vypočítať Vaše ročné poistné. Je to suma zdravotného odvodu, ktorú musíte Union zdravotnej poisťovni uhradiť za príslušný kalendárny rok. Poistné je 14 % z vymeriavacieho základu (buď z príjmu alebo minimálneho); u SZČO so zdravotným postihnutím je to 7 %.

Stĺpec „Uhradené preddavky“ a "Výsledok"

Príjem v € Výška skutočného príjmu Vymeriavaci základ Poistné Uhradenéˇvykázané preddavky Výsledok RZP
Zo závislej činnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti 5776.96 5456.23 763.87 692.16 71.71
Samoplatiteľa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Z dividend do 31. 12. 2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Z divident do 01. 01 2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Z kapitálového majetku a ostatných príjmov 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Spolu 5776.96 5456.23 763.87 692.16 71.71

V ďalšom kroku vám od vypočítaného poistného odpočítame vami uhradené preddavky. Ide o sumár platieb, ktoré ste uhradili ako preddavky počas celého roka. Takto zistíme váš celkový výsledok ročného zúčtovania.

Čo robiť s výsledkom ročného zúčtovania zdravotného poistenia

Nedoplatok treba uhradiť do 60 dní od prevzatia

Nedoplatok z ročného zúčtovania poistného je potrebné uhradiť, ak jeho výška presahuje hodnotu 4,99 eur na účet Union zdravotnej poisťovne nasledovne: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15 Číslo účtu v tvare IBAN: SK9081800000007000256534 SWIFT kód: SUBASKBX Konštantný symbol (KS): 3558 Špecifický symbol (SS): 202099 Variabilný symbol (VS): číslo výkazu nedoplatkov Ak nemôžete nedoplatok z ročného zúčtovania uhradiť jednorazovo, požiadajte nás o splátkový kalendár. Žiadosť a podmienky pre jeho povolenie nájdete tu.

S výsledkom môžete nesúhlasiť

Ak s výškou nedoplatku z RZP nesúhlasíte, lehota na podanie námietok je 15 dní odo dňa jeho prevzatia. Námietka musí byť zdôvodnená a Vaše tvrdenia v nej riadne zdokladované. Preto, ak máte k dispozícii doklady, ktoré ovplyvnia výsledok Vášho RZP, musíte ich k námietke priložiť. Námietku môžete:
 • doručiť poštou na adresu zdravotnej poisťovne Karadžičova 10, 814 53 Bratislava
 • e-mailom na adresu namietka@union.sk
 • osobne na ktorékoľvek pobočke Union zdravotnej poisťovne

POZOR! Keď v určenej lehote podáte proti Výkazu nedoplatkov námietky a zdravotná poisťovňa im nemôže vyhovieť, je povinná do 30 dní od ich doručenia predložiť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou námietky poistenca/platiteľa poistného spolu so stanoviskom zdravotnej poisťovne a výkazom nedoplatkov, voči ktorému ste podali námietky. O námietkach rozhoduje úrad.

Preplatok vám vrátime do 60 dní od oznámenia výsledku

Táto lehota pozostáva z 15-dňovej lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska a z nasledujúcej 45-dňovej lehoty na úhradu. Spôsob vrátenia preplatku nájdete vo svojom oznámení o výsledku.

S výsledkom môžete nesúhlasiť

Ak s výškou preplatku nesúhlasíte, lehota na podanie nesúhlasného stanoviska je 15 dní odo dňa prevzatia oznámenia o výsledku. Nesúhlasné stanovisko by malo byť zdôvodnené a vaše tvrdenia v ňom riadne zdokladované. Preto, ak máte k dispozícii doklady, ktoré ovplyvnia výsledok Vášho RZP, musíte ich k nesúhlasnému stanovisku priložiť. Nesúhlasné stanovisko môžete:

 • doručiť poštou na adresu zdravotnej poisťovne Karadžičova 10, 814 53 Bratislava 
 • e-mailom na adresu namietka@union.sk 
 • osobne na ktorékoľvek pobočke Union zdravotnej poisťovne

 

Môžete požiadať o zmenu spôsobu vrátenia preplatku

V čase odoslania preplatku budeme spôsob jeho vrátenia a číslo účtu alebo adresu, kam sa vráti, čerpať z Vašich aktuálnych údajov. Preto Vás prosíme o vykonanie zmeny alebo o doplnenie adresy alebo čísla Vášho účtu v lehote do 15 dní odo dňa prevzatia oznámenia o výsledku.

Adresu si môžete aktualizovať alebo doplniť:

 • osobne na ktorejkoľvek pobočke Union zdravotnej poisťovne
 • písomne, zaslaním listu na adresu: Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava alebo e-mailu na adresu: osr.platitelia@union.sk. Pre zmenu adresy trvalého pobytu sa vyžaduje jeho preverenie podľa občianskeho preukazu.
 • cez online pobočku prihlásením sa do svojho účtu poistenca

Číslo účtu si môžete aktualizovať a doručiť ho môžete vyplnením a podpísaním tlačiva Oznámenie poistenca/platiteľa poistného.

Vyplnené a podpísané tlačivo môžete doručiť:

 • osobne na ktorúkoľvek pobočku Union zdravotnej poisťovne
 • písomne na adresu Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava
 • e-mailom na adresu osr.platitelia@union.skv

To znamená, že pri výpočte nevznikol ani nedoplatok, ani preplatok a nie sú potrebné žiadne ďalšie kroky.

 

S výsledkom môžete nesúhlasiť

Ak s výškou preplatku nesúhlasíte, lehota na podanie nesúhlasného stanoviska je 15 dní odo dňa prevzatia oznámenia o výsledku. Nesúhlasné stanovisko by malo byť zdôvodnené a vaše tvrdenia v ňom riadne zdokladované. Preto, ak máte k dispozícii doklady, ktoré ovplyvnia výsledok Vášho RZP, musíte ich k nesúhlasnému stanovisku priložiť. Nesúhlasné stanovisko môžete:

 • doručiť poštou na adresu zdravotnej poisťovne Karadžičova 10, 814 53 Bratislava 
 • e-mailom na adresu namietka@union.sk 
 • osobne na ktorékoľvek pobočke Union zdravotnej poisťovne

Najčastejšie nedorozumenia
v ročnom zúčtovaní SZČO

Aj v tomto prípade musíte za príslušný rok zaplatiť zdravotný odvod aspoň z minimálneho vymeriavacieho základu. Samozrejme, za predpokladu, že nie ste zároveň poistenec štátu alebo zamestnanec.

Ak ako SZČO máte okrem vás aj iného platiteľa poistného, minimálny vymeriavací základ sa na vás nevzťahuje. Z dosiahnutého príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti však zdravotný odvod musíte zaplatiť.

V takomto prípade bude výsledkom vášho ročného zúčtovania nedoplatok.

Z tohoto príjmu sa zdravotný odvod neplatí. Výšku základu dane z osobnej asistencie je však potrebné uviesť v daňovom priznaní v Prílohe č. 2 v riadku 06 alebo 07. Inak  nevieme, že váš príjem je z osobnej asistencie.

 

Z tohto príjmu sa  zdravotný odvod neplatí. Výšku základu dane z príjmov zo zahraničia je však potrebné uviesť v daňovom priznaní v riadku 82 alebo 85.  Inak  nevieme, že váš príjem je zo zahraničia.

Výpočet výšky preddavkov
pre SZČO na rok 2024

Union zdravotná poisťovňa každej SZČO pri vykonaní ročného zúčtovania vypočíta aj výšku preddavkov na poistné, ktoré bude musieť odvádzať v nasledujúcom kalendárnom roku – t.j. pri vykonaní RZP za rok 2022 v roku 2023 vám vypočítame výšku mesačných preddavkov na obdobie od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024. Výšku vášho preddavku na poistné vám oznámime vo výkaze nedoplatkov alebo oznámení o výsledku.

Vzorec pre výpočet výšky preddavkov je nasledovný:

POZOR! Ak ste SZČO a nie ste súčasne zamestnancom alebo poistencom štátu váš preddavok musí byť aspoň v minimálnej výške. Pre rok 2024 to bude suma 91,28 eur.

Pri výpočte sa do počtu mesiacov nezapočítava ten, v ktorom vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti začalo po prvom dni v mesiaci. Napríklad: ak ste začali podnikať 03. 08., tak pre účely výpočtu preddavkov na poistné bude ich počet 4 mesiace, nie 5.

Do výpočtu preddavkov vstupuje váš základ dane a aj počet mesiacov, počas ktorých ste vykonávali samostatnú zárobkovú činnosť. Z toho vyplýva, že:

Od kedy treba platiť preddavok v novej výške?

Prvý preddavok v novej výške uhradíte za mesiac január 2024, najneskôr do 8. 2. 2024. 

Užitočné tlačivá

Príbehy naších zákaznikov

Recenzia - žena

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Anna Hančárová GVP,spol s r.o. Humenné
Recenzia - muž

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Martin Buršák Syráreň Bel Slovensko, a. s.
susan_garett

Lorem ipsum

John Doe PR Manager
0
Prepoistení
vybavíme ročne
0
Rokov
na trhu
24/7
Nadštandartná
starostlivosť