Systém bonifikácie

Získajte bonus za vykonávanie preventívnych prehliadok a poskytovanie kvalitnej, dostupnej a efektívnej zdravotnej starostlivosti. 

Odmeňujeme poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti

Záleží nám na zvyšovaní kvality, dostupnosti a efektivity zdravotnej starostlivosti. Tiež kladieme dôraz na prevenciu.

Cieľom systému bonifikácie je zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre našich poistencov a motivovať poskytovateľov zdravotnej starostlivosti liečiť pacientov lepšie a efektívnejšie.

Systém bonifikácie odmeňuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti za splnenie ukazovateľov. 

Vyhodnotenie je viazané na merateľné údaje informačného systému poisťovne.

Atoms/icons/40/black/chcem_nahlasit_skodovu_udalost-40

V roku 2020 sme na bonusy pre hodnotených lekárov zaplatili viac ako 5,3 milióna eur.  

Všeobecní lekári pre deti a dorast, prilepšite si mesačne sumou až 155 € na každých 100 kapitovaných pacientov

Hodnotené ukazovatele
pre Všeobecné lekárstvo pre deti a dorast (VLDD)

Oblasť Názov Ukazovateľa** Špecifikácia
ukazovateľa
Hodnotené obdobie*
Prevencia Preventívne prehliadky Ak % vykonaných preventívnych prehliadok u kapitovaných poistencov, ktorí ich mali absolvovať v hodnotenom období, bolo aspoň 35 %. kalendárny rok
Kvalita Náročnosť kmeňa Ukazovateľ hodnotí náročnosť kmeňa poskytovateľa využitím indexov rizika používaných v prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie podľa zákona č. 580/2004 Z. z. (demografické, farmaceuticko-nákladové a viacročné nákladové skupiny) v poslednom mesiaci hodnoteného obdobia. Porovnáva náročnosť kmeňa poskytovateľa so všetkými poskytovateľmi v danej odbornosti k poslednému mesiacu hodnoteného obdobia. Na základe tohto porovnania sa vytvorí rebríček hodnotených poskytovateľov. kalendárny polrok (posledný mesiac v polroku)
„Gatekeeping“ Ak % pacientov odoslaných do ŠAS z ošetrených pacientov neprekročí 25 %. kalendárny polrok
Elektronické služby e-Objednávanie Ak poskytovateľ zverejní aspoň 1 termín za kalendárny mesiac (= 6 termínov za hodnotené obdobie) v jednom z online objednávkových systémov, spĺňajúcich kritériá, zverejnených na webovom sídle zdravotnej poisťovne. V celom roku 2021 bude bonus za tento ukazovateľ priznaný automaticky každému hodnotenému poskytovateľovi. kalendárny polrok
Dostupnosť Počet kapitovaných poistencov*** V závislosti od počtu kapitovaných poistencov u poskytovateľa k poslednému dňu hodnoteného obdobia sa výška bonusu za tento ukazovateľ určí v zmysle platných zmluvných podmienok. kalendárny polrok (posledný mesiac v polroku)

Hodnotenie prebieha každý polrok (1. 1. – 30. 6. a 1. 7. – 31. 12.). Poskytovateľovi je vyhodnotenie oznámené listom doručeným na adresu poskytovateľa alebo e-mailom.

Hodnotené ukazovatele sú dojednané podmienky v zmluve, za ktorých splnenie sa priznáva poskytovateľom bonus vo forme dodatkovej kapitácie (DKAP).

Poskytovateľ je zaradený vždy do jedného, a to najvyššieho možného pásma, ktorého dolnú hranicu už dosahuje alebo prekračuje podľa nasledovnej tabuľky:

Pásma pre stanovenie príslušnej hodnoty
Počet kapitovaných poistencov
u poskytovateľa (vrátane)
od 1 od 201 od 301 od 501 od 801 od 1001 od 1501