Revízne pravidlá

Väčšia predvídateľnosť, transparentný proces a efektívne využívanie zdrojov. 

Revízne pravidlá pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Revízne pravidlá pre:

Kód
výkonu
Názov
výkonu
Revízne
pravidlá
Zakázaná kombinácia
s inými výkonmi
Periodicita
1b Konzultácia prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky
 • cielená anamnéza, resp. anamnéza od poslednej kontroly, vo vzťahu k jednému orgánovému systému,
 • popis subjektívnych ťažkostí,
 • diagnostický záver,
 • poučenie o diéte a životospráve,
 • v prípade potreby určenie dátumu ďalšej konzultácie alebo kontroly, vrátane predpisu potrebných liekov/ZP, ktoré vyplynuli z konzultácie ohľadom zdravotného stavu prípadne záznam o odporučení neodkladnej návštevy iného lekára
 • poskytnutie informácií pacientovi alebo zákonnému zástupcovi v súvislosti so zdravotným stavom s diagnostickým alebo liečebným postupom vrátane farmakoterapie.
pre všetky 1x za deň;
3x za mesiac
11a Konzultácia prostredníctvom rozšírenej elektronickej komunikácie v online prostredí (webová aplikácia, videohovor)
 • cielená anamnéza, resp. anamnéza od poslednej kontroly a popis subjektívnych ťažkostí vo vzťahu k dvom alebo viacerým orgánovým systémom alebo k psychickej poruche,
 • zhodnotenie výsledkov,
 • vypísanie receptov, prípadne vypísanie žiadaniek na ďalšie vyšetrenie;
 • poučenie pacienta,
 • diagnostický záver,
 • určenie dátumu ďalšej konzultácie alebo kontroly, prípadne záznam o odporučení neodkladnej návštevy iného lekára.
pre všetky 1x za deň
60 Komplexné vyšetrenie pacienta (kompletná anamnéza, vyšetrenie všetkých orgánových systémov, založenie zdravotnej dokumentácie, diagnostický záver, liečebný plán a/alebo zaradenie do dispenzárnej starostlivosti, odoslanie pacienta na ďalšie laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenia – vypísanie žiadaniek, poučenie pacienta, vypísanie receptov a lekárskej správy (trvanie najmenej 30 minút). Komplexné vyšetrenie poistenca pri prevzatí dospelej osoby do zdravotnej starostlivosti ako prvotné komplexné vyšetrenie s vystavením zdravotného záznamu.
Výkon sa uhrádza nad rámec kapitácie za nasledovných podmienok:
 • Uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v zmysle § 12 zákona č. 576/2004 Z. z. – Poskytovateľ poskytne poistencovi komplexné vyšetrenie (kompletná anamnéza, vyšetrenie všetkých orgánových systémov, založenie zdravotnej dokumentácie a stanovenie diagnostického záveru a diagnostického a liečebného plánu) v termíne do 60 dní od podpísania dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
 • Kontrola povinného očkovania poistenca.
 • Kontrola poslednej preventívnej prehliadky poistenca.
5, 12, 13, 15a, 15f, 60b, 62, 63, 100, 101, 102, 103, 105, 140, 142, 143, 143a, 144, 145, 145a, 146, 146a, 146b, 146c, 148, 148a, 148b, 148c, 149, 149a, 149b, 149c, 149d, 149e, 149f, 160, 171, 172, 173, 180, 950, 952, 953, 955, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1209, 1216, 1218, 1219, 122, 3286-3309, Y0027, 1B03001, UPEU, 252L, 252K 1x na jedno rodné číslo u jedného PZS, na jednu diagnostickú jednotku
60b Predoperačné vyšetrenie u VLDZákladné vyšetrenie zahŕňa potrebné odbery krvi, zhodnotenie laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení a zaradenie pacienta do rizikovej skupiny ASA.
Výkon sa vykazuje s kódom choroby, pre ktorú je poistenec plánovaný na operáciu.
V prípade odoslania poistenca na vykonanie predoperačného vyšetrenia k lekárovi špecializovanej zdravotnej starostlivosti, zdravotná poisťovňa poskytnutú zdravotnú starostlivosť v súvislosti s predoperačným vyšetrením uhrádza v rámci kapitačnej platby za poistenca.
Výkon je možné vykázať aj opakovane v prípade zrušenia operácie alebo z dôvodu uplynutia platnosti predoperačného vyšetrenia podľa klasifikácie ASA.
160, 60, H0003, H0004, H0006, H0007, H0008, 4a 1x za 30 dní
62a Cielené vyšetrenie pacienta s respiračným syndrómom pri pandémii COVID-19Cielené vyšetrenie za účelom nasadenia správnej liečby, zahŕňa:
 • fyzikálne vyšetrenie so zameraním na infekčné ochorenia s prenosom vzdušnou cestou v súvislosti s koronavírusmi,
 • so zhodnotením laboratórnych výsledkov (vrátane SARS-CoV-2, chrípkový vírus, RSV) vo väzbe na individuálne nastavenie ambulantnej (domácej) terapie alebo prípadného indikovania ústavnej liečby, u poistenca s potvrdeným laboratórnym výsledkom (PCR test) alebo antigénovým testom na prítomnosť SARS-CoV-2 nie starším ako 14 dní v deň poskytnutia výkonu.
Vykazuje sa s diagnózou U07.1,U07.3 alebo U07.4
pre všetky 1x za 7 dní
70 Opätovné lekárske vystavenie receptov a/alebo poukazov na základe požiadavky pacienta prostredníctvom elektronickej pošty, SMS alebo telefónu pre všetky 1x za deň;
3x za mesiac
159a Preventívne vyšetrenie na okultné krvácanie v stolici u poistenca nad 40 r. (v rámci realiz.progr.skriningu kolorektálneho karcinómu) Vykazuje sa:
 • pri pozitívnom výsledku s kódom choroby Z00.0,Z12.1 alebo Z80.0;
 • u poistencov vo veku nad 40 rokov a u poistencov s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu hrubého čreva a konečníka.
159z, 159x 1x za rok
159x Preventívne vyšetrenie na okultné krvácanie v stolici u poistenca nad 40 r. (v rámci realizácie progr. screeningu kolorektál.Ca) Vykazuje sa:
 • pri neznámom/znehodnotenom teste s kódom choroby Z00.0, Z12.1 alebo Z80.0;
 • u poistencov vo veku nad 40 rokov a u poistencov s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu hrubého čreva a konečníka.
159a,159z 1x za rok
159z Preventívne vyšetrenie na okultné krvácanie v stolici u poistenca nad 40 r. (v rámci realizácie screeningu kolorektálneho karcinómu) Vykazuje sa:
 • pri negatívnom výsledku s kódom choroby Z00.0, Z12.1 alebo Z80.0;
 • u poistencov vo veku nad 40 rokov a u poistencov s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu hrubého čreva a konečníka.
159a, 159x 1x za rok
159b Preventívne vyšetrenie celk. cholesterolu v 11., 17., 40. roku života, vykaz.cielenej anamnézy, posúdenie genet. záťaženosti, vypísanie správy a odoslanie na ďalšie vyšetrenie. Vykazuje sa:
 • s kódom choroby Z00.1, Z00.0 alebo Z52.0 u darcov krvi;
 • s výkonom 160 alebo 149d;
 • aj u poistencov vo veku od 19 do 39 rokov vrátane, ak výkon doteraz alebo v uplynulom roku poskytnutý nebol.
1x za rok
160 Základná preventívna prehliadka. Výkon obsahuje komplexné vyšetrenie v rámci základnej preventívnej prehliadky vrátane prehliadky v rámci prevencie kardiovaskulárnych chorôb. Obsah vyšetrenia je zhodný s výkonom pod kódom 60. Výkon môže vykazovať lekár všeobecnej starostlivosti. Vykazuje sa:
 • s kódom choroby Z00.0 alebo Z52.0 u darcov krvi,
 • s výkonom 5702 u poistencov, ktorí dovŕšili 40 rokov veku, ak ho poskytovateľ sám urobil a vyhodnotil.
13, 60b, 61, 4a, 5702Z 1x za rok u darcov krvi
u ostatných 1x za 2 roky
163 Vyšetrenie a včasné rozpoznanie hroziacej straty sebestačnosti u starých ľudí.Obsahom zdravotného výkonu je realizácia testu na zistenie rizika kognitívneho deficitu, ktorý sa môže vykonať u poistencov vo veku nad 50 rokov v rámci preventívnej prehliadky, alebo v prípade záujmu poistenca.
Vykazuje sa s diagnózami v závislosti od výsledku testu:
 • negatívny výsledok testu: Z00.0 (všeobecné lekárske vyšetrenie),
 • pozitívny výsledok testu: Z03.2 (pozorovanie pri podozrení na duševnú poruchu a poruchu správania).
Výstupom je celkové dosiahnuté skóre, po vyplnení zostáva súčasťou zdravotnej dokumentácie poistenca.
Výsledok testu všeobecný lekár oznámi poistencovi, poskytne mu informácie a zabezpečí jeho ďalší manažment (napr. odporučenie odborného vyšetrenia u špecialistu).
4a, H0003, H0004 1x za 2 roky
252b Očkovanie Vykazuje sa nasledovne:
 • pri očkovaní proti chrípke s kódom choroby Z25.1;
 • pri povinnom očkovaní proti diftérii a tetanu s kódom choroby Z00.0 alebo Z35.0;
 • pri očkovaní proti vírusovej hepatitíde typu A s kódom choroby Z20.5 alebo Z24.6;
 • pri očkovaní proti vírusovej hepatitíde typu B s kódom choroby Z20.5 alebo Z24.6;
 • pri očkovaní proti vírusovej hepatitíde typu A + B s kódom choroby Z20.5 alebo Z24.6;
 • pri očkovaní proti meningokokovej meningitíde s kódom choroby Z20.8;
 • pri očkovaní proti kliešťovej encefalitíde s kódom choroby Z24.1;
 • pri očkovaní proti pneumokokom sa s kódom Z23.8 v zmysle indikačných obmedzení;
 • pri očkovaní proti osýpkam s kódom Z27.4, Z27.8, Z24.4.
252K, 252L 2x za deň,
1x za rok  s DGN Z25.1
250D Delegovaný odber biologického materiálu na základe písomnej žiadosti ŠAS pri návšteve poistenca v ambulancii VLD Výkon sa uhrádza nad rámec kapitácie za nasledovných podmienok:
 • Poskytovateľ dodržiava postup, ktorý ustanovuje Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o postupe objednávania, vykonávania a kontroly laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení zo dňa 10.06.2014 číslo 02032/2014-SZ v platnom znení,
 • poskytovateľ dodržiava podmienky zdravotnej indikácie v zmysle účelného, efektívneho a hospodárneho nakladania s prostriedkami verejných zdrojov.
60b, 4a, H0003, H0004 1x za deň
3525 Kompletný dôkaz základných patologických súčastí moču, za každú vzorku od pacienta Kompletný dôkaz základných patologických súčastí moču, za každú vzorku od pacienta. 1x za deň
3592 Stanovenie sedimentačnej rýchlosti krviniek Stanovenie sedimentačnej rýchlosti krviniek. 1x za deň
3671 Glukóza Vykazuje sa:
 • s kódom choroby Z00.1, Z00.0 alebo Z52.0 u darcov krvi;
 • s výkonom 160.
1x za deň
5300 USG vyšetrenie hornej časti brucha (pečeň, žlčník, žlčové cesty, pankreas, obličky, slezina, retroperitoneálne LU, aorta, prípadne aj chorobne zmenena Výkon je potrebné osobitne zazmluvniť 5302, 5303, 5307, 5313 1x za deň
5301 Vyšetrenie jedného orgánu alebo orgánového systému (nemôže sa vykazovať s výkonmi pod kódmi 5300, 5302 až 5312) Výkon je potrebné osobitne zazmluvniť.
Zakázané vykazovať s dg. I73-I89.9
5300, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5307a, 5308, 5309, 5309a, 5309b, 5310, 5311, 5312 1x za deň
5702 Elektrokardiografické (EKG) vyšetrenie, štandardné 12-zvodové zosnímanie. Výkon môže vykonávať kardiológ, angiológ, internista Elektrokardiografické (EKG) vyšetrenie, štandardné 12-zvodové zosnímanie aspoň s 10 QRS komplexami, ak ho poskytovateľ sám vykonal a vyhodnotil. 5702Z 1x za deň
5702Z EKG pri predoperačnom vyšetrení u VLD Elektrokardiografické (EKG) vyšetrenie, štandardné 12-zvodové zosnímanie aspoň s 10 QRS komplexami ako súčasť predoperačného vyšetrenia; vykazuje sa s výkonom 60b. 5702, H0003, H0004, 4a 1x za deň
5715 24-hodinové monitorovanie tlaku krvi – naloženie a zosnímanie 24 hodinové monitorovanie tlaku krvi pre diagnostiku a liečbu artériovej hypertenzie u dospelých pacientov v ambulancii všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, výkon zahŕňa meranie a vyhodnotenie tohto výkonu na základe klinických indikácii pre meranie tlaku krvi mimo ambulancie na diagnostické účely podľa Odborného usmernenia MZSR na poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti dospelým pacientom s artériovou hypertenziou, pokiaľ vyšetrenie nemožno nahradiť domácim monitorovaním tlaku krvi.
Výkon sa uhrádza, ak:
 • pri realizácii výkonu v ambulancii VLD boli dodržané podmienky indikácie a štandardné terapeutické postupy;
 • indikácia poskytnutia výkonu zodpovedá klinickému stavu a odporúčaniam podľa Odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti dospelým pacientom s artériovou hypertenziou. Kontrola vyšetrením v dvojročnom intervale. V prípade nutnosti častejšej kontroly písomné zdôvodnenie PZS;
 • je zabezpečené správne vedenie a archivovanie zdravotnej dokumentácie pacienta vrátane písomného záznamu, vyhodnotenia vyšetrenia a diagnostického záveru.

Výkon je potrebné osobitne zazmluvniť.
4a, H0003, H0004 1x za 364 dní
H0003 Iniciálne vyšetrenie poistenca s arteriálnou hypertenziou, dyslipidémiou a/alebo obezitou Výkon sa uhrádza nad rámec kapitácie za podmienok:
Diferenciálna diagnostika artériovej hypertenzie, dyslipidémie a/alebo obezity v zmysle príslušných odborných usmernení MZ SR na poskytovanie ambulantnej starostlivosti dospelým poistencom s artériovou hypertenziou, dyslipidémiou a/alebo obezitou.
Ak ide o poistenca, ktorý má len izolovanú obezitu (t.j. nemá artériovú hypertenziu a/alebo dislipidémiu), podmienkou úhrady je:
 • BMI:
  • 30 – 34,99 (obezita I. stupňa) alebo
  • 35 – 39,99 (obezita II. stupňa) alebo
  • nad 40 (obezita III. stupňa).
 • a súčasne prítomný marker vysokého rizika vzniku metabolických a obehových komplikácií spojených s obezitou na základe distribúcie tuku – obvod pásu v cm:
  • muži nad 102 cm;
  • ženy nad 88 cm.
Vykázanie výkonu jedenkrát za kalendárny rok po stanovení diagnostického záveru a diagnostického a liečebného plánu zdravotnej poisťovni nad rámec kapitácie s príslušnou diagnózou zistenou pri vyšetrení.
Za iniciálne vyšetrenie sa považuje stav, keď poistenec v bezprostredne predchádzajúcich 24 mesiacoch nebol sledovaný ani liečený pre artériovú hypertenziu, dyslipidémiu a/alebo obezitu.
V cene výkonu je zahrnuté komplexné vyšetrenie poistenca, vyhodnotenie laboratórnych, doplnkových a pomocných vyšetrení, odporučenie ďalšej diagnostiky a liečby a stanovenie ďalšieho postupu v zmysle príslušných odborných usmernení MZ SR na poskytovanie ambulantnej starostlivosti dospelým poistencom s artériovou hypertenziou, dyslipidémiou a/alebo obezitou.
V prípade hodnotenia laboratórnych alebo zobrazovacích vyšetrení pri iniciálnom vyšetrení poisťovňa akceptuje aj vyšetrenia, ktoré neboli realizované bezprostredne v čase vyšetrenia a dátum ich realizácie nie je starší ako 3 mesiace (90 dní) pred vykonaním vyšetrenia a zároveň výsledok vyšetrení dosahoval fyziologické hodnoty a nie je žiadny medicínsky predpoklad, že výsledky by mohli byť signifikantne zmenené. V tomto prípade je poskytovateľ povinný zaznamenať alebo založiť do zdravotnej dokumentácie všetky výsledky tak, aby bolo zrejmý dátum ich realizácie a výsledok jednotlivých parametrov a jeho vyhodnotenie v rámci diferenciálnej diagnostiky alebo liečebného plánu.
V prípade laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení realizovaných iným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti alebo realizovaných za účelom iných potrebných vyšetrení, ktorých výsledok bol vo fyziologickom rozmedzí, poisťovňa ich bude akceptovať za podmienky, že neprekročili časový interval odporučený v príslušnom odbornom usmernení MZ SR, pokiaľ budú zaznamenané v zdravotnej dokumentácii.
Pokiaľ vyšetrenia a ich výsledky neboli realizované alebo neboli v rozmedzí fyziologických hodnôt, tak je potrebné ich vyšetriť a výsledok zaznamenať do zdravotnej dokumentácie poistenca. V opačnom prípade výkon H0003 nebude akceptovaný.
Pokiaľ je potrebné, vzhľadom k zdravotnému stavu poistenca vykonať ďalšie doplňujúce vyšetrenia potrebné k diagnostike a liečbe poistenca s artériovou hypertenziou, dyslipidémiou a/alebo obezitou nad rámec odborného usmernenia MZSR, ošetrujúci lekár zdôvodní ich vykonanie a výsledky zaznamená do zdravotnej dokumentácie poistenca.
H0004, 60b 1x za rok
H0004 Kontrolné vyšetrenie poistenca s arteriálnou hypertenziou, dyslipidémiou a/alebo obezitou Výkon sa uhrádza nad rámec kapitácie za podmienok:
Vykázanie výkonu s príslušnou korektnou diagnózou: artériová hypertenzia, dyslipidémia a/alebo obezita trikrát za kalendárny rok. V prípade vyššej frekvencie návštev je ďalšia poskytnutá zdravotná starostlivosť uhrádzaná cenou kapitácie.
Ak ide o poistenca, ktorý má len izolovanú obezitu (t.j. nemá artériovú hypertenziu a/alebo dislipidémiu), podmienkou úhrady je aj:
 • BMI:
  • 30 – 34,99 (obezita I. stupňa) alebo
  • 35 – 39,99 (obezita II. stupňa) alebo
  • nad 40 (obezita III. stupňa).
 • a súčasne prítomný marker vysokého rizika vzniku metabolických a obehových komplikácií spojených s obezitou na základe distribúcie tuku – obvod pásu v cm:
  • muži nad 102 cm;
  • ženy nad 88 cm.
Za kontrolné vyšetrenie sa považuje stav, keď poistenec má diagnostikovanú artériovú hypertenziu, dyslipidémiu a/alebo obezitu a je v starostlivosti všeobecného lekára a zároveň nie je pre dané diagnózy dispenzarizovaný alebo liečený u lekára – špecialistu, okrem pomocného alebo konziliárneho vyšetrenia u lekára špecialistu alebo iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti za účelom konzultácie alebo vykonania zobrazovacieho vyšetrenia.
V prípade konfliktu (neuznania výkonu) zdravotná poisťovňa na základe reklamácie poskytovateľom zdravotnej starostlivosti vyúčtovania preverí text výmenného lístka a obsah požiadavky všeobecného lekára na poskytnutie zdravotnej starostlivosti v ambulancii lekára – špecialistu.
V cene výkonu je zahrnuté komplexné vyšetrenie poistenca, vyhodnotenie výsledkov všetkých dostupných vyšetrení, odporučenie ďalšej liečby a stanovenie ďalšieho postupu v zmysle Odborného usmernenia MZ SR na poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti dospelým poistencom s artériovou hypertenziou, dyslipidémiou a/alebo obezitou v zmysle príslušného Odborného usmernenia MZ SR. Pokiaľ vyšetrenia a ich výsledky neboli realizované alebo neboli v rozmedzí fyziologických hodnôt, tak je potrebné ich vyšetriť a výsledok zaznamenať do zdravotnej dokumentácie poistenca. V opačnom prípade výkon H0004 nebude akceptovaný.
Pokiaľ je potrebné vykonať ďalšie doplňujúce vyšetrenia potrebné k diagnostike a liečbe poistenca s artériovou hypertenziou, dyslipidémiou a/alebo obezitou alebo liečbou nad rámec odborného usmernenia MZ SR, ošetrujúci lekár ich urobí sám, zdôvodní ich vykonanie a výsledky do zdravotnej dokumentácie poistenca. V prípade hodnotenia laboratórnych alebo zobrazovacích vyšetrení pri kontrolnom vyšetrení poisťovňa akceptuje aj vyšetrenia, ktoré neboli realizované bezprostredne v čase vyšetrenia a dátum ich realizácie nie je starší ako 3 mesiace (90 dní) pred vykonaním vyšetrenia a zároveň výsledok vyšetrení dosahoval fyziologické hodnoty a nie je žiadny medicínsky predpoklad, že výsledky by mohli byť signifikantne zmenené. V tomto prípade je poskytovateľ povinný zaznamenať alebo založiť do zdravotnej dokumentácie všetky výsledky tak, aby bolo zrejmý dátum ich realizácie a výsledok jednotlivých parametrov a jeho vyhodnotenie v rámci diferenciálnej diagnostiky alebo liečebného plánu.
V prípade laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení realizovaných iným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti alebo realizovaných za účelom iných potrebných vyšetrení, ktorých výsledok nie starší ako 3 mesiace (90 dní) bol vo fyziologickom rozmedzí, poisťovňa ich bude akceptovať za podmienky, že neprekročili časový interval odporučený v príslušnom odbornom usmernení MZ SR, pokiaľ budú zaznamenané v zdravotnej dokumentácií.
60b, H0003 3x za rok
H0006 Stratifikácia kardiovaskulárneho rizikaVýkon sa uhrádza nad rámec kapitácie:
 • ak poskytovateľ vykonáva u poistencov nad 40 rokov stratifikáciu kardiovaskulárneho rizika systémom SCORE v súlade s aktuálnym Odborným usmernením MZ SR č. Z52182-2014 – IZP na poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti dospelým pacientom s artériovou hypertenziou zo dňa 1. 12. 2014 v platnom znení a v súlade s Odborným usmernením MZ SR na poskytovanie zdravotnej starostlivosti dospelým pacientom s dyslipidémiou v ambulantnej zdravotnej starostlivosti zo dňa: 27. 11. 2015 v platnom znení;
 • ak je vykázaný pri preventívnej prehliadke minimálne s jedným rizikovým faktorom, napr. artériovou hypertenziou, dyslipidémiou, obezitou, fajčením, diabetes mellitus;
 • a s kódom diagnózy, pre ktorú bola stratifikácia kardiovaskulárneho rizika u poistenca vykonaná, alebo
 • ak je vykázaný pri starostlivosti o pacienta s artériovou hypertenziou a/alebo dyslipidémiou (výkon H0003 alebo H0004) a súčasne poistenec nie je dispenzarizovaný u iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pre dané ochorenie;
 • pri novozistenej fibrilácii predsiení stanovenie rizika CMP podľa príslušného odborného usmernenia MZ SR, v tomto prípade sa výkon vykazuje s dg. I48.9 a podmienkou je aj vyhotovenie a vyhodnotenie 12-zvodového EKG záznamu s minimálne s 10QRS komplexami.
1x za rok
H0007 Meranie INR z kapilarnej krviMeranie INR z kapilárnej krvi všeobecným lekárom pre dospelých (ďalej aj ako „vyšetrenie INR VLD“) sa uhrádza, ak poskytovateľ:
 • je držiteľom certifikátu o absolvovaní certifikačného školenia na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity (LF SZU) alebo predloží písomné čestné vyhlásenie, že sa oboznámil a bude dodržiavať postupy antikaogulačnej liečby zverejnené na webovom sídle zdravotnej poisťovne;
 • je účastníkom povinného externého hodnotenia kvality akreditovaným prevádzkovateľom EHK so získaním osvedčenia o účasti a absolvovaní externého hodnotenia kvality v dvojročnom cykle;
 • je držiteľom Prehlásenia ES o zhode P.O.C.T. prístroja podľa smernice IVD; technická špecifikácia prístroja je v zhode s ISO 17593 a ISO 22870 a metrologická nadväznosť merania je v súlade s WHO;
 • dodržiava indikácie a štandardné terapeutické postupy pri výkone zdravotného výkonu;
 • správne vedie a archivuje zdravotnú dokumentáciu vrátane písomného záznamu o posúdení rizika krvácania a určenia rizika tromboembolizmu pri nastavovaní pacienta na antikoagulačnú liečbu;
 • vedie dokumentáciu údržby P.O.C.T. prístroja v predpísanom režime;
 • je povinný v polročných intervaloch vyhodnotiť a v dokumentácii zaznamenať hodnotu TTR. V prípade dvoch za sebou nasledujúcich neuspokojivých hodnôt TTR je poskytovateľ povinný odoslať pacienta na ďalší manažment antikoagulačnej liečby na pracovisko ŠAS (hematológ, kardiológ, internista).
Vyšetrenie INR VLD v ambulancii lekára nie je povolené vykázať, ak súčasne v ten istý deň bolo toto vyšetrenie indikované do laboratória.
3842, 3842a 16x za rok
H0008 Stanovenie indexu ABI oscilometrickou metódou Obsahom zdravotného výkonu je meranie a vyhodnotenie indexu ABI oscilometrickou metódou na štyroch končatinách pri včasnej diagnóze ischemickej choroby dolných končatín (ICHDK).
Výkon sa uhrádza:
 1. u symptomatických pacientov s podozrením na ICHDK;
 2. u asymptomatických pacientov nad 50 rokov s minimálne jedným rizikovým faktorom (arteriálna hypertenzia, abnormálne EKG, diabetes mellitus, obezita s BMI nad 30, fajčiari, vysoká hladina celkového cholesterolu, porucha metabolizmu lipidov, pacienti s postihnutím koronárnych alebo cerebrálnych artérií, a pod.);
 3. u všetkých poistencov nad 60 rokov.
V prípadoch definovaných pod bodom 2 a 3 zdravotná poisťovňa akceptuje a osobitne nad rámec kapitácie uhrádza výkon 1x za 2 kalendárne roky pri vykázaní preventívnej prehliadky. Výkon nebude akceptovaný a uhradený, ak dané vyšetrenie bolo vykonané v špecializovanej ambulantnej starostlivosti alebo ak je poistenec dispenzarizovaný u poskytovateľa špecializovanej ambulantnej starostlivosti kvôli ICHDK.
1x za 2 roky;
u darcov krvi 1x za rok
FOB Priplatok k výkonom 159a, 159x, 159z Uhrádza sa nad rámec kapitácie za nasledovných podmienok:
 • Vykazuje sa ako pripočítateľná položka k výkonom 159a, 159z, 159x jedenkrát za dva kalendárne roky u kapitovaných poistencov vo veku 40 – 70 rokov života.
 • Poskytovateľ pacienta preukázateľne pozval na vyšetrenie (SMS, mail, list), pričom kópiu pozvánky formou SMS, mailu alebo listu založil do zdravotnej dokumentácie pacienta.
V prípade pozitivity výsledku vyšetrenia FOB (TOKS) poskytovateľ poučil pacienta o možnosti vykonania kolonoskopického vyšetrenia u zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorých zoznam vedie zdravotná poisťovňa na svojom webovom sídle.Súhlas a porozumenie s obsahom poučenia pacient potvrdí svojím podpisom v zdravotnej dokumentácii podľa príslušného ustanovenia zákona č. 576/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
1x za rok
EDU Pripočitateľná položka k výkonom H0003 a H0004 Uhrádza sa nad rámec kapitácie za nasledovných podmienok:
 • Vykazuje sa ako pripočítateľná položka jedenkrát za kalendárny rok k výkonu H0003 a trikrát za kalendárny rok k výkonu H0004. V prípade vyššej frekvencie je ďalšia poskytnutá zdravotná starostlivosť uhrádzaná cenou kapitácie.
 • Za edukáciu pacienta s artériovou hypertenziou, dyslipidémiou a/alebo obezitou pri poučení o úprave životného štýlu a/alebo farmakoterapie sa považuje jeho poučenie sestrou alebo lekárom.
 • Konkrétny obsah edukácie určuje dokument, ktorý je uverejnený na webovom sídle poisťovne. Podpísaním tohto dokumentu pacient potvrdí poučenie sestrou alebo lekárom a následné pacientom popísaný dokument poskytovateľ založí do zdravotnej dokumentácie pacienta.
4x za rok

Kód
výkonu
Názov
výkonu
Revízne
pravidlá
Zakázaná kombinácia
s inými výkonmi
Periodicita
1bKonzultácia prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky
 • cielená anamnéza, resp. anamnéza od poslednej kontroly, vo vzťahu k jednému orgánovému systému;
 • popis subjektívnych ťažkostí, diagnostický záver, poučenie o diéte a životospráve;
 • v prípade potreby určenie dátumu ďalšej konzultácie alebo kontroly, vrátane predpisu potrebných liekov/ZP, ktoré vyplynuli z konzultácie ohľadom zdravotného stavu, prípadne záznam o odporučení neodkladnej návštevy iného lekára;
 • poskytnutie informácií pacientovi alebo zákonnému zástupcovi v súvislosti so zdravotným stavom, s diagnostickým alebo liečebným postupom vrátane farmakoterapie.
pre všetky1x za deň,
3x za mesiac
11aKonzultácia prostredníctvom rozšírenej elektronickej komunikácie v online prostredí (webová aplikácia, videohovor)
 • cielená anamnéza, resp. anamnéza od poslednej kontroly a popis subjektívnych ťažkostí vo vzťahu k dvom alebo viacerým orgánovým systémom alebo k psychickej poruche;
 • zhodnotenie výsledkov.
pre všetky1x za deň
70Opätovné lekárske vystavenie receptov a/alebo poukazov na základe požiadavky pacienta prostredníctvom elektronickej pošty, SMS alebo telefónu pre všetky1x za deň
3x za mesiac
60Komplexné vyšetrenie pacienta (kompletná anamnéza, vyšetrenie všetkých orgánových systémov, založenie zdravotnej dokumentácie, diagnostický záver, liečebný plán a/alebo zaradenie do dispenzárnej starostlivosti, odoslanie pacienta na ďalšie laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenia – vypísanie žiadaniek, poučenie pacienta, vypísanie receptov a lekárskej správy (trvanie najmenej 30 minút))Výkon sa uhrádza nad rámec kapitácie:
 • pri prevzatí poistenca do zdravotnej starostlivosti;
 • maximálne jedenkrát u jedného poistenca.
5, 12, 13, 15a, 15f, 60b, 62, 63, 100, 101, 102, 103, 105, 140, 142, 143, 143a, 144, 145, 145a, 146, 146a, 146b, 146c, 148, 148a, 148b, 148c, 149, 149a, 149b, 149c, 149d, 149e, 149f, 160,171, 172, 173, 180, 950, 952, 953, 955, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1209, 1216, 1218, 1219, 122, 3286-3309, Y0027, 1B03001, UPEU, 252L, 252K 1x na jedno rodné číslo u jedného PZS, na jednu diagnostickú jednotku
60bPredoperačné vyšetrenie u VLD/VLDD
 • základné vyšetrenie zahŕňa potrebné odbery krvi, zhodnotenie laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení a zaradenie pacienta do rizikovej skupiny ASA;
 • výkon sa vykazuje s kódom choroby, pre ktorú je poistenec plánovaný na operáciu;
 • v prípade odoslania poistenca na vykonanie predoperačného vyšetrenia k lekárovi špecializovanej zdravotnej starostlivosti, zdravotná poisťovňa poskytnutú zdravotnú starostlivosť v súvislosti s predoperačným vyšetrením uhrádza v rámci kapitačnej platby za poistenca.
 • výkon je možné vykázať aj opakovane v prípade zrušenia operácie alebo z dôvodu uplynutia platnosti predoperačného vyšetrenia podľa klasifikácie ASA.
160, 60, H0003, H0004, H0006, H0007, H0008, 4a1x za 30 dní
62aCielené vyšetrenie pacienta s respiračným syndrómom pri pandémii COVID-19Cielené vyšetrenie za účelom nasadenia správnej liečby, zahŕňa fyzikálne vyšetrenie so zameraním na infekčné ochorenia s prenosom vzdušnou cestou v súvislosti s koronavírusmi, so zhodnotením laboratórnych výsledkov (vrátane SARS-CoV-2, chrípkový vírus, RSV) vo väzbe na individuálne nastavenie ambulantnej (domácej) terapie alebo prípadného indikovania ústavnej liečby, u poistenca s potvrdeným laboratórnym výsledkom (PCR test) alebo antigénovým testom na prítomnosť SARS-CoV-2 nie starším ako 14 dní v deň poskytnutia výkonu. Vykazuje sa s diagnózou U07.1,U07.3 alebo U07.4.pre všetky1x za 7 dní
64Príplatky pri výkonoch pod kódmi 4 až 8Pri ambulantnej zdravotnej starostlivosti o pacienta ťažko mobilného, imobilného, mentálne postihnutého, dementného, zrakovo alebo sluchovo postihnutého.62a, 67, 252L, 252K2x za deň
67Príplatok u dieťaťa vo veku do piatich rokov pri výkonoch – odber krvi, injekcie, infúzie, transfúzie, infiltrácie, implantácie, odobratie sterov, punkcie a pri výkone očkovaniaU detí do dňa ich 10. narodenín (vrátane tohto dňa) pri sťaženom výkone: očkovanie alebo odber krvi. V ostatných prípadoch je úhrada za tento výkon zahrnutá v kapitácii. Výkon je možné kombinovať aj s výkonmi 250D a 252a.62a, 68a, 252L, 252K3x za deň
1421. preventívna prehliadka, bazálne vyšetrenie novorodenca. Výkon vykazuje lekár s príslušnou špecializáciou po prepustení novorodenca z ústavnej starostlivosti.Do 60 dní života dieťaťa možno vykazovať na rodné číslo matky.
Komplexné pediatrické vyšetrenie vrátane kompletnej anamnézy, zhodnotenia správy od neonatológa, založenia zdravotnej dokumentácie. Pri vyšetrení sa posudzuje celkový stav dieťaťa, koža a svalový tonus.
Hodnotí sa: tvar a veľkosť veľkej fontanely (VF), švy, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina a tvar podnebia, auskultačný nález na srdci, stav pupka, slabiny, pulzácie tepien, stav semenníkov, symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetria sa novorodenecké reflexy.
Poskytne sa poradenstvo rodičom, podporí sa laktačný program.
60h, 60e, 60a, 63a1x za deň,
2x za 36500
1432. preventívna prehliadka, vykazuje sa do 4. týždna života dieťaťa. Výkon vykazuje lekár s príslušnou špecializáciou ako druhú preventívnu prehliadku v prvom mesiaci života dieťaťa podľa tohto zákona vrátane vyšetrenia psychomotorického vývinu a antropometrických meraní.Do 60 dní života dieťaťa možno vykazovať na rodné číslo matky.
Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín.
Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina a tvar podnebia, tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny, fyzikálny nález na srdci a pľúcach, veľkosť pečene a stav pupka, slabiny, pulzácie tepien, stav semenníkov, symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetrí sa psychomotorický vývin.
Poskytne sa poradenstvo rodičom, podporí sa laktačný program.
10, 60h, 60e, 60a, 63a1x za deň,
2x za 36500
143a3. preventívna prehliadka sa vykazuje v 5. až 7. týždni života (vrátane vyšetrenia psychomotorického vývoja a antropometrických meraní)Do 60 dní života dieťaťa možno vykazovať na rodné číslo matky.
Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín.
Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina a tvar podnebia, tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny, fyzikálny nález na srdci a pľúcach, veľkosť pečene a stav pupka, slabiny, pulzácie tepien, stav semenníkov, symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetrí sa psychomotorický vývin.
Poskytne sa poradenstvo rodičom, podporí sa laktačný program.
10, 60h, 60e, 60a, 63a1x za deň,
2x za 36500
1444. preventívna prehliadka sa vykazuje v 8. až 10. týždni života (vrátane vyšetrenia psychomotorického vývoja a antropometrických meraní)Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín.
Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina, tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny, fyzikálny nález na srdci a pľúcach, veľkosť pečene a stav pupka, slabiny, pulzácie tepien, stav semenníkov, symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetrí sa psychomotorický vývin.
Zhodnotia sa jazvy po BCG očkovaní, skontroluje sa vykonanie ortopedického skríningu.
Poskytne sa poradenstvo rodičom, podporí sa laktačný program.
10, 60h, 60e, 60a, 63a1x za život
1455. preventívna prehliadka sa vykazuje v 3. až 4. mesiaci života (vrátane antropometrických meraní)Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín.
Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina, tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny, fyzikálny nález na srdci a pľúcach, veľkosť pečene a stav pupka, slabiny, pulzácie tepien, stav pohlavných orgánov, symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetrí sa psychomotorický vývin.
Poskytne sa poradenstvo rodičom, podporí sa laktačný program.
10, 60h, 60e, 60a, 63a1x za život
145a6. preventívna prehliadka sa vykazuje v 5. až 6. mesiaci života (vrátane antropometrických meraní)Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín.
Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina, tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny, fyzikálny nález na srdci a pľúcach, veľkosť pečene a stav pupka, slabiny, pulzácie tepien, stav pohlavných orgánov, symetria dolných končatín, pohyblivosť.
Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Orientačne sa vyšetrí sluch, reakcie očí a moč.
Poskytne sa poradenstvo rodičom, podporí sa laktačný program.
10, 60h, 60e, 60a, 63a1x za život
1467. preventívna prehliadka sa vykazuje v 7. až 8. mesiaci života (vrátane antropometrických meraní)Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín.
Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina, stav dentície, tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny, fyzikálny nález na srdci a pľúcach, veľkosť pečene a stav pupka, slabiny, pulzácie tepien, stav pohlavných orgánov, symetria dolných končatín, pohyblivosť. Vyšetrí sa psychomotorický vývin.
Orientačne sa vyšetrí sluch a zraková ostrosť.
Poskytne sa poradenstvo rodičom vrátane informácie o fluorizácii, podporí sa laktačný program.
10, 60h, 60e, 60a, 63a1x za život
146a8. preventívna prehliadka sa vykazuje v 9. až 10. mesiaci života (vrátane antropometrických meraní)Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín.
Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina, stav dentície, tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny, fyzikálny nález na srdci a pľúcach, veľkosť pečene a stav pupka, slabiny, pulzácie tepien, stav pohlavných orgánov, symetria dolných končatín, pohyblivosť. Vyšetrí sa psychomotorický vývin.
Orientačne sa vyšetrí sluch a zraková ostrosť.
Poskytne sa poradenstvo rodičom vrátane informácie o fluorizácii, podporí sa laktačný program.
10, 60h, 60e, 60a, 63a, 9521x za život
146b9. preventívna prehliadka sa vykazuje v 11. až 12. mesiaci života (vrátane antropometrických meraní)Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín.
Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina, stav dentície, tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny, fyzikálny nález na srdci a pľúcach, veľkosť pečene a stav pupka, slabiny, pulzácie tepien, stav pohlavných orgánov, symetria dolných končatín, pohyblivosť. Vyšetrí sa psychomotorický vývin.
Orientačne sa vyšetrí sluch a zraková ostrosť.
Podporí sa laktačný program. Poskytne sa rodičom poradenstvo o potrebe prvej preventívnej prehliadky ústnej dutiny dieťaťa u zubného lekára.
10, 60h, 60e, 60a, 63a1x za život
146c10. preventívna prehliadka sa vykazuje v 18. mesiaci života (vrátane antropometrických meraní)Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín.
Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina, stav dentície, tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny, fyzikálny nález na srdci a pľúcach, veľkosť pečene a stav pupka, slabiny, pulzácie tepien, stav pohlavných orgánov, symetria dolných končatín, pohyblivosť. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Orientačne sa vyšetrí sluch a zraková ostrosť. Podporí sa laktačný program.
Vyžiada sa informácia od rodiča o absolvovaní preventívnej prehliadky ústnej dutiny dieťaťa u zubného lekára.
10, 60h, 60e, 60a, 63a1x za život
14811. preventívna prehliadka sa vykazuje v 3. roku života (vrátane antropometrických meraní)Výkon zahŕňa: anamnézu od rodičov so zameraním na nové anamnestické údaje.
Vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania.
Kompletné pediatrické vyšetrenie.
Overenie laterality, znalosť farby, odmeranie krvného tlaku, vyšetrenie moču, vyšetrenie reči, slovnej zásoby, vyšetrenie sluchu, kontrola chrbtice, genitálu.
Odoslanie dieťaťa na potrebné odborné vyšetrenie. Posúdenie psychického vývoja. Zhodnotenie sociálnej situácie.
Poskytne sa poradenstvo rodičom vrátane výživy.
10, 60h, 60e, 60a, 63a1x za život
148a12. preventívna prehliadka sa vykazuje v 5. roku života (vrátane antropometrických meraní)Výkon zahŕňa: rozhovor s rodičmi zameraný na nové anamnestické údaje, antropometrické merania, vyšetrenie spočívajúce z posúdenia celkového stavu dieťaťa, kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie. Hodnotenie psychomotorického vývoja.
Vyšetrenie zrakovej ostrosti, sluchu, tlaku krvi, moču. Vyšetrenie znalosti farieb, ich slovné označenie. Udržiavanie telesnej čistoty.
Posúdenie zaradenia dieťaťa do kolektívu v predškolskom období. Zhodnotenie sociálnej situácie. Pravidelné poradenstvo rodičom vrátane výživy.
10, 60h, 60e, 60a, 63a1x za život
148b13. preventívna prehliadka sa vykazuje v 6. roku života alebo v 7. roku života dieťaťa, ak poistenec nenastúpil školskú dochádzku (vrátane antropometrických meraní)Výkon zahŕňa: rozhovor s rodičmi zameraný na nové anamnestické údaje, antropometrické merania, vyšetrenie spočívajúce z posúdenia celkového stavu dieťaťa.
Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie. Hodnotenie psychomotorického vývoja.
Vyšetrenie tlaku krvi, moču. Vyšetrenie znalosti farieb, ich slovné označenie. Vyšetrenie zrakovej ostrosti, vyšetrenie sluchu.
Posúdenie školskej zrelosti. Posúdenie zdravotnej schopnosti vo vzťahu k povinnej školskej telesnej výchove. Zhodnotenie sociálnej situácie. Pravidelné poradenstvo rodičom.
10, 60h, 60e, 60a, 63a1x za život
148c14. preventívna prehliadka sa vykazuje v 9. roku života (vrátane antropometrických meraní)Výkon zahŕňa: antropometrické merania, vyšetrenie spočívajúce z posúdenia celkového stavu dieťaťa, kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie.
Vyšetrenie zrakovej ostrosti, vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie tlaku krvi, moču.
Sledovanie úrovne v škole, zhodnotenie sociálnej situácie. Pravidelné poradenstvo rodičom.
10, 60a, 61, 951, 9521x za život
14915. preventívna prehliadka sa vykazuje v 11. roku života (vrátane antropometrických meraní)Výkon zahŕňa: antropometrické merania, vyšetrenie spočívajúce z posúdenia celkového stavu dieťaťa, kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie.
Vyšetrenie zamerané na deformity chrbtice, deformity nôh, posúdenie pohlavného vývoja. Vyšetrenie zrakovej ostrosti, vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie tlaku krvi, moču.
Posúdenie zdravotnej schopnosti vo vzťahu k povinnej školskej telesnej výchove, poruchy správania. Zhodnotenie sociálnej situácie. Vyšetrenie hladiny celkového cholesterolu. Pravidelné poradenstvo rodičom.
10, 60h, 60e, 60a, 63a, 951, 9521x za život
149a16. preventívna prehliadka sa vykazuje v 13. roku života (vrátane antropometrických meraní)Výkon zahŕňa: antropometrické merania, vyšetrenie spočívajúce z posúdenia celkového stavu dieťaťa, kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie.
Vyšetrenie zamerané na deformity chrbtice, deformity nôh, posúdenie pohlavného vývoja. Vyšetrenie zrakovej ostrosti, vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie tlaku krvi, moču.
Posúdenie zdravotnej schopnosti vo vzťahu k povinnej školskej telesnej výchove. Pohovor s rodičmi o otázke vhodnej voľby povolania a posúdenie prípadnej zmeny pracovnej schopnosti. Zhodnotenie sociálnej situácie. Pravidelné poradenstvo rodičom.
10, 60h, 60e, 60a, 63a, 951, 9521x za život
149b17. preventívna prehliadka sa vykazuje v 15. roku života (vrátane antropometrických meraní)Výkon zahŕňa: antropometrické merania, zhodnotenie kompletného zdravotného stavu, vyšetrenie spočívajúce z posúdenia celkového stavu dieťaťa.
Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie so záverom. Posúdenie pohlavného vývoja, vyšetrenie zrakovej ostrosti, vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie tlaku krvi a moču.
Záverečné hodnotenie celkového zdravotného stavu, spísanie epikrízy a odchýlok a porúch od normy. Pravidelné poradenstvo.
10, 60h, 60e, 60a, 63a, 951, 9521x za život
149cVstupná prehliadka žiakov stredných škôl a stredných odborných učilíšť (vrátane antropometrických meraní). Táto prehliadka sa vykazuje iba u žiakov, ktorí menia lekára všeobecnej starostlivosti. V prípade vyšetrenia lekárom so špecializáciou v odbore dorastové lekárstvo táto prehliadka zahŕňa aj posúdenie spôsobilosti na výkon povolania. 10, 60h, 60e, 60a, 63a, 951, 9521x za život
149dPreventívna prehliadka v 17. roku života. Ďalšie preventívne prehliadky sa vykazujú raz za 2 roky. 10, 60h, 60e, 60a, 60b, 63a, 951, 952, H0003, H0004, 1601x za život
149fPrehliadka zdravotne postihnutého dieťaťa. Tento výkon môže vykazovať lekár 12 mesiacov po vykonaní predchádzajúcej prehliadky. 10, 60h, 60e, 60a, 60b, 63a, 951, 952, H0003, H00041x za rok
159bPreventívne vyšetrenie celkového cholesterolu v 11. a 17. roku života a celkového cholesterolu a triacylglycerolov v 40. roku života. Okrem odberu sa vykazuje cielená anamnéza, posúdenie genetickej zátaže, posúdenie laboratórnych výsledkov, v prípade pozitivity výsledkov, poučenie pacienta, vypísanie správy a odoslanie pacienta na ďalšie vyšetrenie a liečenie k lekárovi špecializovanej starostlivosti. Výkon vykazuje lekár všeobecnej starostlivosti. Laboratórne vyšetrenia celkového cholesterolu a triacylglycerolov enzýmovou metódou vykonanou na SVALZ pracovisku sa vykazujú samostatne podľa časti SVALZ.Vykazuje sa s kódom choroby Z00.1, s výkonom 149 alebo 149d, aj u poistencov v 13. roku veku. 1x za rok
160Základná preventívna prehliadka. Výkon obsahuje komplexné vyšetrenie v rámci základnej preventívnej prehliadky vrátane prehliadky v rámci prevencie kardiovaskulárnych chorôb. Obsah vyšetrenia je zhodný s výkonom pod kódom 60. Výkon môže vykazovať lekár všeobecnej starostlivosti.Vykazuje sa s kódom choroby Z00.1, Z00.0 alebo Z52.0 u darcov krvi.13, 60b, 61, 4a, 5702Z1x za rok u darcov krvi,
u ostatných 1x za 2 roky
252aOchranné očkovanie perorálnou vakcínou, napríklad proti poliomyelitídePri očkovaní proti rotavírusom sa vykazuje s kódom choroby Z25.8 alebo Z26.8, možno kombinovať s výkonom 67. 1x za deň,
3x za život
s DGN Z25.8,Z26.8
252bOčkovanie
 • pri očkovaní proti chrípke sa vykazuje s kódom Z25.1;
 • pri povinnom očkovaní proti diftérii a tetanu a povinného očkovania proti pneumokokom sa vykazuje s kódom Z23.8 alebo Z27.8 alebo Z00.1;
 • pri odporúčanom (u poistencov nad 15 rokov) očkovaní proti pneumokokom sa vykazuje s kódom choroby Z23.8;
 • pri očkovaní proti vírusovej hepatitíde typu A s kódom choroby Z20.5 alebo Z24.6;
 • pri očkovaní proti heptitíde typu A+B sa vykazuje s kódom choroby Z24.6;
 • pri očkovaní proti meningokokovej meningitíde s kódom choroby Z20.8 alebo Z23.8;
 • pri očkovaní proti varicelle s kódom choroby Z26.8;
 • pri očkovaní proti kliešťovej encefalitíde s kódom choroby Z24.1;
 • pri očkovaní proti HPV u dievčat a chlapcov od 13. roku veku do 15. roku veku sa vykazuje s kódom choroby Z25.8;
 • pri očkovaní proti osýpkam s kódom Z27.4, Z27.8, Z27.3 alebo Z24.4.
2x za deň,
1x za rok s DGN Z25.1
250dDelegovaný odber biologického materiálu na základe písomnej žiadosti ŠAS pri návšteve poistenca v ambulancii VLDVýkon sa uhrádza nad rámec kapitácie za nasledovných podmienok:
 • poskytovateľ dodržiava postup, ktorý ustanovuje Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o postupe objednávania, vykonávania a kontroly laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení zo dňa 10.06.2014 číslo 02032/2014-SZ v platnom znení;
 • poskytovateľ dodržiava podmienky zdravotnej indikácie v zmysle účelného, efektívneho a hospodárneho nakladania s prostriedkami verejných zdrojov.
60b, 4a, H0003, H00041x za deň
3525Kompletný dôkaz základných patologických súčastí moču, za každú vzorku od pacientaKompletný dôkaz základných patologických súčastí moču, za každú vzorku od pacienta. 1x za deň
3592Stanovenie sedimentačnej rýchlosti krviniekStanovenie sedimentačnej rýchlosti krviniek. 1x za deň
3671GlukózaV prípade zrealizovania vyšetrenia v ambulancii sa výkon vykazuje s výkonom 149 alebo 149d s kódom choroby Z00.1, Z00.0 alebo Z52.0 u darcov krvi alebo sa výkon vykazuje u poistencov s podozrením na diabetes mellitus, poruchy metabolizmu glukózy, iné akútne stavy alebo metabolické ochorenia. 1x za deň
5300USG vyšetrenie hornej časti brucha (pečeň, žlčník, žlčové cesty, pankreas, obličky, slezina, retroperitoneálne LU, aorta, prípadne aj chorobne zmenené časti GIT-u a podbruška)Výkon je potrebné osobitne zazmluvniť.5302, 5303, 5307, 53131x za deň
5301Vyšetrenie jedného orgánu alebo orgánového systému (nemôže sa vykazovať s výkonmi pod kódmi 5300, 5302 až 5312)Výkon je potrebné osobitne zazmluvniť. Zakázané vykazovať s dg. I73-I89.95300, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5307a, 5308, 5309, 5309a, 5309b, 5310, 5311, 5312 1x za deň
5702Elektrokardiografické (EKG) vyšetrenie, štandardné 12-zvodové zosnímanie. Výkon môže vykonávať kardiológ, angiológ, internista.Elektrokardiografické (EKG) vyšetrenie, štandardné 12-zvodové zosnímanie aspoň s 10 QRS komplexami, ak ho poskytovateľ sám vykonal a vyhodnotil.5702Z1x za deň
5702ZEKG pri predoperačnom vyšetrení u VLDDElektrokardiografické (EKG) vyšetrenie, štandardné 12-zvodové zosnímanie aspoň s 10 QRS komplexami ako súčasť predoperačného vyšetrenia, vykazuje sa s výkonom 60b.5702, H0003, H0004, 4a1x za deň
10Rozbor a plánovanie cielených terapeutických postupov na ovplyvnenie chronických ochorení alebo ochorení viacerých orgánových systémov na účely racionálnej farmakoterapie, vrátanie rád, dokumentácie. Výkon môže vykázať lekár špecializovanej starostlivosti podľa § 8 ods. 3 zákona pod kódom 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len lekár špecializovanej starostlivosti) u toho istého pacienta a toho istého ochorenia iba raz. Viacnásobné vykazovanie výkonov sa zdôvodňuje.Starostlivosť o poistenca s obezitou, artériovou hypertenziou a/alebo dyslipidémiou. Výkon sa uhrádza nad rámec kapitácie u poistenca, ktorý má aspoň jedno z nasledujúcich ochorení alebo ich kombináciu – obezita, dyslipidémia, hypertenzia (ďalej jednotlivo aj ako „dané ochorenie“ alebo spoločne ako „dané ochorenia“):
 • ak ide o poistenca, ktorý má len izolovanú obezitu (t j. nemá artériovú hypertenziu a/alebo dyslipidémiu), podmienkou úhrady je aj BMI nad 90 percentil pre daný vek poistenca (štandardné hodnoty BMI u detí sú stanovené Odborným usmernením Ministerstva zdravotníctva SR č. 13278-OZS-2011 o diagnostike a liečbe obezity u detí);
 • ak poistenec nie je dispenzarizovaný a/alebo liečený u iného poskytovateľa pre dané ochorenia (okrem jednorazového vyšetrenia u poskytovateľa špecializovanej ambulantnej starostlivosti za účelom konzultácie alebo vykonania zobrazovacieho vyšetrenia);
 • ak je vykázaný s príslušnou diagnózou, maximálne trikrát za kalendárny rok u jedného poistenca, v prípade potreby vyššej frekvencie vyšetrení je úhrada za ďalšiu zdravotnú starostlivosť zahrnutá v kapitácii;
 • ak poskytovateľ postupuje v súlade s príslušnými platnými odbornými usmerneniami pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti vydanými Ministerstvom zdravotníctva SR podľa príslušného ustanovenia zákona č. 576/2004 Z. z. (ak existujú);
 • ak poskytovateľ vykonáva príslušné zápisy v súvislosti s liečbou daného ochorenia do zdravotnej dokumentácie. V cene výkonu je zahrnuté komplexné poskytovanie zdravotnej starostlivosti v súvislosti s daným ochorením, najmä iniciálne a/alebo kontrolné vyšetrenie poistenca, odbery na laboratórne vyšetrenia a/alebo vyhodnotenie dostupných výsledkov vyšetrení poistenca, ďalšia zdravotná starostlivosť v zmysle príslušných odborných usmernení vydaných Ministerstvom zdravotníctva SR (ak existujú).
Pre účely úhrady tohto výkonu nad rámec kapitácie zároveň platí:
 • o iniciálne vyšetrenie ide v prípade, keď poistenec, nebol v posledných 24 mesiacoch liečený, diagnostikovaný alebo dispenzarizovaný pre dané ochorenie u iného poskytovateľa;
 • kontrolné vyšetrenie je každé ďalšie vyšetrenie po iniciálnom vyšetrení;
 • pri hodnotení laboratórnych a iných výsledkov vyšetrení zdravotná poisťovňa akceptuje vyšetrenia, ktoré neboli realizované neskôr ako 3 mesiace pred dňom realizácie iniciálneho alebo kontrolného vyšetrenia;
 • poskytovateľ vykonáva aj priebežný selektívny skríning hypertenzie ako aj selektívny skríning dyslipidémie u poistencov v prípade pozitívnej rodinnej anamnézy.
4a, H0003, H00043x za rok
1544aOtoskopické vyšetrenie jednostranneVýkon je potrebné osobitne zazmluvniť. 2x za deň

Kód
výkonu
Názov
výkonu
Revízne
pravidlá
Zakázaná kombinácia
s inými výkonmi
Periodicita
63a Kontrolné zhodnotenie prebiehajúcej liečby pacientky, bez gynekologického fyzikálneho vyšetrenia. 2x za 30 dní
100 Rady tehotnej žene v rámci starostlivosti o matku. Vykazuje sa (ak nie je súčasťou iného výkonu):
 • s kódom choroby Z34.0 alebo
 • Z34.8.
2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 35, 36, 37, 60a, 63a, 102, 103, 105, 111, 113 1x za deň
101 Odber na vyšetrenie na stanovenie tehotnosti vrátane rád, prípadne odber na vyšetrenie choriongonadotropínu (HCG). 2, 4, 5, 10, 12, 13, 15a, 15c, 35, 36, 37, 60a, 61, 63a, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 2x za 28 dní
102 Prvé vyšetrenie v rámci predpôrodnej starostlivosti o tehotné s určením termínu pôrodu vrátane zisťovania anamnézy a vystavenia materského preukazu, ako aj rád tehotnej o starostlivosti v gravidite vrátane vyšetrenia TK, pulzu, hmotnosti a výkonu pod kódom 101. Vykazuje sa:
 • po potvrdení gravidity pri prvej návšteve;
 • s kódom choroby Z34.0, Z34.8, Z35.2 alebo Z35.4.
4, 5, 10, 12, 13, 15a, 15c, 35, 36, 37, 40, 41, 44, 44a, 60a, 61, 103, 105, 110, 111, 112, 113, 116, 117, 118 1x za 180 dní
103 Vyšetrenie a rady v priebehu gravidity s vyhodnotením výsledkov laboratórnych vyšetrení so zreteľom na riziká gravidity. Vykazuje sa:
 • od druhého mesiaca tehotenstva 1x za 28 dní (max. 7x u jednej poistenky počas tehotenstva), ak ďalej nie je uvedené inak,
 • 1x za týždeň v posledných 6 týždňoch tehotenstva (max. 6x u jednej poistenky počas posledných 6 týždňov tehotenstva);
 • 2x za týždeň po vypočítanom termíne pôrodu (max. 2x u jednej poistenky počas 1 týždňa po vypočítanom termíne pôrodu);
 • s kódom choroby Z34.0, Z34.8, Z35.2 alebo Z35.4.
2, 3, 4, 5, 10, 12, 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 13, 15a, 15c, 61, 63a, 105 14x za 180 dní
105 Vyšetrenie a rady šestonedieľke v 6. až 8. týždni po pôrode, výkon sa môže vykazovať iba raz v súvislosti so šestonedelím. Vykazuje sa:
 • 1x v súvislosti so šestonedelím;
 • s kódom choroby Z39.2.
4, 5, 10, 12, 13, 15a, 60a, 611x za 280 dní
108 Ultrazvukové sledovanie tehotenstva vrátane biometrie a posúdenie vývoja orgánov vrátane obrazovej dokumentácie, za každé vyšetrenie. Výkon 108 sa akceptuje ako preventívny prístrojový výkon najviac štyri razy počas tehotenstva.
Vykazuje sa súčasne s kódom choroby Z34.0, Z34.8, Z34.9, Z35.2 alebo Z35.4.
4x za 180 dní
110 Odobratie plodovej vody amniocentézou vrátane ultrazvukového vyšetrenia pred 21. týždňom tehotenstva. 2x za 365 dní
111 Príplatok k výkonu pod kódom 110 pre potrebnú predoperačnú a pooperačnú starostlivosť vrátane prípravy operačných zariadení pri jeho ambulantnom vykonaní v ambulancii lekára. 2x za 365 dní
112 Odobratie plodovej vody amniocentézou vrátane ultrazvukového vyšetrenia od 21. týždňa tehotenstva. 2x za 365 dní
113 Príplatok k výkonu pod kódom 112 pre žiadúcu predoperačnú starostlivosť a pooperačnú starostlivosť vrátane prípravy operačných zariadení v ambulancii lekára. 2x za 365 dní
116 Amnioskopia 1x za deň
118 Externé kardiotokografické vyšetrenie (CTG) Výkon pod kódom 118 sa môže vykazovať za jeden deň aj v prípade dvojčiat a trojčiat,. Najviac dva razy. Výkon 118 sa akceptuje ako preventívny prístrojový výkon raz za týždeň počas obdobia posledných štyroch týždňov gravidity (maximálne 6x).
Vykazuje sa súčasne s výkonom 103 a s kódom choroby Z34.0, Z34.8, Z35.2 alebo Z35.4.
6x za 180 dní
252b Očkovanie Vykazuje sa:
 • pri očkovaní proti chrípke s kódom choroby Z25.1;
 • pri očkovaní proti čiernemu kašľu s kódom choroby Z23.7;
 • pri očkovaní proti HPV u dievčat v 16. roku života,s kódom choroby Z25.8. Zdravotná poisťovňa výkon neuhradí, ak už bol u daného poistenca v danom kalendárnom roku uhradený u iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
2x za deň
120 Vyšetrenie stredného prúdu moča na bielkoviny a cukor, ako aj mikroskopické vyšetrenie močového sedimentu. 101, 3570 1x za deň
121 Orientačné vyšetrenie moču na baktérie pomocou dôkazu nitritovou skúškou. 101 1x za deň
122 Odobratie krvi zo žily na vykonanie vyšetrení v gravidite. 101 5x za deň
155 Cytologické vyšetrenia sterov z porcia a z cervixu. Cytologické vyšetrenia na včasnú diagnostiku rakoviny sa vykazujú podľa výkonu pod kódom 155 aj pri stavoch po hysterektómii. 157, 167 1x za deň
156 Palpačné vyšetrenie prsníkov a regionálnych lymfatických uzlín.Výkon sa môže vykazovať, ak nie je súčasťou iného vykazovaného výkonu. 60, 61, 62, 157 1x za deň
157 Vyšetrenie na včasnú diagnostiku rakoviny u ženy vrátane rád, ak vyšetrenie trvá dlhšie ako 20 minút. (Anamnéza, inšpekcia a palpácia prsníkov, inšpekcia genitálií, vyšetrenie per rectum, nastavenie spekula, gynekologické vyšetrenie vrátane odberu výteru na cytologické vyšetrenie.) Potrebné odbery na hematologické a biochemické vyšetrenie sa vykazujú osobitne. Výkony pod kódmi 155, 156 a 157 môže vykazovať gynekológ.
Kolposkopické vyšetrenie sa môže vykazovať ako výkon pod kódom 1070.
Vyšetrenia sa vykazujú v rozsahu určenom v prílohe č. 2 zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti.
Vykazuje sa:
 • 1x kalendárny rok u ženy vo veku od 18 rokov veku alebo od prvého tehotenstva;
 • s kódom choroby Z01.4 alebo Z12.4.
13, 60a, 61, 62, 63a 1x za rok
297 Odobratie, príprava a odoslanie sterového materiálu na cytologické vyšetrenie, prípadne aj fixácia vrátane nákladov.Výkon sa uhrádza u poistenky vo veku od 18 do 64 rokov, ak bol vykázaný s kódom choroby:
 • Z01.4 v prípade oportúnneho skríningu rakoviny krčka maternice;
 • Z12.4 v prípade populačného skríningu rakoviny krčka maternice.
1x za rok
165 Rady v rámci úprav na počatie, prípadne so zainteresovaním partnera. 4, 5, 6, 8, 10, 10f, 10d, 10a, 10b, 10e, 10c, 60, 60a, 60e, 60h, 60r, 61, 62, 63, 63a 6x za 365 dní
166 Rady v rámci prípravy na počatie, prípadne so zainteresovaním partnera vrátane anamnézy a gynekologického vyšetrenia, prípadne aj naordinovanie antikoncepčného prostriedku. Pri výkonoch pod kódmi 165 a 166 nemožno vykazovať výkony pod kódmi 1 až 8, 13, 60 až 63.4, 5, 6, 8, 10, 60, 60a, 61, 62, 63, 63a 4x za 365 dní
167 Odobratie a fixácia sterového materiálu na cytologické vyšetrenie z porcia a z cervixu vrátane nákladov. 1x za deň
168 Odber na mikroskopické vyšetrenie natívneho preparátu – steru z pošvového sekrétu, prípadne z cervikálneho sekrétu. 167 1x za deň
168a Odčítanie onkocytologického steru 2x za 365 dní
168b Cytologické vyšetrenie endométria 2x za 365 dní
168d Lokálne ošetrenie, výplach pošvy. 1107 1x za deň
169 Odber a mikroskopické vyšetrenie natívneho preparátu – steru z pošvového sekrétu, prípadne z cervikálneho sekrétu. 168 1x za deň
169a Odobratie a príprava sterového materiálu na vyšetrenie mikróbneho obrazu pošvového (MOP). 168 1x za deň
314 Punkcia prsníka, štítnej žľazy, slinnej žľazy alebo testes, jednostranne. 1x za deň
316 Punkcia Douglasovho priestoru 317 1x za deň
317 Punkcia tumoru adnexov, prípadne aj punkcia Douglasovho priestoru. 316 1x za deň
1020 Vyšetrenie rodičky s plánovaním vedenia pôrodu Pri výkone pod kódom 1020 sa výkony pod kódmi 4, 5, 6, 8, 60 až 63 a 103 nemôžu vykazovať. 4, 5, 6, 8, 60, 61, 62, 63, 63a, 101, 102, 103, 105, 110, 111 1x za deň
1070 Kolposkopia Výkon pod kód 1070 sa môže vykazovať pri výkonoch pod kódmi 60, 63 a 157.
Vykazuje sa:
 • s výkonom 157;
 • s kódom choroby Z01.4 alebo Z12.4.
  1x za deň
  1080 Odstránenie cudzieho telesa z pošvy dieťaťa 1x za deň
  1081 Vaginoskopia u dieťaťa alebo pri vaginálnej stenóze 1x za deň
  1084 Elektrodiatermokoagulácia alebo kryonizácia portia a/alebo kryochirurgický zásah v oblasti vagíny a/alebo vulvy. 1x za deň
  1084a Elektrodiatermokoagulácia alebo kryonizácia portia a/alebo kryochirurgický zásah v oblasti vagíny a/alebo) vulvy u dieťaťa.
  1088 Úprava polohy maternice vložením pesaru. 1090 1x za deň
  1090 Naloženie alebo výmena pesaru, v prípade potreby okluzívneho pesaru z terapeutických dôvodov (descensus, prolaps a pod.). 1x za deň
  1091 Naloženie alebo výmena intrauterinného telieska zo zdravotných dôvodov. 1091a 2x za 365 dní
  1091a Naloženie alebo výmena intrauterinného telieska na vlastnú žiadosť. 091 1x za deň
  1092 Odstránenie intrauterinného telieska 1x za deň
  1107 Lokálne ošetrenie v pošve 168d 1x za deň
  1131 Odstránenie cerclagee 1x za deň
  1192a Výkon asistovanej reprodukcie, jeden cyklus pred odberom oocytov. 1192b, 1192c 3x za život do 40. roku veku
  1192b Výkon asistovanej reprodukcie, jeden cyklus s odberom oocytov k invitrofertilizácii, bez prenosu embryí. 1192c, 1192a 3x za život do 40. roku veku
  1192c Výkon asistovanej reprodukcie, jeden komplexný cyklus s prenosom embryí. Výkon asistovanej reprodukcie so zabezpečením vykonania PGD.
  Výkon sa uhrádza u poistenky za nasledovných podmienok:
  • ak je splnené aspoň jedno z nasledovných indikačných kritérií:
   • štruktúrové chromozómové aberácie zistené u páru;
   • monogénovo podmienené choroby s rizikom postihnutia plodu (autozómovo recesívne choroby, autozómovo dominantné choroby s včasným a neskorým nástupom klinických príznakov, choroby viazené na pohlavie);
   • gonozómové aberácie a mozaiky gonozómov nad 10 %;
   • použitie spermií, získaných metódou MESA/TESE;
   • pôrod alebo potrat dieťaťa/plodu s významnou chromozómovou aberáciou;
   • chemoterapia alebo rádioterapia v osobnej anamnéze partnerov;
   • onkologické ochorenie v osobnej anamnéze partnerov;
  • je vopred odkonzultovaný, indikovaný a následne jeho výsledok interpretovaný lekárom s odbornosťou v špecializačnom odbore lekárska genetika;
  • ak je vykázaný s kódom choroby Z31.8;
  • do ceny výkonu sa nezapočítavajú náklady na lieky uvedené v Zozname kategorizovaných liekov, uverejňovanom Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky na svojom webovom sídle označené v stĺpci spôsob úhrady písmenom „A“ a „AS“;
  • v prípade, že bolo realizované len PGD (t.j. bez výkonu asistovanej reprodukcie s prenosm embryí), poskytovateľ tento výkon vykáže na úhradu do zdravotnej poisťovne v cene 900 €
  1192a, 1192b 3x za život do 40. roku veku
  44646 Komplexné vyšetrenie spermiogramu Môže zahŕňať napríklad nasledovné vyšetrenia: pohyblivosť spermií, koncentrácia spermií, vitalita spermií, morfológia spermií, protilátky proti spermiám, test integrity DNA spermií, trial wash test, fragmentácia DNA v spermiách, oxidačný stres, MiOXSYS.
  Výkon sa uhrádza u poistenca za nasledovných podmienok:
  • ak je indikovaný lekárom s odbornosťou v špecializačnom odbore urológia, andrológia alebo reprodukčná medicína v súvislosti s plánovaným výkonom asistovanej reprodukcie hradeným zdravotnou poisťovňou;
  • u jedného poistenca maximálne raz za život;
  • ak je vykázaný s kódom choroby Z31.8.
  1x za život
  44651 Výkon realizovaný mikromanipulačnou metódou ICSI Výkon sa uhrádza u poistenky za nasledovných podmienok:
  • ak je splnené aspoň jedno z nasledovných indikačných kritérií:
   • porucha spermiogramu – znížený počet spermií, nedostatočný pohyb spermií, vysoká patológia;
   • nízky počet získaných oocytov u ženy (5 a menej);
   • spermie získané z MESA/TESE;
   • imunologický faktor – protilátky proti spermiám;
   • idiopatická sterilita;
   • nedostatočná, resp. žiadna fertilizácia oocytov v predchádzajúcich IVF cykloch;
   • opakované neúspešné IVF cykly;
   • vývin nekvalitných embryí v predchádzajúcich cykloch;
   • tubárny faktor
  • ak je indikovaný lekárom s odbornosťou reprodukčná medicína v súvislosti s plánovaným výkonom asistovanej reprodukcie hradeným zdravotnou poisťovňou;
  • ak je vykázaný s kódom choroby Z31.8;
  • do ceny výkonu sa nezapočítavajú náklady na lieky uvedené v Zozname kategorizovaných liekov, uverejňovanom Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky na svojom webovom sídle označené v stĺpci spôsob úhrady písmenom „A“ a „AS“.
  3x za život do 40. roku veku
  1701 Dilatácia močovej rúry ženy, instilácia medikamentova (alebo) katetrizácia močového mechúra. 1x za deň
  5153a Punkcia alebo biopsia pod USG kontrolou Výkon je potrebné osobitne zazmluvniť. 314 4x za 30 dní
  5153b Drenáž pod USG kontrolou Výkon je potrebné osobitne zazmluvniť. 1x za deň
  5156a Vákuová mamotómia Výkon je potrebné osobitne zazmluvniť. 1x za deň
  5301 Vyšetrenie jedného orgánu alebo orgánového systému Výkon je potrebné osobitne zazmluvniť. Zakázané vykazovať s dg. I73-I89.9 5300, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5307a, 5308, 5309, 5309a, 5309b, 5310, 5311, 5312 1x za deň
  5303 Vyšetrenie močového traktu a orgánov malej panvy u ženy (nemôže sa vykazovať s výkonom pod kódom 5300) Výkon je potrebné osobitne zazmluvniť.
  Výkon sa akceptuje ako preventívny výkon raz za dvanásť mesiacov.
  Vykazuje sa v nadväznosti na výkon 157 a s kódom choroby Z01.4 alebo Z12.4.
  Výkon sa nevykazuje naraz v rámci vykonania jednej preventívnej prehliadky (výkon 157).
  Výkon sa akceptuje k úhrade aj bez naviazania na vykonanie preventívnej prehliadky (výkon 157); v tomto prípade sa uhrádza cenou bodu za výkony SVLZ, ktoré nie sú preventívne prístrojové výkony.
  108, 5307, 5305 1x za rok pri preventívnej prehliedke,
  4x za polrok mimo preventívnej prehliadky
  5305 Ultrazvukuvé vyšetrenie intravaginálnou sondou Výkon je potrebné osobitne zazmluvniť.
  Výkon sa akceptuje ako preventívny výkon 2x za 12 mesiacov. Vykazuje sa v nadväznosti na výkon 157 a s kódom choroby Z01.4 alebo Z12.4.
  Výkon sa nevykazuje naraz v rámci vykonania jednej preventívnej prehliadky (výkon 157).
  Výkon sa akceptuje k úhrade aj bez naviazania na vykonanie preventívnej prehliadky (výkon 157). V tomto prípade sa uhrádza cenou bodu za výkony SVLZ, ktoré nie sú preventívne prístrojové výkony.
  108, 5307, 5303 1x za rok pri preventívnej prehliedke,
  4x za polrok mimo preventívnej prehliadky
  5308 Ultrazvukové vyšetrenie obidvoch prsníkov, axíl a regionálnych lymfatických uzlín. Výkon je potrebné osobitne zazmluvniť.
  Výkon sa akceptuje ako preventívny výkon 2x za 2 roky v intervaloch a vekovom rozmedzí stanovených v skríningu.
  Vykazuje sa súčasne s výkonom 157 a kódom choroby Z01.4 alebo Z12.4.
  5301 1x za 2 roky pri preventívnej prehliadke,4x za rok mimo preventívnej prehliadky
  5315 Príplatok za duplexné vyšetrenie ciev pomocou PW alebo CW Dopplera vo vyšetrovanej oblasti Platí pre výkony pod kódmi 108, 5300 až 5310, 5312 až 5314, 5317 1x za deň
  5316 Príplatok za duplexné vyšetrenie ciev pomocou PW Dopplera a farebného mapovania toku (CFM) vo vyšetrovanej oblasti Platí pre výkony pod kódmi 108, 5300 až 5310, 5312 až 5314, 5317). Pri výkone pod kódom 5315 sa nemôže vykazovať1x za deň
  5317 Peroperačná sonografia (dodatok k výkonu pod kódom 5301) Výkon je potrebné osobitne zazmluvniť. 5300, 5302, 5303,5 304, 5305, 5306, 5307, 5307a, 5308, 5309, 5309a, 5309b, 5310, 5311, 5312
  5807 Ultrazvukový folikulometrický monitoring (jeden cyklus) Výkon je potrebné osobitne zazmluvniť. 108, 5303, 5305, 5308, 5804, 5809 8x za polrok
  5808 Ultrazvukové sledovanie tehotenstva, vrátane biometrie plodu. Výkon je potrebné osobitne zazmluvniť.
  Vykazuje sa najviac trikrát počas fyziologického tehotenstva.
  108, 5303, 5305, 5308, 5804, 5807 3x za 180 dní
  5809 Vyšetrenie šijového prejasnenia (NT) plodu Môže sa vykazovať s výkonom pod kódom 108 iba raz počas tehotenstva. Výkon je potrebné osobitne zazmluvniť.
  Vykazuje sa s výkonom 108 a s kódom choroby Z34.0, Z34.8, Z35.2 a Z35.4.
  1x počas
  tehotenstva
  4M04004 Konzultačná – expertná kolposkopia Výkon je potrebné osobitne zazmluvniť.
  Výkon sa uhrádza:
  • v prípade abnormálneho cytologického nálezu u poistenky;
  • ak ho vykoná lekár evidovaný v informačnom systéme zdravotnej poisťovne u daného poskytovateľa a tento lekár je súčasne uvedený v Zozname lekárov na konzultácie v prípade zistených abnormálnych cytologických nálezov alebo v inom obdobnom zozname zverejnenom na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva SR a platnom v čase vykonania výkonu;
  • aj v rámci ambulancií ŠAS s odbornosťou 017, 019, 229, ak sú predmetom dohodnutého rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti.
  1070 4x za rok
  4M04007 Biopsia z portia a cervixu uteru kolposkopicky Punch biopsia.
  Výkon je potrebné osobitne zazmluvniť.
  Výkon sa uhrádza:
  • v prípade abnormálneho cytologického nálezu u poistenky;
  • ak ho vykoná lekár evidovaný v informačnom systéme zdravotnej poisťovne u daného poskytovateľa a tento lekár je súčasne uvedený v Zozname lekárov na konzultácie v prípade zistených abnormálnych cytologických nálezov alebo v inom obdobnom zozname zverejnenom na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva SR a platnom v čase vykonania výkonu;
  • ak bol vykázaný v rámci manažmentu abnormálnych cytologických nálezov s niektorou s nasledovných cytologických diagnóz: Ascus- R87.60, ASC-H- R87.61, L-SIL- R87.62, H-SIL-R87.63, karcinóm- R87.64, chýbajú žľazové bunky transformačnej zóny- R87.65, Iný abnormálny cytologický nález- R87.66, Nešpecifikovaný abnormálny cytologický nález- R87.67;
  • ak bol vykázaný po stanovení histologickej diagnózy v rámci ďalšieho sledovania, follow up, s niektorým z nasledovných histologických diagnostických kódov: N87.0 (CIN I, low grade SIL, ľahká dysplázia, N87.1 (CIN II), D06.0 (CGIN, AIS), D06.1 (CIN III, high grade SIL, ťažká dysplázia), C53.0-9 (invazívny karcinóm);
  • aj v rámci ambulancií ŠAS s odbornosťou 017, 019, 229, ak sú predmetom dohodnutého rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti.
  1070 4x za rok

  Kód
  výkonu
  Názov
  výkonu
  Zakázaná kombinácia
  s inými výkonmi
  Periodicita
  1 Krízová psychoterapeutická intervencia prostredníctvom elektronickej komunikácie všetky 1x za 1deň
  16 Test mentálnych funkcií v geriatrii. 1x za 1deň
  3351 Psychodiagnostické interview (rozhovor) so súčasným zisťovaním biografickej anamnézy na psychoterapeutické účely, s písomným záznamom vrátane rady pacientovi (v trvaní najmenej 20 minút) – za jedno interview. 4, 5, 6, 8, 60, 60a, 61, 62, 63 1x za 1deň
  3352 Psychodiagnostické zisťovanie anamnézy psychicky, psychosomaticky alebo somaticky chorej osoby od jednej alebo viacerých vztahovo významných cudzích osôb(trvanie najmenej 15 minút) – jeden raz v prípade choroby.4, 5, 6, 8, 60, 60h, 60r, 60e, 60a, 61, 62, 63, 63a 1x za 1deň
  3353 Použitie a vyhodnotenie jednoduchej dotazníkovej metódy (Dopen, EOD, KSAT, W-M, STAI, N-5, Beckovast, CMAS a iné) – až do dvoch testov v jednom prípade. 4, 5, 6, 8, 60, 60h, 60r, 60e, 60a, 61, 62, 63, 63a 2x za1deň, 2x za 7 dní
  3354 Zložitejšie a časovo náročnejšie dotazníkové metódy (napr. Leary, Raven-PM, TKP, CF2 a i. MPI, Spido, 16 PF, HSPQ a podobne) – za jeden test.4, 5, 6, 8, 60, 60h, 60r, 60e, 60a, 61, 62, 63, 63a 2x za 1 deň, 2x za 7 dní
  3355 Výkonové a funkčné vyšetrenie jednoduchšieho typu (CŠ, Tip OIT, Reyova figúra, Bender-Gestalt, MPDT, Domino, DRC, OIT, Frostig, VVT, Wechsler-Memory a podobne a počítacové verzie menej náročných testov) – za jeden test až do troch testov. 4, 5, 6, 8, 60, 60h, 60r, 60e, 60a, 61, 62, 63, 63a 3x za 1 deň, 3x za 7 dní
  3356 Použitie a vyhodnotenie zložitejších vyšetrovacích metód intelektových schopností (WAIS-R, PDW, T-M, IST a podobne) a použitie zložitejších metód na vyšetrenie psychickej činnosti (Bourdon, Lurijov súbor testov neuropsychologického vyšetrenia a podobne) – do troch testov. 4, 5, 6, 8, 60, 60h, 60r, 60e, 60a, 61, 62, 63, 63a 3x za 1 deň, 3x za 7 dní
  3357 Komplexné prístrojové psychodiagnostické vyšetrenie vrátane dokumentácie (ostravský diapozitív, determinačný prístroj, tachystoskop, Taping a podobne) – do troch testov, za jedno vyšetrenie. 4, 5, 6, 8, 60, 60h, 60r, 60e, 60a, 61, 62, 63, 63a 3x za 1 deň, 3x za 7 dní
  3358 Jednoduchšie projektívne techniky (Baum, FDT, HTP, Face-test, Nedokončené vety, Lüscher-malý a podobne) – do troch testov. 4, 5, 6, 8, 60, 60h, 60r, 60e, 60a, 61, 62, 63, 63a 3x za 1 deň, 3x za 7 dní
  3359 Zložitejšie a časovo náročnejšie projektívne techniky (ZTT, Hand-test, Szondi, Wartegov test, Lüscher-veľký a podobne) – do dvoch testov v jednom prípade. 4, 5, 6, 8, 60, 60h, 60r, 60e, 60a, 61, 62, 63, 63a 2x za 1 deň, 2x za 7 dní
  3360 Náročné projektívne techniky (Rorschachov test, BERO, TAT, CAT, MDZT) – do dvoch testov, za jeden test. 4, 5, 6, 8, 60, 60h, 60r, 60e, 60a, 61, 62, 63, 63a 2x za 1 deň, 2x za 7 dní
  3361 Verbálna intervencia samostatne pri psychosomatických alebo somatických chorobných stavoch využívaním interakcie psychológ alebo liečebný pedagóg – pacient, za jedno sedenie (trvanie najmenej 20 minút). 4, 5, 6, 8, 60, 60h, 60r, 60e, 60a, 61, 62, 63, 63a, 848, 867, 869 1x za 1 deň, 1x za 7 dní
  3362 Poučenie a vedenie rodinného príslušníka alebo osoby žijúcej v spoločnej domácnosti v súvislosti s liečbou chorého (trvanie najmenej 15 minút). 4, 5, 6, 8, 60, 60h, 60r, 60e, 60a, 61, 62, 63, 63a 1x za 1 deň, 1x za 7 dní
  3363 Podporné vedenie osoby /osôb, ktorá je vo vzťahu, alebo v kontakte s dieťaťom alebo mladistvým v súvislosti s vyšetrením alebo liečbou chorého. 4, 5, 6, 8, 60, 60h, 60r, 60e, 60a, 61, 62, 63, 63a 1x za 1 deň, 1x za 7 dní
  3364 Racionálna, náhľadová, krátkodobá terapia (do 15 sedení) – jedno sedenie v trvaní najmenej 50 minút. 4, 5, 6, 8, 60, 60h, 60r, 60e, 60a, 61, 62, 63, 63a 1x za 1 deň, 15x za rok
  3365 Korekčné vyšetrenie vývinu dieťaťa vo vzťahu k hrubej a jemnej motorike reči a sociálnym vzťahom podľa štandardnej stupnice vrátane dokumentácie. 4, 5, 6, 8, 60, 60h, 60r, 60e, 60a, 61, 62, 63, 63a 1x za 1 deň, 1x za 30 dní
  3366 Vedenie komunity, kolektívna terapia, didaktické skupiny, terapeutické svojpomocné skupiny, tréningy psychosociálnych zručností, tréningy pamäti pre viac ako 12 účastníkov – za 1 pacienta a jedno sedenie v trvaní do 45 minút. 4, 5, 6, 8, 60, 60h, 60r, 60e, 60a, 61, 62, 63, 63a 1x za 1 deň
  3367 Liečebno-výchovné poradenstvo, preventívne programy pre deti, mládež a dospelú populáciu, preventívno-edukačné programy pre deti vyššieho veku (tréningy pamäti a ostatných kognitívnych funkcií, aktivácia životného štýlu). 4, 5, 6, 8, 60, 60h, 60r, 60e, 60a, 61, 62, 63, 63a, 848, 867, 869 1x za 1 deň, 1x za 7 dní
  3368 Krízová intervencia formou individuálnej liečebno-pedagogickej terapie v trvaní najmenej 45 minút. 4, 5, 6, 8, 60, 60h, 60r, 60e, 60a, 61, 62, 63, 63a 1x za 1 deň
  3369 Predškolská príprava dieťaťa, tréningové metódy v trvaní najmenej 45 minút. Maximálne 10 sedení. 4, 5, 6, 8, 60, 60h, 60r, 60e, 60a, 61, 62, 63, 63a 10x za za život
  820 Prvé komplexné psychiatrické vyšetrenie pacienta (kompletná anamnéza, orientačné neurologické vyšetrenie, založenie zdravotnej dokumentácie, diagnostický záver, liečebný plán a (alebo) zaradenie do dispenzárnej starostlivosti, odoslanie pacienta na ďalšie laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenia – vypísanie žiadaniek, poučenie pacienta, vypísanie receptu(-ov) a lekárskej správy). Výkon môže vykazovať lekár u pacienta len raz. 10, 60, 62, 63, 821, 822, 825, 826, 827, 840, 841, 842, 845, 847 3x za rok u rôznych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, 1x za za život u jedného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
  821 Podrobné psychiatrické vyšetrenie pred začatím liečby (kompletná anamnéza, orientačné neurologické vyšetrenie, diagnostický záver, liečebný plán a (alebo) zaradenie do dispenzárnej starostlivosti, odoslanie pacienta na dalšie laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenia – vypísanie žiadaniek, poučenie pacienta, vypísanie receptov a lekárskej správy. 10, 60, 62, 63, 822, 825, 826, 827, 840, 841, 842, 845, 847 1x za rok
  822 Kontrolné psychiatrické vyšetrenie vrátane rád a dokumentácie. Vyšetrenie obsahuje subjektívny, objektívny nález, záver, písomnú správu, vypísanie receptov, vypísanie žiadaniek na iné vyšetrenia, poučenie pacienta. 10, 60, 62, 63, 825, 826, 827, 840, 841, 842, 845, 847 1x za 1 deň
  825 Kontrolné vyšetrenie a dispenzárna starostlivosť vrátane rád a dokumentácie. Vyšetrenie a liečba psychopatologicky definovaného chorobného obrazu vzťahujúceho sa na príslušný syndróm pomocou verbálnej intervencie obsahuje subjektívny, objektívny nález, záver, písomnú správu, vypísanie receptov, vypísanie žiadaniek na iné vyšetrenia, poučenie pacienta. 10, 60, 62, 63, 826, 827, 840, 841, 842, 845, 847 1x za 1 deň
  826 Kontrolné psychiatrické vyšetrenie s liečbou psychopatologicky definovaného chorobného stavu ako okamžité opatrenie pri akútnej psychickej dekompenzácii (pokus o samovraždu) vrátane verbálnej intervencie vzťahujúcej sa na príslušný syndróm. 10, 60, 62, 63, 827, 820, 821, 822, 825, 840, 841, 842, 845, 847 1x za 1 deň
  827 Psychiatrické vyšetrenie pri nastavovaní na metadon (alebo substitucnú liečbu) so zhodnotením doplnujúcich somatických nálezov. 10, 60, 62, 63, 820, 821, 822, 825, 826, 840, 841, 842, 845, 847 1x za 1 deň
  830 Zisťovanie anamnézy psychicky chorej osoby od príbuzných alebo od iných, k chorému vzťahovo významných osôb a poučenie a vedenie rodinného príslušníka v súvislosti s liečbou psychicky chorého. Výkon pod kódom 830 sa môže vykazovať len s výkonmi pod kódmi 820, 826 a s výkonmi pod kódmi 825 a 821 s osobitným zdôvodnením v zdravotnej dokumentácii. 1x za 1 deň
  836 Sociálna intervencia 1x za 1 deň
  837 Podávanie substitučnej liečby pri liečbe závislosti od psychoaktívnej látky. 4x za 1 deň
  839a Didaktoterapia pri závislostiach od psychoaktívnych látok (5 – 20 účastníkov) za účastníka a návštevu trvajúcu najmenej 50 minút. 1x za 1 deň
  839 Skupinová terapia závislostí od psychoaktívnych látok (2-9 účastníkov) do 25 návštev, za účastníka a návštevu trvajúcu najmenej 50 minút. 1x za 1 deň
  840 Zisťovanie biografickej anamnézy vo vzťahu k psychopatológii dieťaťa alebo mladistvého pri zapojení osoby (osôb), ktorá je s ním v kontakte a (alebo) v príbuzenskom vzťahu, pri zohladnení vývinových psychologických hladísk s písomným záznamom, prípadne aj počas viacerých návštev (trvanie najmenej 45 minút). Výkon pod kódom 840 sa v prípade tej istej choroby môže vykazovať len raz. Výkon sa nemôže vykazovať s výkonmi pod kódmi 65 a 66. 65, 66 1x za 1 deň
  841 Zisťovanie celkového psychiatrického stavu dieťaťa alebo mladistvého aj pri viacnásobnom zapojení osoby (osôb), ktorá je s ním v kontakte a (alebo) v príbuzenskom vzťahu, pri zohladnení vývinových psychologických hladísk spolu s písomnými lekárskymi záznamami a poradenstvom, ako aj zisťovaním doplňujúcich neurologických nálezov, v prípade potreby aj pri viacerých návštevách (trvanie najmenej 90 minút). Výkon pod kódom 841 sa v prípade tej istej choroby môže vykazovať len raz a nemôže sa vykazovať s výkonom pod kódom 66. 065, 066, 820, 822, 825, 826, 842, 821 1x za 1 deň
  842 Kontrolné pedopsychiatrické vyšetrenie a liečba psychopatologicky definovaného chorobného obrazu dietaťa alebo mladistvého verbálnou intervenciou vzťahujúcou sa na príslušný syndróm pri súčasnom zapojení osoby (osôb), ktorá je s ním v kontakte a (alebo) v príbuzenskom vzťahu, s pripojením dokumentovaných výsledkov, ktoré tvoria podklad psychiatrického nálezu podľa výkonu pod kódom 841 (trvanie najmenej 45 minút). 60, 62, 63, 820, 822, 825, 826, 840, 845, 821 1x za 1 deň
  845 Kontrolné pedopsychiatrické vyšetrenie a liečba psychopatologicky definovaného chorobného obrazu dieťaťa alebo mladistvého verbálnou intervenciou vzťahujúcou sa na príslušný syndróm s pripojením dokumentovaných výsledkov, ktoré tvoria podklad psychiatrického nálezu podla výkonu pod kódom 840 (trvanie najmenej 30 minút). Výkon sa nemôže vykazovať s výkonmi pod kódmi 65 a 66. 60, 62, 63, 65, 66, 820, 822, 825, 826, 821 1x za 1 deň
  847 Podporné vedenie osoby (osôb), ktorá je vo vzťahu alebo v kontakte s dieťaťom alebo s mladistvým s psychopatologicky definovaným obrazom choroby, v prípade vyžiadania rodičom (trvanie najmenej 30 minút). 60, 62, 63, 65, 66, 820, 821, 822, 825, 826, 841 1x za 1 deň
  848 Krízová psychoterapeutická intervencia ako okamžité opatrenie pri akútnej psychickej dekompenzácii (napríklad pokus o samovraždu) (trvanie najmenej 45 minút). Výkon sa nemôže vykazovať v kombinácii so žiadnym iným výkonom. U toho istého pacienta v tom istom liecebnom prípade viacnásobné vykazovanie je potrebné osobitne zdôvodniť v zdravotnej dokumentácii. 1x za 1 deň
  855 Nácvikové postupy (autogénny tréning, relaxačná liečba podla Jacobsona) v rámci individuálnej liečby vrátane verbálnych intervencií a zaškolenia pacienta do metódy, za cvičebný postup (trvanie najmenej 25 minút). 1x za 1 deň
  856 Nácvikové postupy (autogénny tréning, relaxačná liečba podla Jacobsona) v rámci skupinovej liečby (2 až 12 účastníkov) vrátane verbálnych intervencií a zaškolenia pacientov do metódy, za účastníka a návštevu (trvanie najmenej 30 minút). 1x za 1 deň
  857 Nácvikové postupy (autogénny tréning, relaxačná liečba podľa Jacobsona) v rámci skupinovej liečby (2 až 10 účastníkov) detí a (alebo) mládeže vrátane verbálnych intervencií a zaškolenia pacientov do metódy, za účastníka a návštevu (trvanie najmenej 30 minút). 1x za 1 deň
  858 Liečba jednotlivca pomocou hypnózy vrátane verbálnej intervencie (trvanie najmenej 30 minút). 1x za 1 deň
  867 Individuálna psychoterapia. Viac ako 25 sedení len s predchádzajúcim súhlasom revízneho lekára (trvanie najmenej 50 minút). Výkon sa môže vykazovať samostatne. 868 1x za 1 deň, 25x za rok
  868 Skupinová psychoterapia. Viac ako 25 sedení len s predchádzajúcim súhlasom revízneho lekára (trvanie najmenej 90 minút). Výkon sa môže vykazovať samostatne. 1x za 1 deň, 25x za rok
  869 Individuálna psychoterapeutická intervencia s využitím špeciálnych foriem, metód a prostriedkov (bazálnej a senzomotorickej stimulácie, psychomotorickej terapie, dramatoterapie, arteterapie, muzikoterapie, činnostnej a hrovej terapie, biblioterapie, hypoterapie a biofeedback. Viac ako 30 sedení len s predchádzajúcim súhlasom revízneho lekára (trvanie najmenej 60 minút). 1x za 1 deň, 30x za rok
  870 Rodinná psychoterapia. Viac ako 25 sedení len s predchádzajúcim súhlasom revízneho lekára (trvanie najmenej 90 minút). 867, 868, 3351 1x za 1 deň, 25x za rok

  Kód
  výkonu
  Názov
  výkonu
  Revízne
  pravidlá
  Zakázaná kombinácia
  s inými výkonmi
  Periodicita
  12Usmernenie a koordinácia terapeutických opatrení počas trvalej opatery telesne, duševne alebo inak závažne postihnutého dieťaťa alebo mladistvého do dosiahnutia 18. roku veku, podľa potreby s angažovaním zodpovednej osoby/osôb pri jednom ošetrení.Vekové obmedzenie 0-18 rokov.140, 3286-33091x za deň
  63Dôkladné vyšetrenie jedného orgánového systému alebo kontrolné vyšetrenie vrátane rád a dokumentácie. Vyšetrenie obsahuje subjektívny, objektívny nález, záver, písomnú správu, vypísanie receptov, vypísanie žiadaniek na iné vyšetrenia, poučenie pacienta.Zakázané odbornosti: 241, 250, 257, 259, 261, 371, 647, 685, 806, 824, 844, 846, 9955, 12, 13, 60b, 61, 62, 100, 101, 102, 105, 140, 142, 143, 143a, 144, 145, 145a, 146, 146a, 146b, 146c, 148, 148a, 148b, 148c, 149, 149a, 149b, 149c, 149d, 149e, 149f, 160, 171, 172, 173, 180, 950, 951, 952, 953, 955, 3286-3309, Y0027, 1B03001, UPEU, 252L, 252K1x za deň
  1200Subjektívne stanovenie sférickej refrakcie. Subjektívne stanovenie sférickej refrakcie s určením centrálnej zrakovej ostrosti pomocou skúšobných skiel alebo foropteru, súčasne vyšetrenie vízu do diaľky a nablízko (všetko zahrnuté v základnom hodnotení). 12011x za deň,
  6x za 30 dní
  1201Subjektívne stanovenie astigmatickej refrakcie. Výkony pod kódmi 1200 a 1201 sa súčasne nemôžu vykazovať. Obsah výkonu je zhodný s výkonom pod kódom 1200. 1x za deň,
  6x za 30 dní,12x za 365 dní
  1202Objektívne stanovenie refrakcie. Vyšetrovacie postupy: skiaskopia, refraktometria, vyšetrenie automatickým refraktometrom. Pri ordinácii okuliarov je žiadúca súčasne s objektívnou refrakciou aj refrakcia subjektívna. 2x za deň
  1203Stanovenie šírky akomodácie 1x za deň
  1204Meranie polomeru zakrivenia rohovky 2x za deň
  1205Vyšetrenie subjektívnej ostrosti zraku (vrátane detí do šiestich rokov). Vyšetrenie zrakovej ostrosti do diaľky i nablízko pomocou Landoltových kruhov, E hákov alebo podobných optotypov; nehodnotiť vtedy, keď je vyšetrenie zrakovej ostrosti súčasťou vyšetrenia status generalis. 143, 143a, 144, 145, 145a, 146, 146a, 146b, 146c, 148, 148a, 148b, 148c, 149, 149a, 149b, 149c, 149d, 149e1x za deň,
  8x za 30 dní,
  12x za 365 dní
  1206Objektívne stanovenie refrakcie u dieťaťa do skončenia šiesteho roku vekuVekové obmedzenie 0-7 rokov. 2x za deň
  1207Vyšetrenie fokometrom 1x za deň
  1208Farmakologické testy pupily 2x za deň
  1209Stanovenie slzivosti, Schiermerov test 2x za deň
  1210Kontaktné šošovky (prvá aplikácia na jedno oko). Aplikácia a výber kontaktnej šošovky pre jedno oko vrátane merania zakrivenia rohovky, vyšetrenie štrbinovou lampou a stanovenie objemu slznej sekrécie. Prvá aplikácia šošovky vôbec alebo nová aplikácia po pauze v nosení šošoviek viac ako jeden rok. Ak tvrdé kontaktné šošovky pacient netoleroval a treba aplikovať mäkké kontaktné šošovky, hodnotí sa výkon podľa výkonov pod kódmi 1212 alebo 1213. Výkon sa realizuje na vlastnú žiadosť pacienta. 1x za deň
  1211Kontaktné šošovky (prvá aplikácia pre obe oči)
  1212Kontaktná šošovka (kontrolné vyšetrenie jedného oka) kontrola znášanlivosti naordinovanej kontaktnej šošovky na jedno oko alebo aplikácia iného typu kontaktnej šošovky s objektívnym určením refrakcie so zmeraním zakrivenia rohovky a vyšetrením štrbinovou lampou. Výkon sa realizuje na vlastnú žiadosť pacienta. 1x za deň
  1213Kontaktné šošovky (kontrolné vyšetrenie oboch očí). Skúška nasadenia a znášanlivosti predpísaných kontaktných šošoviek na obidve oči, prípadne nasadenie iných kontaktných šošoviek vrátane objektívneho určenia refrakcie, merania zakrivenia rohovky a vyšetrenie štrbinovou lampou. Výkony pod kódmi 1212, prípadne 1213 sa pri jednej návšteve môžu vykazovať len raz. Ak sa tvrdé kontaktné šošovky neznášajú a musia byť nasadené mäkké kontaktné šošovky, neopakuje sa výkon pod kódom 1210, ale sa môžu vykazovať výkony pod kódmi 1212 a 1213. Výkon sa realizuje na vlastnú žiadosť pacienta. 1x za deň
  1214Kontaktná šošovka (tektonická alebo terapeutická). Aplikácia terapeutickej kontaktnej šošovky pri ťažkých ochoreniach rohovky alebo pri perforačnom poranení rohovky alebo aplikácia kontaktnej šošovky ako nositeľa terapeutického média. Pri strate šošovky alebo pri jej znečistení a pri potrebe aplikácie novej terapeutickej šošovky sa výkon pod kódom 1214 nemôže vykazovať znova. Pri výkone pod kódom 1214 sa výkony pod kódmi 1210 až 1213 nemôžu vykazovať. Vo výkone pod kódom 1214 sú započítané výkony pod kódmi 1200, 1201, 1204, 1209,1240. V detskom veku príplatok 100 %. Výkon sa realizuje na vlastnú žiadosť pacienta. 1x za deň
  1215Špeciálne zväčšovacie pomôcky na videnie. Ordinácia ďalekohľadových, lupových, prizmatických okuliarov. Vo výkone sú započítané výkony pod kódmi 1200 a 1201. 1200, 12011x za deň
  1216Motorika očí kvalitatívne. Vyšetrenie heterofórie, pseudostrabizmu a strabizmu, krycí test, pohyblivosť. 1x za deň
  1217Motorika očí kvantitatívne. Vyšetrenie heterofórie a strabizmu. Uhol škúlenia alfa a beta na perimetri sa nemôže vykazovať súčasne s výkonmi pod kódmi 1200, 1201, 1203, 1205 a 1206. 1200, 1201, 1203, 1205, 12061x za deň
  1218Kvantitatívne a kvalitatívne vyšetrenie binokulárneho videnia vrátane hodnotenia SMP, fúzie, šírky fúzie a stereopsie na synoptofóre, v prípade potreby aj výkon pod kódom 1216. 1x za deň
  1219Kvantitatívne vyšetrenie binokulárneho videnia u dieťaťa do šiestich rokov vrátane hodnotenia SMP, fúzie, šírky fúzie a stereopsie na synoptofóre, v prípade potreby aj výkon pod kódom 1216. 1x za deň
  1220Diferencujúca analýza a grafické znázornenie pohybových schopností oboch očí, Hess, Lancaster, Rybova tabuľa (najmenej deväť smerov pohľadu každého oka) 1x za deň
  1221Diferencujúca analýza a grafické znázornenie pohybových schopností oboch očí, Hessov štít (najmenej 36 smerov pohľadu každého oka) 1x za deň
  1222Aktívne pleoptické alebo ortoptické cvičenie, prvé sedenie 1x za deň
  1223Aktívne pleoptické alebo ortoptické cvičenie, následné sedenie 2x za deň
  1225Kampimetria do diaľky alebo nablízko. Vyšetrenie na zistenie centrálnych a paracentrálnych kotómov. Vyšetrovacie postupy: Amslerov test, Bierrumov štít a Haitzove tabuľky. 2x za deň
  1226Projekčná perimetria oboch očí s označením rôznych prahov dráždivosti. Projekčná perimetria s použitím značiek rôznej veľkosti, intenzity a farby, projekčná perimetria, izopterová perimetria a dynamická perimetria. Prístroje: pologuľový projekčný perimeter podľa Gambsa, Goldmanna, Krana, rozličné hodnoty podráždenia sú dané odstupňovaním svetelnej intenzity a veľkosti značiek. 1x za deň
  1227Statická perimetria oboch očí pomocou počítačového perimetra. Vyšetrenie rozsahu zmien zorného poľa (kvantitatívnych aj kvalitatívnych) pomocou počítačového perimetra. Pri výkonoch pod kódmi 1226 a 1227 sa výkon pod kódom 1225 nemôže vykazovať. 1x za deň
  1228Vyšetrenie farbocitu pomocou farebných tabuliek: Ishihara, Velhagen, Riabkin 1x za deň
  1229Diferenčná zmyslová skúška farieb (test s farebnými vzormi, spektrálna kompenzačná metóda) 1x za deň
  1230Prístrojové vyšetrenie farbocitu – anomaloskop 1x za deň
  1231Vyšetrenie citlivosti na kontrast 1x za deň
  1235Vyšetrenie adaptácie na tmu – adaptometria rýchla (nyctometria) 1x za deň
  1236Vyšetrenie adaptácie na tmu – adaptometria klasická 1x za deň
  1240Vyšetrenie štrbinovou lampou: predného a/alebo stredného segmentu oka, vyšetrenie predného segmentu fluoresceinom 2x za deň
  1241Gonioskopia 2x za deň
  1242Endotelová biomikroskopia 1x za deň
  1243Diasklerálne vyšetrenie (Lange) 1x za deň
  1244Exoftalmometrické vyšetrenie (Hertel) 1x za deň
  1245Fotodokumentácia predného segmentuVýkon sa osobitne zazmluvňuje. 2x za deň
  1246aFotodokumentácia očného pozadiaVýkon sa osobitne zazmluvňuje. 2x za deň
  1246Oftalmoskopia vyšetrenie očného pozadia oftalmoskopom 2x za deň
  1249Fluoresceínová angiografia očného pozadia vrátane aplikácie testovacej látky 1x za deň
  1250Fluoresceínová angiografia dúhovky a spojovky 1x za deň
  1251Diferenciácia a lokalizácia zmien sietnice panfundoskopom a vyšetrenie nepriamym oftalmoskopom 2x za deň
  1255Tonometria impresná 1x za deň
  1256Tonometria aplanačná a bezkontaktná 2x za deň
  1257Tonometria priebežná, tonografia, denná krivka, provokačné testy. Priebežné stanovenie IOT (vnútroočného tlaku), najmenej štyri tonometrické vyšetrenia, a/alebo v prípade potreby stanovenie odtokového odporu pomocou tonometrie. 2x za deň
  1258Elektrotonografické vyšetrenie s priebežnou grafickou registráciou, v prípade potreby aj výkony pod kódmi 1255, 1256 a/alebo 1257 1x za deň
  1262aObojstranná digitálna oftalmodynamometria 1x za 7 dní
  1262Oftalmodynamometrické vyšetrenie, v prípade potreby aj výkony pod kódmi 1255 a/alebo 1256 1x za deň
  1265Biometria oka/očí, A-scan. Meranie osovej dĺžky alebo úsekov očnej osi pomocou ultrazvukovej biometrie vrátane grafickej alebo obrazovej dokumentácie, v prípade potreby aj porovnávacie vyšetrenie druhého oka a/alebo výpočet vnútroočnej šošovky (VOŠ).Výkon sa osobitne zazmluvňuje. 1x za deň
  1266Pachymetria rohovky. Meranie hrúbky rohovky jedného oka ultrazvukovým pachymetrom vrátane obrazovej a grafickej dokumentácie, v prípade potreby porovnávacie vyšetrenie druhého oka.Výkon sa osobitne zazmluvňuje. 2x za deň
  1271Sonografické vyšetrenie oka pomocou B – scanuVýkon sa osobitne zazmluvňuje.12722x za deň
  1272Sonografia oka a orbity (A a B scanu) 2x za deň
  1273aAplikácia liekov pomocou injekcií subkonjunktiválne, parabulbárne, retrobulbárne 1x za deň
  1273bVýter zo spojovkového vaku na kultiváciu a citlivosť 1x za deň
  1273Kvalitatívna diferenciácia intrabulbárnych, extrabulbárnych cudzích telies, Roperov-Hallov lokalizátor 2x za deň
  1274Elektroepilácia, kryoepilácia rias, za každé ošetrenie. Odstránenie chybne rastúcich rias. 1x za deň
  1275aOšetrenie erózie rohovky spôsobenej cudzím telesom. Výkon sa nezapočítava, ak erózia vznikla ako následok terapeutického odstránenia cudzieho telesa. 1x za deň
  1275bIncízia hordeola, ošetrenie drobných úrazov, napríklad oderky mihalníc, punkcia abscesu. 1x za deň
  1275cExcochleácia chalazea 1x za deň
  1275Odstránenie voľného cudzieho telesa zo spojovky alebo mechanická epilácia mihalníc jedného oka 1x za deň
  1276Odstránenie cudzích telies z povrchu rohovky, kalcifikátov spojovky alebo z mäkkých častí mihalníc. Inštrumentálne odstránenie pod štrbinovou lampou, každé oko sa môže vykazovať osobitne. 1x za deň
  1277Odstránenie cudzích telies infiltrovaných do rohovky alebo do spojovky. Odstránenie hlboko lokalizovaného cudzieho telesa z rohovky alebo zo spojovky, každé oko sa môže vykazovať osobitne. Pri niekoľkodňovej anamnéze môže sa odstránenie zvyškov cudzieho telesa hodnotiť podľa výkonu pod kódom 1280. 2x za deň
  1278Odstránenie inveterovaného cudzieho telesa z rohovky alebo z kože s odstránením reziduálneho lôžka 1x za deň
  1279Odstránenie rohovkových alebo korneosklerálnych stehov 1x za deň
  1280Rezíduá po cudzom telese – odstránenie, prípadne pri rozsiahlom náleze vyfrézovanie lôžka 1x za deň
  1282Odstránenie spojovkového alebo mihalnicového nádoru (abrázia, excízia alebo deštrukcia kryosondou alebo aserovým lúčom) 1x za deň
  1293Stenóza slzných ciest (dilatácia, preplach, prípadná sondáž) 12941x za deň
  1294Stenóza slzných ciest u detí (sondáž, preplach, test priechodnost ifluoresceínom) 1x za deň
  1297Operácia slzných bodov – pri everzii slzných bodov. Do výkonu pod kódom 1297 sa nezapočítava výkon pod kódom 1293. 1x za deň
  1298Discízia striktúry slzných ciest 1x za deň
  1299Zavedenie mäkkej trvalej alebo dočasnej sondy do slzných ciest, eventuálne s fixáciou stehom. Pri výkonoch pod kódmi 1294 až 1299 sa výkon pod kódom 1293 nemôže vykazovať. 12931x za deň
  1303Kantotómia 1x za deň
  1304Prenikajúca rana viečka jednoduchá 1x za deň
  1320Chirurgické uvoľnenie zrastov spojovky bezplastického krytia 1x za deň
  1321Pterýgium – ablácia 1x za deň
  1329Pasívna skúška hybnosti očných svalov jedného oka alebo oboch očí pomocou pinzety (vrátane lokálnej anestézie). Ak u detí treba celkovú anestéziu, vykazuje sa osobitne. 1x za deň
  1338Chemické poleptanie rohovky – abrázia rohovky (jódom alebo kyselinou mliečnou) 1x za deň
  1339Abrázia rohovky mechanická 1x za deň
  1383Elektrofyziologické vyšetrovanie metódy v oftalmológii – zrakové evokované potenciály (EVP), elektroretinografia (ERG), elektrookulografia (EOG), elektromyografia (EMG), nystagmografiu (ENG) za každú metódu. 3x za deň
  2009Odstránenie cudzieho telesa uloženého pod povrchom kože alebo sliznice po vyhľadaní rezom 5x za deň
  2011Prvotné ošetrenie popáleniny I. alebo II. stupňa (ruka, noha, tvár), za každú popáleninu (toilette, debridement, topické prostriedky) 3x za deň
  2012Preväz popáleniny I. alebo II. stupňa (ruka, noha, tvár), za každý preväz 3x za deň
  2018Ošetrenie malej rany hojacej sa per secundam 4x za deň
  2141Otvorenie abscesu ležiaceho povrchne pod kožou, sliznicou alebo excísia furunklu 1x za deň
  2142Otvorenie diseminovaných abscesových útvarov kože 1x za deň
  2240Šitie svalov alebo fascie 1x za deň
  3423aPreväz rany veľkosti do 5 cm² 10x za deň
  3423Výplach oka 1x za deň
  355Konjunktiválny provokačný test, prípadne obojstranne na aktuálny dôkaz alergénov alebo subkutánny provokačný test 1x za deň
  400Povrchová anestézia hlbokých častí nosa, bubienka a/alebo bubienkovej dutiny alebo močovej rúry a/alebo močového mechúra a/alebo povrchová anestézia rohovky, spojovky a/alebo povrchová anestézia pokožky. Uvedený výkon môže vykonávať lekár so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo, otorinolaryngológ, oftalmológ, urológ, stomatochirurg. 40, 412x za deň
  406Infiltračná anestézia jednej oblasti s použitím lokálneho anestetika v množstve do 5 ml 40, 413x za deň
  407Infiltračná anestézia jednej oblasti s použitím lokálneho anestetika v množstve viac ako 5 ml. Tento výkon môže vykazovať lekár so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo, chirurg, traumatológ, algeziológ a lekári ostatných medicínskych odborov, ktorí sú oprávnení uvedený výkon vykonávať v zmysle špecializačných náplní. 40, 413x za deň
  410Lokálna anestézia pri bolestivom ošetrení, pri jednom ošetrení. Tento výkon môže vykazovať lekár so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo, chirurg, traumatológ, algeziológ a lekári ostatných medicínskych odborností, ktorí sú oprávnení uvedený výkon vykonávať v zmysle špecializačných náplní. 40, 413x za deň
  422Zvodná anestézia nervu alebo ganglia na spodine lebky alebo retrobulbárna anestézia. Výkon môže vykazovať neurochirurg, oftalmológ, anesteziológ. 40, 411x za deň
  5309aUSG biometria oka pomocou A-scanu (nemôže sa vykazovať s výkonom pod kódom 5309)Výkon sa osobitne zazmluvňuje.1265, 1265a, 53091x za deň
  5309bUSG vyšetrenie prínosových dutín pomocou B-móduVýkon sa osobitne zazmluvňuje. 1x za deň
  5309USG vyšetrenie oka alebo orbityVýkon sa osobitne zazmluvňuje.1265, 1265a2x za deň
  5315Príplatok za duplexné vyšetrenie ciev pomocou PW alebo CW Dopplera vo vyšetrovanej oblasti (pre výkony pod kódmi 108, 5300 až 5310, 5312 až 5314, 5317)Výkon sa osobitne zazmluvňuje.
  Nutné kombinácie: 108,5300-5310,5312-5314,5317
  58041x za deň
  5316Príplatok za duplexné vyšetrenie ciev pomocou PW Dopplera a farebného mapovania toku (CFM) vo vyšetrovanej oblasti (pre výkony pod kódmi 108, 5300 až 5310, 5312 až 5314, 5317). Pri výkone pod kódom 5315 sa nemôže vykazovať).Výkon sa osobitne zazmluvňuje.
  Nutné kombinácie: 108,5300-5310,5312-5314,5317
  5315, 58041x za deň
  5740aFarebná Dopplerová ultrasonografia malých ciev oka a očnice (pre jedno oko) 2x za deň,
  10x za 365 dní
  5740Transkraniálne dopplerovské vyšetrenie mozgových a periorbitálnych artérií pomocou PW-Dopplera alebo PW3 Dopplera. Výkon môžu vykonávať kardiológ, angiológ, neurológ, oftalmológ s certifikátom s USG a radiológ.Výkon sa osobitne zazmluvňuje. 1x za deň
  901Kauterizácia kože ako samostatný výkon, za každé ošetrenie 5x za deň
  905Odstránenie a/alebo následné ošetrenie do piatich obyčajných bradavíc alebo molúsk alebo porovnateľných kožných zmien, napr. pomocou ostrej lyžice. 3x za deň

  Kód
  výkonu
  Názov
  výkonu
  Zakázaná kombinácia
  s inými výkonmi
  Periodicita
  12 Usmernenie a koordinácia terapeutických opatrení počas trvalej opatery telesne, duševne alebo inak závažne postihnutého dieťaťa alebo mladistvého do dosiahnutia 18. roku veku podľa potreby s angažovaním zodpovednej osoby (osôb) pri jednom ošetrení. 140, 3286-3309 1x za deň
  15d Zhodnotenie rtg dokumentácie, ak nie je vykonané pracoviskom RTG, vrátane popisu v zdravotnej dokumentácii 1x za deň,
  3x za 30dní
  2005 Ošetrenie veľkej rany, vrátane zarovnania a uzatvorenia rany 2004 5x za deň
  2009 Odstránenie cudzieho telesa uloženého pod povrchom kože alebo sliznice po vyhľadaní rezom 5x za deň
  201 Obväz hrudníka alebo Desaultov obväz s výnimkou obväzu pupka 1x za deň
  2011 Prvotné ošetrenie popáleniny I. alebo II. stupňa (ruka, noha, tvár), za každú popáleninu (toilette, debridement, topické prostriedky) 3x za deň
  2012 Preväz popáleniny I. alebo II. stupňa (ruka, noha, tvár), za každý preväz 3x za deň
  2018a Ošetrenie veľkej rany hojacej sa per secundam 15x za 30dní
  2018 Ošetrenie malej rany hojacej sa per secundam 4x za deň
  204 Cirkulárny obväz hlavy, drieku, stabilizujúci obväz krku, ramenného alebo bedrového klbu alebo jednej končatiny cez najmenej dva kĺby ako obväz rany alebo na uvedenie končatiny do pokojného stavu, alebo kompresívny obväz, alebo zinkovo-glejový obväz. 4x za deň
  206 Spevňujúci náplasťový obväz malého kĺbu 2x za deň
  207a Spevňujúci náplasťový obväz nohy, členka s fixáciou kolenného zhybu pri PEC (obväz prikladaný trikrát týždenne do 6 – 8 týždňa) – cca 20-krát 1x za deň
  207 Spevňujúci náplasťový obväz veľkého kĺbu 2x za deň
  208 Škrobová alebo sadrová fixácia k obväzu ako dodatok k výkonom pod kódmi 201 a 204 1x za deň
  210 Malý dlahový obväz aj ako núdzový obväz pri zlomeninách 1x za deň
  2100 Excízia malého kúska sliznice alebo kože (malý benígny tumor, napríklad epulis, hyperplázia, leukoplakia, probatórna excízia) alebo excízia malého, v koži uloženého nádoru 4x za deň
  2105 Extirpácia hlboko ležiaceho telového tkaniva 2x za deň
  2106 Extirpácia jedného benigného nádora alebo mazovej žlazy 5x za 30dní
  211 Malý dlahový obväz pri opätovnom založení tej istej, nie novovytvorenej dlahy 1x za deň
  212 Dlahový obväz so znehybnením najmenej dvoch veľkých kĺbov (lakťového, zápästného, členkového), ako aj núdzový obväz pri zlomeninách 1x za deň
  213a Dlahový obväz, ktorý siaha cez kĺby nohy, členka a kolena v pravouhlej fixácii na zabezpečenie antirotačnej polohy pri PEC (dlahový obväz ukladaný v 10-dňových intervaloch do termínu operácie v 20. – 24. týždni) 12 – 15-krát 1x za deň
  213 Dlahový obväz, ktorý siaha najmenej cez dva veľké zhyby (rameno, lakeť, ruka, koleno, členok) pri opätovnom založení tej istej, nie novovytvorenej dlahy 1x za deň
  214 Abdukčný dlahový obväz aj so škrobovou alebo sadrovou fixáciou
  2141 Otvorenie abscesu ležiaceho povrchne pod kožou, sliznicou alebo excísia furunklu 1x za deň
  2142 Otvorenie diseminovaných abscesových útvarov kože 1x za deň
  217a Tvarovanie termoplastickej dlahy na profil končatiny, prípadne hliníkových dláh 1x za deň
  217 Napínací obväz 2x za deň
  218 Napínací obväz s extenziou, klincovaním a drôtovaním 1x za deň
  2210 Otvorenie podkožného panarícia alebo paronýchia, podľa potreby aj ablácia nechta na ruke alebo nohe 1x za deň
  2221 Excízia a extirpácia novotvarov kože a mäkkých štruktúr ruky alebo nohy 1x za deň
  2240 Šitie svalov alebo fascie 1x za deň
  2245 Preparácia a šitie šlachy napínača, vrátane aj ošetrenie čerstvej rany 1x za deň
  2246 Preparácia a šitie šlachy ohýbača, vrátane aj ošetrenie čerstvej rany 1x za deň
  225 Sadrová rukavica, sadrový prst 1x za deň
  2256 Operačné uvoľnenie zrastov okolo viacerých šliach ako samostatný výkon 1x za deň
  227 Sadrová topánka 1x za deň
  2270 Operácia Dupuytrenovej kontraktúry s čiastočným odstránením palmárnej aponeurózy kĺbu, podľa potreby aj premiestnovacia plastika a (alebo) odstránenie povrazovitých útvarov na prste ruky 1x za deň
  228 Sadrový dlahový obväz 1x za deň
  2280 Amputácia alebo exartikulácia prsta na ruke alebo nohe, alebo amputácia článku prsta na ruke alebo nohe, vrátane plastického prekrytia, za jeden prst 1x za deň
  229 Sadrový dlahový obväz pri opätovnom založení tej istej, nie novovytvorenej dlahy 246 4x za deň
  230 Cirkulárny sadrový obväz, prípadne ako sadrová ochrana 225, 227, 232, 235, 236, 237 4x za deň
  231 Cirkulárny pohybový obväz kolena 2x za deň
  232 Cirkulárny sadrový obväz, ktorý siaha najmenej cez dva veľké kĺby (rameno, lakeť, ruka, koleno, členok) 1x za deň
  235 Cirkulárny sadrový obväz krku, prípadne s ramenným popruhom vrátane opory pre hlavu 1x za deň
  236 Cirkulárny sadrový obväz drieku 1x za deň
  237 Sadrový dlahový obväz, ktorý siaha najmenej cez dva veľké kĺby (rameno, lakeť, ruka, koleno, členok) 238 1x za deň
  238 Sadrový dlahový obväz, ktorý siaha najmenej cez dva veľké kĺby (rameno, lakeť, ruka, koleno, členok) pri opätovnom priložení tej istej, nie novovytvorenej dlahy 237 1x za deň
  239 Sadrový obväz ramena a pleca alebo stehna a panvy (spika) 1x za deň
  240 Sadrové lôžko alebo podložka pod driek 1x za deň
  246 Odňatie cirkulárneho sadrového obväzu 247 1x za deň
  247 Zmena (napr. otvorenie, prestrihnutie, vsadenie dlahy, priloženie podpätku na chodenie, snímateľnej podošvy) cirkulárneho sadrového obväzu, ktorý nebol priložený v ten istý deň 246 1x za deň
  255 Injekcia intraartikulárna 301, 302 2x za deň
  300 Punkcia malého kĺbu 1x za deň
  301 Punkcia lakťového alebo kolenného kĺbu 2x za deň
  302 Punkcia ramenného alebo bedrového kĺbu 2x za deň
  303a Punkcia cysty, ganglia, serómu, hygrómu, hematómu alebo abscesu 2x za deň
  303 Punkcia lymfatickej uzliny s tenkou ihlou s aspiráciou 1x za deň
  312 Trepanobiopsia s odobratím vzorky kostnej drene 1x za deň
  3121a Podobaroskopické vyšetrenie pacienta s vypracovaním nálezu a s fotodokumentáciou (za obe dolné končatiny) 1x za 180dní
  3121 Podobaroskopické vyšetrenie pacienta s vypracovaním nálezu (za obe dolné končatiny)
  Na základe indikácie lekára pri chybách, chorobách a deformitách chodidla pri vstupnom vyšetrení, pri zmene lokálneho nálezu napríklad v dôsledku chirurgického zákroku, ďalej pri pedes plani podľa Godunova I-II, osových úchylkách končatín jedenkrát ročne, pri pedes planovalgi, halluces valgi, digitti hammati, pedes transveroplani et plani podľa Godunova III-IV dvakrát ročne, pri amputácii v oblasti chodidla, pri trofických zmenách chodidiel, pri skrátení DK nad 5 cm, pri osových úchylkách DK výrazného stupňa trikrát ročne.
  1x za 120dní
  3122a Plantografické kinetické vyšetrenie pacienta jednoduché /odtlačkovou metódou s vypracovaním nálezu/ za obidve dolné končatiny. Na základe indikácie lekára pri chorobách a deformitách chodidla pri poruchách odvíjania chodidla pri vstupnom vyšetrení,pri zmene lokálneho nálezu napr. v dôsledku chirurgického zákroku, ďalej – pri pedes planovalgi, halluces valgi, digitti hammati, pedes transveroplani et plani podľa Godunova III-IV 1x ročne, – pri dg DMO s postihnutím DK, paresis na DK, pri amputácii v oblasti chodidla, pri trofických zmenách chodidiel, pri skrátení DK nad 5 cm a pri osových úchylkách DK výrazného stupňa dvakrát ročne 1x za 365dní
  3122b Podobarografické statické vyšetrenie pacienta zložité (elektronickým zobrazovacím plantografom) s počítačovou analýzou nameraných údajov a s vypracovaním nálezu (za obe dolné končatiny). Na základe indikácie lekára pri chorobách a deformitách chodidla, pri pedes planovalgi, halluces valgi, digitti hammati, pedes transveroplani et plani podľa Godunova III-IV, pri dg DMO s postihnutím DK, paresis na DK, pri amputácii v oblasti chodidla, pri trofických zmenách chodidiel, pri skrátení DK nad 5 cm a pri osových úchylkách DK výrazného stupňa dvakrát ročne 1x za 180dní
  3122 Plantografické statické vyšetrenie pacienta jednoduché (odtlačkovou metódou s vypracovaním nálezu) za obidve dolné končatiny. Na základe indikácie lekára pri chybách, chorobách a deformitách chodidla pri vstupnom vyšetrení, pri zmene lokálneho nálezu napríklad v dôsledku chirurgického zákroku, ďalej pri pedes planovalgi, halluces valgi, difitti hammnati, pedes transveroplani et plani podľa Godunova III-IV jedenkrát ročne, pri amputácii v oblasti chodidla, pri trofických zmenách chodidiel, pri skrátení DK nad 5 cm, pri osových úchylkách DK výrazného stupňa dvakrát ročne 1x za 180dní
  3123 Podobarografické kinetické vyšetrenie pacienta zložité (elektronickým zobrazovacím plantografom) počítačovou analýzou nameraných údajov a s vypracovaním nálezu (za každú dolnú končatinu). Na základe indikácie lekára pri chorobách a deformitách chodidla pri poruchách odvíjania chodidla pri vstupnom vyšetrení, pri zmene lokálneho nálezu napríklad v dôsledku chirurgického zákroku, pri skrátení DK nad 5 cm, pri osových úchylkách DK výrazného stupňa ďalej pri pedes planovalgi, halluces valgi, digitti hammati, pedes transveroplani et plani podľa Godunova III-IV, pri dg DMO s postihnutím chodidla, paresis na DK, pri amputácii v oblasti chodidla a pri trofických zmenách chodidiel jedenkrát ročne. Nie je možné vykazovať počas stanoveného obdobia spolu s výkonom pod kódom 3122a 3122a 1x za 365dní
  3124 Dynamografické vyšetrenie s vektorovým zobrazením jednoduché, s vypracovaním nálezu (za každú dolnú končatinu). U pacientov s amputáciou na DK, skrátením DK nad 5 cm, s osovými úchylkami DK výrazného stupňa, s poruchami chôdze pri paréze na DK pri indikácii ortopedicko-protetickej pomôcky a po jej aplikácii, maximálne dvakrát ročne 2x za 365dní
  3125 Dynamografické vyšetrenie s vektorovým zobrazením zložité, s počítačovou analýzou nameraných údajov a s vypracovaním nálezu (za každú dolnú končatinu). U pacientov s amputáciou na DK, skrátením DK nad 5 cm, s osovými úchylkami DK výrazného stupňa, s poruchami chôdze pri paréze na DK pri indikácii ortopedicko-protetickej pomôcky a po jej aplikácii, maximálne dvakrát ročne 2x za 365dní
  3126 Stereometrické vyšetrenie oboch dolných končatín (vrátane panvy) s vypracovaním nálezu Na základe indikácie lekára a pacientov s osovými úchylkami dolných končatín (genua et crura valga, vara, pedes planovalgi, vari) výrazného stupňa, jedenkrát ročne 1x za 365dní
  3127 Stereometrické vyšetrenia chrbtice (vrátane panvy) s vypracovaním nálezu. Na základe indikácie lekára u pacientov s dg. scoliosis, kyphoskoliosis, osteochondrosis TH-L juvenilis, jedenkrát ročne 1x za 365dní
  3128 Ichnografické vyšetrenie chôdze s vypracovaním nálezu. U pacientov s rotačnými úchylkami DK a chodidlami nad 15 st. pri indikácii ortopedicko – protetickej pomôcky a po jej aplikácii, maximálne dvakrát ročne 1x za 365dní
  3129 Elektromyografické vyšetrenie (Myotest, resp. Myoboy) pred aplikáciou myoelektrickej protézy s vypracovaním nálezu. Pri rozhodovaní o indikácii myoelektrickej protézy ako vstupné vyšetrenie, potom po absolvovaní 6 týždňovej špecifickej rehabilitácie a pred aplikáciou myoelektrickej protézy maximálne trikrát ročne 1x za 365dní
  3130 Indikácia a špecifikácia ortopedicko-protetickej pomôcky. Na základe indikácie výkonu lekárom. Poskytnutie rady vzhľadom na možnosť aplikácie viacerých typov pomôcok u jedného pacienta, avšak pri jednej pomôcke je možné vykazovať iba raz, nie opakovane 2x za deň
  3131 Vypracovanie základných merných podkladov prípadne návrh konštrukčných prvkov potrebných pre zhotovenie ortopedicko – protetickej pomôcky (napr. nákres pomôcky, vyznačenie na pacientovi, stanovenie druhu potrebných kĺbov a pod.) Na základe indikácie výkonu lekárom. Poskytnutie rady vzhľadom na možnosť aplikácie viacerých typov pomôcok u jedného pacienta, avšak pri jednej pomôcke je možné vykázať iba raz, nie opakovane. U jednej pomôcky nie je možné vykazovať spolu s výkonom pod kódom 3132 3132 1x za deň
  3135 Cielená a odborná inštruktáž a oboznámenie pacienta (alebo doprovodu) s používaním a obsluhou jednoduchých ortopedicko – protetických a kompenzačných pomôcok, zariadení, a prístrojov (jednoduché ortézy končatín a trupu, ortopedické vložky, jednoduchá ortopedická obuv, obuv pre deti a mladistvých do 18 rokov, epitézy), inštruktáž o životospráve z hľadiska používania pomôcok, sociálno – rehabilitačná verbálna intervencia. Pri jednom vyšetrení (bez ohľadu na počet odovzdaných pomôcok) je možné výkon vykazovať iba raz, nie je možné opakované vykazovanie výkonu pri tej istej pomôcke 1x za deň
  3240 Spoločný konštrukčný plán ortopéda, lekára fyziatra s pacientom na zhotovenie veľkej ortopedickej pomôcky (napríklad umelého údu). Výkon pod kódom 3240 sa pri tej istej ortopedickej pomôcke môže vykazovať len raz. Ortopedicko-protetické výrobky vyrobené na protetických oddeleniach fakultných nemocníc a NRC Kováčová sa uhrádzajú u hospitalizovaných pacientov a u ambulantných pacientov podľa Zoznamu liečiva zdravotníckych pomôcok 1x za deň
  3525 Kompletný dôkaz základných patologických súčastí moču, za každú vzorku od pacienta 3526 3x za deň
  3526 Nekompletný dôkaz najviac troch z uvedených základných patologických súčastí moču, za každú vzorku od pacienta 3525 2x za deň
  3527 Stanovenie mernej hmotnosti (hustoty) v telovej tekutine 2x za deň
  3570 Štandardné mikroskopické vyšetrenie močového sedimentu. Mikroskopické vyšetrenie moču na vybrané patologické súčasti 1x za deň
  400 Povrchová anestézia hlbokých častí nosa, bubienka a/alebo bubienkovej dutiny alebo močovej rúry a/alebo močového mechúra a/alebo povrchová anestézia rohovky, spojovky a/alebo povrchová anestézia pokožky
  Uvedený výkon môže vykazovať lekár so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo, otorinolaryngológ, oftalmológ, urológ, stomatochirurg.
  40, 41 2x za deň
  406 Infiltračná anestézia jednej oblasti s použitím lokálneho anestetika v množstve do 5 ml. 40, 41 3x za deň
  407 Infiltračná anestézia jednej oblasti s použitím lokálneho anestetika v množstve viac ako 5 ml.
  Tento výkon môže vykazovať lekár so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo, chirurg, traumatológ, algeziológ alebo lekári ostatných medicínskych odborov, ktorí sú oprávnení uvedený výkon vykazovať podľa špecializačných náplní.
  40, 41 3x za deň
  410 Lokálna anestézia pri bolestivom ošetrení, pri jednom ošetrení
  Tento výkon môže vykazovať lekár so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo, chirurg, traumatológ, algeziológ alebo lekári ostatných medicínskych odborností, ktoré sú oprávnené uvedený výkon vykazovať podľa špecializačných náplní.
  40, 41 3x za deň
  415 Lokálna anestézia jedného alebo viacerých malých stavcových zhybov, pri jednom ošetrení
  Tento výkon môže vykazovať lekár so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo, chirurg, traumatológ, algeziológ alebo lekári ostatných medicínskych odborností, ktorí sú oprávnení uvedený výkon vykazovať podľa špecializačných náplní
  40, 41 2x za deň
  421 Zvodná anestézia prsta na ruke alebo nohe 40, 41 3x za deň
  503 Základné testovacie metódy, goniometrické vyšetrenie 503a, 1A02072 1x za 10dní, 4x za 42dní
  504 Špeciálne vyšetrovacie metódy:Svalový test, vyšetrenie skrátených a oslabených svalov, zreťazenia, vývojová diagnostika dieťaťa, ergodiagnostické testovanie, špeciálne vyšetrenie chrbtice na počítačovom dynamometri a iné špecifické funkčné metódy 504a, 1A02072 1x za 10dní, 4x za 42dní
  510a Cielená odborná inštruktáž – oboznámenie pacienta s používaním a obsluhou jednoduchých technických a kompenzačných pomôcok, zariadení a prístrojov – peroneálny stimulátor, TENS, skoliostop, myostimulátor, ortézy, protézy), inštruktáž o posturálnej životospráve, sociálno-rehabilitacná verbálna intervencia 510, 511a 1x za deň, 10x za 30dní, 20x za,180dní
  510 Cielená odborná inštruktáž I. Inštruktáž a oboznámenie pacienta s používaním a obsluhou jednoduchých technických a kompenzačných pomôcok, zariadení a prístrojov (peroneálny stimulátor, TENS, skoliostop, myostimulátor, ortézy, protézy), inštruktáž o posturálnej životospráve, sociálno-rehabilitačná verbálna intervencia. 510a, 511a 1x za deň, 6x za 360dní
  511a Cielená odborná inštruktáž II. Inštruktáž a oboznámenie pacienta s používaním a obsluhou zložitých technických a kompenzačných pomôcok, zariadení a prístrojov (bioelektrická protéza, elektrický vozík), inštruktáž o posturálnej životospráve, sociálno-rehabilitačná verbálna intervencia. 510, 510a 1x za deň, 15x za 30dní, 30x za 360dní
  5153a Punkcia alebo biopsia pod USG kontrolou 4x za 30dní
  5153b Drenáž pod USG kontrolou 1x za deň
  523a Profilovanie termoplastickej dlahy 1x za deň
  5301 Vyšetrenie jedného orgánu alebo orgánového systému (nemôže sa vykazovať s výkonmi pod kódmi 5300, 5302 až 5312 a je zakázané vykazovať s dg. I73-I89.9) 5300, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5307a, 5308, 5309, 5309a, 5309b, 5310, 5311, 5312 1x za deň
  5311 USG vyšetrenie bedrových kĺbov novorodenca alebo dojčaťa 1x za deň
  5312 USG vyšetrenie kĺbov, svalov a mäkkých tkanív 1x za deň
  5330 Osteodenzitometria ako jednoduchá fotónová absorpčná technika – periférna SXA 1x za deň
  5331 Celotelová osteodenzitometria DXA 1x za rok
  5332 Osteodenzitometria periférna DXA 1x za deň, 1x za rok
  5333 USG – denzitometria 1x za rok
  545 Liečba chladom jednej časti tela lokálnym použitím ľadu, mrazených gelových obkladov alebo plynov, za jedno ošetrenie.
  60 Komplexné vyšetrenie pacienta (kompletná anamnéza, vyšetrenie všetkých orgánových systémov, založenie zdravotnej dokumentácie, diagnostický záver, liečebný plán a (alebo) zaradenie do dispenzárnej starostlivosti, odoslanie pacienta na ďalšie laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenia – vypísanie žiadaniek, poučenie pacienta, vypísanie receptov a lekárskej správy (trvanie najmenej 30 minút). 5, 12, 13, 15a, 15f, 60b, 62, 63, 100, 101, 102, 103, 105, 140, 142, 143, 143a, 144, 145, 145a, 146, 146a, 146b, 146c, 148, 148a, 148b, 148c, 149, 149a, 149b, 149c, 149d, 149e, 149f, 160, 171, 172, 173, 180, 950, 952, 953, 955, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1209, 1216, 1218, 1219, 1221, 3286-3309, Y0027, 1B03001, UPEU, 252L, 252K 1x na jedno rodné číslo u jedného PZS, na jednu diagnostickú jednotku

  Kód
  výkonu
  Názov
  výkonu
  Revízne
  pravidlá
  Zakázaná kombinácia
  s inými výkonmi
  Periodicita
  1400Aplikácia leptavých alebo dekongestívnych medikamentov v nose a nosohltane 2x za 1 deň
  1402Predná nosová tamponáda 14011x za 1 deň
  1403Predná a zadná tamponáda nosovej dutiny ako samostatný výkon. Cena balónového tampónu nie je súčasťou výkonu. 14021x za 1 deň
  1406Chirurgické odstránenie zaklineného cudzieho telesa z nosovej dutiny 1x za 1 deň
  1407Diferencujúce kvalitatívne stanovenie čuchu minimálne tromi aromatickými látkami, tromi zmiešanými aromatickými látkami a jednou látkou dráždiacou trojklanný nerv, prípadne skúška chuti vrátane substancií 1x za 1 deň
  1409Rinomanometrické vyšetrenie prístrojomPrístrojový výkon 1x za 1 deň
  1410Endoskopické vyšetrenie nosových dutín a/alebo nosohltanaPrístrojový výkon 1x za 1 deň
  1412Malý chirurgický výkon v nosovej dutine, ako napr. rozrušenie zrastov, elektrokauterizácia sliznice, probatórna excízia, instilácia medikamentov, repozícia fraktúry nosa 1x za 1 deň
  1420Otvorenie abscesu nosovej priehradky a drenáž 1x za 1 deň
  1442Orientačné vyšetrenie čuchu a/alebo chuti 1x za 1 deň
  1445Punkcia čeľustnej dutiny vrátane výplachu a/alebo instilácie medikamentov 2x za 1 deň
  1446Endoskopické vyšetrenie čeľustnej dutiny vrátane výkonu pod kódom 1445Prístrojový výkon14452x za 1 deň
  1448Odsávanie exudátu z nosa a/alebo prinosových dutín 14511x za 1 deň
  1451cOdstránenie tamponády alebo drenáže z antra 1x za 1 deň
  1451Otvorenie čeľustnej dutiny cez nos, podľa potreby aj vysávanie 2x za 1 deň
  1452Úplné alebo čiastočné vyprázdnenie čeľustnej dutiny cez nos endoskopomPrístrojový výkon14511x za 1 deň
  1454Chirurgické uzavretie fistuly čeľustnej dutiny
  1474eLaserová koagulácia ako dodatočný výkonPrístrojový výkon 1x za 1 deň
  1479Incízia abscesu v ústnej dutine 1x za 1 deň
  1480Incízia paratonzilárneho abscesu 1x za 1 deň
  1481Opätovné otvorenie paratonzilárneho abscesu 14801x za 1 deň
  15dZhodnotenie RTG dokumentácie, ak nie je vykonané pracoviskom RTG, vrátane popisu v zdravotnej dokumentáciiNutné DGN:
  A15-A19.9, G47.39, J01.0-J01.9, J10-J22, J32.0-J34.2, J40-J99.8, K20-K67.8, K80-K93.8, M00-M99.9, R08-R09.8, R84.0-R84.9, S00-S99.9, U07.1, U07.2, Z03.0, Z20.1
  3x za 30 dní
  1500Nepriama laryngoskópia a/alebo instilácia medikamentov a/alebo leptanie v hrtane 1x za 1 deň
  1505Stroboskopické vyšetrenie hlasiviek s podrobným opisom (najmenej tri frekvencie)Prístrojový výkon 1x za 1 deň
  1508VideolaryngostroboskopiaPrístrojový výkon 1x za 1 deň
  1510Liečebná bronchoskopia cez stómu 1x za 1 deň
  1517Probatórna excízia z hrtana, indirektne 1x za 1 deň
  1523bChirurgické uzavretie tracheostómy
  1541Vyšetrenie a ošetrenie operovaného ucha 2x za 1 deň
  1542Odstránenie voľne uloženého cudzieho telesa zo zvukovodu 2x za 1 deň
  1544aOtoskopické vyšetrenie jednostranne 2x za 1 deň
  1544Aplikácia medikamentov do zvukovodu pri otoskopii jednostranne 15462x za 1 deň
  1545Incízia furunkula vonkajšieho zvukovodu 1x za 1 deň
  1546Kaustika vo zvukovode alebo v bubienkovej dutine vrátane výkonov pod kódmi 1544 alebo 1561 1x za 1 deň
  1548Odstránenie jedného alebo viacerých polypov zo zvukovodu alebo z bubienkovej a trepanačnej dutiny 1x za 1 deň
  1550Binokulárne otomikroskopické a rinomikroskopické vyšetrenie vonkajšieho, stredného ucha jednostrannePrístrojový výkon 2x za 1 deň
  1551Insuflácia vzduchu do sluchovej trubice s použitím tlaku 2x za 1 deň
  1553Katetrizácia sluchovej trubice a/alebo instilácia medikamentov cez katéter 2x za 1 deň
  1556Paracentéza 2x za 1 deň
  1558Výmena protézky kryjúcej perforáciu blanky bubienka 2x za 1 deň
  1561Aplikácia medikamentov do bubienkovej dutiny pri zrkadlovom osvetlení 15462x za 1 deň
  1585Orientačné vyšetrenie vestibulového aparátu 1x za 1 deň
  1586Podrobné vestibulometrické vyšetrenie vrátane elektronystagmografického záznamu a jeho vyhodnoteniaPrístrojový výkon 1x za 1 deň
  1591aPrahová audiometria na frekvenciách do 16 000 Hz. Výkon nemožno vykazovať s výkonom pod kódom 1591.Prístrojový výkon15911x za 1 deň
  1591Tónové prahové audiometrické vyšetrenie u dospelých obojstrannePrístrojový výkon 1x za 1 deň
  1593Rečová audiometria vo voľnom poli na prispôsobenie naslúchacieho prístrojaPrístrojový výkon 1x za 1 deň
  1594Výber a nastavenie naslúchadla foniatrom, najviac trikrát 3x za 1 deň
  1595aTónové nadprahové audiometrické vyšetrenie u detí do desiatich rokovPrístrojový výkon15951x za 1 deň
  1595Tónové prahové audiometrické vyšetrenie u detí do osemnástich rokov obojstrannePrístrojový výkon1595a1x za 1 deň
  1596Tympanometria na meranie impedancie blanky bubienkaPrístrojový výkon 1x za 1 deň
  1597Vyšetrenie reflexov vnútroušných svalov, ipsia kontralaterálne, decay-reflex, aj obojstrannePrístrojový výkon 1x za 1 deň
  1598Vyhotovenie odtlačku z ucha na individuálnu tvarovku k naslúchadlu jednostranne. Výkony pod kódmi 1540, 1541 a 1544 sa pri výkone pod kódom 1598 nemôžu vykazovať. 1540, 1541, 15442x za 1 deň
  1599aVyšetrenie otoakustických emisií – skríning novorodencovPrístrojový výkon1599b1x za 1 deň
  1599bVyšetrenie otoakustických emisií u dospelýchPrístrojový výkon1599a1x za 1 deň
  1599Elektrokochleografia a elektrická stimulácia sluchového nervu 1x za 1 deň
  1601Prvotné nastavenie rečového procesora kochleárnej protézy 1x za 1 deň
  1603Detská audiometria (do desiatich rokov veku) na zistenie prahu počutia (prahová a nadprahová audiometria). Vyšetrenie podmienených a/alebo orientačných reflexov, podľa potreby aj nadprahové audiometrické vyšetrenie aj pre potreby aplikácie načúvacieho aparátu, za každý test.Vekové obmedzenie: 0-10
  2004
  2005Ošetrenie veľkej rany, vrátane zarovnania a uzatvorenia rany 20045x za 1 deň
  2009Odstránenie cudzieho telesa uloženého pod povrchom kože alebo sliznice po vyhľadaní rezom 5x za 1 deň
  2011Prvotné ošetrenie popáleniny I. alebo II. stupňa (ruka, noha, tvár), za každú popáleninu (toilette, debridement, topické prostriedky) 3x za 1 deň
  2012Preväz popáleniny I. alebo II. stupňa (ruka, noha, tvár), za každý preväz 3x za 1 deň
  2018aOšetrenie veľkej rany hojacej sa per secundam 15x za 30 dní
  2018Ošetrenie malej rany hojacej sa per secundam 4x za 1 deň
  2100Excízia malého kúska sliznice alebo kože (malý benígny tumor, napríklad epulis, hyperplázia, leukoplakia, probatórna excízia) alebo excízia malého, v 4x za 1 deň
  2105Extirpácia hlboko ležiaceho telového tkaniva 2x za 1 deň
  2106Extirpácia jedného benigného nádora alebo mazovej žľazyZakázané DGN:
  B07, L84
  5x za 30 dní
  2141Otvorenie abscesu ležiaceho povrchne pod kožou, sliznicou alebo excísia furunklu 1x za 1 deň
  2142Otvorenie diseminovaných abscesových útvarov kože 1x za 1 deň
  2240Šitie svalov alebo fascie 1x za 1 deň
  303aPunkcia cysty, ganglia, serómu, hygrómu, hematómu alebo abscesu 2x za 1 deň
  303Punkcia lymfatickej uzliny s tenkou ihlou s aspiráciou 1x za 1 deň
  3096aSondáž a/alebo bužírovanie vývodu príušnej alebo podsánkovej slinnej žľazy 1x za 1 deň
  3423aPreväz rany veľkosti do 5 cm² 10x za 1 deň
  3423bPreväz rany veľkosti nad 5 cm² 10x za 1 deň
  356Nazálny provokačný test, prípadne obojstranne na aktuálny dôkaz alergénov s jednotlivým alebo kombinovaným extraktom, prípadne rozličnou koncentráciou alebo ako dôkaz nešpecifickej hyperreaktivity nosa vrátane nákladov, za každý test (najviac dva testy za deň) 1x za 1 deň
  400Povrchová anestézia hlbokých častí nosa, bubienka a/alebo bubienkovej dutiny alebo močovej rúry a/alebo močového mechúra a/alebo povrchová anestézia rohovky, spojovky a/alebo povrchová anestézia pokožky. Uvedený výkon môže vykazovať lekár so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo, otorinolaryngológ, oftalmológ, urológ, stomatochirurg. 40, 412x za 1 deň
  401Povrchová anestézia oropharyngu alebo hltana alebo hrtana a/alebo bronchiálnej oblasti. Tento výkon môže vykazovať otorinolaryngológ, pneumológ, hrudný chirurg alebo chirurg. 40, 411x za 1 deň
  406Infiltračná anestézia jednej oblasti s použitím lokálneho anestetika v množstve do 5 ml 40, 413x za 1 deň
  407Infiltračná anestézia jednej oblasti s použitím lokálneho anestetika v množstve viac ako 5 ml. Tento výkon môže vykazovať lekár so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo, chirurg, traumatológ, algeziológ alebo lekári ostatných medicínskych odborov, ktorí sú oprávnení uvedený výkon vykazovať podľa špecializačných náplní. 40, 413x za 1 deň
  410Lokálna anestézia pri bolestivom ošetrení, pri jednom ošetrení. Tento výkon môže vykazovať lekár so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo, chirurg, traumatológ, algeziológ alebo lekári ostatných medicínskych odborností, ktoré sú oprávnené uvedený výkon vykazovať podľa špecializačných náplní. 40, 413x za 1 deň
  510aCielená odborná inštruktáž I. Inštruktáž a oboznámenie pacienta s používaním a obsluhou jednoduchých technických a kompenzačných pomôcok, zariadení a prístrojov (peroneálny stimulátor, TENS, skoliostop, myostimulátor, ortézy, protézy), inštruktáž o posturálnej životospráve, sociálnorehabilitačná verbálna intervencia. 510, 511a20x za 180 dní
  510Cielená odborná inštruktáž – oboznámenie pacienta s používaním a obsluhou jednoduchých zariadení a prístrojov 510a, 511a1x za 1 deň
  511aCielená odborná inštruktáž II. Inštruktáž a oboznámenie pacienta s používaním a obsluhou zložitých technických a kompenzačných pomôcok, zariadení a prístrojov (bioelektrická protéza, elektrický vozík), inštruktáž o posturálnej životospráve, sociálno-rehabilitačná verbálna intervencia. 510, 510a15x za 30 dní
  5153bDrenáž pod USG kontrolouPrístrojový výkon 1x za 1 deň
  5306Ultrazvukové vyšetrenie mäkkých častí krku (štítna žľaza a jej okolie, slinné žľazy a regionálne lymfatické uzliny)Prístrojový výkon 1x za 1 deň
  5309bUSG vyšetrenie prínosových dutín pomocou B-móduPrístrojový výkon 1x za 1 deň
  5315Príplatok za duplexné vyšetrenie ciev pomocou PW alebo CW Dopplera vo vyšetrovanej oblasti (pre výkony pod kódmi 108, 5300 až 5310, 5312 až 5314, 5317)Nutné kombinácie:
  108, 5300-5310, 5312-5314, 5317.
  Prístrojový výkon
  58041x za 1 deň
  5316Príplatok za duplexné vyšetrenie ciev pomocou PW Dopplera a farebného mapovania toku (CFM) vo vyšetrovanej oblasti (pre výkony pod kódmi 108, 5300 až 5310, 5312 až 5314, 5317). Pri výkone pod kódom 5315 sa nemôže vykazovať.Nutné kombinácie:
  108, 5300-5310, 5312-5314, 5317.
  Prístrojový výkon
  5315, 58041x za 1 deň
  535Individuálna inhalačná liečba, liečebná aerodisperzoidná inhalácia s použitím inhalačného prístroja, za jednu inhaláciu 15-krát. 15x za 90 dní
  536Individuálna inhalačná liečba II. Individuálna liečebná aerodisperzoidná inhalácia prístrojom s vysokotlakovou respiráciou, za jednu inhaláciu 15-krát. 53515x za 90 dní
  573Fototerapia I. Liečba infračerveným ožiarením (solux) jednej časti tela, za jedno ošetrenie 10-krát. 574, 57510x za 90 dní
  5801Audiometrické vyšetrenie prahového tónu (stanovenie prahu sluchu s 8 – 12 skúšobnými frekvenciami alebo s kontinuálnym meraním frekvencie) aj s určením šírky intenzity podľa potreby vrátane nadprahového audiometrického vyšetrenia (SISI, FLOWER, LISCHER, LANGBECK) – za každý test. Výkon môže vykazovať otorinolaryngológ. 1x za 1 deň
  5802Detská audiometria (do 10 rokov veku) na zistenie prahu počutia (prahová a nadprahová audiometria) vyšetrenie podmienených a/alebo orientačných reflexov podľa potreby aj nadprahové audiometrické vyšetrenie aj pre potreby aplikácie načúvacieho aparátu – za každý test 1x za 1 deň
  725Bronchoskopia, prípadne aj dodatočné postupy, ako je odber tkaniva pomocou kefky, probatórna excízia, segmentálna sondáž a bronchoalveolárna lavážPrístrojový výkon 1x za 1 deň

  Kód
  výkonu
  Názov
  výkonu
  Zakázaná kombinácia
  s inými výkonmi
  Periodicita
  503 Základné testovacie metódy, goniometrické vyšetrenie 503a 1x za 10 dní
  504 Špeciálne vyšetrovacie metódy. Svalový test, vyšetrenie skrátených a oslabených svalov, zreťazenia, vývojová diagnostika dieťaťa, ergodiagnostické testovanie, špeciálne vyšetrenie chrbtice na počítačovom dynamometri a iné špecifické funkčné metódy 504a 1x za deň
  505 Evalvácia funkčných porúch pohybového systému. Môže vykazovať len lekár s FBLR. Môže sa vykazovať u pacientov po NCMP, polytraume, pri transverzálnych léziách, u vertebrogénnych a imobilných pacientov 63 4x za rok
  507 Manipulačný výkon cielený, nárazový. Špecializovaný liečebný výkon s cieľom upraviť funkčnú poruchu na jednom mieste (za každý jeden výkon) 1x za deň
  508 Manipulačný výkon cielený, nárazový. Špecializovaný liečebný výkon s cieľom upraviť funkčnú poruchu na jednom periférnom kĺbe 1x za deň
  509 Mäkké a mobilizačné techniky na chrbtici, periférnych kĺboch a svaloch. Špecializované liečebné výkony s cieľom upraviť funkčnú poruchu v oblasti pohybového systému (špeciálne mäkké techniky, PIR-postizometrická relaxácia, AGR-antigravitačná relaxácia, trakčné techniky, stretch and spray, banky), za jedno ošetrenie 509a, 513, 514 1x za deň
  510 Cielená odborná inštruktáž – oboznámenie pacienta s používaním a obsluhou jednoduchých technických a kompenzačných pomôcok, zariadení a prístrojov (peroneálny stimulátor, TENS, skoliostop, myostimulátor, ortézy, protézy), inštruktáž o posturálnej životospráve, sociálno-rehabilitačná verbálna intervencia 510a, 511a 1x za deň
  514 Individuálna liečebná telesná výchova II. Špeciálna systematická senzomotorická liečba funkčných a organických porúch centrálneho a periférneho systému alebo vrodených a získaných chýb pohybového aparátu detí a dospelých (Bobath, Vojta, Kabáta a podobne) 512, 513 1x za deň
  533 Manuálna drenáž lymfy (trvannie nejmenej 45 minút) najviac 10-krát 1x za deň;
  10x za 60 dní
  562 Elektroanalgézia TENS najviac 10-krát 556a 1x za deň;
  10x za 60 dní
  568 Priloženie prísaviek, baniek alebo použitie prísavkového aparátu, za jedno ošetrenie 556a 1x za deň
  578 Laseroterapia (liečebné využitie lasera). Môže vykazovať len lekár s osvedčením 1x za deň;
  12x za 60 dní
  818 Reflex Achilovej šľachy. Výkon môže vykazovať neurológ, lekár FBLR, reumatológ a endokrinológ 1x za deň
  503a Základné testovacie metódy, goniometrické vyšetrenie 503 1x za 10 dní
  504a Špeciálne vyšetrovacie metódy. Svalový test, vyšetrenie skrátených a oslabených svalov, zreťazenia, vývojová diagnostika dieťaťa, ergodiagnostické testovanie, špeciálne vyšetrenie chrbtice na počítačovom dynamometri a iné špecifické funkčné metódy. 504 1x za 10 dní
  509a Mäkké a mobilizačné techniky na chrbtici, periférnych kĺboch a svaloch. Špecializované liečebné výkony s cieľom upraviť funkčnú poruchu v oblasti pohybového systému (špeciálne mäkké techniky, PIR-postizometrická relaxácia, AGR-antigravitačná relaxácia, trakčné techniky, stretch and spray, banky), za jedno ošetrenie 1x za deň
  510a Cielená odborná inštruktáž I. Inštruktáž a oboznámenie pacienta s používaním a obsluhou jednoduchých technických a kompenzačných pomôcok, zariadení a prístrojov (peroneálny stimulátor, TENS, skoliostop, myostimulátor, ortézy, protézy), inštruktáž o posturálnej životospráve, sociálno-rehabilitačná verbálna intervencia
  511a Cielená odborná inštruktáž II. Inštruktáž a oboznámenie pacienta s používaním a obsluhou zložitých technických a kompenzačných pomôcok, zariadení a prístrojov (bioelektrická protéza, elektrický vozík), inštruktáž o posturálnej životospráve, sociálno-rehabilitačná verbálna intervencia. 1x za mesiac
  512 Individuálna liečebná telesná výchova I. Individuálna LTV zameraná na zvýšenie svalovej sily a zlepšenie rozsahu pohybov s použitím jednoduchých metód. Aplikácia prvkov dýchacej cievnej a kondičnej pohybovej liečby, využitie náradia, závesovej postele, liečebná výchova k sebestačnosti a pod.
  513 Individuálna liečebná telesná výchova II. Individuálna kombinovaná LTV zameraná na niekoľko cieľov, vyžadujúca mimoriadnu fyzickú a psychickú záťaž. Vzhľadom na povahu postihnutia si vyžaduje kombináciu viacerých postupov a metodík (napr. reedukáciu základných posturálnych funkcií (vertikalizáciu, nácvik transferov, výcvik neurogénneho mechúra, výcvik s protézou, nácvik denných činností a pod.), za jedno cvičenie
  514a Individuálna liečebná telesná výchova II. Špeciálna systematická senzomotorická liečba funkčných a organických porúch centrálneho a periférneho systému alebo vrodených a získaných chýb pohybového aparátu detí a dospelých (Bobath, Vojta, Kabáta pod.)
  515 Skupinová liečebná telesná výchova. LTV troch až ôsmich pacientov. Náplň zhodná s výkonom pod kódom 512, za každého pacienta 1x za deň
  516 Individuálna cielená ergoterapia. Špeciálna liečba ergoterapeutom zameraná na rozličné modelové pracovné činnosti s využitím rôznych pracovných alebo pomocných materiálov a nástrojov. 517 1x za deň
  517 Skupinová cielená ergoterapia. Ergoterapia troch až ôsmich pacientov, obsah zhodný s výkonom pod kódom 516, za každého pacienta 1x za deň
  518 Individuálna hydrokineziterapia. Celkový liečebný individuálny telocvik vo vodnom prostredí 519 1x za deň
  519 Skupinová hydrokineziterapia. Skupinový telocvik troch až ôsmich účastníkov vo vodnom prostredí, za jedného účastníka a jedno cvičenie. Najviac 15-krát 1x za deň
  520 Dychová gymnastika. Individuálna dychová gymnastika vrátane podporných ošetrení, trvanie najmenej 10 minút za jednu dychovú gymnastiku 512, 513, 514a 1x za deň
  521 Nácvik kontinencie, za 1 výkon 1x za deň
  522 Špeciálne polohovanie. Odborné preventívne a liečebné polohovanie tela a segmentov končatín s prípadným využitím polohovacích pomôcok. 1x za deň
  523a Profilovanie termoplastickej dlahy 1x za deň
  524 Hippoterapia, pre jednu cvičebnú jednotku 1x za deň,
  10x za 90 dní
  530 Klasická masáž jednej časti tela. Liečebné využitie prvkov klasickej masáže na jednej končatine alebo na časti trupu (šija, chrbát, driek), za jednu masáž. 7-krát 531, 532, 534, 542 1x za deň,
  7x za 20 dní
  531 Klasická masáž viacerých častí tela alebo trupu, za jedno ošetrenie 1x za deň,
  7x za 20 dní
  532 Reflexná masáž a iné špeciálne ručné masáže. Masáž väziva, okostice, hrubého čreva, za jednu masáž 533, 533a, 534, 542 1x za deň,
  10x za 30 dní
  533a Manuálna drenáž lymfy (výkon v trvaní 45 min.). 10-krát maximálne, najviac 2-krát do roka 530, 531, 533 1x za deň,
  20x za 360 dní
  534 Prístrojová masáž 533, 533a, 542 1x za deň
  535 Individuálna inhalačná liečba liečebná aerodisperzoidná inhalácia s použitím inhalačného prístroja za jednu inhaláciu – 15-krát 1x za deň,
  15x za 90 dní
  536 Individuálna inhalačná liečba II. Individuálna liečebná aerodisperzoidná inhalácia prístrojom s vysokotlakovou respiráciou, za jednu inhaláciu. 15-krát 535 1x za deň,
  15x za 90 dní
  540 Individuálna vodoliečba I. (končatinový vírivý kúpeľ, omývanie, polievanie, sprchy, sedacie kúpele, polovičné vaňové kúpele, šliapacie kúpele a pod.). 10-krát maximálne, 2-krát do roka 541 1x za deň,
  20x za 360 dní
  541 Individuálna vodoliečba II. (celotelový vírivý kúpeľ, celkový kúpeľ, prísadový kúpeľ, Hauffeho kúpeľ, škótske streky). 10-krát maximálne, 2-krát do roka 1x za deň,
  20x za 360 dní
  542 Podvodná masáž. Podvodná tlakovo-prúdová masáž (obsah vane najmenej 400 litrov, výkon aparatúry najmenej 400 kPa (4 bary) za jedno ošetrenie. 5-krát 1x za deň,
  10x za 360 dní
  543 Umelo pripravený uhličitý kúpeľ s použitím plynného CO2. 10-krát 540, 541, 542 1x za deň,
  10x za 90 dní
  544a Liečba chladom II. Ochladzovanie jednej časti tela lokálnym použitím:
  a) ľadu, gélu,
  b) plynom.
  10-krát
  547a, 555a 1x za deň,
  10x za 90 dní
  546 Liečba chladom II. Ochladzovanie jednej časti tela lokálnym použitím:
  a) ľadu, gélu,
  b) plynom.
  540, 544a, 547a, 549, 550, 551 1x za deň
  547a Zábaly alebo obklady. Teplo odoberajúce alebo zaparujúce, s použitím rôznej teploty vody 548, 549, 550, 551 1x za deň
  548 Povrchová aplikácia tepla (použitie parafínu, Kenny, lavatermu, čerstvo pripravených obkladov alebo sterilizovaných obkladov). 7-krát. 546, 549, 550, 551 1x za deň,
  7x za 20 dní
  549 Liečba horúcim vzduchom jednej časti tela, za jedno ošetrenie 550 1x za deň
  550 Liečba horúcim vzduchom viacerých častí tela alebo celková, za jedno ošetrenie 1x za deň
  551 Fínska sauna 550, 549 1x za deň,
  5x za 180 dní
  555a Vysokofrekvenčná diatermia (mikro-, krátke a decimetrové vlny), za jedno ošetrenie. 10-krát 559 1x za deň,
  20x za 360 dní
  556a Elektroliečba. Liečebné využitie galvanického prúdu (ionizácia, galvanizácia), diadynamických prúdov, interferenčných a amplitúdovo modulovaných prúdov, elektrogymnastika, za jedno ošetrenie 1x za deň
  557 Hydrogalvanický čiastočný kúpeľ, za jedno ošetrenie. 8-krát 1x za deň
  558 Hydrogalvanický celkový kúpeľ, kataforetický kúpeľ, Stangerov kúpeľ. 10-krát
  559 Elektrostimulácia. Cielená elektrostimulácia prispastických alebo chabých obrnách, za jedno ošetrenie. 20-krát 556, 556a, 562, 562a 1x za deň,
  40x za 360 dní
  560 Elektrodiagnostika. Stanovenie parametrov neuromuskulárnych dráždivostí, za jedno ošetrenie 556a 1x za deň
  561a Liečba ultrazvukom. Liečebná aplikácia ultrazvuku, statické, semistatické, dynamické ozvučenie, za jedno ošetrenie. 10-krát 1x za deň,
  10x za 60 dni
  562a Elektroanalgézia TENS. 10-krát 556a, 562 1x za deň, 20x za 180 dní
  565 Trakcia. Liečebné použitie distrakčných metód na trakčných zariadeniach, za jedno ošetrenie. 10-krát 566 1x za deň,
  20x za 180 dní
  566 Trakcie vo vodnom prostredí. Liečebné využitie distrakčných metód vo vodnom prostredí s použitím špeciálnych zariadení. 1x za deň
  567 Vákuová a kompresívna liečba jednej končatiny špeciálnymi prístrojmi (Vasotrain a pod.), za každú končatinu. 10-krát 2x za deň,
  20x za 90 dní
  570 Magnetoterapia. Liečebná aplikácia pulzného magnetického poľa na segment, končatinu, celé telo. 10-krát 1x za deň,
  20x za 90 dní
  573 Fototerapia I. Liečba infračerveným ožiarením (solux) jednej časti tela, za jedno ošetrenie. 10-krát 574, 575 1x za deň,
  10x za 90 dní
  574 Fototerapia II. Ožarovanie časti tela nefiltrovaným ultrafialovým (UV) žiarením, za jedno ožiarenie. 10-krát 575, 576 1x za deň,
  10x za 90 dní
  575 Fototerapia III. Ožarovanie celého tela pomocou UV žiarenia, za jedno ožiarenie. Ak sú súčasne ošetrovaní viacerí pacienti UV žiarením, môže sa výkon pod kódom 575 vykazovať len raz 576 1x za deň,
  10x za 90 dní
  576 Fototerapia IV. Ožiarenie spektrálne vymedzeným UV žiaričom, za jedno ošetrenie 1x za deň,
  10x zanbsp;90 dní
  577 Príplatok k výkonom pod kódmi 574 a 576 ako prifotochemoterapii 1x za deň,
  10x za 90 dní
  579 Integrovaná balneofototerapia/liečebný systém TOMESA. 25-krát 1x za deň,
  25x za 180 dní
  584 Balneoterapia I. Pitná liečba liečivými vodami, výplachy nosa liečivými vodami, za každú procedúru (pitná kúra, výplachy). 20-krát 2x za deň,
  20x za 30 dní
  585 Balneoterapia II. Liečebné využitie peloidov pri čiastkovej aplikácii (čiastkové kúpele, čiastkové zábaly a obklady). 10-krát 1x za deň,
  10x za 90 dní
  586 Balneoterapia III. Celkové peloidné kúpele a peloidné zábaly. 10-krát. 585 1x za deň,
  10x za 90 dní
  587 Balneoterapia IV. Vaňový kúpeľ v prírodnej liečivej vode. 20-krát 586 1x za deň,
  20x za 360 dní
  588 Balneoterapia V. Kúpeľ v piscíne. 20-krát 1x za deň,
  20x za 360 dní

  Vykazovanie výkonov a stomatoprotetických výrobkov v zubnom lekárstve podlieha legislatívnym predpisom:
  1. Zubné výkony v stomatológii a čeľustnej ortopédii: „Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia – príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 777/2004 Z.z.“ v znení neskorších predpisov. V časti A. sa nachádzajú výkony plne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia, v časti B. zdravotné výkony čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia. Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú štandardné dentálne materiály. Ak sa poistenec dohodne na poskytnutí stomatologických výkonov uvedených v písmene A. z iných ako štandardných materiálov, poisťovňa sa na ich úhrade podieľa vo výške úhrad za stomatologické výkony uvedené v písmene A.
  2. Stomatoprotetické výrobky (protézy, mostíky, korunky,…): „Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25.novembra 2011 č. S11219-OL-2011, ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok na mieru.“ v znení neskorších predpisov. Individuálne zhotovované stomatoprotetické náhrady majú označenie Z.

  Nižšie uvádzame upresnenia vyššie uvedených právnych predpisov:
  • Výkon D02a – podľa podpísanej zmluvy sa môže sa vykázať iba s dg Z012.
  • Výkon N03 – môže sa vykázať max. 2 razy v roku s lokalizáciou jednotlivých sextantov (03-08) a diagnózou K03.6. Nemôže sa vykazovať s výkonmi P07 a/alebo N11.
  • Výkon N11 – môže sa vykázať max. 2 razy ročne do dovŕšenia 18. roku veku poistenca. Nemôže sa vykazovať s výkonmi P07 a/alebo N03.
  • Výkon V12 – v rozsahu všetkých potrebných plôšok, môže sa vykázať iba raz za 365 dní s tou istou lokalizáciou zuba. Nemôže sa vykázať v kombinácii s inými výplňami. Povinne použitý ručne miešaný skloionomérny cement.
  • Výkon V01 – vykazuje sa na distálne zuby bez ohľadu na použitý plastický materiál, môže sa vykazovať trikrát na zube s tou istou lokalizáciou.
  • Výkon V02 – vykazuje sa na distálne zuby bez ohľadu na použitý plastický materiál, môže sa vykazovať dvakrát na zube s tou istou lokalizáciou.
  • Výkon V03 – vykazuje sa na distálne zuby bez ohľadu na použitý plastický materiál, môže sa vykazovať jedenkrát na zube s tou istou lokalizáciou.
  • Výkon V05 – vykazuje sa na frontálne zuby bez ohľadu na použitý plastický materiál, môže sa vykazovať trikrát na zube s tou istou lokalizáciou.
  • Výkon V06 – vykazuje sa na frontálne zuby bez ohľadu na použitý plastický materiál, môže sa vykazovať dvakrát na zube s tou istou lokalizáciou.
  • Výkon V07 – vykazuje sa na frontálne zuby bez ohľadu na použitý plastický materiál, môže sa vykazovať dvakrát na zube s tou istou lokalizáciou.
  • Výkon V20 – nemôže sa vykázať s výkonom V31 a/alebo trvalými výplňami

  V prípade, že sa na jednom zube v daný deň vykonajú dva rovnaké typy výplní (napr. 2x V06 na jednom zube), je potrebné zadať do mesačnej dávky iba jeden riadok, t.j. jeden výkon (napr. V06) plus zmeniť počet výplní na dve (množstvo 2). Pri vykázaní dvoch totožných riadkov sa opakovaný riadok považuje za duplicitný.

  • Výkon V41 – výkon pre jednokoreňové trvalé zuby, nemôže sa vykazovať spolu s výkonom V20 a/alebo V31 na tom istom zube, nutná rtg snímka po zaplnení zuba v zdravotnej dokumentácii.
  • Výkon V42 – výkon pre viackoreňové zuby, nemôže sa vykazovať spolu s výkonom V20 a/alebo V31 na tom istom zube, nutná rtg snímka po zaplnení zuba.

  Reendodoncia na zube sa uznáva po piatich rokoch, ak je vykonaná iným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, povinná je rtg snímka pred a po reendodoncii zuba.

  Ostatné výkony sa vykazujú podľa pravidiel vykazovania uvedených vo vyššie uverejnených právnych predpisoch.

  Kód
  výkonu
  Názov
  výkonu
  Revízne
  pravidlá
  Zakázaná kombinácia
  s inými výkonmi
  Periodicita
  H0008Stanovenie indexu ABI oscilometrickou metódouObsahom zdravotného výkonu je stanovenie indexu ABI oscilometrickou metódou, meranie a vyhodnotenie indexu ABI na štyroch končatinách na zistenie zvýšeného rizika ischemickej choroby dolných končatín.
  Výkon sa uhrádza, ak:
  • bol poskytnutý poistencovi s minimálne jedným rizikovým faktorom – podozrenie na ischemickú chorobu dolných končatín, artériová hypertenzia, abnormálne EKG, diabetes mellitus, obezita, fajčenie, vysoká hladina celkového cholesterolu, porucha metabolizmu lipidov;
  • nebude súčasne vykázaný v ambulancii všeobecnej ambulantnej starostlivosti.
  1x za rok
  1A02009Kontinuálny monitoring glykémiíVýkon zahŕňa nasledovné činnosti:
  • kontinuálne monitorovanie koncentrácie glukózy v intersticiálnej tekutine so zavedením senzoru;
  • prenesenie nameraných údajov a ich vyhodnotenie pre optimalizáciu liečby.
  Nutné dg.: E10.01, E10.11, E10.21, E10.31, E10.41, E10.51, E10.61, E10.73, E10.75, E10.81, E10.90, E10.91, E11.01, E11.11, E11.21, E11.31, E11.41, E11.51, E11.61, E11.73, E11.75, E11.81
  6x za rok
  1A02012Nastavenie na liečbu inzulínovou pumpouVýkon zahŕňa nasledovné činnosti:
  • postupné nastavenie na liečbu inzulínovou pumpou;
  • stanovenie dávky bazálneho a bolusového inzulínu;
  • edukácia o zmenách dávok inzulínu;
  • nácvik technickej obsluhy pumpy.
  Zdravotná poisťovňa neuhradí výkon v prípade pacientov, s niektorým z nasledovných zdravotných stavov alebo niektorou z uvedených diagnóz:
  • pacient je dialyzovaný;
  • pacient má diagnostikovanú ketoacidózu;
  • pacient ma závažnú poruchu zraku;
  • pacient má závažné psychiatrické ochorenie;
  • pacient už bol nastavený na liečbu inzulínovou pumpou v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti;
  • E10.21 a súčasne N18.5, E11.21 a súčasne N18.5;
  • E10.11, E11.11;
  • H53 – H54.
  Nutné dg.: E10.01, E10.31, E10.41, E10.51, E10.61, E10.73, E10.75, E10.81, E10.90, E10.91, E11.01, E11.31, E11.41, E11.51, E11.61, E11.73, E11.75, E11.81
  1x za 4 roky
  1A03007Kontrolné diabetologické vyšetrenie pri liečbe inzulínovou pumpouVýkon zahŕňa nasledovné činnosti:
  • obsluha a využívanie technických možností pumpy;
  • úprava dávok inzulínu;
  • identifikácia chýb na základe analýzy údajov z pamäti pumpy.
  Nutné dg.: E10.01, E10.11, E10.21, E10.31, E10.41, E10.51, E10.61, E10.73, E10.75, E10.81, E10.90, E10.91, E11.01, E11.11, E11.21, E11.31, E11.41, E11.51, E11.61, E11.73, E11.75, E11.81
  najviac 3x po nastavení na inzulínovú pumpu alebo po každej výmene inzulínovej pumpy počas nasledujúcich 21 dní, následne 6x ročne
  1B05011Edukácia pri zistení diabetes mellitusVýkon zahŕňa nasledovné činnosti:
   Edukácia pri novodiagnostikovanom diabetes mellitus obsahuje:
   • edukáciu o podstate ochorenia, poruche metabolizmu cukrov, tukov a bielkovín;
   • zostavenie individuálneho liečebného a výživového plánu pri zistení zásadnej zmeny zdravotného stavu;
   • edukáciu o základných diétnych chybách, o podstatných zmenách v stravovacích návykoch;
   • edukáciu o význame fyzického pohybu, nastavenie pre daného pacienta, odporúčané druhy a intenzita fyzickej aktivity;
   • edukáciu o liečbe v prípade, ak sa nasadí farmakologická liečba – perorálne antidiabetiká a/alebo injekčné preparáty.
  Podmienky úhrady výkonu:
  • dĺžka trvania výkonu je minimálne 20 minút.
  10c, 1B05012, 1B05013, 1B050141x za život
  1B05012Edukácia aplikácie inzulínu a iných injekčných antidiabetíkVýkon zahŕňa nasledovné činnosti:
   A) Edukácia aplikácie inzulínu a iných injekčných antidiabetík obsahuje:
   • základné informácie pre pacienta o inzulíne, o jeho účinku, o jeho skladovaní, priebeh účinku ordinovaného inzulínu, likvidácii obalov liekov a inzulínových pier, striekačiek, ihiel;
   • edukácia o príznakoch hypoglykémie a jej liečbe, prevencia hypoglykémie, príčiny vzniku hypoglykémie, prvá pomoc pri hypoglykémii, hypoglykémia ako rizikový faktor ďalších ochorení, hypoglykémia a vedenie motorového vozidla;
   • edukácia o hyperglykémií a ketoacidóze, o jej príznakoch a o postupe pri jej prejavoch;
   • edukácia o dávkovaní inzulínu podľa konzumácie jedla s daným obsahom sacharidových jednotiek;
   • edukácia o mimoriadnych situáciách pri liečbe inzulínom (interkurentné ochorenia, operácie, vedenie motorového vozidla, práca pri vysokých teplotách, cestovanie a podobne), ako upravovať, kedy dávky znižovať, eventuálne aj vynechať podanie inzulínu;
   • edukácia pacienta o úprave dávok inzulínu vo vzťahu k fyzickej aktivite;
   • nastavenie jednotiek inzulínu stanovením individuálnej citlivosti pacienta na inzulín;
   • usmernenie a cielená odborná inštruktáž k používaniu inzulínového pera a edukácia na aplikáciu inzulínu;
   • usmernenie a cielená odborná inštruktáž pri obsluhe glukometra;
   • edukácia o merani glykémií glukometrom, timingu meraní, frekvencií meraní, zapisovaní hodnôt a zapisovaní jedál – poučiť v ktorých prípadoch je to potrebné;
   • edukácia o prevencii a znížení rizika komplikácií diabetu samovyšetrením rôznych častí tela, predovšetkým dolných končatín, moču, tlaku krvi a iné.
  a/alebo
   B) Pohovor s pacientom s DM pri plánovaní zásadnej zmeny liečby na injekčnú liečbu (GLP1, PCSK-9) obsahuje:
   • edukáciu o postupe pri podávaní injekčnej liečby, skladovaní lieku, zmien miesta vpichov;
   • edukáciu o časovaní injekcií napr. pri vynechaní, dodržanie časových odstupov;
   • edukácia o možných vedľajších účinkoch, kedy sa má pacient hlásiť u lekára, alebo liečbu ukončiť;
   • edukáciu o selfmonitoringu glykémií pri liečbe GLP-1 – obsluha glukometra, časovanie meraní.
  Podmienky úhrady výkonu:
  • dĺžka trvania výkonu je minimálne 20 minút.
  10c, 1B05011, 1B05013, 1B050142x za rok
  1B05013Edukácia pri diabete v súvislosti s prevenciou hypoglykémieVýkon zahŕňa nasledovné činnosti:
   Edukácia pacienta s opakovanými hypoglykémiami, s prekonanou ťažkou hypoglykémiou, s prekonanou ketoacidózou obsahuje:
   • rozbor možnej príčiny prekonanej komplikácie a zacielenie edukácie na opakovanie ťažkej hypoglykémie alebo ketoacidózy;
   • zopakovanie postupov liečby hyperglykémie a ketoacidózy;
   • edukáciu o príznakoch hypoglykémie a jej liečbe;
   • prevencia hypoglykémie, príčiny vzniku hypoglykémie, prvá pomoc pri hypoglykémii;
   • hypoglykémia ako rizikový faktor ďalších ochorení, hypoglykémia a vedenie motorového vozidla.
  Podmienky úhrady výkonu:
 • dĺžka trvania výkonu je minimálne 10 minút.
 • 10c, 1B05011, 1B05012, 1B050141x za kalendárny štvrťrok
  1B05014Edukácia pri diabete v súvislosti s prevenciou chronických komplikácií diabetuVýkon zahŕňa nasledovné činnosti:
   A) Edukácia pacienta ohľadom akútnych a chronických komplikácií DM obsahuje:
   • edukáciu o postupe pri akútnej hyperglykémii – vylúčenie ketoacidózy – fyzický pohyb, dopichovanie inzulínu s prevenciou kumulovania dávok inzulínu;
   • edukáciu pri novovzniknutej diabetickej retinopatii, neuropatii, nefropatii, makroangiopatii – to znamená pri makrovaskulárnych komplikáciách diabetu ako infarkt srdca, cievna mozgová príhoda;
   • edukáciu pri potrebe hemodialyzačnej alebo transplantačnej liečby, väčšej strate zraku až slepote, pri vzniknutej diabetickej nohe.
  a/alebo
   B) Edukácia pacienta s diabetickou nohou obsahuje:
   • pri prevencii – edukáciu o starostlivosti o dolné končatiny pravidelným samo-vyšetrením aj s využitím príslušných pomôcok, správny výber obuvi, vložiek, zdravotná pedikúra;
   • pri vzniku defektu, kedy je potrebné ošetrenie lekára pri vzniku defektu, edukácia o prísnej glykemickej kontrole.
  a/alebo
   C) Edukácia pacienta s dyslipidémiou obsahuje:
   • poruchy metabolizmu tukov, diferenciácia familiárnych foriem dyslipidémie;
   • súvislosť tukov s aterosklerózou a kardiovaskulárnymi ochoreniami;
   • spôsoby a ciele liečby hyperlipoproteinémie podľa stratifikácie kardiovaskulárneho rizika.
  a/alebo
   D) Edukácia pacienta s obezitou obsahuje:
   • edukáciu dôsledkoch obezity na dĺžku života a na zdravotný stav pacienta;
   • zdôraznenie prínosu zníženia telesnej hmotnosti na zdravie pacienta;
   • základná edukácia o znížení telesnej hmotnosti, rozpis a príprava individualizovaného rozpisu pre daného pacienta.
  Podmienky úhrady výkonu:
 • dĺžka trvania výkonu je minimálne 10 minút.
 • 10c, 1B05011, 1B05012, 1B050131x za kalendárny štvrťrok
  1B06025Pohovor pri plánovaní zásadnej zmeny liečby – prechod na liečbu inzulínovou pumpou 1x za život
  10cEdukácia pri zistení diabetu, pri nastavovaní na antidiabetiká, selfmonitoring glykémii glukomerom. Výkon pod kódom 10c sa môže vykazovať u toho istého pacienta pri zásadnej zmene liečby so zdôvodnením do zdravotnej dokumentácii.Výkon zahŕňa najmä nasledovné činnosti:
   A) Edukácia pacienta pri opakovaných kontrolách na ambulancii u pacienta liečeného inzulínom obsahuje:
   • edukáciu ohľadom pružného dávkovania inzulínu a o úprave dávok inzulínu podľa jedál.
  a/alebo
   B) Edukácia pri plánovanej gravidite a u gravidnej diabetickej pacientky obsahuje:
   • edukáciu o vzťahu diabetu a tehotenstva;
   • nastavenie cieľov kompenzácie pre obdobie počatia a gravidity u diabetičiek alebo pri gestačnom diabete;
   • fyziológia tehotenstva, riziká oscilácií glykémií a hypoglykémie;
   • edukáciu o hypoglykémii v tehotenstve.
  Podmienky úhrady výkonu:
 • dĺžka trvania výkonu je minimálne 10 minút.
 • 1B05011, 1B05012, 1B05013, 1B050141x za štvrťrok
  1244Exoftalmometrické vyšetrenie (Hertel) 1x za deň
  15cZhotovenie EKG záznamu s najmenej 12 zvodmi bez opisu 5702, 5702Z1x za deň
  1752Testimetria (podľa Hynieho alebo Pradera) 1x za deň
  2018Ošetrenie malej rany hojacej sa per secundam 4x za deň
  314Punkcia prsníka, štítnej žľazy, slinnej žľazy alebo testes, jednostranne 5153a1x za deň
  3401aStarostlivosť o výživu v príslušnej kvalite a kvantite, vypracovanie individuálneho diétneho režimu, jeden raz pre jedného pacienta 1x za deň
  44304Homocystein v moči 2x za mesiac
  44314Mikroalbuminúria – prúžok 2x za deň
  5153aPunkcia alebo biopsia pod USG kontrolou 4x za 30 dní
  5301Vyšetrenie jedného orgánu alebo orgánového systému (nemôže sa vykazovať s výkonmi pod kódmi 5300, 5302 až 5312)dg.: I73-I89.9 5300, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5307a, 5308, 5309, 5309a, 5309b, 5310, 5311, 53121x za deň
  5306Ultrazvukové vyšetrenie mäkkých častí krku (štítna žľaza a jej okolie, slinné žľazy a regionálne lymfatické uzliny) 1x za deň
  5315Príplatok za duplexné vyšetrenie ciev pomocou PW alebo CW Dopplera vo vyšetrovanej oblasti (pre výkony pod kódmi 108, 5300 až 5310, 5312 až 5314, 5317)Nutné kombinácie: 108, 5300-5310, 5312-5314, 53175316, 58041x za deň
  5316Príplatok za duplexné vyšetrenie ciev pomocou PW Dopplera a farebného mapovania toku (CFM) vo vyšetrovanej oblasti (pre výkony pod kódmi 108, 5300 až 5310, 5312 až 5314, 5317). Pri výkone pod kódom 5315 sa nemôže vykazovať.Nutné kombinácie: 108, 5300-5310, 5312-5314, 53175315, 58041x za deň
  5330Osteodenzitometria ako jednoduchá fotónová absorpčná technika – periférna SXA 1x za deň
  5331Celotelová osteodenzitometria DXA 1x za rok
  5332Osteodenzitometria periférna DXA 1x za 365 dní
  5333USG – denzitometria 1x za 365 dní
  5702Elektrokardiografické (EKG) vyšetrenie, štandardné 12-zvodové zosnímanie. Výkon môže vykonávať kardiológ, angiológ, internista. 5702Z, 15c1x za deň
  5797Reflex achilovej šľachy. Výkon môže vykazovať neurológ, lekár FBLR, reumatológ a endokrinológ. 8181x za deň
  5799Vyšetrenie na kardiovaskulárnu autonómnu neuropatiu (testy podľa Ewinga). Výkon môže vykazovať kardiológ, internista, neurológ a diabetológ.Je potrebné požiadať o zazmluvnenie 1x za deň
  60aKomplexné predoperačné vyšetrenie, vrátane zhodnotenia výsledkov laboratórnych a prístrojových vyšetrení. Súčasťou výkonu je aj kompletná lekárska správa. Výkon pod kódom 60a sa nemôže vykazovať súčasne s výkonmi pod kódmi 60, 62, 63. Výkon možno vykazovať iba raz v rámci jednej operácie.Je možné vykázať v kombinácii s výkonom 5702 za podmienky, že lekár vykoná aj EKG vyšetrenie60, 60b, 62, 63, 1402x za deň
  60Komplexné vyšetrenie pacienta (kompletná anamnéza, vyšetrenie všetkých orgánových systémov, založenie zdravotnej dokumentácie, diagnostický záver, liečebný plán a/alebo zaradenie do dispenzárnej starostlivosti, odoslanie pacienta na ďalšie laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenia – vypísanie žiadaniek, poučenie pacienta, vypísanie receptov a lekárskej správy (trvanie najmenej 30 minút))V prípade starostlivosti o tehotnú poistenku je možné výkon 60 vykázať s nutnou dg. O99.2 spolu s IPP45, 12, 13, 15a, 15f, 60b, 62, 63, 100, 101, 102, 103, 105, 140, 142, 143, 143a, 144, 145, 145a, 146, 146a, 146b, 146c, 148, 148a, 148b, 148c, 149, 149a, 149b, 149c, 149d, 149e, 149f, 160, 171, 172, 173, 180, 950, 952, 953, 955, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1209, 1216, 1218, 1219, 122, 3286-3309, Y0027, 1B03001, UPEU, 252L, 252K 1x na jedno rodné číslo u jedného PZS, na jednu diagnostickú jednotku
  603aVyhodnotenie EKG v prípade, že odborný lekár s príslušnou špecializáciou EKG len vyhodnotí. Nejde o automatické prístrojové vyhodnotenie. 2x za deň
  629Farmakotesty (testovanie účinku betablokátorov, TRH, ACTH, multiaxiálny stimulový test, supresívne testy) 1x za deň
  643Systolické časové intervaly 1x za deň
  650Oscilografické a reografické vyšetrenie ciev končatín vrátane dokumentácie 1x za deň
  651Oscilografické (aj reografické) vyšetrenie končatín po záťaži najmenej na jednom úseku, vrátane grafickej registrácie 1x za deň
  818cPolygrafické EMG vyšetrenieJe potrebné požiadať o zazmluvnenie8191x za deň
  818Reflex Achilovej šľachy. Výkon môže vykazovať neurológ, lekár FBLR, reumatológ a endokrinológ. 57971x za deň
  976Štúdium sexuálnej maturácie podľa Tanera, používa sa len u dispenzarizovaných detí 1x za deň

  Kód
  výkonu
  Názov
  výkonu
  Revízne
  pravidlá
  Zakázaná kombinácia
  s inými výkonmi
  Periodicita
  1A02072 Cielené artrologické vyšetrenie:
  • Vyšetrenie periférnych kĺbov – vyšetrenie ich tvaru, teploty, farby kože nad kĺbami, vyšetrenie zmien na koži a adnexách, hybnosti kĺbov a rozsahu pohybov, hodnotenie zvukových fenoménov, vyšetrenie funkčných porúch kĺbov, vyšetrenie úponov.
  • Vyšetrenie chrbtice – postavenie, palpačné vyšetrenie stavcov, stavcových výbežkov, paravertebrálnych svalov, hybnosti, deformít, postavenia lopatiek, panvy, gluteálneho svalstva, stuhlosti svalstva, vyšetrenie dýchacích exkurzií, vyšetrenie entezopatických zmien, vyšetrenie pohyblivosti jednotlivých úsekov chrbtice.
  • výkon zahŕňa fyzikálne vyšetrenie 68 kĺbov horných aj dolných končatín a chrbtice s dôkladným zápisom do zdravotnej dokumentácie;
  • výkon je možné vykazovať len pri dg. M02.*- M09*, M10*- M13*, M30*-M35*, M45*, M46.8*, M46.9*;
  • je možné kombinovať s výkonmi č. 60, 60r, 62 a 63.
  Nie je možné kombinovať s výkonmi č. 66, 503 a 504. 3x za 12 mesiacov
  12 Usmernenie a koordinácia terapeutických opatrení počas trvalej opatery telesne, duševne alebo inak závažne postihnutého dieťaťa alebo mladistvého do dosiahnutia 18. roku veku, podľa potreby s angažovaním zodpovednej osoby (osôb) pri jednom ošetrení. 140, 3286-3309, 62, 63, 60, 60r 1x za deň
  1209 Stanovenie slzivosti, Schiermerov test 2x za deň
  15c Zhotovenie EKG záznamu s najmenej 12 zvodmi bez opisu 5702, 5702Z 1x za deň
  15d Zhodnotenie rtg dokumentácie, ak nie je vykonané pracoviskom RTG, vrátane popisu v zdravotnej dokumentácii Výkon popisu RTG natívnej snímky vykonaný lekárom špecialistom v súvislosti s uskutočneným zdravotným výkonom. Zápis o vykonaní výkonu lekár založí do zdravotnej dokumentácie, ktorá bude spolu s popisom RTG vyšetrenia v prípade požiadania predložená revíznemu lekárovi zdravotnej poisťovne. Zdravotná poisťovňa uhradí pri jednom rodnom čísle v jednom dni iba jeden výkon 15d; platí aj v prípade kontrolného vyšetrenia, ak je v jednom dni potrebné. 1x a deň;
  3x a 30dní
  15f Interpretácia imunologického profilu 5 a viac parametrov s písomným záverom a odporúčaním, nemôže sa vykazovať s výkonmi pod kódmi 60, 62, 63 60, 62, 63 1x za deň
  1894 Statické termografické vyšetrenie kĺbu alebo extraartikulárnych štruktúr 1x za deň
  1895 Dynamické termografické vyšetrenie kĺbu alebo extraartikulárnych štruktúr 1x za deň
  2018 Ošetrenie malej rany hojacej sa per secundam 4x za deň
  231 Cirkulárny pohybový obväz kolena 2x za deň
  255 Injekcia intraartikulárna 301, 302, 300 2x za deň
  278 Infúzia cytostatík v trvaní viac ako 90 minút. Cytostatiká podávané ambulantne v infúzii nie sú súčasťou výkonu 3x za deň
  300 Punkcia malého kĺbu 255 1x za deň
  301 Punkcia lakťového alebo kolenného kĺbu 255 2x za deň
  302 Punkcia ramenného alebo bedrového kĺbu 255 2x za deň
  303a Punkcia cysty, ganglia, serómu, hygrómu, hematómu alebo abscesu 2x za deň
  303 Punkcia lymfatickej uzliny s tenkou ihlou s aspiráciou 1x za deň
  308 Punkcia pleurálneho priestoru, prípadne odobratie tkaniva z pleury 1x za deň
  3592 Stanovenie sedimentačnej rýchlosti krviniek 1x za deň
  3635a Kontrola glykémie glukomerom zakázané dg.: Z00.0, Z00.1, Z01.4, Z01.7, Z01.9, Z01.88 2x za deň
  415 Lokálna anestézia jedného alebo viacerých malých stavcových zhybov, pri jednom ošetrení. Tento výkon môže vykazovať lekár so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo, chirurg, traumatológ, algeziológ alebo lekári ostatných medicínskych odborností, ktorí sú oprávnení uvedený výkon vykazovať podľa špecializačných náplní 40, 41 2x za deň
  503 Základné testovacie metódy, goniometrické vyšetrenie 503a, 1A02072 1x za 10dní;
  4x za 42dní
  504 Špeciálne vyšetrovacie metódy. Svalový test, vyšetrenie skrátených a oslabených svalov, zreťazenia, vývojová diagnostika dieťaťa, ergodiagnostické testovanie, špeciálne vyšetrenie chrbtice na počítačovom dynamometri a iné špecifické funkčné metódy 504a, 1A02072 1x za 10dní;
  4x za 42dní
  510 Cielená odborná inštruktáž I. Inštruktáž a oboznámenie pacienta s používaním a obsluhou jednoduchých technických a kompenzačných pomôcok, zariadení a prístrojov (peroneálny stimulátor, TENS, skoliostop, myostimulátor, ortézy, protézy), inštruktáž o posturálnej životospráve, sociálno-rehabilitačná verbálna intervencia 510a, 511a 1x za deň,
  6x za 360dní
  562 Elektroanalgézia TENS najviac 10 krát 556a 1x za deň,
  10x za 90dní
  5702 Elektrokardiografické (EKG) vyšetrenie, štandardné 12-zvodové zosnímanie. Výkon môže vykonávať kardiológ, angiológ, internista 5702Z 1x za deň
  5797 Reflex achilovej šľachy. Výkon môže vykazovať neurológ, lekár FBLR, reumatológ a endokrinológ 818 1x za deň
  60r Komplexné interné a artrologické vyšetrenie pacienta trvajúce dlhšie ako 30 minút (kompletná anamnéza, vyšetrenie všetkých orgánových systémov, založenie zdravotnej dokumentácie, diagnostický záver, posudok, liečebný plán a (alebo) zaradenie do dispenzárnej starostlivosti, odoslanie pacienta na ďalšie laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenia – vypísanie žiadaniek, poučenie pacienta, vypísanie receptov a lekárskej správy. K výkonu možno vykázať IPP7 60, 62, 63, 140, 142, 143, 143a, 144, 145, 145a, 146, 146a, 146b, 146c, 148, 148a, 148b, 148c, 149, 149a, 149b, 149c, 149d, 149e, 149f 1x za deň;
  1x za 180dní;
  3x za 365dní
  60 Komplexné vyšetrenie pacienta (kompletná anamnéza, vyšetrenie všetkých orgánových systémov, založenie zdravotnej dokumentácie, diagnostický záver, liečebný plán a (alebo) zaradenie do dispenzárnej starostlivosti, odoslanie pacienta na ďalšie laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenia – vypísanie žiadaniek, poučenie pacienta, vypísanie receptov a lekárskej správy (trvanie najmenej 30 minút) 5, 12, 13, 15a, 15f, 60b, 62, 63, 100, 101, 102, 103, 105, 140, 142, 143, 143a, 144, 145, 145a, 146, 146a, 146b, 146c, 148, 148a, 148b, 148c, 149, 149a, 149b, 149c, 149d, 149e, 149f, 160, 171, 172, 173, 180, 950, 952, 953, 955, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1209, 1216, 1218, 1219, 1221, 3286-3309, Y0027, 1B03001, UPEU, 252L, 252K 1x na jedno rodné číslo u jedného PZS, na jednu diagnostickú jednotku.
  603a Vyhodnotenie EKG v prípade, že odborný lekár s príslušnou špecializáciou EKG len vyhodnotí. Nejde o automatické prístrojové vyhodnotenie 2x za deň
  654 Kapilaroskopia, za končatinu Výkon sa osobitne schvaľuje je potrebné zazmluvnenie prístroja. 2x za deň
  818 Reflex Achilovej šľachy. Výkon môže vykazovať neurológ, lekár FBLR, reumatológ a endokrinológ 5797 1x za deň
  5153a Punkcia alebo biopsia pod USG kontrolou Výkon sa osobitne schvaľuje, je potrebné zazmluvnenie prístroja 4x za deň
  5306 Ultrazvukové vyšetrenie mäkkých častí krku (štítna žľaza a jej okolie, slinné žľazy a regionálne lymfatické uzliny) Výkon sa osobitne schvaľuje, je potrebné zazmluvnenie prístroja. 1x za deň
  5312 USG vyšetrenie kĺbov, svalov a mäkkých tkanív Výkon sa osobitne schvaľuje, je potrebné zazmluvnenie prístroja 1x za deň
  5315 Príplatok za duplexné vyšetrenie ciev pomocou PW alebo CW Dopplera vo vyšetrovanej oblasti (pre výkony pod kódmi 108, 5300 až 5310, 5312 až 5314, 5317) Nutné kombinácie: 108, 5300-5310, 5312-5314, 5317.
  Výkon sa osobitne schvaľuje, je potrebné zazmluvnenie prístroja.
  5316 1x za deň
  5316 Príplatok za duplexné vyšetrenie ciev pomocou PW Dopplera a farebného mapovania toku (CFM) vo vyšetrovanej oblasti (pre výkony pod kódmi 108, 5300 až 5310, 5312 až 5314, 5317). Pri výkone pod kódom 5315 sa nemôže vykazovať Nutné kombinácie: 108, 5300-5310, 5312-5314, 5317.
  Výkon sa osobitne schvaľuje, je potrebné zazmluvnenie prístroja.
  5315 1x za deň
  5318 Teletermografické vyšetrenie elektronickým infračerveným meraním vrátane obrazovej dokumentácie. Výkon sa vykazuje na účely diagnostiky v odbore reumatológia Nutné kombinácie: 108, 5300-5310, 5312-5314, 5317.
  Výkon sa osobitne schvaľuje, je potrebné zazmluvnenie prístroja.
  1x za deň
  5330 Osteodenzitometria ako jednoduchá fotónová absorpčná technika – periférna SXA Výkon sa osobitne schvaľuje, je potrebné zazmluvnenie prístroja. 1x za deň
  5331 Celotelová osteodenzitometria DXA Výkon sa osobitne schvaľuje, je potrebné zazmluvnenie prístroja. 1x za rok
  5332 Osteodenzitometria periférna DXA Výkon sa osobitne schvaľuje, je potrebné zazmluvnenie prístroja. 1x za 365dní
  5333 USG – denzitometria Výkon sa osobitne schvaľuje, je potrebné zazmluvnenie prístroja. 1x za 365 dní

  Kód
  výkonu
  Názov
  výkonu
  Revízne
  pravidlá
  Zakázaná kombinácia
  s inými výkonmi
  Periodicita
  272 Infúzia intravenózna v trvaní viac ako 30 minú vrátane výmeny infúznych fliašUznávame raz pri jednom ošetrení, výmena fliaš je zahrnutá v cene výkonu 1x za deň
  271 Infúzia intravenózna v trvaní od 10 do 30 minút. 3x za deň
  278 Infúzia cytostatík v trvaní viac ako 90 minút. Cytostatiká podávané ambulantne v infúzii nie sú súčasťou výkonu. 3x za deň
  279 Infúzia cytostatík v trvaní viac ako šesť hodín. Cytostatiká podávané ambulantne v infúzii nie sú súčasťou výkonu. Pri trvale založenej kanyle alebo pri zavedenom katétri je výmena nádobky s infúziou súčasťou výkonov pod kódmi 270 až 279 Na ambulancii je možné hradiť len po písomnom odôvodnení PZS 271 1x za deň
  2018 Ošetrenie malej rany hojacej sa per secundam. 4x za deň
  292 Intrapleurálna aplikácia cytostatík. Cytostatiká podávané ambulantne nie sú súčasťou výkonu. 1x za deň
  280 Transfúzia krvného prípravku vrátane skúšky kompatibility a znášanlivosti 282 1x za deň
  282 Transfúzia každého ďalšieho krvného prípravku v nadväznosti na výkony pod kódom 280 alebo 281 vrátane skúšky kompatibility a znášanlivosti. 280 1x za deň
  303 Punkcia lymfatickej uzliny s tenkou ihlou s aspiráciou 5153a 1x za deň
  303a Punkcia cysty, ganglia, serómu, hygrómu, hematómu alebo abscesu 5153a 2x za deň
  306 Punkcia pľúc, prípadne kaverny pľúc 5153a 1x za deň
  307 Punkcia brušnej dutiny 5153a 1x za deň
  308 Punkcia pleurálneho priestoru, prípadne odobratie tkaniva z pleury 5153a 1x za deň
  311 Punkcia kostnej drene s aspiráciou drene 1x za deň
  312 Trepanobiopsia s odobratím vzorky kostnej drene 1x za deň
  314 Punkcia prsníka, štítnej žľazy, slinnej žľazy alebo testes, jednostranne 5153a 1x za deň
  315 Punkcia pečene, sleziny, pankreasu, obličky alebo prostaty 5153a 1x za deň
  3286 Iniciálne odborné vyšetrenie pacienta s onkologickým ochorením, vypracovanie diagnostického postupu s určením štádia nádorovej choroby, vrátane dokumentácie na špecializovanom onkologickom pracovisku 3287, 3288, 3289, 3291, 3292, 3303 1x za 180dní;
  1x na liečebný prípad u jedného PZS
  3287 Vyšetrenie pacienta s onkologickým ochorením pred podaním prvej chemoterapie, výber chemoterapie, výpočet povrchu tela s dokumentáciou 3286, 3288, 3289, 3306 1x za deň
  3288 Vyšetrenie pacienta s onkologickým ochorením pred druhou a ďalšou cytostatickou kúrou so zhodnotením toxicity a s dokumentáciou 3286, 3287, 3289 1x za deň
  3289 Vyšetrenie pacienta s onkologickým ochorením pri relapse alebo progresii s určením terapeutickej stratégie 3286, 3287, 3288 1x za deň
  3290 Informovanie pacienta s onkologickým ochorením o plánovanej chemoterapii, vysvetlenie toxických účinkov a spôsobov ich predchádzania a liečenia 4x za rok
  3291 Pohovor s pacientom s onkologickým ochorením pri psychosomatických ťažkostiach a psychologických problémoch spojených s nádorovým ochorením alebo pohovor pri suspektnom onkologickom ochorení. 3292, 3286 2x za mesiac
  3292 Pohovor s pacientom s onkologickým ochorením pri progredujúcom, liečbou neovplyvnenom nádorovom ochorení 3286, 3291 3x za 180dní
  3293 Stanovenie liečebnej stratégie pri liečení komplikujúcej infekcie po chemoterapii u pacienta s onkologickým ochorením pri počte granulocytov pod 500/mm3 s dokumentáciou 1x za deň
  3294 Riedenie cytostatík pred aplikáciou, za každú ampulku cytostatika vrátane skladovania, evidencie a likvidácie odpadu 71740A (Tevadaptor) 15x za deň
  3295 Indikovanie podpornej hematologickej a transfúznej liečby u pacienta s myelosupresiou spôsobenou onkologickým ochorením alebo jeho liečbou s dokumentáciou 2x za 30dní
  3296 Indikovanie podania imunomodulátorov alebo rastových faktorov u pacienta s onkologickým ochorením s dokumentáciou 2x za 30dní
  3297 Indikovanie chemoterapie pri prvej cytostatickej kúre u pacienta s onkologickým ochorením s výpočtom dávok podľa povrchu tela a s dokumentáciou 1x za 365dní
  3298 Indikovanie chemoterapie u pacienta s onkologickým ochorením s osobitne zložitou diagnózou alebo priebehom choroby na špecializovanom onkologickom pracovisku pri neúčinnosti štandardnej chemoterapie s prehodnotením diagnózy 1x za 180dní
  3299 Aplikácia kontinuálnej chemoterapie pumpou s dokumentáciou, za každý deň 1x za deň
  3300 Intrakavitárna a intratekálna aplikácia cytostatík okrem bodov za výkon a materiál s dokumentáciou 1x za deň
  3301 Príprava koncentrátu trombocytov pre chorého s trombocytopéniou od jedného darcu pomocou separačnej centrifúgy 1x za deň
  3302 Separácia periférnych kmeňových buniek pre podpornú liečbu aplázie po superradikálnej chemoterapii 1x za deň
  3303 Kompletná preventívna onkologická prehliadka – fyzikálne vyšetrenie, lymfatické uzliny, prostata, rektum, prsníky, koža, semenníky, vykonaná onkológom s dokumentáciou 3286 1x za rok
  3306 Kontrolné vyšetrenie pacienta po chemoterapii alebo po inej onkologickej liečbe so sledovaním neskorej toxicity a stav u nádorového ochorenia vrátane dokumentácie 3287 2x za 30dní
  3307 Ošetrenie centrálneho venózneho katétra u pacienta liečeného cytostatikami 1x za deň
  3308 Indikovanie antiemetickej liečby, analgetickej liečby a liečby metabolických porúch u pacienta s onkologickým ochorením 2x za mesiac
  3309 Indikovanie urgentnej chemoterapie a rádioterapie pri stave bezprostredne ohrozujúcom život s dokumentáciou Pri výkonoch pod kódmi 3286 až 3309 sa výkony pod kódmi 1 až 3, 4 až 6, 8, 11 až 14, 60, 61, 62 a 63 nemôžu vykazovať 1x za deň
  406 Infiltračná anestézia jednej oblasti s použitím lokálneho anestetika v množstve do 5 ml. 40, 41 3x za deň
  407 Infiltračná anestézia jednej oblasti s použitím lokálneho anestetika v množstve viac ako 5 ml Tento výkon môže vykazovať lekár so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo, chirurg, traumatológ, algeziológ alebo lekári ostatných medicínskych odborov, ktorí sú oprávnení uvedený výkon vykazovať podľa špecializačných náplní. 40, 41 3x za deň
  5300 USG vyšetrenie hornej časti brucha (pečeň, žlčník, žlčové cesty, pankreas, obličky, slezina, retroperitoneálne LU, aorta, prípadne aj chorobne zmenené časti GIT-u a podbruška) SVLZ na ambulancii 5302, 5303, 5307, 5313 1x za deň
  5301 Vyšetrenie jedného orgánu alebo orgánového systému (nemôže sa vykazovať s výkonmi pod kódmi 5300, 5302 až 5312) SVLZ na ambulancii zakázané dg.: I73-I89.9, 5300, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5307a, 5308, 5309, 5309a, 5309b, 5310, 5311, 5312 1x za deň
  5303 Vyšetrenie močového traktu a orgánov malej panvy u ženy (nemôže sa vykazovať s výkonom pod kódom 5300) SVLZ na ambulancii 108, 5307, 5305, 5313 1x za deň;
  4x za polrok
  5304 Ultrazvukové vyšeterenie transrektálnou sondou (nemôže sa vykazovať s výkonmi pod kódom 5302 a 5303) SVLZ na ambulancii 5302, 5303 1x za deň
  5305 Ultrazvukuvé vyšetrenie intravaginálnou sondou (nemôže sa vykazovať s výkonom pod kódom 5303) SVLZ na ambulancii 108, 5307 1x za deň;
  4x za polrok
  5306 Ultrazvukové vyšetrenie mäkkých častí krku (štítna žľaza a jej okolie, slinné žľazy a regionálne lymfatické uzliny) SVLZ na ambulancii 1x za deň
  5308 Ultrazvukové vyšetrenie obidvoch prsníkov, axíl a regionálnych lymfatických uzlín SVLZ na ambulancii 1301 1x za štvrťrok
  5317 Peroperačná sonografia (dodatok k výkonu pod kódom 5301) SVLZ na ambulancii, nutná kombinácia 5301 5300, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5307a, 5308, 5309, 5309a, 5309b, 5310, 5311, 5312
  5702 Elektrokardiografické (EKG) vyšetrenie, štandardné 12-zvodové zosnímanie. Výkon môže vykonávať kardiológ, angiológ, internista je potrebné požiadať o zazmluvnenie SVLZ na ambulancii 5702Z, 15c, 603a 1x za deň
  60 Komplexné vyšetrenie pacienta (kompletná anamnéza, vyšetrenie všetkých orgánových systémov, založenie zdravotnej dokumentácie, diagnostický záver, liečebný plán a (alebo) zaradenie do dispenzárnej starostlivosti, odoslanie pacienta na ďalšie laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenia – vypísanie žiadaniek, poučenie pacienta, vypísanie receptov a lekárskej správy (trvanie najmenej 30 minút) 5, 12, 13, 15a, 15f, 60b, 62, 63, 100, 101, 102, 103, 105, 140, 142, 143, 143a, 144, 145, 145a, 146, 146a, 146b, 146c, 148, 148a, 148b, 148c, 149, 149a, 149b, 149c, 149d, 149e, 149f, 160, 171, 172, 173, 180, 950, 952, 953, 955, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1207, 1209, 1216, 1218, 1219, 1221, 3286-3309, Y0027, 1B03001, UPEU, 252L, 252K 1x na jedno rodné číslo u jedného PZS, na jednu diagnostickú jednotku
  603a Vyhodnotenie EKG v prípade, že odborný lekár s príslušnou špecializáciou EKG len vyhodnotí. Nejde o automatické prístrojové vyhodnotenie 5702, 5702Z 2x za deň
  15c Zhotovenie EKG záznamu s najmenej 12 zvodmi bez opisu. môže sa vykazovať s výkonom 603a 5702, 5702Z 1x za deň

  Kód
  výkonu
  Názov
  výkonu
  Revízne
  pravidlá
  Zakázaná kombinácia
  s inými výkonmi
  Periodicita
  16x Vyhodnotenie rýchleho kazetového testu na dôkaz IgM/IgG na ochorenie COVID-19 1x za deň
  3390 Príjem pacienta (klienta) do ADOS a odobratie sesterskej anamnézy (ošetrovateľský assesment) 3440 1x na jedného poistenca
  3392a Poučenie príbuzných alebo členov komunity 3396 1x za mesiac
  3392c Konzultácie s inštitúciami a orgánmi štátnej zdravotnej správy v rámci komplexnej zdravotnej starostlivosti 1x na jedného poistenca;
  1x za polrok
  3393 Vypracovanie plánu komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti (ďalej len KOS) 3395 1x na jedného poistenca;
  1x na 90 dní
  3394 Priebežné hodnotenie KOS a zmena plánu ošetrovateľskej starostlivosti vrátane dokumentácie a konzultácie s ošetrujúcim lekárom 3393, 3395, 3451 1x za 30 dní; 3x za 90 dní; 6x za 180 dní
  3395 Vyhodnotenie KOS a záverečná správa zaslanie správy ZP 3393, 3394 1x na jedného poistenca; 1x za štvrťrok
  3396 Odborný nácvik potrebných výkonov pri ošetrovaní chorého v domácnosti 1x za deň; 5x za 30 dní; 5x za 180 dní
  3398 Ošetrovateľská hygiena iba pri sakrálnom dekubite s výkonmi 3422b alebo 3422c 2x za deň
  3399a Starostlivosť o chorého s permanentným katétrom vrátane výmeny permanentného katétra u ženy 1x za 4 dni
  3399b Starostlivosť o kaválny katéter a intravenóznu kanylu, pravidelné preväzovanie a dezinfekcia 1x za deň
  3399c Starostlivosť o ezotracheálnu, nasotracheálnu a tracheostomickú kanylu 4x za deň
  3399d Starostlivosť o epidurálny katéter 1x za deň
  3400 Polohovanie pacienta 3424, 522 6x za deň
  3401a Starostlivosť o výživu v príslušnej kvalite a kvantite, vypracovanie individuálneho diétneho režimu, jeden raz pre jedného pacienta 1x na jeného poistenca
  3401b Každá ďalšia zmena v diétnom režime 1x za 7 dní
  3404 Výživa pacienta sondou, za jeden výkon 3x za deň
  3405 Očistná klyzma 2x za deň
  3406 Kontinuálne sledovanie klinického stavu pacienta (meranie TK, pulzu, dychovej frekvencie, telesnej teploty, príjem a výdaj tekutín, stolice a sledovanie iných funkcií podľa ordinácie lekára), za každé dve hodiny 2x za deň
  3407 Odmeranie krvného tlaku, pulzu a teploty 2x za deň
  3408 Sledovanie diurézy, za každých 12 hodín 2x za deň
  3409 Cievkovanie ženy 2x za deň
  3410 Výmena stomického setu s následnou toaletou pri stómiách 1x za deň
  3411 Čistenie tracheálnej kanyly 1x za deň
  3413 Aplikácia neinjekčnej liečby Nevykazovať s dg. sakrálneho dekubitu 3422b, 3422c 5x za deň
  3414 Aplikácia terapeutického celotelového zábalu alebo liečivého kúpeľa 1x za deň
  3416 Aplikácia liečiva intramuskulárne, s.c.i.c. 4x za deň
  3418 Aplikácia liečiva intravenózne 2x za deň
  3419 Príprava a podávanie infúzie 2x za deň
  3420a Podávanie liečiva infúznou pumpou 2x za deň
  3420 Sledovanie infúzie, za každú hodinu Podľa aktuálne platných zmluvných podmienok za každú 1/2 hodinu plus maximálne 2x počas jedného podávania infúzie 4x a deň
  3421 Nácvik podávania inzulínu 2x za deň; 6x za mesiac; 12x za polrok
  3422a Ošetrovateľská starostlivosť zameraná na prevenciu dekubitov 2x za deň
  3422b Ošetrenie dekubitu veľkosti do 5 cm2 (odstránenie zvyškov masti, odumretých tkanív, toaleta, aplikácia liečiva, preväz) 5x za deň
  3422c Ošetrenie dekubitu veľkosti nad 5 cm2 (odstránenie zvyškov masti, odumretých tkanív, toaleta, aplikácia liečiva, preväz) 5x za deň
  3423a Preväz rany veľkosti do 5 cm2 5x za deň
  3423b Preväz rany veľkosti nad 5 cm2 5x za deň
  3423c Príprava materiálu a sterilizácia Je potrebné zazmluvnenie prístroja, použitie výkonu len pri preväzoch a lokálnom ošetrení rán 5x za deň
  3424 Ošetrovateľská rehabilitácia, trvanie najviac 30 minút 3400, 503a, 509a, 510a, 512, 513, 514a, 520, 522, 530, 531, 532, 548 2x za deň
  3426 Odsávanie pacienta 2x za deň
  3427 Odsatie žalúdočného obsahu 1x za deň
  3428 Vyšetrenie moču indikátorovým médiom 1x za deň
  3432 Práca sestry pri domácej peritoneálnej dialýze 1x za deň
  3433 Odber krvi venepunkciou do jednej striekačky alebo jednej odberovej súpravy 5x za deň
  3434 Odber kapilárnej krvi 3x za deň
  3435 Umelé dýchanie a masáž srdca
  3436 Odbery: TT, TN, výter z rekta, odber spúta 5x za deň; 5x za 7 dní
  3437 Doprava biologického materiálu, za každých 30 minút 2x za deň
  3439 Návšteva pacienta (klienta) v pracovnom čase 3390, 3440, 3441 4x za deň
  3440 Návšteva mimo riadneho pracovného času (od 19.00 do 7.00 hodiny v sobotu, v nedeľu a vo sviatok) 3439, 3441, 3390 4x za deň
  3441 Návšteva pacienta v rizikových skupinách populácie – krízová intervencia pri zhoršení psychického stavu pacienta 3439, 3440, 3390 za deň
  3447 Psychosomatická intervencia v terminálnom štádiu života 1x za 1deň; 1x za 7 dní
  3449 Kontinuálna starostlivosť o umierajúceho pacienta, za každú hodinu 5x za deň
  3451 Konzultácia sestry o jednom pacientovi s ošetrujúcim lekárom 1x deň, 2x za 30dní
  3452 Poskytnutie predlekárskej pomoci pri náhlych stavoch ohrozujúcich život 1x za deň
  3457 Podávanie cytostatík do zavedeného katétra 1x za deň
  3458 Verbálna intervencia pri psychosomatických ťažkostiach u pacienta s nádorovým ochorením 1x za deň;
  1x za 7 dní
  3459a Usmernenie spôsobu života pacienta s nádorovým ochorením vzhľadom na jeho zdravotný stav 1x za 1deň;
  1x za 120 dní
  3461 Ošetrenie dutiny ústnej u onkologického pacienta alebo u pacienta s imunodeficientným stavom 1x za deň
  3635a Kontrola glykémie glukomerom Zakázané dg.: Z00.0, Z00.1, Z01.4, Z01.7, Z01.9, Z01.88 2x za deň
  513 Individuálna liečebná telesná výchova II. Individuálna kombinovaná LTV zameraná na niekoľko cieľov, vyžadujúca mimoriadnu fyzickú a psychickú záťaž. Vzhľadom na povahu postihnutia si vyžaduje kombináciu viacerých postupov a metodík (napr. reedukáciu základných posturálnych funkcií, vertikalizáciu, nácvik transferov, výcvik neurogénneho mechúra, výcvik s protézou, nácvik denných činností a pod.), za jedno cvičenie Poskytované fyzioterapeutom 3424, 512, 3400 1x za deň
  520 Dychová gymnastika. Individuálna dychová gymnastika vrátane podporných ošetrení, trvanie najmenej 10 minút za jednu dychovú gymnastiku Poskytované fyzioterapeutom 512, 513, 514a, 3424, 3400 1x za deň
  503a Základné testovacie metódy, goniometrické vyšetrenie Poskytované fyzioterapeutom 1x za 10 dní
  509a Mäkké a mobilizačné techniky na chrbtici, periférnych kĺboch a svaloch. Špecializované liečebné výkony s cieľom upraviť funkčnú poruchu v oblasti pohybového systému (špeciálne mäkké techniky, PIR-postizometrická relaxácia, AGR-antigravitačná relaxácia, trakčné techniky, stretch and spray, banky), za jedno ošetrenie Poskytované fyzioterapeutom 3400, 3424 1x za deň
  510a Cielená odborná inštruktáž I. Inštruktáž a oboznámenie pacienta s používaním a obsluhou jednoduchých technických a kompenzačných pomôcok, zariadení a prístrojov (peroneálny stimulátor, TENS, skoliostop, myostimulátor, ortézy, protézy), inštruktáž o posturálnej životospráve, sociálno-rehabilitačná verbálna intervencia Poskytované fyzioterapeutom
  512 Individuálna liečebná telesná výchova I. Individuálna LTV zameraná na zvýšenie svalovej sily a zlepšenie rozsahu pohybov s použitím jednoduchých metód. Aplikácia prvkov dýchacej cievnej a kondičnej pohybovej liečby, využitie náradia, závesovej postele, liečebná výchova k sebestačnosti a pod. Poskytované fyzioterapeutom 513, 514a, 3424, 3400
  514a Individuálna liečebná telesná výchova II. Špeciálna systematická senzomotorická liečba funkčných a organických porúch centrálneho a periférneho systému alebo vrodených a získaných chýb pohybového aparátu detí a dospelých (Bobath, Vojta, Kabáta, Brugerrov koncept, cvičenie s náčiním pod.) Poskytované fyzioterapeutom 512, 513, 3424, 3400
  522 Špeciálne polohovanie. Odborné preventívne a liečebné polohovanie tela a segmentov končatín s prípadným využitím polohovacích pomôcok Poskytované fyzioterapeutom 3424, 3400 1x za deň
  530 Klasická masáž jednej časti tela. Liečebné využitie prvkov klasickej masáže na jednej končatine alebo na časti trupu (šija, chrbát, driek), za jednu masáž. 7-krát Poskytované fyzioterapeutom 531, 532, 3424, 3400 7x za 20 dní
  531 Klasická masáž viacerých častí tela alebo trupu, za jedno ošetrenie poskytované fyzioterapeutom 530, 532, 3424, 3400 1x za deň,
  7x za 20 dní
  532 Reflexná masáž a iné špeciálne ručné masáže. Masáž väziva, okostice, hrubého čreva, za jednu masáž Poskytované fyzioterapeutom 3400, 530, 531, 3424 1x za deň,
  10x za 30 dní
  548 Povrchová aplikácia tepla (použitie parafínu, Kenny, lavatermu, čerstvo pripravených obkladov alebo sterilizovaných obkladov). 7-krát Poskytované fyzioterapeutom 1x za deň,
  7x za 20 dní
  3439a Nultá návšteva u poistenca Za nultú návštevu sa na účely tejto zmluvy považuje spracovanie návrhu na poskytnutie domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ktorého vzor tvorí prílohu č. 15 odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR o vedení zdravotnej dokumentácie (ďalej len návrh), predloženie návrhu lekárovi všeobecnej ambulantnej starostlivosti poistenca, s ktorým má poistenec uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (ďalej len ošetrujúci lekár) na schválenie a návšteva poistenca poskytovateľom, ktorej výsledkom je komplexné posúdenie zdravotného stavu poistenca v rozsahu oprávnení sestry podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR, ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom, vždy v platnom znení. 3390, 3440, 3441, 3442, 3439 1x deň,
  1x za 90 dní
  25a Sledovanie a kontrolovanie klinického stavu osoby s trvalou potrebou umelej pľúcnej ventilácie Popis výkonu:
  Sledovanie a kontrolovanie klinického stavu pacienta s trvalou potrebou umelej pľúcnej ventilácie v domácom prostredí pacienta v trvaní maximálne 8 hodín v rámci jedného dňa, maximálne 5 dní v týždni.
  Vykazovanie výkonu:
  • výkon môže vykazovať sestra agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti;
  • výkon sa vykazuje ako zdravotná starostlivosť v domácom prostredí pacienta alebo v zariadení sociálnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorom je pacient umiestnený na základe súdneho rozhodnutia;
  • zdravotná indikácia sa zdôvodňuje v zdravotnej dokumentácii;
  • súčasťou zdravotnej dokumentácie je aj popis zdravotného výkonu a dĺžka jeho trvania;
  • súčasťou zdravotnej dokumentácie je aj popis zdravotného výkonu a dĺžka jeho trvania;
  • súčasťou zdravotnej dokumentácie je aj popis zdravotného výkonu a dĺžka jeho trvania;
  • súčasťou zdravotnej dokumentácie je aj popis zdravotného výkonu a dĺžka jeho trvania;
  • súčasťou zdravotnej dokumentácie je aj popis zdravotného výkonu a dĺžka jeho trvania;
  • súčasťou zdravotnej dokumentácie je aj popis zdravotného výkonu a dĺžka jeho trvania;
  • súčasťou zdravotnej dokumentácie je aj popis zdravotného výkonu a dĺžka jeho trvania;
  • výkon sa nevykazuje súčasne s inými výkonmi;
  • výkon sa vykazuje na pacienta, ktorému je schválená poisťovňou trvalá domáca umelá pľúcna ventilácia,vykazuje sa za každú aj začatú hodinu s dg. Z99.1
  S inými výkonmi, musí byť vykázaný samostatne najviac 5x týždenne

  Aktualizované: 7. 8. 2023