Ročné zúčtovanie poistného pre samoplatiteľov

Samoplatiteľ je osoba, ktorá nie je ani zamestnancom, ani samostatne zárobkovo činnou osobou a ani osobou, za ktorú platí poistné štát (poistencami štátu sú napr. dôchodcovia, študenti, …). Je zrejmé, že zdravotné odvody si samoplatiteľ musí zaplatiť sám, nikto iný za neho zdravotné odvody neodvádza.

Union zdravotná poisťovňa vám ako samoplatiteľovi vypočíta ročné zúčtovanie zdravotného poistenia a to v prípade, ak ste ako samoplatiteľ dosiahli príjem. Môže ísť o kapitálový a ostatný príjem (t.j. príjem zdaňovaný v zmysle § 7 a 8 zákona o dani z príjmov) a príjem z dividend.

Výsledok ročného zúčtovania Vám pošleme ako doporučenú zásielku do vlastných rúk. V prípade nedoplatku si prevezmete výkaz nedoplatkov; v prípade preplatku oznámenie o výsledku.

Súčasťou zásielky ročného zúčtovania je aj Rozpis výpočtu Vášho ročného zúčtovania.

Výsledok ročného zúčtovania vám pošleme ako doporučenú zásielku do vlastných rúk. V prípade nedoplatku si prevezmete výkaz nedoplatkov; v prípade preplatku oznámenie o výsledku.

Súčasťou zásielky ročného zúčtovania je aj Rozpis výpočtu vášho ročného zúčtovania.

Čo znamenajú jednotlivé položky rozpisu výpočtu

Stĺpec „Výška skutočného príjmu“

Rozpis výpočtu

Príjem v EURVýška skutočného príjmuVymeriavací základPoistnéUhradené / vykázané preddavkyVýsledok RZP
zo závislej činnosti

0.00

0.000.000.000.00
z podnikania a inej samost. zárobkovej činnosti0.000.000.000.000.00
samoplatiteľa

25 773.55

25 773.55

3 608.29

741.72

2 866.57

z dividend do 31.12.20120.000.000.000.000.00
z dividend od 01.01.20130.000.000.000.000.00
z kapitálového majetku a ostatných príjmov0.000.000.000.000.00
Spolu

25 773.55

25 773.55

3 608.29

741.72

2 866.57

Ide o základ dane z kapitálových a ostatných príjmov. Teda príjmov zdaňovaných podľa § 7 a § 8 zákona o dani z príjmov (napríklad príjem z predaja hnuteľných a nehnuteľných vecí, výhry atď.). Do výpočtu ročného zúčtovania nevstupujú v prípade, ak z nich bola zrazená daň zrážkou alebo sú od dane oslobodené.

V prípade dosiahnutia príjmu z dividend bude ich výška zapísaná v riadkoch rozpisu týkajúcich sa dividend.

Stĺpec „Vymeriavaci základ“

Rozpis výpočtu

Príjem v EURVýška skutočného príjmuVymeriavací základPoistnéUhradené / vykázané preddavkyVýsledok RZP
zo závislej činnosti0.000.000.000.000.00
z podnikania a inej samost. zárobkovej činnosti0.000.000.000.000.00
samoplatiteľa

25 773.55

25 773.55

3 608.29

741.72

2 866.57

z dividend do 31.12.20120.000.000.000.000.00
z dividend od 01.01.20130.000.000.000.000.00
z kapitálového majetku a ostatných príjmov0.000.000.000.000.00
Spolu

25 773.55

25 773.55

3 608.29

741.72

2 866.57

Pri výpočte ročného zúčtovania samoplatiteľa zdravotná poisťovňa určuje dva typy vymeriavacieho základu:

Vymeriavací základ z príjmu je základ dane z kapitálových a ostatných príjmov z vami podaného daňového priznania, prípadne príjem z dividend.

Pre každého samoplatiteľa však existuje minimálny vymeriavací základ. Tento predstavuje sumu, z ktorej každý samoplatiteľ bez ohľadu na výšku dosiahnutého príjmu musí zaplatiť zdravotné poistenie. Minimálny vymeriavací základ je 50 % z priemernej mesačnej mzdy za každý mesiac, v ktorom poistenec bol samoplatiteľom. Napríklad pre rok 2023 má minimálny vymeriavací základ samoplatiteľa hodnotu 605,50 eur za mesiac, t. j. 7 266 eur za rok.

Ak ste samoplatiteľ iba časť roka, minimálny vymeriavací základ vám alikvotne upravíme.

Pri vašom zúčtovaní sme použili ten z týchto dvoch vymeriavacích základov, ktorého hodnota bola vyššia. Je to tak preto, lebo zdravotný odvod za príslušný rok musíte uhradiť z príjmu, ktorý ste ako samoplatiteľ dosiahli; avšak vždy to musí byť najmenej hodnota minimálneho ročného vymeriavacieho základu.

Stĺpec „Poistné"

Rozpis výpočtu

Príjem v EURVýška skutočného príjmuVymeriavací základPoistnéUhradené / vykázané preddavkyVýsledok RZP
zo závislej činnosti0.000.000.000.000.00
z podnikania a inej samost. zárobkovej činnosti0.000.000.000.000.00
samoplatiteľa

25 773.55

25 773.55

3 608.29

741.72

2 866.57

z dividend do 31.12.20120.000.000.000.000.00
z dividend od 01.01.20130.000.000.000.000.00
z kapitálového majetku a ostatných príjmov0.000.000.000.000.00
Spolu

25 773.55

25 773.55

3 608.29

741.72

2 866.57

Po určení vymeriavacieho základu je možné vypočítať vaše ročné poistné. Je to suma zdravotného odvodu, ktorú musíte Union zdravotnej poisťovni uhradiť za príslušný kalendárny rok. Poistné je 14 % z vymeriavacieho základu (buď z príjmu alebo minimálneho); u samoplatiteľa so zdravotným postihnutím je to 7  %.

Stĺpec „Uhradené preddavky“ a "Výsledok"

Rozpis výpočtu

Príjem v EURVýška skutočného príjmuVymeriavací základPoistnéUhradené / vykázané preddavkyVýsledok RZP
zo závislej činnosti0.000.000.000.000.00
z podnikania a inej samost. zárobkovej činnosti0.000.000.000.000.00
samoplatiteľa

25 773.55

25 773.55

3 608.29

741.72

2 866.57

z dividend do 31.12.20120.000.000.000.000.00
z dividend od 01.01.20130.000.000.000.000.00
z kapitálového majetku a ostatných príjmov0.000.000.000.000.00
Spolu

25 773.55

25 773.55

3 608.29

741.72

2 866.57

V ďalšom kroku vám od vypočítaného poistného odpočíta vami uhradené preddavky. Ide o sumár platieb, ktoré ste uhradili ako preddavky počas celého roka. Takto zistíme váš celkový výsledok ročného zúčtovania.

POZOR!

Rovnakým spôsobom môže byť vypočítané ročné zúčtovanie zdravotného poistenia aj u osoby, u ktorej Union zdravotná poisťovňa neeviduje platnú kategóriu, t. j. nevie kto za ňu odvádza zdravotné odvody. Ide o osobu, ktorá nemá zamestnávateľa, nie je SZČO ani poistenec štátu a teda by mala byť samoplatiteľom. Túto skutočnosť však Union zdravotnej poisťovni neoznámila.

Čo robiť s výsledkom ročného zúčtovania zdravotného poistenia?

Nedoplatok treba uhradiť do 60 dní od prevzatia

Nedoplatok z ročného zúčtovania poistného je potrebné uhradiť, ak jeho výška presahuje hodnotu 4,99 eur na účet Union zdravotnej poisťovne nasledovne:

Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

Číslo účtu v tvare IBAN: SK9081800000007000256534

SWIFT kód: SUBASKBX

Konštantný symbol (KS): 3558

Špecifický symbol (SS): 202099

Variabilný symbol (VS): číslo výkazu nedoplatkov

Ak nemôžete nedoplatok z ročného zúčtovania uhradiť jednorazovo, požiadajte nás o splátkový kalendár. Žiadosť a podmienky pre jeho povolenie.

S výsledkom môžete nesúhlasiť

Ak s výškou nedoplatku z RZP nesúhlasíte, lehota na podanie námietok je 15 dní odo dňa jeho prevzatia.
Námietka musí byť zdôvodnená a vaše tvrdenia v nej riadne zdokladované. Preto, ak máte k dispozícii doklady, ktoré
ovplyvnia výsledok vášho RZP, musíte ich k námietke priložiť. Námietku môžete:

 • doručiť poštou na adresu zdravotnej poisťovne Karadžičova 10, 814 53 Bratislava;
 • e-mailom na adresu namietka@union.sk;
 • osobne na ktorékoľvek pobočke Union zdravotnej poisťovne.


POZOR! Keď v určenej lehote podáte proti Výkazu nedoplatkov námietky a zdravotná poisťovňa im nemôže vyhovieť, je povinná do 30 dní od ich doručenia predložiť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou námietky poistenca / platiteľa poistného spolu so stanoviskom zdravotnej poisťovne a výkazom nedoplatkov, voči ktorému ste podali námietky. O námietkach rozhoduje úrad.

Preplatok vám vrátime do 60 dní od oznámenia výsledku

Táto lehota pozostáva z 15-dňovej lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska a z nasledujúcej 45-dňovej lehoty na úhradu. Spôsob vrátenia preplatku nájdete vo svojom oznámení o výsledku.

S výsledkom môžete nesúhlasiť

Ak s výškou preplatku nesúhlasíte, lehota na podanie nesúhlasného stanoviska je 15 dní odo dňa prevzatia oznámenia o výsledku. Nesúhlasné stanovisko by malo byť zdôvodnené a vaše tvrdenia v ňom riadne zdokladované. Preto, ak máte k dispozícii doklady, ktoré ovplyvnia výsledok vášho RZP, musíte ich k nesúhlasnému stanovisku priložiť. Nesúhlasné stanovisko môžete:

 • doručiť poštou na adresu zdravotnej poisťovne Karadžičova 10, 814 53 Bratislava,
 • e-mailom na adresu namietka@union.sk,
 • osobne na ktorékoľvek pobočke Union zdravotnej poisťovne.

 

Môžete požiadať o zmenu spôsobu vrátenia preplatku

V čase odoslania preplatku budeme spôsob jeho vrátenia a číslo účtu alebo adresu, kam sa vráti, čerpať z vašich aktuálnych údajov. Preto vás prosíme o vykonanie zmeny alebo o doplnenie adresy alebo čísla vášho účtu v lehote do 15 dní odo dňa prevzatia oznámenia o výsledku.

Adresu si môžete aktualizovať alebo doplniť:

 • osobne na ktorejkoľvek pobočke Union zdravotnej poisťovne
 • písomne, zaslaním listu na adresu: Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava alebo e-mailu na adresu: osr.platitelia@union.sk. Pre zmenu adresy trvalého pobytu sa vyžaduje jeho preverenie podľa občianskeho preukazu.
 • cez online pobočku prihlásením sa do svojho účtu poistenca

Číslo účtu si môžete aktualizovať a doručiť ho môžete vyplnením a podpísaním tlačiva Oznámenie poistenca/platiteľa poistného.

Vyplnené a podpísané tlačivo môžete doručiť:

 • osobne na ktorúkoľvek pobočku Union zdravotnej poisťovne
 • písomne na adresu Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava
 • e-mailom na adresu osr.platitelia@union.sk

To znamená, že pri výpočte nevznikol ani nedoplatok, ani preplatok a nie sú potrebné žiadne ďalšie kroky.

S výsledkom môžete nesúhlasiť

Ak s výškou preplatku nesúhlasíte, lehota na podanie nesúhlasného stanoviska je 15 dní odo dňa prevzatia oznámenia o výsledku. Nesúhlasné stanovisko by malo byť zdôvodnené a vaše tvrdenia v ňom riadne zdokladované. Preto, ak máte k dispozícii doklady, ktoré ovplyvnia výsledok vášho RZP, musíte ich k nesúhlasnému stanovisku priložiť. Nesúhlasné stanovisko môžete:

 • doručiť poštou na adresu zdravotnej poisťovne Karadžičova 10, 814 53 Bratislava,
 • e-mailom na adresu namietka@union.sk,
 • osobne na ktorékoľvek pobočke Union zdravotnej poisťovne.

Užitočné tlačivá

Príbehy naších zákaznikov

Recenzia - žena

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Anna Hančárová GVP,spol s r.o. Humenné
Recenzia - muž

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Martin Buršák Syráreň Bel Slovensko, a. s.
susan_garett

Lorem ipsum

John Doe PR Manager
0
Prepoistení
vybavíme ročne
0
Rokov
na trhu
24/7
Nadštandartná
starostlivosť