Ničoho sa nebojte. Práve pre tieto chvíle ste sa poistili.

Vieme, že riešenie škodovej udalosti so sebou prináša obavy a neistotu. Rozumieme, že pri riešení škodovej udalosti sa nachádzate často v komplikovanej, nepríjemnej a stresovej situácii.

Celý proces riešenia škodovej udalosti sme pre vás preto pripravili čo najjednoduchšie. Pozostáva iba z piatich krokov. 

V takýchto momentoch vás podrží naša asistenčná služba Eurocross. Pomoc vám poskytne v slovenskom jazyku 24hodín denne.

Čo vás teraz čaká

Krok za krokom vás prevedieme procesom likvidácie škodovej udalosti. 

Ako nahlásiť škodovú udalosť

Pre cestovné poistenie, poistenie vozidiel a poistenie majetku môžete vyplniť oznámenie o škodovej udalosti rýchlo a jednoducho online.

 
Škodovú udalosť z poistenia vozidiel nám môžete oznámiť aj telefonicky. Zavolajte nám na telefónne číslo 0850 00 33 33.

Pre rýchle a pohodlné vybavenie škodovej udalosti na motorovom vozidle vám odporúčame využiť naše zmluvné servisy. Na jednom mieste vozidlo obhliadnu a zároveň opravia.

 

V prípade škodovej udalosti z cestovného poistenia v zahraničí využite našu asistenčnú službu Eurocross na t.číslach: +420 2 9633 9644; +31 71 36 41 212.

Z  krajín Anglicko, Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, Taliansko, Španielsko, Švajčiarsko, Kanada a USA je možné využiť aj bezplatné telefónne číslo spoločnosti Eurocross Assistance +800 41 212 212.

Asistenčné služby sú vám k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

 

Vyplnené a podpísané tlačivo oznámenia o škodovej udalosti môžete poslať aj mailom na adresu registracia@union.sk.


Poštou môžete oznámenie o škodovej udalosti zaslať na adresu:

Union poisťovňa, a.s.
Karadžičova 10
813 60 Bratislava

Nezabudnite priložiť dôsledne vyplnené tlačivo Oznámenie o škodovej udalosti a originály všetkých dokladov súvisiacich so škodou, ktoré máte k dispozícii.

 
Oznámiť škodovú udalosť nám môžete aj osobne. Navštívte nás na našich pobočkách a vyplňte oznámenie škodovej udalosti s pomocou našich zamestnancov.

Pred návštevou vybranej pobočky vám odporúčame si overiť jej aktuálnu dostupnosť.


Tlačivá pre oznámenie škodovej udalosti

 

Najčastejšie otázky

Cestovné poistenie

Poistenie vznikne vždy až uhradením plnej výšky poistného uvedeného v poistnej zmluve.

Za úhradu považujeme okamih, kedy bola platba poistného odpísaná z vášho účtu. Poistné je zároveň potrebné uhradiť najneskôr v prvý deň platnosti poistenia (dátum uvedený vo vašej poistnej zmluve ako dátum začiatku poistenia).

Môžete si dojednať poistenie cez víkend, uhradiť poistné a v kľude si užívať dovolenku.

Po nahlásení udalosti vám poskytneme informáciu o čísle škodovej udalosti, pod ktorou je v poisťovni vaša udalosť evidovaná.

Stav riešenia škodovej udalosti si následne môžete skontrolovať v sekcii Hlásenie škodovej udalosti/Zistiť stav škodovej udalosti, z pohodlia domova.
Po zadaní čísla do formulára zistíte, aké dokumenty sme v procese likvidácie prijali, a aké doklady k ukončeniu škodovej udalosti ešte budeme potrebovať.
Chýbajúce doklady môžete odoslať elektronicky na adresu: likvidacia.ln@union.sk alebo registracia@union.sk

Doklady potrebné k preukázaniu nároku na poistné plnenie závisia od druhu vami vynaložených nákladov. Zoznam dokladov je uvedený v príslušných Všeobecných poistných podmienkach pre dojednané poistenie.

V prípade úrazu, alebo vážnejšieho ochorenia vám odporúčame kontaktovať asistenčnú spoločnosť Eurocross Assistance Czech Republic,

S pracovníkmi asistenčnej spoločnosti sa môžete skontaktovať 24 hodín denne 7 dní v týždni na telefónnych číslach:

 • 00420 2 9633 9644, alebo 00420 31 71 36 41 212 (bezplatne z celého sveta);
 • 00800 41 212 212 (bezplatne z pevnej linky: z Anglicka, Francúzska, Nemecka, Rakúska, Talianska, Španielska, Švajčiarska);
 • 011 800 41 212 212 (bezplatne z pevnej linky: z Kanady a USA);
 • e-mailová adresa: eurocross@eurocross.cz.

V prípade hospitalizácie je potrebné kontaktovať asistenčnú spoločnosť EuroCross Assistance Czech Republic bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín od hospitalizácie.

Pre oznámenie vzniku udalosti si prosím pripravte tieto údaje:

 • Vaše meno a priezvisko;
 • číslo poistnej zmluvy alebo číslo poistnej karty;
 • dobu platnosti poistenia;
 • adresu a tel. číslo miesta, na ktorom sa nachádzate a kde je možné vás zastihnúť;
 • stručný opis vašej situácie (vznik poistnej udalosti).


Pokiaľ bude potrebný lekársky prevoz, bude možné ho realizovať len so súhlasom asistenčnej spoločnosti alebo Union poisťovne.
Ak úraz zavinila konkrétna osoba (napr. v prípade dopravnej nehody), je potrebné Union poisťovni predložiť príslušnú policajnú správu.

Pri bežných ochoreniach, zdravotných problémoch a menších úrazoch, alebo ak nepotrebujete pomoc naliehavo, nie je nutné pred návštevou lekára kontaktovať asistenčnú službu Eurocross Assistance Czech Republic.
V tomto prípade vyhľadajte lekára, preukážte sa mu vašou poistnou zmluvou alebo poistnou kartou.

Po uhradení poplatkov za ošetrenie v hotovosti si od lekára vyžiadajte originál potvrdenia o ošetrení s uvedením diagnózy a doklad o zaplatenej čiastke. Následne všetky doklady doručte do poisťovne.

K uplatnenému nároku na poistné plnenie pri ošetrení v zahraničí je potrebné vždy predložiť:

 • lekársku správu z ošetrenia s uvedením anamnézy, diagnózy a ďalšej liečby;
 • kompletnú zdravotnú dokumentáciu, t. j. lekársku správu z prvého ošetrenia a všetkých ďalších ošetrení, výsledky vyšetrení,  odborné správy, záznam z prevozu sanitkou a pod);
 • účet za ošetrenie (ide o doklad, ktorým preukážete, za čo ste v zahraničí uhradili danú sumu, napr. za ošetrenie, RTG, za odbery krvi, za predpísané lieky, za prevoz sanitkou atď.);
 • doklad o úhrade za ošetrenie (ide o doklad, ktorým preukážete, že ste službu uhradili, napr. pokladničný doklad o úhrade za RTG, alebo bankový výpis o úhrade za ošetrenie v zahraničí).

Za predpokladu, že úraz, ktorý ste utrpeli v zahraničí, zanechá trvalé následky, oznámte túto skutočnosť poisťovni hneď po návrate do vlasti.

Trvalé následky úrazu sa vyhodnocujú najskôr po jednom roku (365 dní) odo dňa úrazu. Ak telesné poškodenie podľa vyjadrenia odborného lekára nenadobudne po jednom roku odo dňa úrazu jednoznačne charakter trvalého poškodenia, môže poisťovateľ pristúpiť k jeho hodnoteniu najskôr po dvoch rokoch a ak ešte nebude rozsah trvalých následkov ustálený, maximálne po troch rokoch od dátumu vzniku poistnej udalosti.

K zhodnoteniu trvalých následkov môže dôjsť až po kompletnej konzervatívnej, operačnej, rehabilitačnej liečbe, ktoré boli vykonávané za účelom zníženia rozsahu trvalých následkov.

Odcudzenie batožiny okamžite oznámte na najbližšej policajnej stanici.

Ak došlo k odcudzeniu batožiny z ubytovacieho zariadenia, vyžiadajte si ubytovateľom potvrdený písomný doklad o vzniku a rozsahu škody.

Ak došlo k poškodeniu, zničeniu, strate alebo odcudzeniu batožiny počas leteckej prepravy, vyžiadajte si prepravcom potvrdený písomný doklad o vzniku a rozsahu škody (v prípade leteckej spoločnosti ide o protokol PIR alebo Damage Report), poisťovni predložte aj cestovný a batožinový lístok.

V prípade škody nad 100 eur vzniknutú škodu v žiadnom prípade neuhrádzajte a to ani čiastočne.
Zabezpečte si mená a kontaktné adresy svedkov, resp. ich výpovede.
Pri škodách väčšieho rozsahu pri zranení alebo ak je vaše zavinenie sporné, privolajte aj políciu a vyžiadajte si policajnú správu. Snažte sa zdokumentovať okolnosti škody (poškodenú vec odfotografujte).
Nepodpisujte žiadny dokument, ktorého obsahu nebudete rozumieť. Neuznávajte svoju zodpovednosť za škodu bez súhlasu poisťovne.

Áno, naše poistenie kryje nielen zakúpený zájazd, ale aj samostatne zakúpenú službu ako sú doprava a ubytovanie, resp. iné objednané služby.

 1. Zájazd zakúpený v cestovnej kancelárii/agentúre:
  Pokiaľ si kupujete zájazd prostredníctvom cestovnej kancelárie, poistenie storna zájazdu si uzatvorte spolu so Zmluvou o zájazde. Pokiaľ o poistenie požiadate dodatočne, storno zájazdu už nie je poistením kryté.

 2. Zájazd/služba zakúpené samostatne:
  Pokiaľ si zájazd, objednanú službu, rezerváciu alebo letenku zabezpečujete sami, je potrebné, aby ste si poistenie storna dojednali najneskôr do 2 pracovných dní od záväzného objednania služby. Ak si storno objednanej služby poistíte neskôr, poistenie sa naň nevzťahuje.

 3. Celoročné cestovné poistenie:
  V celoročnom cestovnom poistení sú poistené všetky objednané služby, ktoré si zakúpite v čase platnej poistnej zmluvy. Služby objednané ešte pred dátumom začiatku poistenia nie sú poistením kryté. Ak si plánujete objednať službu, ktorú chcete mať poistenú, je potrebné si najskôr uzavrieť poistnú zmluvu. Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastali najskôr 7 dní po začiatku platnosti poistenia.

Poistenie storna zájazdu objednaného v cestovnej kancelárii začína nasledujúci deň po dni záväzného objednania zájazdu (za podmienky, že v deň objednania zájazdu bola uzavretá poistná zmluva).
V individuálnom cestovnom poistení poistenie storna objednanej služby začína nasledujúci deň po dni uzavretia poistnej zmluvy (za podmienky, že poistná zmluva bola uzavretá najneskôr 2 pracovné dni po dni záväzného objednania služby alebo zájazdu).

Poistenie storna končí nástupom na zájazd, alebo na cestu, ktorá smeruje k využitiu objednanej služby.
Pokiaľ je pre prípad storna poistený obojsmerný cestovný lístok, poistenie storna objednanej služby končí až nástupom na spiatočnú cestu.
Poistenie storna končí tiež v deň stornovania zájazdu v cestovnej kancelárii, alebo v deň stornovania objednanej služby u poskytovateľa.

Dôvodom na stornovanie zájazdu alebo objednanej služby je najmä akútne ochorenie, úraz, hospitalizácia, smrť poisteného, alebo blízkej osoby, živelná udalosť, trestný čin, alebo nedobrovoľná strata zamestnania. Bližšie sú dôvody definované v príslušných poistných podmienkach.

Stornovanie zájazdu alebo objednanej služby je nutné bezodkladne oznámiť cestovnej kancelárii alebo poskytovateľovi služby (letecká spoločnosť, ubytovateľ, hotel) najneskôr do dvoch dní od vzniku udalosti, ktorá vám zabránila využiť objednanú službu, zájazd.

Storno zájazdu alebo storno inej objednanej služby je potrebné Union poisťovni oznámiť bezodkladne, najneskôr do 5 dní od vzniku udalosti, ktorá vám zabránila zúčastniť sa zájazdu alebo využiť objednanú službu a predložiť doklady potrebné k likvidácii udalosti, ktoré sú definované v príslušných poistných podmienkach.

Klient si v rámci poistenia uplatňuje storno poplatok, ktorý mu vyúčtovala cestovná kancelária, letecká spoločnosť, ubytovateľ, poskytovateľ služby, ak služba a/alebo zájazd je poistený pre prípad storna.

Výška limitu poistného plnenia závisí od typu uzavretého poistenia a dôvodu stornovania zájazdu/objednanej služby.
Z vyúčtovaného stornopoplatku poisťovňa poskytne plnenie v percentuálnej výške (80 % pri ochorení, 90 % pri hospitalizácii, 100 % pri úmrtí). Maximálny limit poistného plnenia je vždy uvedený vo Vašej poistnej zmluve.

Dôvody stornovania zájazdu alebo objednanej služby musia byť vždy vydokladované. Doklady potrebné k likvidácii udalosti sú definované v poistných podmienkach, v rámci šetrenia udalosti vás poisťovňa na ich doplnenie písomne vyzve.

Ak je dôvodom stornovania zájazdu/objednanej služby ochorenie alebo úraz, je nevyhnutné predložiť správu ošetrujúceho lekára s uvedením diagnózy, resp. iné doklady v zmysle príslušných poistných podmienok a v zmysle pokynov poisťovne.

Poistenie storna zájazdu/služby sa nevzťahuje na zájazd/službu (ubytovanie) dojednanú nájomnou zmluvou (napr. prenájom lode).
Ďalej, za objednanú službu sa nepovažuje kombinácia služieb predávaná inému podnikateľovi za účelom jeho ďalšieho podnikania, predaj vstupeniek na kultúrne, športové a iné podujatia a predaj sprievodcovských služieb.

Dôležité odkazy

0 %
ľudí odporúča
nákup online
0 %
ľudí odporúča
našu likvidáciu
220
tisíc spokojných
klientov
30
 
rokov
na trhu