Ničoho sa nebojte. Práve pre tieto chvíle ste sa poistili.

Vieme, že riešenie škodovej udalosti so sebou prináša obavy a neistotu. Rozumieme, že pri riešení škodovej udalosti sa nachádzate často v komplikovanej, nepríjemnej a stresovej situácii.

Celý proces riešenia škodovej udalosti sme pre vás preto pripravili čo najjednoduchšie. Pozostáva iba z piatich krokov. 

V takýchto momentoch vás podrží naša asistenčná služba Eurocross. Pomoc vám poskytne v slovenskom jazyku 24hodín denne.

Čo vás teraz čaká

Krok za krokom vás prevedieme procesom likvidácie škodovej udalosti. 

Ako nahlásiť škodovú udalosť

Atoms/icons/40/black/chcem_nahlasit_skodovu_udalost-40

Škodovú udalosť z poistenia vozidiel nám najrýchlejšie oznámite telefonicky. Zavolajte nám na telefónne číslo 0850 00 33 33.

Pre cestovné poistenie a poistenie majetku môžete vyplniť oznámenie o škodovej udalosti rýchlo a jednoducho online.


Škodovú udalosť z poistenia vozidiel nám môžete oznámiť aj telefonicky. Zavolajte nám na telefónne číslo 0850 00 33 33.

Pre rýchle a pohodlné vybavenie škodovej udalosti na motorovom vozidle vám odporúčame využiť naše zmluvné servisy. Na jednom mieste vozidlo obhliadnu a zároveň opravia.

 

Škodovú udalosť z cestovného, motorového či majetkového poistenia nám môžete nahlásiť aj prostredníctvom
asistenčnej služby. Asistenčné služby sú vám k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Asistenčné služby Eurocross Assistance pre:


Asistenčné služby Europ Assistance pre:


Viac o asistenčných službách nájdete na stránkach:

Atoms/icons/40/black/chcem_nahlasit_skodovu_udalost-40

Pokazilo sa vám auto, kontaktovali ste asistenčnú spoločnosť Eurocross Assistance, ale aj tak ste museli zaplatiť za poskytnuté služby? Vyplňte tlačivo Oznámenie asistenčnej udalosti a zašlite ho spolu s príslušnými dokladmi na e-mailovú adresu: technical@eurocross.cz

Vyplnené a podpísané tlačivo oznámenia o škodovej udalosti môžete poslať aj mailom na adresu registracia@union.sk.


Poštou môžete oznámenie o škodovej udalosti zaslať na adresu:

Union poisťovňa, a.s.
Karadžičova 10
813 60 Bratislava

Nezabudnite priložiť dôsledne vyplnené tlačivo Oznámenie o škodovej udalosti a originály všetkých dokladov súvisiacich so škodou, ktoré máte k dispozícii.

 
Oznámiť škodovú udalosť nám môžete aj osobne. Navštívte nás na našich pobočkách a vyplňte oznámenie škodovej udalosti s pomocou našich zamestnancov.

Pred návštevou vybranej pobočky vám odporúčame si overiť jej aktuálnu dostupnosť.


Tlačivá pre oznámenie škodovej udalosti

 

Životné poistenie Užitočná poistka
Poistenie pohrebných nákladov
Poistenie schopnosti splácať úver
Poistenie platieb
Životné poistenie
SIPO poistenie
SIPO poistenie Plus
Úrazové poistenie Plus
Poistenie schopnosti splácať úver na bývanie
Poistenie výdavkov

Najčastejšie otázky

Povinné zmluvné poistenie je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Ide o povinné poistenie, ktoré sa riadi zákonom č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má ten, kto je ako držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla alebo ten, kto je v dokladoch vozidla zapísaný ako osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla. V ostatných prípadoch má túto povnnosť ten, kto je vlastníkom motorového vozidla alebo jeho prevádzkovateľom.

Ak je na motorové vozidlo uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci, povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má nájomca.

Osobou, na ktorú sa vzťahuje povinnosť uzavrieť PZP teda je:

 • držiteľ vozidla (uvedený v OEV);
 • nájomca pri lízingových vozidlách;
 • vlastník (nie je zapísaný v OEV) alebo
 • prevádzkovateľ, vodič (cudzinec).
Osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu, je povinná uzavrieť poistnú zmluvu najneskôr v deň prvého použitia motorového vozidla.
Držiteľ motorového vozidla bez platného PZP sa okrem pokuty (až do výšky 3 320 eur) vystavuje riziku, že v prípade zavinenia škodovej udalosti bude musieť zaplatiť náhradu škody poškodenému. Takáto škoda síce bude poškodenému uhradená z poistného garančného fondu, avšak následne bude v plnej výške uplatnená voči držiteľovi vozidla.

Cieľom tohto poistenia je ochrana poškodenej strany v prípade spôsobenia dopravnej nehody a zabezpečenie odškodnenia všetkým poškodeným, ide predovšetkým o:

 • škody na zdraví a pri usmrtení;
 • škody na majetku napr. škody na vozidlách a škody na inom majetku (ploty, brány, stĺpy el. vedenia, zvodidlá a pod.);
 • ušlý zisk.
Týmto poistením nie sú kryté škody, ktoré utrpel vodič motorového vozidla, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená a ďalej škoda na vlastnom majetku.
Pokiaľ ste si dojednali k vášmu PZP aj doplnkové poistenie (napr. úraz vodiča, stret so zverou, batožinu), toto poistenie chráni vaše zdravie, vaše vozidlo alebo batožinu v prípade jeho poškodenia alebo zničenia, a to v rozsahu dojednaného krytia.
Dbajte o zdravie a bezpečnosť všetkých zúčastnených osôb. Pokiaľ došlo ku škode na zdraví poskytnite zranenej osobe prvú pomoc a kontaktujte záchrannú zdravotnú službu na čísle 155 (alebo integrovaný záchranný systém na čísle 112).

Odporúčame, aby ste trvali na príchode hliadky Policajného zboru ak:

 • pri dopravnej nehode došlo ku škode na zdraví;
 • sa navzájom neviete dohodnúť na tom, kto je zodpovedný za vznik dopravnej nehody;
 • sa domnievate, že niektorá zo zúčastnených osôb je pod vplyvom alkoholu, alebo iných návykových látok;
 • bolo poškodené verejnoprospešné zariadenie (napr. zvodidlá, elektrické vedenie);
 • vinník z miesta nehody ušiel.
Pokiaľ sa rozhodnete, že políciu k nehode nezavoláte, vyplňte a podpíšte spolu s druhým účastníkom nehody tlačivo Správa o nehode. Ak to situácia umožňuje, nehodu dostatočne zdokumentujte vyhotovením detailnej fotodokumentácie poškodenia zúčastnených vozidiel bezprostredne po nehode.

Poistený je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi vznik škodovej udalosti:

 • do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území Slovenskej republiky;
 • do 30 dní po jej vzniku, ak vznikla mimo územia Slovenskej republiky.


Je dôležité, aby ste v oznámení uviedli skutočný dôvod a príčinu vzniku škody, jej následky a aby ste priložili dokumenty, ktoré poisťovňa vyžaduje.

Poškodený si uplatňuje svoj nárok na náhradu škody priamo v poisťovni škodcu nahlásením škodovej udalost. Svoj nárok musí poškodený v zmysle zákona o PZP uplatniť a preukázať.

Ak má poškodený dojednané pre svoje motorové vozidlo havarijné poistenie, má možnosť sa obrátiť aj na svojho havarijného poisťovateľa.

Po nahlásení udalosti vám poskytneme informáciu o čísle škodovej udalosti, pod ktorou je v poisťovni evidovaná. Stav riešenia škodovej udalosti si následne môžete skontrolovať v časti Zistiť stav škodovej udalosti, a to z pohodlia domova.

Po zadaní čísla do formulára zistíte, aké dokumenty sme v procese likvidácie prijali a aké doklady k ukončeniu škodovej udalosti ešte budeme potrebovať. Chýbajúce doklady môžete odoslať elektronicky na adresu: likvidacia-pu@union.sk, alebo registracia@union.sk.

Poverený technik poisťovne vykonávajúci obhliadky škôd, alebo pracovník zmluvného servisu, ktorý ste si zvolili na opravu vozidla, vás bude kontaktovať a dohodne s vami termín a miesto vykonania obhliadky. Obhliadka vozidla sa uskutoční na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase.

Technik počas obhliadky poškodeného motorového vozidla vyhotoví fotodokumentáciu a vystaví zápis o poškodení motorového vozidla, ktorého jeden exemplár odovzdá vám. Prosíme vás, aby ste si tento zápis starostlivo uschovali! V zápise sa vždy označí informácia, či sa oprava motorového vozidla odporúča, neodporúča, alebo či je potrebné čakať na vyjadrenie poisťovne.

Servis po vyhotovení fotodokumentácie komunikuje vo veci schválenia opravy už priamo s poisťovňou. Všetky dokumenty, ktoré máte počas obhliadky k dispozícii je možné poisťovni doručiť aj prostredníctvom odborníka, ktorý obhliadku realizoval.

S opravou môžete začať až po obhliadke vozidla povereným pracovníkom poisťovne iba v prípadoch, ak sa oprava vozidla odporúča. Pozor, nemeňťe stav vozidla pred obhliadkou.
Poisťovateľ poskytne poškodenému poistné plnenie podľa kalkulačného programu používaného poisťovateľom. Výsledná kalkulácia opravy zobrazuje prehľad nákladov na opravu poškodeného vozidla (t.j. na náhradné diely, lakovanie a prácu podľa štandardov stanovených jednotlivými výrobcami). Takéto poistné plnenie je možné poskytnúť bez predloženia faktúry za opravu motorového vozidla.

Ak je oprava motorového vozidla nehospodárna, hovoríme o totálnej škode. Poškodené motorové vozidlo ostáva vlastníctvom poškodeného, ktorého povinnosťou je zabrániť tomu, aby sa miera škody zväčšovala.

V tomto prípade sa uhradí hodnota motorového vozidla v čase vzniku udalosti znížená o hodnotu vraku. O cene vraku písomne informujeme majiteľa zapísaného v osvedčení o evidencii vozidla a pokiaľ je to možné, zaobstaráme ponuku na jeho odkúpenie spoločnosťou zaoberajúcou sa obchodovaním s poškodenými vozidlami.

Poškodený má pri škode na zdraví nárok na:
 • bolestné;
 • sťaženie spoločenského uplatnenia – trvalé následky sú vyhodnocované spravidla rok po vzniku škody na zdraví;
 • náklady spojené s liečením (napr. doplatky za lieky na predpis, rehabilitačné pomôcky, a pod.);
 • strata na zárobku počas trvania práceneschopnosti;
 • strata na zárobku po skončení práceneschopnosti alebo pri invalidite (renta).

Ďalšie nároky pri škodách na zdraví, ktoré poisťovňa posudzuje a uhrádza:
 • náklady zdravotnej poisťovne za poskytnutie zdravotnej starostlivosti v súvislosti so škodou na zdraví;
 • náklady Sociálnej poisťovne za poskytnutie nemocenských dávok, úrazových dávok, dôchodkových dávok.

Poškodenému prináleží odškodnenie v zmysle zákona za zranenie, ktoré utrpel v dôsledku dopravnej nehody. Odporúčame, aby ste ako poškodený/ zranený po dopravnej nehode komunikovali vo veci vysporiadania Vašich nárokov priamo s poisťovňou.

Poistné plnenie sa poskytuje:

 • bankovým prevodom (prosíme vás, aby ste pri nahlásení škody uviedli číslo svojho bankového účtu v tvare IBAN);
 • bankovým prevodom sumy poistného plnenia na účet servisu, ktorý opravoval poškodené vozidlo;
 • poštovým poukazom.

Dôležité odkazy

0 %
ľudí odporúča
nákup online
0 %
ľudí odporúča
našu likvidáciu
220
tisíc spokojných
klientov
30
rokov
na trhu