Ročné zúčtovanie poistného pre poistencov štátu

Poistencom štátu je osoba, za ktorú zdravotný odvod platí štát. Je to napríklad: nezaopatrené dieťa, dôchodca, osoba, ktorá poberá ošetrovné, materské alebo rodičovský príspevok, osoba vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie a pod.

Union zdravotná poisťovňa vám ako poistencovi štátu vypočíta ročné zúčtovanie zdravotného poistenia v prípade, ak ste ako poistenec štátu dosiahli príjem. Môže ísť o kapitálový a ostatný príjem (t.j. príjem zdaňovaný v zmysle § 7 a 8 zákona o dani z príjmov) a príjem z dividend.

Výsledok ročného zúčtovania vám pošleme ako doporučenú zásielku do vlastných rúk. V prípade nedoplatku si prevezmete výkaz nedoplatkov; v prípade preplatku oznámenie o výsledku.

Súčasťou zásielky ročného zúčtovania je aj Rozpis výpočtu vášho ročného zúčtovania.

Výsledok ročného zúčtovania vám pošleme ako doporučenú zásielku do vlastných rúk. V prípade nedoplatku si prevezmete výkaz nedoplatkov; v prípade preplatku oznámenie o výsledku.

Súčasťou zásielky ročného zúčtovania je aj Rozpis výpočtu vášho ročného zúčtovania.

Čo znamenajú jednotlivé položky rozpisu výpočtu

Stĺpec „Výška skutočného príjmu“

Rozpis výpočtu

Príjem v EURVýška skutočného príjmuVymeriavací základPoistnéUhradené / vykázané preddavkyVýsledok RZP
zo závislej činnosti0.000.000.000.000.00

z podnikania a inej samost. zárobkovej činnosti

0.000.000.000.000.00
samoplatiteľa0.000.000.000.000.00
z dividend do 31.12.2012

1 500.00

1 500.00150.000.00150.00
z dividend od 01.01.2013

250.00

250.0035.0035.000.00
z kapitálového majetku a ostatných príjmov

545.80

545.8076.410.0076.41
Spolu

2 295.80

2 295.80

261.41

35.00

226.41

Ide o základ dane z kapitálových a ostatných príjmov. Teda príjmov zdaňovaných podľa § 7 a § 8 zákona o dani z príjmov (napríklad príjem z predaja hnuteľných a nehnuteľných vecí, výhry atď.). Do výpočtu ročného zúčtovania tieto príjmy nevstupujú v prípade, ak z nich bola zrazená daň zrážkou alebo sú od dane oslobodené.

V prípade dosiahnutia príjmu z dividend je ich výška zapísaná v riadkoch rozpisu týkajúcich sa dividend.

Stĺpec „Vymeriavací základ“

Rozpis výpočtu

Príjem v EURVýška skutočného príjmuVymeriavací základPoistnéUhradené / vykázané preddavkyVýsledok RZP
zo závislej činnosti0.000.000.000.000.00

z podnikania a inej samost. zárobkovej činnosti

0.000.000.000.000.00
samoplatiteľa0.000.000.000.000.00
z dividend do 31.12.20121 500.00

1 500.00

150.000.00150.00
z dividend od 01.01.2013250.00

250.00

35.0035.000.00
z kapitálového majetku a ostatných príjmov 545.80

545.80

76.410.0076.41
Spolu

2 295.80

2 295.80

261.41

35.00

226.41

Vymeriavacím základom pri výpočte ročného zúčtovania poistenca štátu je základ dane z kapitálových a ostatných príjmov z vami podaného daňového priznania a príjem z dividend.

Pri kapitálových príjmoch ide o údaj z riadku č. 68, pri ostatných príjmoch údaj z riadku č. 71 daňového priznania.

Výšku vyplatených dividend sa Union zdravotní poisťovňa dozvedela z prijatých výkazov platiteľa dividend a oznámení o príjmoch.

Stĺpec „Poistné“

Rozpis výpočtu

Príjem v EURVýška skutočného príjmuVymeriavací základPoistnéUhradené / vykázané preddavkyVýsledok RZP
zo závislej činnosti0.000.000.000.000.00

z podnikania a inej samost. zárobkovej činnosti

0.000.000.000.000.00
samoplatiteľa0.000.000.000.000.00
z dividend do 31.12.20121 500.001 500.00

150.00

0.00150.00
z dividend od 01.01.2013250.00250.00

35.00

35.000.00
z kapitálového majetku a ostatných príjmov 545.80545.80

76.41

0.0076.41
Spolu

2 295.80

2 295.80

261.41

35.00

226.41

Z vymeriavacieho základu je možné vypočítať vaše ročné poistné. Je to suma zdravotného odvodu, ktorú musíte Union zdravotnej poisťovni uhradiť za príslušný kalendárny rok. Pre kapitálové a ostatné príjmy je poistné 14 % z vymeriavacieho základu; u poistenca štátu so zdravotným postihnutím je to 7 %.

Stĺpec „Uhradené preddavky“ a "Výsledok"

Rozpis výpočtu

Príjem v EURVýška skutočného príjmuVymeriavací základPoistnéUhradené / vykázané preddavkyVýsledok RZP
zo závislej činnosti0.000.000.000.000.00

z podnikania a inej samost. zárobkovej činnosti

0.000.000.000.000.00
samoplatiteľa0.000.000.000.000.00
z dividend do 31.12.20121 500.001 500.00150.000.00

150.00

z dividend od 01.01.2013250.00250.0035.00

35.00

0.00
z kapitálového majetku a ostatných príjmov 545.80545.8076.410.00

76.41

Spolu

2 295.80

2 295.80

261.41

35.00

226.41

V ďalšom kroku vám od vypočítaného poistného odpočítame vami uhradené preddavky. Ide o sumár platieb, ktoré ste uhradili ako preddavky počas celého roka. Takto zistíme váš celkový výsledok ročného zúčtovania.

Poznámka:
Pri kapitálových a ostatných príjmoch sa preddavky na poistné neodvádzajú, preto vypočítané poistné bude vašim nedoplatkom.

Čo robiť s výsledkom ročného zúčtovania zdravotného poistenia?

Nedoplatok treba uhradiť do 60 dní od prevzatia

Nedoplatok z ročného zúčtovania poistného je potrebné uhradiť, ak jeho výška presahuje hodnotu 4,99 eur na účet Union zdravotnej poisťovne nasledovne:

Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

Číslo účtu v tvare IBAN: SK9081800000007000256534

SWIFT kód: SUBASKBX

Konštantný symbol (KS): 3558

Špecifický symbol (SS): 202099

Variabilný symbol (VS): číslo výkazu nedoplatkov

Ak nemôžete nedoplatok z ročného zúčtovania uhradiť jednorazovo, požiadajte nás o splátkový kalendár. Žiadosť a podmienky pre jeho povolenie.

S výsledkom môžete nesúhlasiť

Ak s výškou nedoplatku z RZP nesúhlasíte, lehota na podanie námietok je 15 dní odo dňa jeho prevzatia.
Námietka musí byť zdôvodnená a vaše tvrdenia v nej riadne zdokladované. Preto, ak máte k dispozícii doklady, ktoré
ovplyvnia výsledok vášho RZP, musíte ich k námietke priložiť. Námietku môžete:

 • doručiť poštou na adresu zdravotnej poisťovne Karadžičova 10, 814 53 Bratislava;
 • e-mailom na adresu namietka@union.sk;
 • osobne na ktorékoľvek pobočke Union zdravotnej poisťovne.


POZOR! Keď v určenej lehote podáte proti Výkazu nedoplatkov námietky a zdravotná poisťovňa im nemôže vyhovieť, je povinná do 30 dní od ich doručenia predložiť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou námietky poistenca / platiteľa poistného spolu so stanoviskom zdravotnej poisťovne a výkazom nedoplatkov, voči ktorému ste podali námietky. O námietkach rozhoduje úrad.

Preplatok vám vrátime do 60 dní od oznámenia výsledku

Táto lehota pozostáva z 15-dňovej lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska a z nasledujúcej 45-dňovej lehoty na úhradu. Spôsob vrátenia preplatku nájdete vo svojom oznámení o výsledku.

S výsledkom môžete nesúhlasiť

Ak s výškou preplatku nesúhlasíte, lehota na podanie nesúhlasného stanoviska je 15 dní odo dňa prevzatia oznámenia o výsledku. Nesúhlasné stanovisko by malo byť zdôvodnené a vaše tvrdenia v ňom riadne zdokladované. Preto, ak máte k dispozícii doklady, ktoré ovplyvnia výsledok vášho RZP, musíte ich k nesúhlasnému stanovisku priložiť. Nesúhlasné stanovisko môžete:

 • doručiť poštou na adresu zdravotnej poisťovne Karadžičova 10, 814 53 Bratislava,
 • e-mailom na adresu namietka@union.sk,
 • osobne na ktorékoľvek pobočke Union zdravotnej poisťovne.

 

Môžete požiadať o zmenu spôsobu vrátenia preplatku

V čase odoslania preplatku budeme spôsob jeho vrátenia a číslo účtu alebo adresu, kam sa vráti, čerpať z vašich aktuálnych údajov. Preto vás prosíme o vykonanie zmeny alebo o doplnenie adresy alebo čísla vášho účtu v lehote do 15 dní odo dňa prevzatia oznámenia o výsledku.

Adresu si môžete aktualizovať alebo doplniť:

 • osobne na ktorejkoľvek pobočke Union zdravotnej poisťovne
 • písomne, zaslaním listu na adresu: Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava alebo e-mailu na adresu: osr.platitelia@union.sk. Pre zmenu adresy trvalého pobytu sa vyžaduje jeho preverenie podľa občianskeho preukazu.
 • cez online pobočku prihlásením sa do svojho účtu poistenca

Číslo účtu si môžete aktualizovať a doručiť ho môžete vyplnením a podpísaním tlačiva Oznámenie poistenca/platiteľa poistného.

Vyplnené a podpísané tlačivo môžete doručiť:

 • osobne na ktorúkoľvek pobočku Union zdravotnej poisťovne
 • písomne na adresu Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava
 • e-mailom na adresu osr.platitelia@union.sk

To znamená, že pri výpočte nevznikol ani nedoplatok, ani preplatok a nie sú potrebné žiadne ďalšie kroky.

S výsledkom môžete nesúhlasiť

Ak s výškou preplatku nesúhlasíte, lehota na podanie nesúhlasného stanoviska je 15 dní odo dňa prevzatia oznámenia o výsledku. Nesúhlasné stanovisko by malo byť zdôvodnené a vaše tvrdenia v ňom riadne zdokladované. Preto, ak máte k dispozícii doklady, ktoré ovplyvnia výsledok vášho RZP, musíte ich k nesúhlasnému stanovisku priložiť. Nesúhlasné stanovisko môžete:

 • doručiť poštou na adresu zdravotnej poisťovne Karadžičova 10, 814 53 Bratislava,
 • e-mailom na adresu namietka@union.sk,
 • osobne na ktorékoľvek pobočke Union zdravotnej poisťovne.

Užitočné tlačivá

Príbehy naších zákaznikov

Recenzia - žena

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Anna Hančárová GVP,spol s r.o. Humenné
Recenzia - muž

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Martin Buršák Syráreň Bel Slovensko, a. s.
susan_garett

Lorem ipsum

John Doe PR Manager
0
Prepoistení
vybavíme ročne
0
Rokov
na trhu
24/7
Nadštandartná
starostlivosť