Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií
Cookies na našom webe

Zásady používania cookies

(ďalej aj „Zásady“)

Dátum aktualizácie: 19.12.2023

Webové stránky Union poisťovne a Union zdravotnej poisťovne používajú cookies a podobné technológie, vďaka ktorým vám, našim užívateľom, uľahčujeme používanie webovej stránky. Podobnými technológiami sa myslí napríklad JavaScript, tag, web beacon, pixel a HTML5 lokálne úložisko. Tieto Zásady, ktoré dopĺňajú informácie o Ochrane osobných údajov sú adresované návštevníkom webovej stránky www.union.sk (ďalej aj „webová stránka“). Účelom týchto Zásad je informovať vás o tom, ako a prečo v súvislosti s prevádzkou webovej stránky spracúvame vaše osobné údaje, aké sú vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov a poskytnúť vám informácie o tom, aké typy cookies používame a aký vplyv majú na vaše súkromie.

Spoločným Prevádzkovateľom webovej stránky (a to aj z pohľadu ochrany osobných údajov) je Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31322051, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sa, vl.č. 383/B a Union zdravotná poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36284831, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sa, vl. č. 3832/B (v texte ako „my“ v príslušnom gramatickom tvare). Záleží nám na riadnom spracúvaní osobných údajov, a preto postupujeme v oblasti ochrany osobných údajov a pri spracovaní cookies v súlade s platnými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými štandardami (najmä nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj „nariadenie“), zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej aj „zákon o elektronických komunikáciách“).

Pri spracúvaní vašich osobných údajov postupujeme ďalej v súlade s informáciami o Ochrane osobných údajov.

Pri určení rozsahu spracúvaných cookies a spôsobu spracúvania dát postupujeme podľa typu cookies a ďalej na základe vášho dobrovoľného súhlasu alebo nesúhlasu v rámci cookie lišty. Spôsob využívania cookies závisí aj od konkrétneho internetového prehliadača, z ktorého stránky pristupujete na našu webovú stránku a od jeho nastavenia. Bližšie k nastaveniu internetového prehliadača viď. časť Ako skontrolovať nastavenie cookies.

Informácie k úprave nastavenia cookies, alebo k ich vypnutiu nájdete nižšie v časti Ako si nastaviť/vypnúť cookies?

Čo sú to cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú v prehliadači vášho počítača alebo mobilného zariadenia, keď navštívite webovú stránku. Server webovej stránky pošle cookies príslušnému webovému prehliadaču, ktorý ho uloží na počítači alebo mobilnom zariadení užívateľa. Pri ďalšej návšteve webovej stránky zo strany užívateľa sú zasielané cookies webovému serveru prostredníctvom webového prehliadača. Cookies teda o.i. umožňujú internetovej stránke, ktorú navštívite, zapamätať si dôležité informácie, ktoré slúžia na rozlíšenie jednotlivých užívateľov a prispôsobenie webovej stránky pri jej opätovnej návšteve príslušnými užívateľmi. 

Kto vytvára cookies?

Rozlišujeme cookies, ktoré vytvárajú priamo naša webová stránka a máme ich pod vlastnou kontrolou t.j. prvostranové cookies nastavené priamo na našej webovej stránke, a ďalej cookies tretích strán nastavené inou doménou. Cookies tretích strán teda vytvárajú a majú pod svojou kontrolou externí poskytovatelia. Používajú sa napr. pri reklame, videách či ďalších odkazoch na stránky tretích osôb, ktoré nastavujú vlastné cookies. Bližšie informácie sú v časti nižšie v Podrobnosti o cookies

Prečo používame cookies?

Vďaka informáciám, ktoré získavame z cookies súborov a podobných technológií (napr. IP adresy), môžeme: 

Aké typy cookies používame?

Na webovej stránke sa môžete stretnúť s nasledujúcimi cookies, ktoré sme pre prehľadnosť rozdelili do nižšie uvedených kategórií uvedených v časti Podrobnosti o cookies. Nevyhnutné cookies používame bez vášho súhlasu v súlade so zákonom o elektronických komunikáciách a sú predvolené ako aktívne. S vašim súhlasom používame cookies na štatistické, marketingové účely a funkčné cookies. Webová stránka používa rôzne typy cookies. Niektoré cookies sú tu umiestnené službami tretích strán, ktoré sa objavujú na webovej stránke. Ak nám povolíte všetky cookies, pomôžete nám prispôsobiť obsah webovej stránky vašim potrebám. Upraviť nastavenia cookies (vrátane udelenia súhlasu na všetky cookies alebo odmietnutia všetkých cookies) môžete kedykoľvek vykonať v rámci cookie lišty.

V prípade, ak nás chcete kontaktovať ohľadom Vášho súhlasu ohľadom cookies (ďalej aj „súhlas“) pre urýchlenie môžete uviesť identifikačné číslo Vášho súhlasu a jeho dátum. Podrobnosti o Vašom súhlase sú uvedené nižšie:

Právny základ spracúvania

Vzhľadom na to, že pri prevádzke webovej stránky identifikujeme osobu návštevníka prostredia webovej stránky, dochádza k spracúvaniu osobných údajov. Pre takéto spracúvanie musíme disponovať právnym základom. Jedným právnym základom môže byť súhlas vás ako dotknutej osoby a druhým plnenie predmetu zmluvy pri nevyhnutných cookies.

Profilovanie a automatizované rozhodovanie

Nevykonávame profilovanie ani automatizované rozhodovanie v súvislosti so spracúvaním cookies. 

Zverejňovanie osobných údajov

Osobné údaje nebudú zverejňované. 

Prenos do tretích krajín

Uskutočňujeme prevažne prenos vašich osobných údajov príjemcom z krajín Európskej únie, krajín, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarska. Do tretích krajín uskutočníme prenos vašich osobných údajov, iba ak Európska komisia rozhodla, že tieto krajiny zaručujú primeranú úroveň ochrany, alebo ak neexistuje také rozhodnutie, tak iba vtedy, ak prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ poskytol primerané záruky a zároveň, ak vy máte k dispozícii vymožiteľné práva a účinné právne prostriedky nápravy, alebo v prípade, ak boli prijaté dodatočné bezpečnostné opatrenia týkajúce sa prenosu vašich osobných údajov.

V rámci niektorej marketingovej komunikácie a pri zálohovaní dát využívame aj významných dodávateľov služieb Google, Facebook, Microsoft, a to Google LLC, Meta Platforms, Inc. a Microsoft Corporation. Títo dodávatelia sú z USA a prenos osobných údajov k týmto subjektom sa uskutočňuje na základe rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti, ktoré bolo prijaté dňa 10. júla 2023 a týka sa rámca pre ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA na základe čl. 45 nariadenia. Dodávateľov z USA, ktorí sa zúčastňujú na tomto rámci a je možné k nim bezpečne prenášať osobné údaje z EU bez potreby zavádzania dodatočných záruk ochrany osobných údajov je možné vyhľadať na adrese: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search, na ktorej sú pri príslušných dodávateľoch uvedené aj ich podmienky ochrany osobných údajov.

Ako dlho zostanú cookies uložené v zariadení t.j. ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Rozlišujeme dočasné a dlhodobé cookies. Dočasné cookies sú zmazané v okamihu, keď ukončíte návštevu webovej stránky alebo v momente zatvorenia webového prehliadača. Pokiaľ dlhodobé cookies neodstránite skôr, zostanú uložené prehliadačom až do doby uplynutia ich platnosti, ktorá je uvedená pri jednotlivých cookies v tabuľke časti Podrobnosti o cookies. V uvedenej tabuľke je aj doba uchovávania údajov z cookies na základe vášho súhlasu. Skombinované údaje z cookies a našich systémov budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na účel, pre ktorý boli zbierané, najdlhšie však 13 mesiacov. 

Ako si nastaviť/vypnúť cookies?

Pri prvej návšteve stránok sa vám zobrazí cookie lišta, kde si môžete nastaviť, ktoré voliteľné cookies povolíte. Pre vašu rýchlu a pohodlnú voľbu môžete tiež prijať všetky alebo odmietnuť všetky voliteľné cookies. Svoj výber môžete kedykoľvek zmeniť a nesúhlas so spracúvaním cookies a sledovaním užívateľského správania na webovej stránke vyjadríte tým spôsobom, že upravíte svoje nastavenia v rámci cookie lišta.

Cookies taktiež môžete zakázať v nastavení vášho prehliadača, príp. uložené cookies tak môžete odstrániť. Niektoré prehliadače umožňujú vlastné nastavenie či zasielanie oznámení v prípade prijatia. Konkrétne informácie a návody nájdete v Pomocníkovi vášho prehliadača a bližšie informácie sú aj v časti nižšie Ako skontrolovať nastavenie cookies. Pokiaľ však zakážete alebo odstránite niektoré cookies, nemusí byť naše stránky či niektoré ich funkcie dostupné.

Štatistické nástroje a nástroje tretích strán

V rámci reklamných služieb využívajú naše stránky štatistické nástroje tretích strán primárne za účelom realizácie marketingových kampaní:

Pre účely zlepšovania kvality prehliadania zbierame z cookies nasledovné typy informácií: 

Ako skontrolovať nastavenie cookies

Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia aj v jednotlivých prehliadačoch. Podrobnosti nájdete na stránke www.allaboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. Ak cookies nedôverujete, môžete ich pravidelne z vášho disku vymazávať. V niektorých prípadoch môže dôjsť k nekorektnému zápisu informácii Cookies. Návod pre odstránenie všetkých aj nekorektne zapísaných Cookies nájdete nižšie: 

Odvolanie súhlasu

V prípade cookies, ktoré spracúvame na základe vášho súhlasu platí, že je možné tento súhlas kedykoľvek odvolať prostredníctvom cookie lišty alebo namietať podaním podnetu na našich miestach prvého kontaktu alebo zaslaním podnetu na kontaktný bod uvedené v časti Kontaktné údaje. 

Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

V zmysle nariadenia máte právo:

Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov uvedené v tejto časti si môžete uplatniť jedným z nasledujúcich spôsobov:

Tieto Zásady môžeme priebežne aktualizovať, pričom aktuálna verzia týchto Zásad je vždy prístupná na webovom sídle.

CESTUJTE S NAJLEPŠÍM POISTENÍM UNIONU

Som Angie, váš nový anjel strážny. Letím k vám s najlepším cestovným poistením Unionu. Odteraz cestujete pod mojimi krídlami.

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.