Netolerujeme korupciu

Dlhodobým cieľom Union poisťovne, a. s. a Union zdravotnej poisťovne, a.s. je stať sa najdôveryhodnejšou poisťovňou na trhu. Transparentnosť, férovosť a etika sú dôležitými hodnotami našich spoločností už od ich vzniku.

Zabezpečovanie čestného konania a riadenie rizika podvodu je v záujme nás i našich klientov, pretože dodržiavanie čestných postupov a nulovej tolerancie ku korupcii zvyšuje dôveryhodnosť k finančnému a poisťovaciemu sektoru. To v konečnom dôsledku vedie k možnosti poskytovať kvalitnejšie služby našim klientom.

V záujme dosiahnutia cieľa Stať sa najdôveryhodnejšou poisťovňou Union poisťovňa, a. s. a Union zdravotná poisťovňa, a. s. netoleruje poskytovanie alebo prijímanie úplatkov alebo akejkoľvek inej formy korupcie.

Union poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a. s. prijali rozsiahle pravidlá pre zamedzenie konfliktu záujmov, vrátane pravidiel pre dary. Prijatie daru nesmie vyvolať konflikt záujmov, a zároveň nesmie narušiť alebo ovplyvniť objektivitu a slobodu konania zamestnanca a nesmie predstavovať neprimeraný záväzok alebo očakávanie na strane darcu. 

Zamestnanci Unionu vrátane členov štatutárnych orgánov nesmú vyžadovať žiadne dary od tretích osôb, nesmú prijímať alebo poskytovať finančné dary, a ani prijímať dary, ktorých prijatie môže vyvolať konflikt záujmov.

Tieto zásady sú základom pre dosiahnutia cieľov Unionu a celej skupiny Achmea byť transparentnými a čestnými vo vzťahu k obchodným partnerom a ku klientom a vnímať záujmy klientov na prvom mieste.

V prípade podozrenia na netransparentné konanie zamestnancov Unionu nás prosím kontaktujte na union.pravne@union.sk.

 

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia