Atoms/icons/24/grey/info-24

Info…

Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií
Netolerujeme korupciu

Dlhodobým cieľom Union poisťovne, a. s. a Union zdravotnej poisťovne, a.s. je stať sa najdôveryhodnejšou poisťovňou na trhu. Transparentnosť, férovosť a etika sú dôležitými hodnotami našich spoločností už od ich vzniku.

Zabezpečovanie čestného konania a riadenie rizika podvodu je v záujme nás i našich klientov, pretože dodržiavanie čestných postupov a nulovej tolerancie ku korupcii zvyšuje dôveryhodnosť k finančnému a poisťovaciemu sektoru. To v konečnom dôsledku vedie k možnosti poskytovať kvalitnejšie služby našim klientom.

V záujme dosiahnutia cieľa Stať sa najdôveryhodnejšou poisťovňou Union poisťovňa, a. s. a Union zdravotná poisťovňa, a. s. netoleruje poskytovanie alebo prijímanie úplatkov alebo akejkoľvek inej formy korupcie.

Union poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a. s. prijali rozsiahle pravidlá pre zamedzenie konfliktu záujmov, vrátane pravidiel pre dary. Prijatie daru nesmie vyvolať konflikt záujmov, a zároveň nesmie narušiť alebo ovplyvniť objektivitu a slobodu konania zamestnanca a nesmie predstavovať neprimeraný záväzok alebo očakávanie na strane darcu. 

Zamestnanci Unionu vrátane členov štatutárnych orgánov nesmú vyžadovať žiadne dary od tretích osôb, nesmú prijímať alebo poskytovať finančné dary, a ani prijímať dary, ktorých prijatie môže vyvolať konflikt záujmov.

Tieto zásady sú základom pre dosiahnutia cieľov Unionu a celej skupiny Achmea byť transparentnými a čestnými vo vzťahu k obchodným partnerom a ku klientom a vnímať záujmy klientov na prvom mieste.

V prípade podozrenia na netransparentné konanie zamestnancov Unionu nás prosím kontaktujte na union.pravne@union.sk.