Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií
Systém elektronickej výmeny údajov o sociálnom zabezpečení
Realizácia projektu Implementácie systému Elektronickej výmeny údajov o sociálnom zabezpečení (Electronic Exchange of Social Security Information)

Tento projekt je spolufinancovaný z rozpočtu Európskej únie v rámci programu Nástroja na prepojenie Európy (CEF) 2014-2020.

V rámci Nástroja na prepájanie Európy CEF Telecom vyhlásila Európska komisia na rok 2017 tri výzvy na podávanie projektov. Jednou z nich bola výzva Elektronická výmena údajov sociálneho zabezpečenia (EESSI) – Integrácia, kvalifikácia a nasadanie do prevádzky národných systémov sociálneho zabezpečenia s EESSI.

Indikatívny celkový rozpočet výzvy bol 17 mil. eur. Miera spolufinancovania Európskou komisiou je až do 75 % celkových oprávnených nákladov, maximálne 2 mil. eur pre členský štát, nezávisle od počtu účastníkov projektu.

Výzva bola vyhlásená dňa 17. februára 2018 a termín ukončenia výzvy bol 18. máj 2018. Celková dĺžka projektu je 24 mesiacov.

Hlavným cieľom tejto infraštruktúry digitálnych služieb je zlepšiť cezhraničnú komunikáciu medzi národnými inštitúciami sociálneho zabezpečenia zavedením elektronickej komunikačnej platformy pre efektívnu výmenu informácií. EESSI platforma zahŕňa cezhraničné procesy vo všetkých oblastiach sociálneho zabezpečenia.

Týmto bude možné pre občanov, ktorí využívajú mobilitu v Európe, posilniť ochranu práv sociálneho zabezpečenia, zaviesť účinnejší rozhodovací proces pri výpočte a vyplácaní dávok sociálneho zabezpečenia, umožniť bezpečné, účinné a overiteľné prenosy údajov týkajúcich sa občanov a tiež zhromažďovať presné štatistické údaje o výmene informácií v rámci koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia.

V rámci výzvy sú podporované nasledovné aktivity:


Po úspešnom predložení žiadosti o grantovú podporu boli Slovenskej republike zo strany Európskej komisie vyčlenené celkové finančné prostriedky na realizáciu projektu EESSI vo výške 1.999.799 eur. Prijímateľmi finančných prostriedkov vyčlenených v rámci grantu v Slovenskej republike sú:

V rámci realizácie projektu sa v Slovenskej republike vykonávajú nasledovné aktivity:

1. Vytvorenie prístupového bodu v Slovenskej republike

Prístupový bod na komunikáciu medzi príslušnými inštitúciami v Slovenskej republike a príslušnými inštitúciami členských štátov Európskej únie bude vytvorený v Sociálnej poisťovni. Elektronická výmena sa dotýka informácií o sociálnom a zdravotnom poistení osôb poistených v členských štátoch Európskej únie.

2. Vytvorenie komunikačnej platformy medzi prístupovým bodom v Slovenskej republike a inštitúciami v Slovenskej republike

Komunikačná platforma rieši vzájomnú elektronickú výmenu  údajov o sociálnom zabezpečení medzi príslušnými inštitúciami Európskej únie a príslušnými inštitúciami v Slovenskej republike:

CESTUJTE S NAJLEPŠÍM POISTENÍM UNIONU

Som Angie, váš nový anjel strážny. Letím k vám s najlepším cestovným poistením Unionu. Odteraz cestujete pod mojimi krídlami.

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.