Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií
Ochrana osobných údajov v mobilnej aplikácii

Ochrana osobných údajov našich klientov je pre nás dôležitá téma.  V tejto oblasti postupujeme vždy v súlade s platnými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými štandardami (najmä nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Podmienky používania vybraných funkcií mobilnej aplikácie a spracovania osobných údajov v mobilnej aplikácii

Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 284 831, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl.č. 3832/B (v texte ako „Union ZP“) je poskytovateľom a prevádzkovateľom Mobilnej aplikácie Union zdravotnej poisťovne, a. s. (ďalej len „Aplikácia“) v prospech jej poistencov, platiteľov poistného a iných oprávnených osôb špecifikovaných vo Všeobecných obchodných podmienok pre poskytovanie a využívanie Mobilnej aplikácie Union zdravotnej poisťovne, a. s.(ďalej „Klient“).

Aplikácia je dostupná pre mobilné zariadenia s operačnými systémami iOS a Android.

Tieto podmienky používania vybraných funkcií mobilnej aplikácie a spracovania osobných údajov v mobilnej aplikácii (ďalej „Podmienky“) dopĺňajú informácie o spracúvaní osobných údajov, vypracované v súlade s čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES zverejnené na webovom sídle Union ZP (ďalej „GDPR podmienky“).

Pravidlá prístupu k Aplikácii, obmedzenia prístupu k Aplikácii, údaje v Aplikácii a ich zobrazenie upravujú Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie a využívanie Mobilnej aplikácie Union zdravotnej poisťovne, a. s. (ďalej len „VOP“)

Účelom Podmienok je informovať dotknuté osoby o podmienkach používania vybraných funkcií Aplikácie a spracúvania osobných údajov v Aplikácii zo strany Union ZP ako prevádzkovateľa podľa GDPR podmienok.

Vybrané funkcie mobilnej aplikácie a spracúvanie osobných údajov pri ich používaní

Naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje najmä za účelom vykonávania verejného zdravotného poistenia, pričom však Vaše osobné údaje spracúvame aj na iné účely – viď priložený prehľad.

Účel spracovania osobných údajov Právny základ spracúvania osobných údajov
Vykonávanie verejného zdravotného poistenia. Súčasťou vykonávania verejného zdravotného poistenia sú napr. vykonávanie činností pre zabezpečenie účelného, bezpečného a kvalitného poskytovania zdravotnej starostlivosti, vykonávanie poradenstva pre vás Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je článok 6 bod 1. písm. c) a f) nariadenia GDPR, zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v znení neskorších predpisov, zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej a iné relevantné právne predpisy. To znamená, že na spracúvanie vašich osobných údajov sa nevyžaduje váš súhlas. Poskytnutie osobných údajov je povinné, pokiaľ pri nich nie je vyslovene uvedená nepovinnosť.*
Plnenie našich zákonných povinností – napr. vedenie účtovníctva, správa registratúry, poskytovanie súčinností orgánom verejnej moci. Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je článok 6 bod 1. písm. c) nariadenia GDPR. To znamená, že na spracúvanie vašich osobných údajov sa nevyžaduje váš súhlas.
Vybavovanie sťažností Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je článok 6 bod 1. písm. c) nariadenia GDPR.To znamená, že na spracúvanie vašich osobných údajov sa nevyžaduje váš súhlas.
Predchádzanie a odhaľovanie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je článok 6 bod 1. písm. c) nariadenia GDPR, zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. To znamená, že na spracúvanie vašich osobných údajov sa nevyžaduje Váš súhlas, keďže sme povinní spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu podľa uvedeného zákona na účely predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.
Prevencia a odhaľovanie protispoločenskej činnosti (tzv. fraud assessment). Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je článok 6 bod 1. písm. c) a f) nariadenia GDPR a iné relevantné právne predpisy, pričom takéto spracúvanie vykonávame v záujme prevencie a odhaľovania trestnej činnosti alebo inej nežiadúcej protispoločenskej činnosti. To znamená, že na spracúvanie vašich osobných údajov sa nevyžaduje váš súhlas.
Uplatňovanie našich nárokov a obrana našich práv. Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je článok 6 bod 1. písm. c) a f) nariadenia GDPR, pričom spracúvanie vykonávame v záujme preukazovania, uplatňovania a obhajovania našich právnych nárokov. To znamená, že na spracúvanie vašich osobných údajov sa nevyžaduje váš súhlas.
Nahrávanie telefonických hovorov na naše zákaznícke centrum (call centrum). Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je článok 6 bod 1. písm. f) nariadenia GDPR, aby sme mohli skvalitniť služby, ktoré vám poskytujeme, a aby sme mohli preukázať a obhajovať naše nároky. To znamená, že na spracúvanie vašich osobných údajov sa nevyžaduje váš súhlas.
Marketingové ponuky – ponuka produktov, zasielanie noviniek a súťaží, vrátane profilovania. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je Váš súhlas (článok 6 bod 1. písm. a) nariadenia GDPR). Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať, pričom dovolanie nemá spätné účinky.
Priamy marketing – informovanie našich existujúcich klientov o novinkách týkajúcich sa našich služieb, vrátane programu benefitov pre našich klientov, vrátane profilovania. Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je článok 6 bod 1. písm. f) nariadenia GDPR (oprávnený záujem), pričom takéto spracúvanie vykonávame v záujme skvalitnenia a personifikácie služieb, ktorá vám poskytujeme. Voči takémuto spracúvaniu máte právo kedykoľvek namietať.
Prieskum spokojnosti. Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov je náš oprávnený záujem (článok 6 bod 1. písm. f) nariadenia GDPR), aby sme mohli vyhodnocovať kvalitu poskytovaných služieb s cieľom ich vylepšovania a zisťovať potreby našich klientov. Voči takémuto spracúvaniu máte právo kedykoľvek namietať.
Zabezpečenie bezpečnosti a funkčnosti webových služieb. Vyhodnocovania správania sa návštevníkov webových stránok a personalizovania obsahu webových stránok (najmä cookies, IP adresy). Viac informácií k takémuto spracúvaniu nájdete na našej webovej stránke tu: https://www.union.sk/vyuzivanie-cookies
Zabezpečenie vybraných funkcií a služieb mobilnej aplikácie. Vyhodnocovania správania sa jej užívateľov a personalizovania obsahu aplikácie (najmä údaje získané podľa bodu 1.4 týchto podmienok, viď. pdf príloha). Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je Váš súhlas (článok 6 bod 1. písm. a) nariadenia GDPR). Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať, pričom dovolanie nemá spätné účinky.

* Zoznam spracúvaných osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby je vymedzený nasledovným rozsahom: meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, rodné číslo, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresa elektronickej pošty, osobné údaje z dokladu totožnosti, informácie o zdravotnom stave poistenca a údaje poskytnuté zdravotnej poisťovni orgánmi verejnej správy pre účely vykonania ročného zúčtovania poistného (napr. daňové priznanie, dátum začiatku a konca štúdia, dátum začiatku a ukončenia nároku na dávku alebo príslušný druh dôchodku, dátum začiatku evidencie a dátum ukončenia evidencie v evidencii uchádzačov o zamestnanie a pod.).
V prípade ak podávate prihlášku na verejné zdravotné poistenie elektronicky využitím elektronického (digitálneho) podpisu spracúvame aj osobné údaje, ktoré sa týkajú biometrickej charakteristiky Vášho podpisu, ktorými sú najmä: celková dĺžka riadkov v podpise, priemerná rýchlosť podpisovania, celkový čas potrebný na vloženie podpisu, počet prerušení, či počet bodov zachytených za sekundu.

Vaše osobné údaje získavame predovšetkým od vás. Vaše osobné údaje môžeme získať aj od iných osôb, ak je to nevyhnutné na plnenie našich záväzkov a povinností, napr. od Národného centra zdravotníckych informácií, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, iných zdravotných poisťovní, polície a orgánov verejnej moci (napr. Sociálna poisťovňa, Ministerstvo vnútra SR).

Elektronický covid preukaz EÚ

Union ZP sprístupňuje v Aplikácii elektronický covid preukaz EÚ vydaný v Slovenskej republike. Prostredníctvom Aplikácie je možné:

 • stiahnutie elektronickej verzie covid preukazu EÚ (potvrdenie o očkovaní/prvá dávka, druhá dávka, potvrdenie o vykonanom teste, potvrdenie o prekonaní ochorenia covid-19),
 • uloženie elektronickej verzie covid preukazu EÚ v zariadení Klienta
 • zobrazenie elektronickej verzie potvrdenia


Union ZP je pri sprístupňovaní covid preukazov EÚ prevádzkovateľom pri plnení zákonom uloženej povinnosti (§ 15 ods. 1 písm. ai) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Pri sprístupňovaní elektronických covid preukazov EÚ nezískava od Klientov žiadne osobné údaje. Union ZP nezodpovedá za správnosť poskytnutých elektronických covid preukazov.

Osobné údaje sa ukladajú výhradne v mobilnom zariadení Klienta, pričom k týmto údajom nemá prístup žiadna tretia strana vrátane Union ZP.

Atoms/icons/40/black/chcem_nahlasit_skodovu_udalost-40

Ak sa Klient domnieva, že osobné údaje uvedené v certifikáte nie sú správne alebo sú neaktuálne, môže so žiadosťou o opravu kontaktovať Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI), so sídlom Lazaretská 26, 811 09 Bratislava 1, e-mail: nczisk@nczisk.sk.

Vybrané funkcie Aplikácie

Aplikácia pre vybrané funkcie získava aj niektoré osobné a citlivé informácie alebo prístup k niektorým komponentom mobilného zariadenia. 

 • Funkcia Poloha
  Prístup k funkcii ACCESS_COARSE_LOCATION a  ACCESS_FINE_LOCATION.
  Povolením prístupu k polohe bude mať Klient k dispozícii ponuku najbližšej lekárne, lekára či zdravotníckeho zariadenia v jeho ololí.
 • Funkcia Kontakty
  Prístup k funkcii READ_CONTACTS.
  Povolením prístupu ku kontaktom umožní Klientovi pridať vybrané osoby medzi núdzové kontakty.
 • Funkcia Wifi
  Prístup k SSID a BSSID z funkcie ACCESS_WIFI_STATE.
  Povolením prístupu k WiFi bude mať Klient možnosť neobmedzene využívať všetky služby aplikácie, a zároveň prejsť do offline režimu v prípade straty internetového pripojenia.
 • Kamera/Fotoaparát
  Prístup k funkcii CAMERA.
  Povolením prístupu k fotoaparátu umožní Aplikácia Klientovi odfotiť a nahrať doklady k žiadostiam o benefity.
 • File storage
  Prístup k funkcii READ_EXTERNAL_STORAGE a WRITE_EXTERNAL_STORAGE.
  Povolením prístupu k súborom a galérii umožní Aplikácia Klientovi nahrať existujúci doklad k žiadostiam o benefity.

Klient môže prístup Aplikácie k jednotlivým funkciám upraviť v nastaveniach aplikácie resp. svojho mobilného zariadenia. Zrušenie prístupov však môže ovplyvniť funkčnosť Aplikácie.

Údaje získané prostredníctvom vyššie uvedených funkcií Aplikácie sú používané výhradne na účely, ktoré sú v súlade s VOP, Podmienkami GDPR a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

Všeobecné informácie

Informácie neuvedené v týchto Podmienkach sú uvedené vo VOP a Podmienkach GDPR.

Union ZP má právo priebežne aktualizovať tieto Podmienky. Aktuálna verzia týchto Podmienok je vždy prístupná v Aplikácii.

Vaše práva môžete uplatniť jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • Na e-mailovej adrese dataprotection@union.sk;
 • Použitím kontaktného formulára (pričom ako dôvod kontaktovania, prosím, uveďte možnosť „Oznámenie o porušení ochrany osobných údajov“);
 • Písomne na adresu nášho sídla (Karadžičova 10, 813 60 Bratislava)
 • Osobne na pobočkách Union poisťovne a pobočkách Union zdravotnej poisťovne

CESTUJTE S NAJLEPŠÍM POISTENÍM UNIONU

Som Angie, váš nový anjel strážny. Letím k vám s najlepším cestovným poistením Unionu. Odteraz cestujete pod mojimi krídlami.

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

 • iPhone 14;
 • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
 • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

 • Udržateľné investície a obchodné operácie.
 • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
 • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
 • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
 • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
 • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
 • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.