Liečba v zahraničí

Bola Vám v zahraničí poskytnutá zdravotná starostlivosť alebo zvažujete liečbu za hranicami?

Nižšie nájdete možnosti úhrady Union zdravotnou poisťovňou, a.s., (ďalej len „Union ZP“), ako aj typy zdravotnej starostlivosti (ZS), ktorú je možné absolvovať v cudzine a ktoré sú uhrádzané z verejného zdravotného poistenia.

Atoms/icons/80/grey/nehoda_vodica-80

Cezhraničná ZS

Vyšetrenia bez predchádzajúceho súhlasu

Viac

Cezhraničná ZS,  ktorá nemusí byť vopred schválená, je taká zdravotná starostlivosť poskytnutá v inom členskom štáte EÚ, ktorej náklady uhradí poistenec priamo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v cudzine.

Atoms/icons/80/grey/HZS-80

Potrebná ZS

Liečba v zahraničí mi už bola poskytnutá

Viac

V prípade nečakaného úrazu, ktoré si vyžaduje akútne ošetrenie alebo nevyhnutného vyšetrenia v zahraničí, napríklad počas dovolenky či pracovnej cesty, postačuje, ak sa poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti preukážete vaším európskym preukazom zdravotného poistenia (ďalej len „EPZP“).

Atoms/icons/80/grey/kratkodobe_poistenie-80

Plánovaná ZS

Plánujem liečbu
v zahraničí

Viac

Plánovaná zdravotná starostlivosť je zdravotná starostlivosť v inom členom štáte EÚ, ktorej poskytnutie si poistenec vopred dohodne s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v cudzine a jej úhrada podlieha predchádzajúcemu súhlasu Union ZP. 

Atoms/icons/80/grey/celorocne_positenie-80

Cezhraničná ZS

S predchádzajúcim súhlasom Union zdravotnej poisťovne

Viac

Vyhláška č. 341/2013 Z. z. určuje zdravotné výkony cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, ktorých preplatenie podlieha predchádzajúcemu súhlasu Union ZP. 

Atoms/icons/80/grey/poskytovatel-80

Plánovaná ústavná ZS

V súvislosti s pracovným úrazom a chorobou z povolania

Viac

Union ZP, schvaľuje úhradu nákladov na poskytnutie plánovanej ústavnej zdravotnej starostlivosti v súvislosti s pracovným úrazom a chorobou z povolania v EÚ pre svojich poistencov za tých istých podmienok, ako je uvedené v časti Plánovaná zdravotná starostlivosť.

Vyšetrenia bez predchádzajúceho súhlasu

Viac

Liečba v zahraničí mi už bola poskytnutá

Viac

Plánujem liečbu v zahraničí

Viac

S predchádzajúcim súhlasom Union zdravotnej poisťovne

Viac

V súvislosti s pracovným úrazom a chorobou z povolania

Viac

Cezhraničná ZS (vyšetrenia bez predchádzajúceho súhlasu)

Cezhraničná ZS,  ktorá nemusí byť vopred schválená, je taká zdravotná starostlivosť poskytnutá v inom členskom štáte EÚ, ktorej náklady uhradí poistenec priamo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v cudzine. Poistenec má nárok na preplatenie týchto nákladov, pokiaľ je poskytnutá zdravotná starostlivosť hradená z verejného zdravotného poistenia aj na Slovensku (napr. ošetrenie u zubára).

 

Podmienky, ktoré musia byť splnené na preplatenie nákladov (podľa vyhlášky č.232/2014 Z. z.):​

Poistenec musí spolu so žiadosťou predložiť výmenný lístok – písomné odporúčanie lekára v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria. Nie je potrebný na vyšetrenie v odbore psychiatria, detská psychiatria,  dermatovenerológia, oftalmológia, ak ide o predpis okuliarov. Odporúčanie sa nevyžaduje pri ďalšom súvisiacom kontrolnom vyšetrení, ktoré následne určí špecialista.

Pre preplatenie výkonov, ktoré sú čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia je potrebné absolvovanie preventívnej prehliadky v predchádzajúcom kalendárnom roku.

K žiadosti je potrebné priložiť doklad o indikovaní výkonu odborným lekárom (špecialistom) na Slovensku.

Ak bol recept/poukaz vypísaný lekárom v SR a lieky alebo zdravotnícke pomôcky  boli vydané a uhradené v lekárni/výdajni v inom členskom štáte EÚ, k žiadosti o preplatenie musí byť priložený aj recept/poukaz (kópia).

Cudzojazyčné doklady priložené k žiadosti o preplatenie budú akceptované aj bez oficiálneho prekladu.

Podľa § 9d ods. 8 zákona č. 580/2004 Z. z. má poistenec právo na preplatenie nákladov cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, ak písomne požiada Union ZP, a.s. do šiestich mesiacov od poskytnutia cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.

Atoms/icons/80/grey-green/info-80

Upozornenie

Podľa Vyhlášky č. 341/2013 Z. z. sú určené zdravotné výkony cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, ktorých preplatenie podlieha predchádzajúcemu súhlasu Union zdravotnej poisťovni.

Žiadosť o preplatenie nákladov cezhraničnej zdravotnej starostlivosti poskytnutej v inom členskom štáte EÚ spolu s prílohami je potrebné doručiť na našu adresu:

Odbor interných revíznych činností
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Karadžičova 10
814 53 Bratislava

Potrebná ZS (liečba v zahraničí mi už bola poskytnutá)

Poskytnutie potrebnej zdravotnej starostlivosti v krajinách EÚ

V prípade nečakaného úrazu, ktoré si vyžaduje akútne ošetrenie alebo nevyhnutného vyšetrenia v zahraničí, napríklad počas dovolenky či pracovnej cesty, postačuje, ak sa poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti preukážete vaším európskym preukazom zdravotného poistenia (ďalej len „EPZP“).

Poskytnutie zdravotnej starostlivosti v EÚ nájdete tu.

 

V prípadoch, že EPZP alebo náhradný certifikát nebol PZS v zahraničí akceptovaný, alebo ste poskytnutú zdravotnú starostlivosť museli uhradiť, stačí prejsť krokmi uvedenými v postupe nižšie.

Postup

Je dôležité si uvedomiť, že vaša prípadná úhrada za spoluúčasť preplatená nebude, takisto nebudú preplatené náklady za prevoz poistenca po poskytnutí zdravotnej starostlivosti z členského štátu EÚ do SR. Tieto úkony nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia.

Poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti mimo krajín EÚ

V prípade, že vám bola poskytnutá neodkladná zdravotná starostlivosť mimo krajín EÚ, vami uhradené náklady môžu byť preplatené len do výšky zmluvných cien na Slovensku.

Postup

Nemôžu byť preplatené náklady za prevoz poistenca späť do SR po poskytnutí zdravotnej starostlivosti zo štátu, kde bol ošetrený.

Pred cestou do cudziny odporúčame uzavrieť aj komerčné cestovné poisteniepretože poistencom nemôžu byť uhradené náklady v plnej výške za zdravotnú starostlivosť poskytnutú v cudzine, vrátane prepravy do SR. 

Plánovaná ZS (plánujem liečbu v zahraničí)

Plánovaná ZS v EÚ​

Plánovaná zdravotná starostlivosť je zdravotná starostlivosť v inom členom štáte EÚ, ktorej poskytnutie si poistenec vopred dohodne s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v cudzine a jej úhrada podlieha predchádzajúcemu súhlasu Union ZP. 

Postup

Atoms/icons/80/grey-green/info-80

Dôležité upozornenie:

Vystavením PD S2 Union ZP garantuje v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 883/2004 úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v EÚ iba v systéme verejného zdravotného poistenia. Poplatky nad rámec PD S2, ktoré si v danej krajine platí aj domáci poistenec, si musí poistenec  Union ZP. uhradiť sám. Môže ísť napr. o príplatky za stravu, pobyt a výber lekára v nemocnici, hospitalizáciu sprievodcu a pod., alebo o zdravotnú starostlivosť u poskytovateľa, ktorý nemá zmluvu s domácou zdravotnou poisťovňou (nezmluvný poskytovateľ).

Náklady, ktoré kryje PD S2, vyfakturuje poskytovateľ prostredníctvom styčných orgánov oboch štátov do Union ZP. Ostatné poplatky hradí poistenec.

Pokiaľ poistenec vycestuje za účelom poskytnutia zdravotnej starostlivosti do iného členského štátu EÚ bez predchádzajúceho písomného súhlasu Union ZP s úhradou, náklady za poskytnutie tejto zdravotnej starostlivosti zaplatí poistenec. Ak sú splnené podmienky pre schválenie liečby, môže poistenec požiadať o dodatočný súhlas s úhradou nákladov najneskôr do 1 roka odo dňa poskytnutia zdravotnej starostlivosti v cudzine. O dodatočnom schválení rozhodne Union ZP individuálne. 

Union ZP vydá na základe dôkladnej kontroly a posúdenia žiadosti písomné rozhodnutie do 15 pracovných dní odo dňa prijatia kompletnej žiadosti (tak v prípade schválenia, ako aj zamietnutia úhrady).

Po schválení Žiadosti Union ZP vystaví a zašle poistencovi PD S2 s vymedzenou dobou platnosti a s vymedzeným rozsahom plánovanej zdravotnej starostlivosti.

V prípade zamietnutia úhrady vydá Rozhodnutie o zamietnutí úhrady nákladov plánovanej zdravotnej starostlivosti v cudzine, v ktorom uvedie dôvod zamietnutia.

Pokiaľ poistenec predloží Union ZP  nekompletnú žiadosť, táto bude  poistencovi vrátená v lehote do 15 pracovných dní odo dňa doručenia s písomnou Výzvou účastníkovi/účastníčke správneho konania na odstránenie nedostatkov podania – žiadosti o udelenie súhlasu na úhradu nákladov plánovanej zdravotnej starostlivosti v cudzine.  Union ZP súčasne vydá Rozhodnutie o prerušení správneho konania o schvaľovaní úhrady nákladov plánovanej zdravotnej starostlivosti v cudzine.

Ak poistenec do termínu stanoveného v Rozhodnutí o prerušení správneho konania žiadosť nedoplní o požadované zákonom stanovené náležitosti, Union ZP vydá Rozhodnutie o zastavení konania o schvaľovaní úhrady nákladov plánovanej zdravotnej starostlivosti v cudzine.

Ak ide o závažné ochorenie, ktoré môže mať za následok závažné poškodenie zdravia poistenca, Union ZP  rozhodne bezodkladne.

Cezhraničná ZS,  ktorá nemusí byť vopred schválená, je taká zdravotná starostlivosť poskytnutá v inom členskom štáte EÚ, ktorej náklady uhradí poistenec priamo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v cudzine. Poistenec má nárok na preplatenie týchto nákladov, pokiaľ je poskytnutá zdravotná starostlivosť hradená z verejného zdravotného poistenia aj na Slovensku (napr. ošetrenie u zubára).

 

Plánovaná ZS v cudzine mimo EÚ

Union ZP schvaľuje úhradu na poskytnutie zdravotnej starostlivosti v cudzine mimo EÚ podľa § 9a ods. 2 pre riadne platiacich poistencov Union ZP s bydliskom v SR v ojedinelých prípadoch, ak ochorenie nie je možné diagnostikovať a liečiť v SR a ani v členských štátoch EÚ.

Pri navrhovaní a schvaľovaní liečby v cudzine mimo EÚ je potrebné dodržať rovnaký postup ako pri žiadosti o schválenie plánovanej  liečby v EÚ s tým rozdielom, že navrhujúci lekár v žiadosti označí bod d).

Ďalší postup je identický ako pri schvaľovaní úhrady nákladov za plánovanú ZS v členských štátoch EÚ. Po schválení Žiadosti Union ZP vystaví poistencovi Potvrdenie o schválení úhrady nákladov za zdravotnú starostlivosť v cudzine mimo EÚ (ďalej len „Potvrdenie“) s vymedzenou dobou platnosti a s vymedzeným rozsahom schválenej zdravotnej starostlivosti.

Cezhraničná ZS s predchádzajúcim súhlasom Union zdravotnej poisťovne

Vyhláška č. 341/2013 Z. z. určuje zdravotné výkony cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, ktorých preplatenie podlieha predchádzajúcemu súhlasu Union ZP. Poistenec má právo na preplatenie nákladov týchto zdravotných výkonov  poskytnutých v inom členskom štáte EÚ u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti iného členského štátu EÚ (zmluvného alebo nezmluvného), ak Union ZP udelila predchádzajúci súhlas s preplatením cezhraničnej liečby a ak ide o takú liečbu, ktorá patrí do rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia v SR, a to vo výške úhrady v SR.

Postup

Plánovaná ústavná ZS v súvislosti s pracovným úrazom a chorobou z povolania

Union ZP, schvaľuje úhradu nákladov na poskytnutie plánovanej ústavnej zdravotnej starostlivosti v súvislosti s pracovným úrazom a chorobou z povolania v EÚ pre svojich poistencov za tých istých podmienok, ako je uvedené v časti Plánovaná zdravotná starostlivosť.

Proces rozhodovania Union ZP o schválení úhrady za zdravotnú starostlivosť v súvislosti s pracovným úrazom a chorobou z povolania v EÚ je identický s postupom uvedeným v časti Plánovaná zdravotná starostlivosť s tým rozdielom, že v Žiadosti lekár označí bod b) a súčasťou Žiadosti musí byť aj Záznam o úraze alebo Hlásenie o chorobe z povolania a Oznámenie o poistnej udalosti, ktoré zabezpečuje odbor úrazového poistenia ústredia Sociálnej poisťovne.

Po schválení Žiadosti Union ZP vystaví a zašle poistencovi PD DA1 s vymedzenou dobou platnosti a s vymedzeným rozsahom schválenej zdravotnej starostlivosti.

Atoms/icons/80/grey-green/info-80

Dôležitá informácia

Postup v prípade zamietnutia (Rozhodnutie), ako aj dĺžka schvaľovacieho procesu je identická s postupom uvedeným v časti Plánovaná zdravotná starostlivosť.

BREXIT a zdravotné poistenie po 31. 12. 2020

Režim poskytovania „potrebnej zdravotnej starostlivosti“ sa pre osoby, ktoré vycestujú na krátkodobý pobyt do UK (pracovná cesta, turizmus, návšteva príbuzných a známych a pod.) nemení. O určení, či sa jedná o „potrebnú zdravotnú starostlivosť“ však rozhoduje lekár. Preto odporúčame komerčné poistenie liečebných nákladov.

Európska komisia po intenzívnych jednaniach dosiahla v posledných dňoch roku 2020 uzatvorenie Dohody so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „UK“)  UK o podmienkach jeho budúcej spolupráce s Európskou úniou (ďalej len „EÚ“).

Z konkrétnych článkov Dohody vyplýva, že aj po 1. januári 2021 bude naďalej platiť Európsky preukaz zdravotného poistenia (EHIC). Režim poskytovania „potrebnej zdravotnej starostlivosti“ sa podľa novej Dohody nemení pre osoby, ktoré vycestujú na krátkodobý pobyt do UK (pracovná cesta, turizmus, návšteva príbuzných a známych a pod.).

„Potrebná zdravotná starostlivosť“ zahŕňa takú zdravotnú starostlivosť, ktorá by mala byť poskytnutá tak, aby sa poistenec nemusel do štátu poistenia vrátiť skôr, ako zamýšľal, a je tak závislý od predpokladanej dĺžky pobytu osoby na území štátu ošetrenia. Upozorňujeme však, že o určení či sa jednalo o „potrebnú  zdravotnú starostlivosť“ rozhoduje lekár.

Z tohto dôvodu si dovoľujeme odporučiť všetkým občanom, ktorí vycestujú do UK, aby si uzatvorili aj komerčné poistenie liečebných nákladov. EHIC nie je alternatívou k cestovnému poisteniu a nebude sa vzťahovať na žiadnu súkromnú zdravotnú starostlivosť, ani na letecký prevoz domov.

Ak bol Váš EHIC počas návštevy UK stratený alebo odcudzený, odporúčame Vám obrátiť sa na príslušnú zdravotnú poisťovňu v Slovenskej republike a požiadať o vydanie špeciálneho náhradného certifikátu s platnosťou pre UK, tzv. PRC (Provisional Replacement Certificate).

V prípade ak nemáte EHIC ani PRC, je možné, že budete musieť uhradiť poplatok vo výške 150 % vnútroštátnej sadzby NHS (t. j. National Health Service).

Ak ste v období do 31. decembra 2020 (vrátane) študovali na akreditovanom inštitúte vysokoškolského vzdelávania v UK, a Vaše štúdium pokračuje aj naďalej, môžete použiť EHIC na medicínsky potrebnú zdravotnú starostlivosť, a to až do ukončenia štúdia.

Pre ďalšie aktuálne informácie o BREXITE navštívte stránku Ministerstva zdravotníctva.