Skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka

Skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka pre poistencov Union zdravotnej poisťovne
Skrining rakoviny hrubeho creva a konecnika

Populačný skríning kolorektálneho karcinómu – pilotný projekt 2019

Slovensko patrí ku krajinám s najvyšším výskytom rakoviny hrubého čreva a konečníka na svete. Každý rok sa diagnostikuje viac ako 5 000 nových prípadov tohto ochorenia. Väčšinou však ide už o pokročilé štádiá a zbytočne tak umiera vyše 3 000 ľudí ročne. Rakovina hrubého čreva a konečníka je však úplne vyliečiteľná, ak sa zistí včas. Stačilo by, ak by riziková populácia nad 50 rokov chodila na pravidelné preventívne vyšetrenie, ktoré má potenciál zistiť, či je riziko ochorenia zvýšené.

O aké vyšetrenie ide?

Je to test na odhalenie skrytého (okultného) krvácania v stolici. Toto vyšetrenie môže odhaliť rakovinu hrubého čreva a konečníka vo včasnom štádiu, kedy je vysoká šanca na jej vyliečenie.

Dôvody spustenia skríningu

Vzhľadom k tomu, že účasť na preventívnych prehliadkach je stále pomerne nízka – necelých 20 % – model tzv. oportúnneho skríningu, ktorý sa v súčasnosti u nás vykonáva, nie je dostatočne efektívny. Nenaplnil sa pôvodný predpoklad, že takýmto spôsobom bude možné v pravidelných intervaloch testovať viac než 50 % ohrozenej populácie. Pri takejto účasti by sa podarilo znížiť počet úmrtí na toto ochorenie. Skúsenosti vo viacerých krajinách ukázali, že účasť ohrozenej populácie na skríningu zvýši systém adresného pozývania aj s odoslaním testu na adresu poistenca.

Preto sa v januári 2019 spustil pilotný skríningový program na aktívne vyhľadávanie skorých štádií rakoviny hrubého čreva a konečníka, koordinovaný Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky.

Ako prebiehal pilotný projekt?

Zdravotnými poisťovňami bolo náhodne vybraných 20 000 poistencov vo vekovej skupine 50 až 74 rokov, ktorým boli v januári 2019 odoslané pozývacie listy s vloženými dokumentami a testami na zistenie okultného krvácania v stolici. V tejto vekovej skupine sa totiž výskyt ochorenia dramaticky zvyšuje. Veľkosť skúmanej populácie v pilotnom projekte bola vypočítaná na základe epidemiologických vzorcov.

Union zdravotná poisťovňa odoslala pozývacie listy s testami 1 821 svojim poistencom.

Čo by mal urobiť poistenec, ktorý bol vybraný do pilotnej fázy skríningu rakoviny hrubého čreva a konečníka?

Odobranú vzorku stolice, testovací terčík a informovaný súhlas prinesie v určenom čase svojmu všeobecnému lekárovi, ktorý má dve možnosti:

 1. vykoná otestovanie prinesenej stolice priamo v ambulancii, do 5 minút povie poistencovi výsledok a zapíše ho do jeho zdravotnej dokumentácie. Ak je test negatívny, poučí poistenca o potrebe testovania o dva roky. Ak je test pozitívny, vystaví mu písomné odporučenie na kolonoskopické vyšetrenie. Poistenec sa môže na vyšetrenie objednať v jednom z certifikovaných pracovísk,
 2. nevykoná test na ambulancii, ale pošle ho do laboratória. Hore uvedená procedúra sa zopakuje v čase, keď všeobecný lekár obdrží výsledok z laboratória

Patríte medzi tých, ktorým sme list s testom odoslali?

V tom prípade postupujte, prosím, podľa našich odporúčaní uvedených v liste. Aj od vašej účasti bude závisieť, či sa v blízkej budúcnosti zavedie pravidelné testovanie u všetkých ohrozených poistencov na Slovensku tak, ako to už úspešne prebieha v mnohých vyspelých krajinách sveta práve týmto pozývacím spôsobom.

Nedostali ste pozývací list s testom?

Ak ste neboli medzi náhodne vybranými poistencami pre pilotný projekt a máte viac ako 40 rokov, môžete o toto vyšetrenie pri najbližšej preventívnej prehliadke požiadať vášho všeobecného lekára.

Každý poistenec od 50 rokov má podľa zákona nárok na test pre zistenie skrytého (okultného) krvácania v stolici v rámci preventívnej prehliadky u všeobecného lekára každé dva roky. Poistenci Union zdravotnej poisťovne môžu toto vyšetrenie absolvovať už od 40 rokov.

Súčasný stav pilotného skríningu rakoviny hrubého čreva a konečníka

Do konca mája 2019 absolvovalo vyšetrenie 360 z pozvaných poistencov, 37 testov bolo pozitívnych. Zaznamenali sme niekoľko desiatok dotazov zo strany poistencov – išlo o prípady doručenia porušenej zásielky, neúplnej zásielky a žiadostí poistencov o zaslanie testu.

Dňa 16. 5. 2019 sme elektronicky formou newslettra oslovili poistencov, ktorí vyšetrenie doteraz neabsolvovali. Ozvalo sa niekoľko poistencov, ktorí tvrdili, že im testy buď neprišli alebo prišli porušené. Všetkým sme testy poslali opakovane. Predpokladáme, že počet poistencov, ktorí prídu na základe pozvania, sa ešte zvýši. Komplexné vyhodnotenie bude realizované v decembri 2019 až v januári 2020.

Podrobné informácie o rakovine hrubého čreva a konečníka a význame prevencie nájdete na súvisiacej webstránke.  


Ďakujeme vám, že venujete pozornosť starostlivosti o svoje zdravie.

Napriek medicínskym pokrokom je rakovina stále druhou najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku. Jej liečba stojí postihnutých nielen obrovské množstvo síl, no i nemalé sumy peňazí. Union poisťovňa vám preto ako prvá na Slovensku prináša možnosť poistenia onkologickej choroby, ktoré vám v prípade najhoršieho pomôže zvládnuť nepriaznivý finančný dopad, ktorý je, bohužiaľ, často s dlhodobou liečbou spojený.

Financie môžete použiť na čokoľvek, čo nie je hradené z verejného zdravotného poistenia. Napríklad splátky hypotekárneho a spotrebného úveru, rekonvalescenčný pobyt pri mori alebo akékoľvek výdavky spojené s plnohodnotným životom počas boja s rakovinou. Poistenci Union zdravotnej poisťovne majú 20 % zľavu na poistenie onkologických chorôb a mnoho ďalších výhod.

Union zdravotná poisťovňa, a.s. si vyhradzuje právo na zmeny poskytovaných výhod.

Infografika

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia