Preventívna pripomienka

Preventívna pripomienka Vám formou SMS alebo e-mailu pripomenie, že máte nárok na preventívnu prehliadku u lekára.
Preventivna pripomienka

Čo je preventívna pripomienka

Preventívna pripomienka je bezplatná služba pre poistencov Union zdravotnej poisťovne, a. s., ktorou vám SMSkou alebo e-mailom pripomenieme, že je vhodné pre vaše zdravie absolvovať preventívnu prehliadku. 

 

Kto môže využívať službu Preventívna pripomienka?

Každý poistenec Union zdravotnej poisťovne, a.s. starší ako 18 rokov. Ak máte dieťa mladšie ako 18 rokov, Preventívna pripomienka bude adresovaná na Vás ako zákonného zástupcu dieťaťa. Ak má Vaše dieťa menej ako 3 roky, o nároku na preventívne prehliadky Vás budeme informovať formou knižky – Sprievodca prevenciou zdravia, ktorú zasielame poštou spolu s preukazom poistenca.

 

Kde si môžete Preventívnu pripomienku aktivovať?

 • na portáli Union zdravotnej poisťovne v čase od 08:00 hod. do 16:00 hod. počas pracovných dní
 • telefonicky na zákazníckom centre Union zdravotnej poisťovne 0850 003 333
 • osobne na ktoromkoľvek kontaktnom mieste Union zdravotnej poisťovne, a.s.

 

Pripomenieme vám, na čo máte nárok

a) Preventívna všeobecná prehliadka

 • poistenec nad 18 rokov raz za dva roky (darcovia krvi raz za rok)
 • komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov, kontrola stavu očkovania (napr. tetanus), vyšetrenie tlaku krvi a pulzu a kontrola hmotnosti
 • súčasťou preventívnej prehliadky sú aj laboratórne vyšetrenia : moč chemicky, močový sediment, glykémia, kreatinín a krvný obraz vrátane trombocytov
 • súčasťou vyšetrení je u mužov palpačné vyšetrenie prostaty.

b) Preventívna stomatologická prehliadka

 • poistenec mladší ako 18 rokov raz za pol roka
 • poistenec starší ako 18 rokov raz za rok
 • tehotné ženy dvakrát počas jedného tehotenstva
 • súčasťou preventívneho vyšetrenia je odborná prehliadka chrupu, paradontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, kontrola medzičeľustných vzťahov a vzájomného postavenia zubov, zubných náhrad, dentálnej hygieny a hygienických návykov.

c) Preventívna urologická prehliadka

 • muž nad 50 rokov raz za 3 roky
 • súčasťou prehliadky je fyzikálne vyšetrenie, palpačné vyšetrenie prostaty cez konečník, palpačné vyšetrenie semeníkov, ultrazvukové vyšetrenie prostaty a laboratórne vyšetrenie moču na sediment, kreatinín a onkomarker – PSA.

d) Preventívna gynekologická prehliadka

 • žena nad 18 rokov alebo od prvého tehotenstva raz ročne
 • prehliadka je zameraná na včasnú diagnostiku onkologického ochorenia
 • súčasťou prehliadky je palpačné vyšetrenie prsníkov, vaginoskopia a kolposkopia, odber výteru a cytologické vyšetrenie a odbery na hematologické a biochemické vyšetrenia
 • žena nad 40 rokov má nárok raz za 2 roky na mamografiu oboch prsníkov
 • súčasťou preventívnej prehliadky je poskytnutie potrebného poradenstva.

e) Preventívna starostlivosť v materstve

 • žena počas tehotenstva
 • raz mesačne počas tehotenstva a raz do 6 týždňov po pôrode.

f) Preventívna detská (pediatrická) prehliadka

 • 9-krát od prvého roku dieťaťa (z toho najmenej 3 prehliadky do 3 mesiacov veku)
 • raz vo veku 18 mesiacov
 • raz za 2 roky od troch do pätnástich rokov dieťaťa.

 

Kedy dostanete Preventívnu pripomienku?


Preventívnu pripomienku dostanete vždy za sledované obdobie 1x za pol roka, kedy náš systém vyhodnotí čerpanie vašich preventívnych prehliadok a podľa vášho nároku na preventívne prehliadky vám ich pripomenie.

Služba Preventívna pripomienka je platná pre nových poistencov Union zdravotnej poisťovne, a.s., od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roku, v ktorom mu vznikol platný zmluvný vzťah s Union zdravotnou poisťovňou, a.s.

Infografika

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia