Poistenie onkologických chorôb

Liek proti rakovine ešte nemáme, ale naše poistenie onkologickej choroby vám pomôže liečiť sa
bez starostí navyše

Poistenie onkologickej choroby vás podrží v čase keď sa potrebujete sústrediť na liečbu

Ako prvá poisťovňa na Slovensku sme vám priniesli možnosť poistiť sa pre prípad onkologickej choroby. Počas liečby aj rekonvalescencie tak finančne zabezpečiť seba aj svoju rodinu.

Atoms/icons/40/black/chcem_nahlasit_skodovu_udalost-40

Vaše deti budú poistené na 30 % z poistnej sumy dojednanej na zmluve, maximálne však na 10 000 eur.

Poistenie onkologických chorôb si môžete uzatvoriť na obdobie päť rokov s čakacou dobou 180 dní. Ak vám bude počas čakacej doby diagnostikované onkologické ochorenie, zaplatené poistné vám vrátime.

Poistné plnenie vám vyplatíme len v prípade, ak bude poistná udalosť uplatnená do päť rokov od diagnostikovania ochorenia. To znamená, že máte päť rokov od diagnostikovania ochorenia na to, aby ste si uplatnili nárok na vyplatenie poistného.

Poistenie pre všetky poistené osoby, vrátane detí, zanikne dňom úmrtia hlavnej poistenej osoby, alebo dňom diagnostikovania zhubného nádoru.

Poistenie poskytuje poistnú ochranu dieťaťu do 18 rokov. Ak má dieťa záujem o poistenie aj po dovŕšení 18 rokov je potrebné, aby si uzatvorilo novú poistnú zmluvu. V prípade, ak bude uzatvorená kontinuálne nebude mu už plynúť čakacia doba 180 dní.

Výhody poistenia

Atoms/icons/80/grey-red/ziadna_cakacia_doba_pri_uraze-80
Atoms/icons/80/grey-red/ziadna_cakacia_doba_pri_uraze-80

Postupné uvoľňovanie
finančných prostriedkov.

Poistenie detí do 18 rokov
zadarmo v rámci poistnej
zmluvy rodiča.

Atoms/icons/80/grey-red/chcem_poradit_lekára-80

Bezplatné overenie stanovenej
diagnózy a navrhnutej
liečby u zahraničných
špecialistov.

Atoms/icons/80/grey-red/diagnoza_cakacia_doba-80

Ak vám bude počas čakacej doby diagnostikované onkologické ochorenie, vrátime vám poistné, ktoré ste už zaplatili. 

Typy poistenia

Basic

Najčastejšie vybrané zhubné nádory.
Overenie diagnózy v zahraničí ZADARMO

Vybrali si 1 % ľudí

Plus

Všetky zhubné nádory podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb. Overenie diagnózy v zahraničí ZADARMO

Vybrali si 0,5 % ľudí

Extra

Všetky zhubné nádory podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb a vybrané nezhubné a neinvazívne nádory

Vybralo si 98,5 % ľudí

Modelová situácia

Výpočet poistného plnenia je orientačný a jeho celková výška je závislá od absolvovanej liečby.
Zobrazená modelová situácia znázorňuje postupné čerpanie v prípade diagnostikovania zhubného nádoru pri poistnej sume 50 000 eur.

1.
20 000 eur

Stanovenie diagnózy: lekár-špecialista vám diagnostikuje nádorové ochorenie

Zadarmo si overíte diagnózu a navrhovanú liečbu u špecialistu v zahraničí.

2.
10 000 eur

Podstupujete operáciu

3.
12 500 eur

Podstupujete chemoterapiu a/alebo rádioterapiu

2 500 eur za každý cyklus*, maximálne 5 cyklov.

4.
7 500 eur

Nasleduje rekonvalescencia

2 500 eur za mesiac, maximálne 3 mesiace.
Plnenie je podmienené absolvovaním chemoterapie a/alebo rádioterapie.
5.
5 000 eur

V prípade recidívy

Ak sa u vás v období 5 rokov od diagnostikovania onkologickej choroby opakovane vyskytne ten istý druh onkologickej choroby.

*Cyklus – je pravidelné podávanie konkrétnej, napr. cytostatickej, liečby v určitej schéme stanovenej odborným lekárom. Dĺžka a opakovanie cyklu závisí od konkrétneho cytostatika, histologického typu nádoru, celkového stavu poisteného (pacienta) a iných pridružených komplikácií alebo ochorení. 

Sme jediná poisťovňa, ktorá poskytuje verejné aj komerčné poistenie. Čerpajte všetky výhody

Poistencom a poistenkám Union zdravotnej poisťovne poskytneme na poistenie onkologickej choroby zľavu 20 %

Využiť ju môžete ihneď. Či už ste poistencom, alebo ste len odoslali prihlášku do Union zdravotnej poisťovne.

Pre jej uplatnenie budete potrebovať identifikačné číslo poistenca z kartičky poistenca (IČP) alebo číslo prihlášky do Union zdravotnej poisťovne. 

Užitočné
informácie

Druhý medicínsky názor (Medical Second Opinion) je služba, ktorú poskytujeme cez spločnost MediGuide zdarma klientom, ktorí si uzavreli produkt Poistenie onkologickej choroby. Môžete tak získať dodatočné, nezávislé posúdenie stanovenej diagnózy alebo navrhovanej liečby tímom odborníkov na zahraničných klinikách, ktoré sa špecializujú na podobné diagnózy.

O druhý medicínsky názor (MSO) môžete požiadať v prípade, ak vám onkologické ochorenie už bolo diagnostikované vašim ošetrujúcim lekárom.

Call centrum spoločnosti MediGuide je k dispozícii dvadsaťštyri hodín denne, sedem dní v týždni. Operátori komunikujú v českom aj anglickom jazyku.

Kontaktujte ich na bezplatnej telefonickej linke: 0800 606 107

Ako postupuje MediGuide po vašej požiadavke o overenie správnosti stanovenej diagnózy a navrhnutej liečby?

  • po overení platnosti poistenia od vás bude vyžiadaná vaša zdravotná dokumentácia;
  • v zákazníckom centre spoločnosti MediGuide lekári na základe plnomocenstva skompletizujú vašu zdravotnú dokumentáciu a postarajú sa aj o jej preklad;
  • nájdu zahraničné kliniky, ktoré sa špecializujú na diagnostiku a liečbu daného ochorenia a vy, prípadne spolu s vašim ošetrujúcim lekárom, sa rozhodnete pre jednu z ponúkaných kliník;
  • tím špecialistov vypracuje posudok k vašej zdravotnej dokumentácii a získate aj informácie o najnovších trendoch diagnostiky a liečby vášho ochorenia;
  • do 15 pracovných dní vám kuriér doručí posudok vo forme správy (preložený do slovenčiny), ktorý môžete poskytnúť aj vášmu ošetrujúcemu lekárovi.

Presný rozsah poskytovania služby MSO je uvedený v príslušných Osobitných dojednaniach k Všeobecným poistným podmienkam produktu Poistenie onkologickej choroby.

Názov a sídlo orgánu zodpovedného za výkon dohľadu nad činnosťou dodávateľa:
Národná banka Slovenska,
so sídlom Imricha Karvaša 1,
813 25 Bratislava,
Slovenská republika

Dôležité
dokumenty

0 %
ľudí odporúča
nákup online
0 %
ľudí odporúča
našu likvidáciu
220
tisíc spokojných
klientov
30
rokov
na trhu