Zdravotné poistenie
na slovensku

Chcete zmeniť poisťovňu? Chcete poistiť svoje novonarodené bábätko? Vrátili ste sa zo zahraničia?

Všetko o zmene zdravotnej poisťovne a poistení novorodencov

Na Slovensku je zdravotné poistenie povinné pre všetkých občanov Slovenskej republiky, ako aj pre cudzincov, ktorí tu pracujú, podnikajú, prípadne tu požiadali o azyl

Verejné zdravotné poistenie je ukotvené v Ústave Slovenskej republiky a je dostupné pre všetkých rovnako, bez ohľadu na zdravotnú poisťovňu.

Rozdiel medzi jednotlivými zdravotnými poisťovňami spočíva predovšetkým v zazmluvnenosti partnerských lekárov či nemocníc, prístupe ku klientom a samozrejme v nadštandardných výhodách, ktoré ponúkajú svojim poistencom nad rámec povinných poskytovaných služieb.

Je len a len na vás, akú zdravotnú poisťovňu si pre seba alebo pre vašich blízkych vyberiete.

Pridajte sa k poisťovni, ktorá vám rozumie

V Union zdravotnej poisťovni je vaše zdravie a spokojnosť na prvom mieste. Našim poistencom prinášame nadštandardné benefity a výhody.

Zmena zdravotnej poisťovne

Zmenu zdravotnej poisťovne môže vykonať každý poistenec vždy do 30. Septembra. Poistencom novej zdravotnej poisťovne sa stávate vždy od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

Príklad:

Ak si prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne podáte 25.9.2019, poistencom vami vybranej zdravotnej poisťovne sa stanete od 1.1.2020. Ak by ste však prihlášku na zmenu podali 1.10.2019, zmena zdravotnej poisťovne, v takom prípade prebehne až k 1.1.2021.

 • Za neplnoleté deti (do 18 rokov), podáva prihlášku rodič alebo zákonný zástupca.
 • Na zmenu zdravotnej poisťovne vám postačia základné osobné údaje – meno, adresa, rodné číslo.
 • Dôležitým údajom je aj informácia, kto za vás zdravotné poistenie platí aktuálne (kto je tzv. platiteľom poistného).. 

Základné rozdelenie platiteľov zdravotného poistenia:

Za zamestnanca odvádza zdravotné poistenie priamo zamestnávateľ. Odvody do zdravotnej poisťovne sa vyrátavajú automaticky a prehľad týchto odvodov si zamestnanec môže pozrieť každý mesiac priamo vo svojej výplatnej páske.

 

Táto skupina poistencov je povinná odvádzať do zdravotnej poisťovne takzvané preddavky. Tie sa vyrátavajú každý rok podľa určeného vzorca. Výšku preddavkov určuje štát, resp. je určená výsledkom ročného zúčtovania.

Samoplatitelia sú fyzické osoby, ktoré preddavky na zdravotné poistenie uhrádzajú zdravotnej poisťovni sami.

Do tejto skupiny patria všetci poistenci, za ktorých zdravotné poistenie platí štát. Štát platí zdravotné poistenie za všetkých dôchodcov, nezamestnaných, študujúce deti, osoby na materskej alebo osoby poberajúce rodičovský príspevok.

Pri podávaní prihlášky na zmenu zdravotnej poisťovne vám však stačí vedieť, či ste zamestnaní, podnikáte alebo ste napríklad na dôchodku či materskej dovolenke.

Doklady potrebné pre zmenu zdravotnej poisťovne

K prihláške poistenca do zdravotnej poisťovne je potrebné doložiť kópie dokladov ako:

 • občiansky preukaz,
 • rodný list dieťaťa,
 • občiansky preukaz zákonného zástupcu alebo splnomocnenej osoby,
 • splnomocnenie na právne úkony.
 

Zmenu zdravotnej poisťovne nezabudnite oznámiť svojmu zamestnávateľovi.

Ako požiadať o zmenu zdravotnej poisťovne

V Union zdravotnej poisťovni môžete zmenu zdravotnej poisťovne vykonať viacerými spôsobmi:

Atoms/icons/80/grey-green/info-80

Náš tip

Online prihlášku do Union zdravotnej poisťovne podpísať aj prostredníctvom elektronického podpisu. Využite tento spôsob a podpíšte online prihlášku elektronicky z pohodlia domova.

Pre zmenu zdravotnej poisťovne od 1. januára nasledujúceho roka je potrebné prihlášku do zdravotnej poisťovne doručiť najneskôr do 30. septembra. Tento termín je potrebné dodržať pri vykonaní zmeny zdravotnej poisťovne akýmkoľvek z vyššie uvedených spôsobov.

Preukaz poistenca

Preukaz poistenca vystavuje príslušná zdravotná poisťovňa a slúži poistencovi na to, aby u lekára alebo v lekárni preukázal, ktorá zdravotná poisťovňa za neho platí verejné zdravotné poistenie.

Je možné, že niektorí poistenci už nemajú vydaný bežný preukaz poistenca, ale majú Európsky preukaz poistenca („modrá kartička“).

Klasický preukaz poistenca postupne nahrádza elektronický občiansky preukaz. Občania, ktorí majú elektronický občiansky preukaz (občiansky preukaz s čipom) už nedostávajú štandardný preukaz poistenca. Na preukázanie sa pri ošetrení im postačuje práve spomínaný občiansky preukaz s čipom.

Preukaz poistenca vám vystaví poisťovňa vždy, keď sa stanete jej poistencom. V prípade, ak ste držiteľom elektronického občianskeho preukazu s čipom, bude vám vystavený len európsky preukaz zdravotného poistenia.

V Union zdravotnej poisťovni vydávame našim poistencom preukaz poistenca ihneď po vzniku poistenia, čiže po narodení alebo návrate z cudziny.

V prípade zmeny zdravotnej poisťovne posielame našim poistencom preukaz v predstihu, už v priebehu novembra alebo decembra spolu s prístupmi do Online pobočky.

V online pobočke si poistenci môžu vyhľadať zmluvného lekára, pozrieť si vykázané výkony od lekára, predpísané lieky a zároveň môžu požiadať o rôzne benefity, ktoré Union zdravotná poisťovňa ponúka.

Vznik zdravotného poistenia

 

Novorodenci

Pri takej šťastnej životnej udalosti akou je narodenie dieťatka musí mamička myslieť na mnoho vecí. Jednou z nich je aj rozhodovanie, do ktorej zdravotnej poisťovne svojho malého anjelika poistí.

Po narodení je dieťatko počas prvých 60 dní dočasne poistené v zdravotnej poisťovni mamičky. Počas tejto doby môže mamička kedykoľvek podať prihlášku na vznik zdravotného poistenia do ľubovoľnej zdravotnej poisťovne.

Pre podanie prihlášky do Union zdravotnej poisťovne mamičke alebo oteckovi postačia základné osobné údaje:

 • vlastné osobné údaje
 • dátum narodenia dieťatka
 • kópia rodného listu dieťatka

V prípade poistenia novorodenca do 60 dní sa dieťatko stáva poistencom odo dňa narodenia. Tento dátum sa uvádza aj do prihlášky.

 

Vycestovanie do zahraničia

Pri bežnom odchode do zahraničia, ako je napríklad dovolenka či návšteva známych, nie je potrebné do zdravotnej poisťovne nahlasovať nič. V tomto prípade vám však odporúčame klasické cestovné poistenie, ktoré vám ušetrí peniaze v prípade, ak sa vám v zahraničí niečo stane a nebude to kryté v rámci základnej zdravotnej starostlivosti.

V Union zdravotnej poisťovni dávame našim poistencom až 50% zľavu na krátkodobé cestovné poistenie.

Ak však odchádzate do zahraničia pracovať, je potrebné, aby ste sa zo slovenskej zdravotnej poisťovne odhlásili. K odhláseniu je potrebný doklad o tom, že zdravotné poistenie bude za vás platiť zahraničný zamestnávateľ v zahraničnej zdravotnej poisťovni.

Odhlásiť sa zo slovenskej poisťovne je potrebné aj v prípade, ak plánujete v zahraničí podnikať. V tomto prípade je k odhláseniu potrebný doklad o tom, že zdravotné poistenie uhrádzate zahraničnej zdravotnej poisťovni.

Dátum, kedy vám začne platiť zdravotné poistenie v zahraničí, je dátumom, kedy vám skončí platnosť zdravotného poistenia na Slovensku.

Odhlásenie zo zdravotnej poisťovne je v takomto prípade potrebné vykonať čo najskôr, aby ste predišli napríklad dlžobe, keďže odchodom do zahraničia prestanete platiť slovenské zdravotné poistenie a poisťovňa vám bude narátavať neuhradené preddavky za zdravotné poistenie.

 

Návrat zo zahraničia

Keď sa zo zahraničia vrátite naspäť na Slovensko, je potrebné prihlásiť sa do zdravotnej poisťovne. K prihláseniu budete potrebovať aj doklad o tom, že ste v zahraničí prestali pracovať alebo podnikať.

Dňom, kedy sa prihlásite do zdravotnej poisťovne a doložíte doklad o skončení pracovného pomeru či podnikania v zahraničí, sa znova stávate naším poistencom a znova môžete využívať všetky výhody Union zdravotnej poisťovne. 

 

Cudzinci na Slovensku

Najčastejšie osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, no majú povinné slovenské zdravotné poistenie, sú zamestnaní alebo podnikatelia na území SR a rovnako tak aj zahraniční študenti študujúci na území SR na základe medzinárodnej dohody.

Na to, aby mohli byť poistení na Slovensku, je potrebné priložiť aj kópie niektorých z nasledujúcich dokladov:

 • povolenie na pobyt – pri osobách, ktoré s trvalým pobytom mimo územia SR a krajín EÚ,
 • doklad totožnosti – pri osobách s trvalým pobytom v niektorej z krajín EÚ, mimo územia SR,
 • pracovná zmluva – pri zamestnaných osobách s trvalým pobytom mimo územia SR,
 • doklad z Ministerstva školstva o štúdiu na území SR – pri študentoch s trvalým pobytom mimo SR,
 • doklad o ukončení zdravotného poistenia v zahraničí – pri vzniku poistenia na území SR po návrate zo zahraničia. Najčastejšie ide o koniec pracovného pomeru, koniec živnosti, ukončenie štúdia alebo ukončenie dlhodobého pobytu v zahraničí.

Okrem vyššie uvedených dokladov je potrebné priložiť aj:

 • rodný list – povinný pri zmene zdravotnej poisťovne, ak priezvisko rodiča nesúhlasí s priezviskom dieťaťa, alebo pri vzniku nového poistenia pri neplnoletých osobách,
 • splnomocnenie – povinné v prípade, ak prihlášku dieťaťa podáva iná fyzická osoba, prípadne ak za dospelú osobu podáva prihlášku iná fyzická osoba.

Ukončenie zdravotného poistenia

K ukončeniu zdravotného poistenia dochádza iba v dvoch prípadoch:

 1. Smrť alebo vyhlásenie za mŕtveho
 2. Odchod do zahraničia

Viac informácií ohľadom ukončenia zdravotného poistenia nájdete v zákone o zdravotnom poistení č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V ostatných životných situáciách platí pre všetkých povinnosť byť poistencom vybranej zdravotnej poisťovne.

0
tisíc spokojných
klientov
0
tisíc doplatkov
na zuby mesačne
21

tisíc zmluvných
lekárov