Zdravotné poistenie na Slovensku pre ľudí z Ukrajiny odídených z dôvodu vojnového konfliktu

Možnosti a podmienky zdravotného poistenia pre občianky a občanov Ukrajiny, ktorí prišli na Slovensku z dôvodu vojnového konfliktu

Na akú zdravotnú starostlivosť majú nárok všetci ukrajinskí odídenci?

Všetci ukrajinskí občania a občianky, ktoré prichádzajú na Slovensko z dôvodu vojnového konfliktu na Ukrajine (dospelí aj deti) – majú momentálne na území celej Slovenskej republiky garantovanú neodkladnú zdravotnú starostlivosť po dobu minimálne 30 dní.

Neodkladná zdravotná starostlivosť je zdravotná starostlivosť poskytovaná osobe pri náhlej zmene jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život alebo niektorú zo základných životných funkcií, bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže vážne ohroziť jej zdravie, spôsobuje jej náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo spôsobuje náhle zmeny jej správania a konania, pod ktorých vplyvom bezprostredne ohrozuje seba alebo svoje okolie. 

Neodkladná starostlivosť je aj zdravotná starostlivosť poskytovaná pri pôrode. Neodkladná starostlivosť je aj vyšetrenie osoby označenej za možný zdroj rýchlo sa šíriacej a život ohrozujúcej nákazy, diagnostika a liečba osoby s rýchlo sa šíriacou a život ohrozujúcou nákazou.

Súčasťou neodkladnej starostlivosti je neodkladná preprava osoby do zdravotníckeho zariadenia, neodkladná preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami, neodkladná preprava darcu ľudského orgánu a príjemcu ľudského orgánu určeného na transplantáciu, neodkladná preprava zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú činnosti súvisiace s odberom ľudského orgánu a neodkladná preprava ľudského orgánu určeného na transplantáciu.
Neodkladnú prepravu vykonávajú poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby. Neodkladná preprava je aj preprava osoby, ktorej zdravotný stav vyžaduje poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas takejto prepravy.

Nižšie si prečítate:

Kedy máte ako občianky a občania Ukrajiny nárok na plnú zdravotnú starostlivosť na Slovensku?

Na plnú zdravotnú starostlivosť na Slovensku máte ako občianka alebo občan Ukrajiny nárok:

Ak nastane niektorá z vyššie uvedených skutočností, stávate sa automaticky poistencom alebo poistenkou verejného zdravotného poistenia na Slovensku. 

Dôležité však je v tomto prípade podať do 8 dní odo dňa kedy nastali vyššie uvedené skutočnosti prihlášku do zdravotnej poisťovne.

Atoms/icons/40/black/chcem_nahlasit_skodovu_udalost-40

Podať prihlášku do zdravotnej poisťovne musíte do 8 dní odkedy vám bol udelený azyl, stali ste sa zárobkovo činnou osobou a vaše dieťa je vo veku 0 až 18 rokov. 

Vecné dávky v plnom rozsahu znamenajú takú zdravotnú starostlivosť, na akú má nárok „domáci“ poistenec a musí byť poskytnutá za rovnakých podmienok ako domácemu poistencovi či poistenke. 

Ak ako občan alebo občianka Ukrajiny nespĺňate ani jednu z podmienok vzniku verejného zdravotného poistenia, nie ste verejne zdravotne poistený/-á.

V takomto prípade máte nárok na úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti podľa vášho aktuálneho statusu. Nižšie si prečítate, na akú zdravotnú starostlivosť máte nárok podľa vášho aktuálneho statusu.

Poistite sa za 3 minúty
priamo v mobile

Vďaka digitálnemu podpisu nemusíte už nikam chodiť, ani na nikoho čakať.
Našu online prihlášku podpíšete priamo v mobile.

Ak požiadate o dočasné útočisko, na akú zdravotnú starostlivosť máte nárok?

Ako občan alebo občianka Ukrajiny môžete požiadať o dočasné útočisko. Ide o administratívne jednoduchý a okamžite účinný proces. Občanom Ukrajiny, ktorým bolo v Slovenskej republike poskytnuté dočasné útočisko, bude vydaný doklad o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením Dočasné útočisko.

Tento doklad vás oprávňuje čerpať neodkladnú zdravotnú starostlivosť na Slovensku. Ministerstvo zdravotníctva môže určiť aj iný rozsah poskytovania zdravotnej starostlivosti nad rámec neodkladnej zdravotnej starostlivosti, pričom toto svoje rozhodnutie uverejňuje na webovej stránke ministertva zdravotníctva. Takáto zdravotná starostlivosť je definovaná ako potrebná zdravotná starostlivosť.

Potrebná zdravotná starostlivosť je zdravotná starostlivosť, ktorú vyžaduje zdravotný stav osoby a musí sa jej poskytnúť s ohľadom na povahu zdravotnej starostlivosti a očakávanú dĺžku pobytu osoby tak, aby sa nemusela kvôli potrebnému ošetreniu vracať do svojej krajiny skôr, ako pôvodne zamýšľala.

Zahŕňa akékoľvek ošetrenie ambulanciou pohotovostnej služby a záchrannej zdravotnej služby. Za potrebnú zdravotnú starostlivosť sa považuje aj konzultácia u praktického lekára vrátane preventívnej zdravotnej starostlivosti a očkovania.

Potrebná zdravotná starostlivosť zahŕňa aj liečbu a ošetrenia pri chronických ochoreniach: napríklad dialýzu, oxygenoterapiu, chemoterapiu, liečbu astmy, či echokardiografia v prípade chronických autoimunitných ochorení.
Plánovaná (odkladná) zdravotná starostlivosť a kúpeľná starostlivosť nie sú považované za potrebnú zdravotnú starostlivosť.

Ak požiadate o azyl, na akú zdravotnú starostlivosť máte nárok?

Ako občan alebo občianka Ukrajiny môžete požiadať aj o azyl. Ide však už o administratívnejšie náročnejší a zdĺhavejší proces. Občania Ukrajiny, ktorí sú žiadateľmi o azyl, majú podobne ako pri dočasnom útočisku nárok na neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

V špeciálnych prípadoch, ak sa na základe individuálneho posúdenia zdravotného stavu žiadateľa zistia osobitné potreby na poskytnutie zdravotnej starostlivosti, bude uhradené aj poskytnutie tejto zdravotnej starostlivosti.

Ak požiadate o doplnkovú ochranu, na akú zdravotnú starostlivosť máte nárok?

Okrem vyššie uvedených možností môžete, ako občan alebo občianka Ukrajiny, požiadať o doplnkovú ochranu. Doplnková ochrana je poskytovaná žiadateľovi či žiadateľke, ak existujú vážne dôvody domnievať sa, že by bol/-a v prípade návratu do krajiny pôvodu vystavený/-á reálnej hrozbe vážneho bezprávia.

Opäť ale ide o administratívnejšie náročnejší a zdĺhavejší proces. Ak vám bude ako cudzincovi či cudzinke poskytnutá doplnková ochrana, vzniká vám nárok na plne hradenú zdravotnú starostlivosť (nielen primárne neodkladnú, ako je to v prípadoch vyššie).

Ak nepožiadate o azyl, dočasné útočisko či doplnkovú ochranu, na akú zdravotnú starostlivosť máte nárok?

V prípade, ak ste ako občan či občianka Ukrajiny s bydliskom na Ukrajine vstúpili na územie Slovenska a nepožiadali ste o dočasné útočisko, azyl alebo doplnkovú ochranu, máte nárok na úhradu nákladov neodkladnej zdravotnej starostlivosti, najdlhšie však do 30 dní odo dňa vstupu na územie Slovenskej republiky.

V tomto prípade však môže Ministerstvo zdravotníctva určiť iný rozsah poskytovania zdravotnej starostlivosti nad rámec neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

Máme pre vás aj možnosti komerčného zdravotného poistenia

Ako jediná poisťovňa na Slovensku vám poskytujeme verejné aj komerčné zdravotné poistenie. V prípade, že vám nevznikne nárok na verejné zdravotné poistenie, alebo máte nárok iba na neodkladnú zdravotnú starostlivosť a chceli by ste získať komplexné zdravotné poistenie, môžete si zakúpiť komerčné zdravotné poistenie. Okrem neodkladnej zdravotnej starostlivosti budete mať nárok tiež na prevenciu, plánovanú liečbu či pravidelné kontroly u odborného lekára. Uhradíme za vás ošetrenie v ambulancii odborných alebo všeobecných lekárov, hospitalizáciu, laboratórne vyšetrenia, prevenciu podľa slovenských predpisov, prvú pomoc, rýchlu zdravotnícku pomoc, lieky predpísané lekárom atď.

Pri návšteve lekára môžete využívať sieť našich zmluvných lekárov (viac ako 400 v celej SR) a za ošetrenie nemusíte platiť. V prípade priamej platby vám náklady za zdravotnú starostlivosť preplatíme. 

Poistenie platí aj v štátoch Schengenského priestoru – v akútnych prípadoch máte krytú nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť.

Zdravotné poistenie od Union poisťovne, a. s., akceptuje Cudzinecká polícia SR pri vydávaní povolení na pobyt pre cudzincov.

Výška poistného, ktoré budete musieť zaplatiť, sa pohybuje podľa veku a zdravotného stavu od 0,8 do 4 eurá za jeden deň. Pred uzavretím poistenia je potrebné vyplniť zdravotný dotazník. Viac informácií o poistení, zdravotný dotazník aj možnosť online uzatvorenia komerčného zdravotného poistenia nájdete na stránke Zdravotného poistenia pre cudzincov. V ukrajinskom jazyku na stránke Страхування здоров’я для іноземців.

Dôležité odkazy