Poistenie zodpovednosti

Poistenie zodpovednosti a poistenie prepravy zásielok

Tvrdá práca prináša aj vyššie riziko škody. Nebojte sa pracovať naplno.

Akákoľvek spoločnosť sa z času na čas nevyhne škodovej udalosti

Práve preto má Union poisťovňa v ponuke širokú paletu poistných produktov v poistení zodpovednosti pre firmy a podnikateľov. Vďaka nášmu rozsiahlemu a flexibilnému portfóliu u nás nájdete to, čo potrebujete.

K všeobecnej zodpovednosti si môžete vybrať zo širokej palety pripoistení ako je poistenie prevzatých vecí (aj motorových vozidiel), čistých finančných škôd, spolupracujúcich živnostníkov alebo prevádzkovaním vysokozdvižného vozíka (VZV).

Ak vyrábate výrobky, viete, že aj pri najlepšej starostlivosti sa pri výrobe a balení môže výrobok pokaziť  a následne tak spôsobiť škodu na majetku alebo zdraví jeho užívateľovi. Tieto škody uhradíme za vás.

Posledným produktom je poistenie environmentálnej škody, ktorá vznikla alebo hrozí v súvisí s Vašou pracovnou činnosťou alebo únikom znečisťujúcich látok, pokiaľ za túto škodu zodpovedáte.

Atoms/icons/80/grey-red/nonstop_linka-80
Zaujala vás naša ponuka?

Opýtajte sa našich poradcov, ktoré poistenie je vhodné pre vaše podnikanie.  

Poistenia v rámci jednej zmluvy​

V podnikaní sa môžu vyskytnúť prípady, kedy vy alebo vaši zamestnanci neúmyselne spôsobíte škodu na majetku alebo zdraví tretím osobám. Ani pri najväčšej opatrnosti sa takéto udalosti nedajú vylúčiť a práve preto vám odporúčame uzatvoriť si poistenie, ktoré vám bude šité priamo na mieru podľa oblasti, v ktorej podnikáte.

Ak zodpovedáte za škodu:

 • ktorá vznikla inému pri vykonávaní činnosti alebo v súvislosti s činnosťami, ktoré máte zapísané v obchodnom alebo v inom registri, prípadne ich vykonávate na základe oprávnenia, alebo ktorá vznikla zo súvisiacich činností a z činností vykonávaných na zabezpečenie riadneho fungovania vašej prevádzky,
 • vyplývajúcu zo vzťahu k nehnuteľnosti, ktorú vlastníte, máte v držbe alebo inom oprávnenom užívaní,
 • vyplývajúcu z bežného občianskeho života,
 • ktorá vznikla poškodenému následkom vadne vykonanej práce, ktorá sa prejaví po jej odovzdaní.

 

Vysporiadame nároky poškodeného za vás

Uhradíme za vás nároky poškodeného za škodu na zdraví, na veci, alebo na zvierati, ale tiež následne majetkové škody alebo prípadné regresy Sociálnej poisťovne alebo zdravotných poisťovní, ako i škodu na veciach odložených a vnesených návštevníkmi a na odložených veciach zamestnancov, ďalej zachraňovacie náklady, náklady na zistenie rozsahu a príčiny škody a náklady právneho zastúpenia.

 • Aj spoločnosti s najlepšou reputáciou a certifikátmi kvality môžu doplatiť na svoju nedôslednosť. Ak výrobok, ktorý vyrábate, vyvážate alebo dovážate, alebo distribuujete, spôsobí spotrebiteľovi svojou vadou škodu na zdraví alebo na majetku, automaticky sa stávate za škodu zodpovedným.
 • Toto poistenie je ideálnou možnosťou pre firmy, ktoré sa chcú pred podobnými škodami chrániť a chcú si udržať finančnú stabilitu aj v prípade, ak budú od nich vymáhané rozsiahle náhrady škôd.
 • Uhradíme za vás nároky poškodeného za škodu na zdraví, na veci, alebo na zvierati, ale tiež následne majetkové škody, alebo prípadné regresy Sociálnej poisťovne alebo zdravotných poisťovní, ďalej zachraňovacie náklady, náklady na zistenie rozsahu a príčiny škody a náklady právneho zastúpenia.

Poistenia, ktoré je možné uzatvoriť samostatne​

Produkt je určený fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré vykonávajú vybrané činnosti (profesie) na základe zápisu v príslušnom registri a/alebo na základe príslušného právoplatného oprávnenia a sú vystavení riziku spôsobenia škody tretej osobe.

Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu vás ochráni pred následkami mnohých rizík, ktoré môžete neúmyselne spôsobiť  vy, alebo vaši zamestnanci pri vašom podnikaní.

Na jednej poistnej zmluve si môžete dojednať poistenie profesijnej zodpovednosti, poistenie všeobecnej (prevádzkovej) zodpovednosti a poistenie majetku s výraznou zľavou za kombináciu produktov.

Ako funguje poistenie profesijnej zodpovednosti?

Poistenie profesijnej zodpovednosti sa riadi princípom claims made. Uvedené znamená, že podmienkou vzniku práva na poistné plnenie je súčasné splnenie nasledujúcich podmienok:

 • príčinná súvislosť so vzniknutou škodou nastala v dobe trvania poistenia,
 • škoda vznikla v dobe trvania poistenia,
 • nárok na náhradu škody voči poistenému bol poškodeným prvýkrát uplatnený v čase trvania poistnej doby (alebo v čase rozšírenej doby možnosti oznámenia nároku),
 • uplatnenie nároku na náhradu škody voči poistenému bolo poisťovateľovi písomne oznámené v čase trvania poistnej doby (alebo rozšírenej doby možnosti oznámenia nároku)., to znamená, že poistná udalosť je uznaná za likvidnú len s podmienkou, že príčina škody vznikla a zároveň bola škoda nahlásená v čase trvania poistnej zmluvy, niekedy dokonca počas poistného obdobia.


Poistenie profesijnej zodpovednosti ponúkame pre nasledujúce činnosti:

 • Odborné činnosti vo výstavbe:
  a) povinne poistené profesie:
  • autorizovaný architekt;
  • autorizovaný krajinný architekt;
  • autorizovaný stavebný inžinier;
  • stavebný dozor;
  • stavbyvedúci;
  • osoba vydávajúca certifikáty o energetickej hospodárnosti budov;
  • audítor bezpečnosti pozemnej komunikácie,
 • Odborné činnosti vo výstavbe:
  b) nepovinne poistené profesie:
  • právnická osoba vykonávajúca činnosti vo výstavbe;
  • špecialista požiarnej ochrany;
  • autorizovaný geodet a kartograf;
  • právnická osoba vykonávajúca inžiniersku činnosť;
  • právnická osoba vykonávajúca projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení;
  • právnická osoba vykonávajúca projektovanie jednoduchých stavieb,
 • Správca konkurznej podstaty;
 • Správca bytových domov;
 • Autorizovaná osoba;
 • Mediátor;
 • Realitná kancelária.


Už v základnom rozsahu získate aj krytie:

 • škody na zdraví (vybrané profesie);
 • škody na veci (vybrané profesie),
 • následnej majetkovej škody vrátane ušlého zisku (vybrané profesie),
 • regresov Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní (vybrané profesie),
 • čistých finančných škôd,
 • škody na prevzatých dokumentov do výšky 10 000 eur;
 • neúmyselného porušenia práv duševného vlastníctva do 10 000 eur (vybrané profesie);
 • porušenia mlčanlivosti do výšky 10 000 eur (vybrané profesie);
 • rozšírenej  doby možnosti oznámenia nároku v dĺžke trvania 60 dní po ukončení činnosti poisteného bez navýšenia poistného,
 • náklady právneho zastúpenia.


Pripoistenia:

 1. Retroaktivita:
  • možnosť dojednať na 1, 2, 3 alebo až 5 rokov, ako pripoistenie,
  • uplatňované podľa podmienok dojednaných u nás – rozsah poistenia, poistná suma, spoluúčasť.
 2. Rozšírená doba možnosti oznámenia nároku:
  • rozšírená doba možnosti oznámenia nároku až 60 dní v základe, pričom je možnosť dojednať aj na 1, 2, 3 alebo až 5 rokov, ako pripoistenie.

Ak vykonávate prepravu cudzieho tovaru, aj na Vás sa vzťahujú rastúce nároky na dodržiavanie vnútroštátnych, ale aj medzinárodných právnych predpisov. Napriek všetkej opatrnosti môže dôjsť k vzniku škody, za ktorú budete zodpovedať podľa zákona a/alebo podľa dohovoru CMR a budete povinní ju nahradiť. Pre tieto prípady si u nás môžete dojednať poistenie, ktoré splní aj tie najnáročnejšie požiadavky, a to:

 • Poistenie zodpovednosti za škodu medzinárodného cestného dopravcu
 • Poistenie zodpovednosti za škodu vnútroštátneho cestného dopravcu
 • Poistenie zodpovednosti za škodu pri vykonávaní kabotáže

 

Už v základom krytí pri poistení vnútroštátneho cestného dopravcu získate krytie škôd:

 • spôsobených spolupracujúcimi subdopravcami;
 • počas nakládky a vykládky;
 • na širokom rozsahu druhov zásielok, vrátane motorových vozidiel (nové, jazdené, havarované) a nebezpečných vecí v zmysle Dohody ADR;
 • pri preprave cisternovými aj chladiarenskými a mraziarenskými vozidlami;
 • spôsobených krádežou pri parkovaní takmer kdekoľvek (na miestach vyhradených pre parkovanie nákladných motorových vozidiel)

A pri medzinárodnom cestnom dopravcovi ešte navyše krytie škôd v zmysle:

 • CMR čl. 23 (vrátane dovozného, cla a nárokov z dôvodu prekročenia dodacej lehoty)
 • CMR čl. 24 (zvýšený rozsah zodpovednosti za škodu až do výšky skutočnej hodnoty zásielky)
 • CMR čl. 26 (suma osobitného záujmu na dodaní)

Základné krytie si môžete rozšíriť o škody spôsobené:

 • vedomou nedbanlivosťou vodiča (napr. alkoholom, nedodržaním povinných prestávok a pod.);
 • odmietnutím prevzatia zásielky príjemcom z dôvodu prítomnosti nepovolenej osoby, hlodavca, alebo voľne žijúceho vtáctva v návese/prívese;
 • následnou majetkovou škodou pri nakládke a vykládke;
 • na cudzom návese/prívese (aj počas parkovania, ak došlo aj ku škode na zásielke;
 • na sťahovaných zvrškoch;
 • lúpežou;
 • prepravou živých zvierat pri dopravnej nehode.

Ak vykonávate činnosť zasielateľa iste viete koľko nepríjemností a škodových udalostí môže vzniknúť pri obstarávaní prepravy zásielok. Od škôd pri skladovaní a balení tovaru cez zadanie nesprávnych údajov dopravcovi a chybné vyplnenie prepravných dokladov až po nesprávne zaistenie zásielky vo vozidle.

Ako jedna z mála poisťovní na trhu ponúkame poistenie zasielateľa, ktoré kryje zodpovednosť zasielateľa ako skladovateľa aj zodpovednosť zasielateľa ako zmluvného prepravcu.

Poistenie vás chráni pred možnými nečakanými finančnými nákladmi krytím:

 • škôd vzniknutých na zásielke, vrátane nakládky a vykládky zásielky, ak tak bolo dohodnuté v zasielateľskej, alebo prepravnej zmluve;
 • následnej majetkovej škody;
 • čistej finančnej škody;
 • nevyhnutne preukázaných nákladov na zistenie rozsahu a príčiny škody na zásielke havarijným komisárom, zachraňovacích nákladov a nákladov na odpratanie, spolu do výšky hodnoty zásielky;
 • nákladov právneho zastúpenia.

V rámci pripoistenia si môže dojednať krytie škôd vzniknutých v súvislosti s tzv. fantómovou dopravou.

Výhody poistenia

 • poistenie zasielateľa ako zmluvného dopravcu a ako skladovateľa v základnom krytí;
 • zahŕňa aj ďalšie druhy prepráv ako železničnú, leteckú, riečnu a námornú;
 • v rámci poistenia skladovateľa sú kryté aj priestory, ktoré prevádzkuje na území ČR;
 • krytie následnej majetkovej škody a čistej finančnej škody (vrátane nákladov z dôvodu omylu pri udaní smeru) do limitu 25 % z poistnej sumy, max. 50 tisíc eur;
 • škoda spôsobená v súvislosti s nedodržaním zvláštneho režimu prepravy je zahrnutá v základnom krytí, do výšky poistnej sumy;
 • rozšírené krytie o vybrané druhy zásielok ako sú rastliny, vojenská technika a zbrane;
 • krytie krádeže zásielky počas prepravy do výšky poistnej sumy;
 • limit poistnej sumy: 1-násobok/2-násobok/na každú PU;
 • bez doúčtovania poistného po skončení poistného obdobia;
 • územná platnosť: celý svet svet (okrem Ukrajiny, Ruskej federácie a Bieloruska) + Slovensko s výnimkou poistenia skladovateľa.
 • Zvyčajne si toto poistenie musia zamestnanci dojednávať a platiť individuálne. V Union poisťovni môžete poistiť hromadne všetkých svojich zamestnancov alebo len určitý výber zamestnancov.
 • Tento produkt je správnou voľbou ak chcete poistiť zodpovednosť svojich zamestnancov za škody, ktoré Vám môžu spôsobiť. Zároveň Vám dáva toto poistenie možnosť poskytnúť zamestnancom užitočný benefit, ktorý Vám dodá povesť starostlivého zamestnávateľa.


V prípade poistnej udalosti za Vás uhradíme:

 • nároky poškodeného za škodu na zdraví,
 • nároky poškodeného za škodu  na veci, vrátane zverených vecí,
 • následnú majetkovú škodu, ktorá vznikla v priamej súvislosti so škodu na veci,
 • zachraňovacie náklady,
 • regresy Sociálnej  poisťovne a zdravotných poisťovní,
 • nevyhnutné, preukázateľné náklady poškodeného na zistenie rozsahu a príčiny škody.


Atraktívne pripoistenia:

 • motorové vozidlá zamestnávateľa (škody spôsobené na motorovom vozidle zamestnávateľa a škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla zamestnávateľa),
 • samohybné stroje (škody spôsobené na samohybnom pracovnom stroji a škody spôsobené samohybným pracovným strojom),
 • prepravované veci počas prepravy, nakládky, prekládky, alebo vykládky,
 • vadný výrobok a chybne vykonaná práca (vrátane následných škôd),
 • čisté finančné škody,
 • pokuty, penále, sankcie správnych orgánov uložené zamestnávateľovi.

Práca lekárov a iných zdravotníkov v rôznych zdravotníckych odvetviach je veľmi citlivá, náročná a zároveň riziková. Nezáleží na tom, či ste samostatná ambulancia, poskytujete jednodňovú ambulantnú starostlivosť alebo prevádzkujete lekáreň.

Aj Vám vieme ušiť na mieru poistenie zodpovednosti prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia podľa Vášho zamerania a požiadaviek.

Poistením je krytá zodpovednosť, ktorá vznikla poškodenému predovšetkým:

 • nesprávne poskytnutou zdravotnou starostlivosťou vrátane nesprávne poskytnutej informácie, rady alebo návodu v rozsahu poistenej činnosti (špecializácie), a to aj u iného poskytovateľa ambulantnej zdravotnej starostlivosti
 • nesprávnym použitím lekárskych prístrojov a nástrojov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 • zavlečením alebo rozšírením infekčného ochorenia,
 • prenosom vírusu HIV,
 • akýmkoľvek materiálom pochádzajúcim z ľudského tela a akýmkoľvek derivátom alebo biosyntetickým produktom z ľudského tela,
 • nesprávne poskytnutou prvou pomocou, a to aj nad rámec poistenej činnosti (špecializácie)
 • zásahom do práva na ochranu osobnosti.

 

V prípade poistnej udalosti uhradíme za Vás:

 • nároky poškodeného za škodu na zdraví
 • nároky poškodeného za škodu na veci
 • následnú majetkovú škodu vrátane ušlého zisku, ktorá vznikla poškodenému v priamej súvislosti so škodou na zdraví a/alebo na veci
 • čistú finančnú škodu poškodeného
 • regresné nároky aj iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti voči Vám
 • vzájomné nároky Vás a spolupoistených osôb
 • retroaktivitu (3 roky)
 • rozšírenú dobu možnosti uplatnenia nároku voči Vám (30 dní, s možnosťou predĺženia)

Najčastejšie otázky

0 %
ľudí odporúča
nákup online
0 %
ľudí odporúča
našu likvidáciu
220
tisíc spokojných
klientov
30
rokov
na trhu