Poistenie zodpovednosti a poistenie prepravy zásielok

Poistenie zodpovednosti a poistenie prepravy zásielok

Tvrdá práca prináša aj vyššie riziko škody. Nebojte sa pracovať naplno.

Akákoľvek spoločnosť sa z času na čas nevyhne škodovej udalosti

Práve preto má Union poisťovňa v ponuke širokú paletu poistných produktov v poistení zodpovednosti pre firmy a podnikateľov. Vďaka nášmu rozsiahlemu a flexibilnému portfóliu u nás nájdete to, čo potrebujete.

K všeobecnej zodpovednosti si môžete vybrať zo širokej palety pripoistení ako je poistenie prevzatých vecí (aj motorových vozidiel),  čistých finančných škôd, škôd pri manipulácií a skladovaní nebezpečných látok alebo prevádzkovaní VZV.

Ak vyrábate výrobky, viete, že aj pri najlepšej starostlivosti pri výrobe, balení, alebo preprave sa môže výrobok pokaziť a následne spôsobiť škodu na majetku alebo zdraví jeho majiteľa. Tieto škody uhradíme za vás.

Posledným produktom je poistenie environmentálnej škody, ktorá vznikla alebo hrozí v súvisí s Vašou pracovnou činnosťou alebo únikom znečisťujúcich látok, pokiaľ za túto škodu zodpovedáte.

Atoms/icons/80/grey-red/nonstop_linka-80
Zaujala vás naša ponuka?

Opýtajte sa našich poradcov, ktoré poistenie je vhodné pre vaše podnikanie.  

Poistenia v rámci jednej zmluvy​

V podnikaní sa môžu vyskytnúť prípady, kedy Vy alebo Vaši zamestnanci neúmyselne spôsobia škodu na majetku alebo zdraví tretím osobám. Ani pri najväčšej opatrnosti sa takéto udalosti nedajú vylúčiť a práve preto Vám odporúčame uzatvoriť si poistenie, ktoré Vám bude šité priamo na mieru podľa oblasti, v ktorej podnikáte.

Ak zodpovedáte za škodu:

 • ktorá vznikla inému pri vykonávaní činnosti alebo v súvislosti s činnosťami, ktoré máte zapísané v obchodnom, inom registri alebo vykonávate na základe oprávnenia,
 • vyplývajúcu zo vzťahu k nehnuteľnosti, ktorú vlastníte, máte v držbe alebo inom oprávnenom užívaní,
 • na veciach odložených alebo vnesených návštevníkmi,
 • na odložených veciach vašich zamestnancov,
 • ktorá vznikla poškodenému následkom vadne vykonanej práce, ktorá sa prejaví po jej odovzdaní.
 • vzniknutú pri vystavovaní výrobkov a vašou účasťou na výstavách a veľtrhoch,
 • spôsobenú držbou zvierat využívaných na zabezpečenie stráženia prevádzkovaných objektov

 vysporiadame nároky poškodeného za vás.

Uhradíme za vás nároky poškodeného za škodu na zdraví alebo na veci, ale tiež následne majetkové škody alebo prípadné regresy Sociálnej poisťovne alebo zdravotných poisťovní.

 • Aj spoločnosti s najlepšou reputáciou a certifikátmi kvality môžu doplatiť na svoju nedôslednosť. Ak výrobok, ktorý vyrábate, vyvážate alebo dovážate, alebo distribuujete, spôsobí spotrebiteľovi svojou vadou škodu na zdraví alebo na majetku, automaticky sa stávate za škodu zodpovedným.
 • Toto poistenie je ideálnou možnosťou pre firmy, ktoré sa chcú pred podobnými škodami chrániť a chcú si udržať finančnú stabilitu aj v prípade, ak budú od nich vymáhané rozsiahle náhrady škôd.
 • Uhradíme za vás nároky poškodeného za škodu na zdraví alebo na veci, ale tiež následne majetkové škody.

Poistenia, ktoré je možné uzatvoriť samostatne​

Pri výkone špecifických činností sa môžu vyskytnúť prípady, kedy Vy alebo Vaši zamestnanci spôsobia škodu tretím osobám v dôsledku chyby pri vykonávaní Vašej profesie. Takáto chyba môže mať vážne následky a preto je potrebné sa voči takýmto situáciám chrániť. Nikto predsa nie je neomylný. Navyše uzatvorenie poistenia zodpovednosti pri výkone týchto profesií vyžaduje zákon.

Poistenie profesijnej zodpovednosti ponúkame pre nasledujúce činnosti:

 • Architekti, Stavební inžinieri = škody spôsobené vadou projektu
 • Stavebný dozor, stavbyvedúci
 • Správca konkurznej podstaty
 • Správca bytových domov
 • Patentový zástupca

 

Už v základnom poistení získate aj krytie:

 • čistých finančných škôd,
 • škody na prevzatých dokumentov do výšky 5.000€,
 • neúmyselného porušenia práv duševného vlastníctva do 5.000€ *,
 • „rozšírenej  doby možnosti oznámenia nároku“ v dĺžke trvania 30 dní po ukončení poistenia bez navýšenia poistného, *
 • možnosť uhradiť náklady na obhajobu poisteného alebo jeho zamestnanca v trestnom alebo priestupkovom konaní, náklady konania o náhradu škody (súdne aj mimosúdne) a obdobné náklady pre odvolacím súdom.

 * Platí pre architektov, stavebných inžinierov, stavebný dozor a stavbyvedúcich

Ak vykonávate prepravu cudzieho tovaru, aj na Vás sa vzťahujú rastúce nároky na dodržiavanie vnútroštátnych, ale aj medzinárodných právnych predpisov. Napriek všetkej opatrnosti môže dôjsť k vzniku škody, za ktorú budete zodpovedať podľa zákona a/alebo podľa dohovoru CMR a budete povinní ju nahradiť. Pre tieto prípady si u nás môžete dojednať poistenie, ktoré splní aj tie najnáročnejšie požiadavky, a to:

 • Poistenie zodpovednosti za škodu medzinárodného cestného dopravcu
 • Poistenie zodpovednosti za škodu vnútroštátneho cestného dopravcu
 • Poistenie zodpovednosti za škodu pri vykonávaní kabotáže

 

Už v základom krytí pri poistení vnútroštátneho cestného dopravcu získate krytie škôd:

 • Spôsobených spolupracujúcimi vodičmi živnostníkmi a zmluvnými dopravcami (subdopravcovia)
 • počas nakládky a vykládky
 • na širokom rozsahu druhov zásielok, vrátane motorových vozidiel (nové, jazdené, havarované) a nebezpečných vecí v zmysle Dohody ADR
 • pri preprave cisternovými aj chladiarenskými vozidlami
 • spôsobených krádežou pri parkovaní takmer kdekoľvek (na miestach vyhradených pre parkovanie nákladných motorových vozidiel)

 

A pri medzinárodnom cestnom dopravcovi ešte navyše krytie škôd v zmysle:

 • CMR čl. 23 (vrátane dovozného, cla a nárokov z dôvodu prekročenia dodacej lehoty)
 • CMR čl. 24 (zvýšený rozsah zodpovednosti za škodu až do výšky skutočnej hodnoty zásielky)
 • CMR čl. 26 (suma osobitného záujmu na dodaní)

 

Základné krytie si môžete rozšíriť o škody spôsobené:

 • Vedomou nedbanlivosťou vodiča
 • Odmietnutím prevzatia zásielky príjemcom z dôvodu prítomnosti nepovolenej osoby v návese/prívese,
 • Následnej majetkovej škody pri vykládke
 • Na cudzom návese/prívese
 • Ak vykonávate činnosť zasielateľstvo iste viete koľko nepríjemností a škodových udalostí môže vzniknúť pri obstarávaní prepravy vecí. Od škôd pri skladovaní a balení tovaru cez sprostredkovanie poistenia prepravy zásielok až po účasť na colnom konaní a ručení za colný dlh.
 • Ako jedna z mála poisťovní na trhu preto ponúkame poistenie zasielateľa, ktoré Vám pomôže chrániť sa pred možnými nákladmi na náhrady škôd.

 

Výhody poistenia

 • poistenie zasielateľa ako zmluvného cestného dopravcu a ako skladovateľa už v základnom krytí,
 • krytie krádeže zásielky počas preprave (strážené/nestrážené parkovisko),
 • krytie nákladov z dôvodu omylu pri udaní smeru,
 • krytie nákladov z dôvodu oneskoreného dodania zásielky,
 • krytie škody spôsobenej v súvislosti s nedodržaním zvláštneho režimu prepravy,
 • krytie škody na zásielke vzniknutej neodbornou manipuláciou so zásielkou počas jej skladovania,
 • možnosť dojednania limitovanej alebo nelimitovanej zodpovednosti,
 • krytie čistej finančnej škody
 • územná platnosť: celý svet + Slovensko
 • Zvyčajne si toto poistenie musia zamestnanci dojednávať a platiť individuálne. V Union poisťovni môžete poistiť hromadne všetkých svojich zamestnancov alebo len určitý výber zamestnancov.
 • Tento produkt je správnou voľbou ak chcete poistiť zodpovednosť svojich zamestnancov za škody, ktoré Vám môžu spôsobiť. Zároveň Vám dáva toto poistenie možnosť poskytnúť zamestnancom užitočný benefit, ktorý Vám dodá povesť starostlivého zamestnávateľa.


V prípade poistnej udalosti za Vás uhradíme:

 • nároky poškodeného za škodu na zdraví,
 • nároky poškodeného za škodu  na veci, vrátane zverených vecí,
 • následnú majetkovú škodu, ktorá vznikla v priamej súvislosti so škodu na veci,
 • zachraňovacie náklady,
 • regresy Sociálnej  poisťovne a zdravotných poisťovní,
 • nevyhnutné, preukázateľné náklady poškodeného na zistenie rozsahu a príčiny škody.


Atraktívne pripoistenia:

 • motorové vozidlá zamestnávateľa (škody spôsobené na motorovom vozidle zamestnávateľa a škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla zamestnávateľa),
 • samohybné stroje (škody spôsobené na samohybnom pracovnom stroji a škody spôsobené samohybným pracovným strojom),
 • prepravované veci počas prepravy, nakládky, prekládky, alebo vykládky,
 • vadný výrobok a chybne vykonaná práca (vrátane následných škôd),
 • čisté finančné škody,
 • pokuty, penále, sankcie správnych orgánov uložené zamestnávateľovi.

Práca lekárov a iných zdravotníkov v rôznych zdravotníckych odvetviach je veľmi citlivá, náročná a zároveň riziková. Nezáleží na tom, či ste samostatná ambulancia, poskytujete jednodňovú ambulantnú starostlivosť alebo prevádzkujete lekáreň.

Aj Vám vieme ušiť na mieru poistenie zodpovednosti prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia podľa Vášho zamerania a požiadaviek.

Poistením je krytá zodpovednosť, ktorá vznikla poškodenému predovšetkým:

 • nesprávne poskytnutou zdravotnou starostlivosťou vrátane nesprávne poskytnutej informácie, rady alebo návodu v rozsahu poistenej činnosti (špecializácie), a to aj u iného poskytovateľa ambulantnej zdravotnej starostlivosti
 • nesprávnym použitím lekárskych prístrojov a nástrojov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 • zavlečením alebo rozšírením infekčného ochorenia,
 • prenosom vírusu HIV,
 • akýmkoľvek materiálom pochádzajúcim z ľudského tela a akýmkoľvek derivátom alebo biosyntetickým produktom z ľudského tela,
 • nesprávne poskytnutou prvou pomocou, a to aj nad rámec poistenej činnosti (špecializácie)
 • zásahom do práva na ochranu osobnosti.

 

V prípade poistnej udalosti uhradíme za Vás:

 • nároky poškodeného za škodu na zdraví
 • nároky poškodeného za škodu na veci
 • následnú majetkovú škodu vrátane ušlého zisku, ktorá vznikla poškodenému v priamej súvislosti so škodou na zdraví a/alebo na veci
 • čistú finančnú škodu poškodeného
 • regresné nároky aj iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti voči Vám
 • vzájomné nároky Vás a spolupoistených osôb
 • retroaktivitu (3 roky)
 • rozšírenú dobu možnosti uplatnenia nároku voči Vám (30 dní, s možnosťou predĺženia)

Najčastejšie otázky

0 %
ľudí odporúča
nákup online
0 %
ľudí odporúča
našu likvidáciu
220
tisíc spokojných
klientov
30
 
rokov
na trhu