Covid aktualizácie

Novinky a zmeny v našich postupoch či podmienkach robíme s cieľom pomôcť a uľahčiť prácu vám, poskytovateľom zdravotnej strarostlivosti. 

Ďakujeme za
vašu starostlivosť

V súvislosti s pretrvávajúcou pandemickou situáciou spojenou so šírením koronavírusu predlžujeme platnosť niektorých doterajších opatrení. Robíme to s cieľom podporiť vás ako poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a v konečnom dôsledku aj na prospech našich poistencov. 

Aj týmto chceme prejaviť vďačnosť za vaše pretrvávajúce úsilie pri starostlivosti o vašich pacientov, našich poistencov.

Sumarizáciu opatrení nájdete nižšie.

Telemedicína
chráni vás aj vašich pacientov

Aby sme vám pomohli znížiť riziko prenosu ochorenia covid-19, rozširujeme možnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti prostredníctvom telemedicíny.  

Výkony telemedicíny

výkon 1b – Konzultácia prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky,

výkon 1c – Krízová psychoterapeutická intervencia alebo individuálna psychoterapia alebo psychodiagnostický rozhovor s pacientom prostredníctvom telefonického rozhovoru alebo videohovoru,

výkon 11a – Konzultácia prostredníctvom rozšírenej elektronickej komunikácie v online prostredí (webová aplikácia, videohovor),

výkon 70 – Opätovné lekárske vystavenie receptov a (alebo) poukazov na základe požiadavky pacienta prostredníctvom elektronickej pošty, SMS alebo telefónu.

Detailné informácie k týmto výkonom nájdete v dokumente s názvom „Usmernenie k vykazovaniu výkonov telemedicíny“, ktorý je zverejnený na stránke s oznamami.

Dohodári - online služby

eRecept zníži počet pacientov v ambulancii

V lekárni už poistenci nepotrebujú papierový recept, ale stačí sa preukázať OP alebo kartičkou poistenca. Chceme vás podporiť, aby ste zvlášť v tejto situácii využívali elektronický recept. Preto aj naďalej ponechávame posilnenú podporu pre službu eRecept.

Pripomíname vám aj možnosť využitia opakovaného eReceptu „REPETATUR“. 

Ak máte otázky ohľadne služby eRecept alebo potrebujete našu asistenciu napíšte nám cez erecept@union.sk alebo nám zavolajte na telefónne číslo 02 208 11 325

Ak sa nás obraciate mailom, je pre rýchlosť vybavenia Vašej požiadavky dôležité, aby ste nám v maile napísali svoje kontaktné údaje (najmä tel. kontakt, IČO) a popis Vašej požiadavky týkajúcej sa eReceptu.

Opakovaný eRecept „REPETATUR“ prispieva k zníženiu počtu návštev v ambulanciách a ušetrí čas lekárom aj sestričkám. Pokiaľ ste s opakovaným receptom ešte nepracovali odporúčame si vyžiadať návod od dodávateľa Vášho ambulantného informačného systému.

Základné parametre opakovaného receptu:

  • Maximálna platnosť receptu 365 dní.
  • Určenie periódy opakovania výberu (najviac 3 mesiace)
  • Určenie počtu možných výberov

 

Viac o eRecepte

Podporujeme očkovanie
proti covid-19

Vnímame význam očkovania na covid-19  pre ochranu našich poistencov ako aj jeho dôležitosť pre čo najskoršie prekonanie súčasnej nepriaznivej pandemickej situácie.

Vážime si vašu prácu, ktorou sa podieľate na očkovaní.

Informácie o výkonoch, ktoré sa v tej v súvislosti vykazujú a uhrádzajú sú dostupné v dokumente pod názvom „Usmernenie k vykazovaniu a uhrádzaniu výkonov č. 252K a 252L“ zverejnenom na stránke s oznamami.

Všetky aktualizácie doterajších opatrení a
nové opatrenia v súvislosti s covid-19

Výkon 1b – Konzultácia prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky

Výkon 1c – Krízová psychoterapeutická intervencia alebo individuálna psychoterapia alebo psychodiagnostický rozhovor s pacientom prostredníctvom telefonického rozhovoru alebo videohovoru

Výkon 11a – Konzultácia prostredníctvom rozšírenej elektronickej komunikácie v online prostredí (webová aplikácia, videohovor)

Výkon 70 – Opätovné lekárske vystavenie receptov a (alebo) poukazov na základe požiadavky pacienta prostredníctvom elektronickej pošty, SMS alebo telefónu     

Detailné informácie k týmto výkonom nájdete v dokumente s názvom „Usmernenie k vykazovaniu výkonov telemedicíny“, ktorý je zverejnený na stránke s oznamami

Zdravotná poisťovňa si uvedomuje možné riziká spojené so starostlivosťou pacienta s potvrdenou prítomnosťou koronavírusu. Preto sme v tejto spojitosti zaviedli mimoriadnu úhradu v podobe výkonov 62a a 62b za podmienok uvedených dokumente „Usmernenie k vykazovaniu základných výkonov č. 62a a 62b“ zverejnenom na stránke Poskytovatelia a oznamy.

Union ZP na základe klinickej indikácie za účelom diagnostiky symptomatického pacienta
s klinickými príznakmi respiračného syndrómu takisto uhrádza Skríningový antigénový test SARS-CoV-2 alebo Skríningový antigénový test SARS-CoV-2 imunofluorerscenčnou metódou pod kódmi výkonov 629a resp. 629b. Viac informácií o tých výkonoch nájdete v dokumente „Usmernenie k vykazovaniu výkonov č. 629a a 629b“ zverejnenom na stránke Poskytovatelia a oznamy.

  • Union ZP uhrádza zmluvným poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti výkon s kódom 1A08104 – SARS-CoV-2, dôkaz nukleovej kyseliny rýchlou automatizovanou point of care (POC) molekulárno-biologickou metódou v prípade klinického podozrenia z infekcie COVID-19 za podmienok uvedených v tabuľke.
  • Úhrada za výkon je realizovaná v súlade s platne a účinne uzatvorenou zmluvou o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci platných úhradových mechanizmov.
Kód výkonu Názov výkonu Názov diagnózy Realizujúci PZS a ich odbornosti Iné podmienky úhrady Úhrada v €
1A08104 SARS-CoV-2, dôkaz nukleovej kyseliny rýchlou automatizovanou point of care (POC) molekulárno-biologickou metódou v prípade klinického podozrenia z infekcie COVID-19 U07.2 subjekty hospodárskej mobilizácie, ktoré majú zazmluvnené pracoviská ústavnej pohotovostnej služby v odbornosti,

001, 007, 009, 184, 975, 976, 977
Odber biologického materiálu a dôkaz nukleovej kyseliny vírusu SARS-CoV-2 POC molekulárno-biologickou metódou s hodnotením pomocou prístroja v prípadoch prítomnosti klinických príznakov zaznamenaných v zdravotnej dokumentácii, vrátane použitia ochranných pracovných pomôcok a dezinfekcie.

Výkon bol indikovaný a poskytnutý v súlade s Usmernením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k spôsobu testovania pacientov v podmienkach ambulancie urgentného príjmu a prijímacích oddelení/ambulancií nemocníc a príslušnými štandardnými diagnosticko-terapeutickými postupmi.

Úhrada za výkon zahŕňa všetky náklady súvisiace s realizáciou výkonu, najmä náklady na materiálno-technické vybavenie a personálne zabezpečenie, náklady na odber, vyšetrenie a vyhodnotenie vzorky.

Výsledok sa vydáva kvantitatívne s uvedením jednotiek.
30 €

Vnímame význam očkovania na COVID-19 pre ochranu našich poistencov ako aj jeho dôležitosť pre čo najskoršie prekonanie súčasnej nepriaznivej pandemickej situácie.

Rovnako tak si vážime prácu poskytovateľov, ktorí sa podieľajú na očkovaní. Informácie o výkone, ktorý sa v tej v súvislosti vykazuje a uhrádza sú dostupné v dokumente pod názvom  „Usmernenie k vykazovaniu a uhrádzaniu výkonu č. 252K a 252L“ zverejnenom na stránke Poskytovatelia a oznamy.

Naďalej ponechávame systém automatického zakapitovania poistencov, ktorí sa vrátili zo zahraničia. 

Poistenec, ktorý sa vrátil zo zahraničia a obnovil si poistný vzťah v Union zdravotnej poisťovni, a.s., je automaticky zaradený do kapitačného stavu u svojho posledného kapitujúceho lekára.

Vzhľadom na ustanovenie § 119 ods. 26 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov dávame do pozornosti, že počas krízovej situácie sú uvoľnené preskripčné obmedzenia pre všeobecných lekárov.

Union zdravotná poisťovňa si veľmi váži nasadenie mnohých sestier, pracujúcich v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS), ktoré aj počas pandémie súvisiacej so šírením ochorenia Covid – 19 neustali vo svojom nasadení pri ošetrovaní pacientov v ich domácom prostredí, preto v záujme podpory domácej starostlivosti:

  • Na základe zákona č. 581/2004 Z.z. §86zc, ods. 4. písm. e) a v súlade so štandardnými postupmi pre zdravotníkov ku COVID-19 uverejnenými na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Union zdravotná poisťovňa uhradí výkon 16x Vyhodnotenie rýchleho kazetového testu na dôkaz IgM/IgG na ochorenie COVID-19 za podmienok uvedených na https://www.union.sk/poskytovatelia-oznamy v dokumente pod názvom „Usmernenie k vykazovaniu výkonu 16x“. 
  • Výkon č. 629a – Skríningový antigénový test SARS-CoV-2 zdravotná poisťovňa uhradí ADOS, ak bol  výkon indikovaný lekárom. Ďalšie podmienky sú uvedené v dokumente „Usmernenie k vykazovaniu výkonov č. 629a a 629b“, ktorý je zverejnený na https://www.union.sk/poskytovatelia-oznamy.

Aktualizované: 28. 12. 2022

Opatrenia v 27. aktualizácii tohto stanoviska platia na obdobie od 01. 01. 2023 do 31. 03. 2023, ak v tomto dokumente alebo v dokumentoch, na ktoré tento dokument odkazuje, nie je ustanovené inak. Union zdravotná poisťovňa, a. s. si vyhradzuje právo aktualizovať obsah tohto stanoviska.