Covid aktualizácie

Novinky a zmeny v našich postupoch či podmienkach robíme s cieľom pomôcť a uľahčiť prácu vám, poskytovateľom zdravotnej strarostlivosti. 

Ďakujeme za
vašu starostlivosť

Ďakujeme za úsilie, ktoré vynakladáte pri starostlivosti o vašich pacientov, našich poistencov. Vážime si, že v tomto úsilí nepoľavujete aj napriek tomu, že aktuálna situácia pretrváva už dlhšie obdobie.

Spolu s vami sa tešíme zo spomalenia šírenia nového koronavírusu. Vnímame, že napriek tomu situácia stále nie je dobrá. Preto predlžujeme platnosť doterajších opatrení na podporu vás, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a v konečnom dôsledku aj na prospech našich poistencov. Sumarizáciu najdôležitejších opatrení nájdete nižšie.

K špecialistovi
bez výmenného lístka

Nepožadujeme výmenné lístky od všeobecného lekára pre účely vyšetrenia u ambulantného špecialistu.

Union zdravotná poisťovňa, a. s. uhradí špecializovanú ambulantnú starostlivosť aj bez odporúčania všeobecného lekára podľa § 8 ods. 4 zákona č. 576/2004 Z. z. za nasledovných podmienok:

 • ako mimoriadne opatrenie sa lekárom-špecialistom umožňuje (avšak neprikazuje) prijatie pacienta do starostlivosti aj bez odporúčania všeobecného lekára podľa § 8 ods. 4 zákona č. 576/2004 Z. z. (ďalej len „výmenný lístok“),
 • pri vykázaní špecializovanej ambulantnej starostlivosti bez výmenného lístka lekár-špecialista uvedie ako kód odporúčajúceho lekára svoj kód.

eRecept zníži počet pacientov v ambulancii

V lekárni už poistenci nepotrebujú papierový recept, ale stačí sa preukázať OP alebo kartičkou poistenca. Chceme vás podporiť, aby ste zvlášť v tento situácii využívali elektronický recept. Preto aj naďalej ponechávame posilnenú podporu pre službu eRecept.

Pripomíname vám aj možnosť využitia opakovaného eReceptu „REPETATUR“. 

Ak máte otázky ohľadne služby eRecept alebo potrebujete našu asistenciu napíšte nám cez erecept@union.sk alebo nám zavolajte na telefónne číslo 02 208 11 325

Ak sa nás obraciate mailom, je pre rýchlosť vybavenia Vašej požiadavky dôležité, aby ste nám v maile napísali svoje kontaktné údaje (najmä tel. kontakt, IČO) a popis Vašej požiadavky týkajúcej sa eReceptu.

Opakovaný eRecept „REPETATUR“ prispieva k zníženiu počtu návštev v ambulanciách a ušetrí čas lekárom aj sestričkám. Pokiaľ ste s opakovaným receptom ešte nepracovali odporúčame si vyžiadať návod od dodávateľa Vášho ambulantného informačného systému.

Základné parametre opakovaného receptu:

 • Maximálna platnosť receptu 365 dní.
 • Určenie periódy opakovania výberu (najviac 3 mesiace)
 • Určenie počtu možných výberov

 

Viac o eRecepte

Telemedicína
chráni vás aj vašich pacientov

Aby sme vám pomohli znížiť riziko prenosu ochorenia covid-19, rozširujeme možnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti prostredníctvom telemedicíny.  

Výkony telemedicíny

výkon 1b – Konzultácia prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky,

výkon 1c – Krízová psychoterapeutická intervencia alebo individuálna psychoterapia alebo psychodiagnostický rozhovor s pacientom prostredníctvom telefonického rozhovoru alebo videohovoru,

výkon 11a – Konzultácia prostredníctvom rozšírenej elektronickej komunikácie v online prostredí (webová aplikácia, videohovor),

výkon 70 – Opätovné lekárske vystavenie receptov a (alebo) poukazov na základe požiadavky pacienta prostredníctvom elektronickej pošty, SMS alebo telefónu.

Detailné informácie k týmto výkonom nájdete v dokumente s názvom „Usmernenie k vykazovaniu výkonov telemedicíny“, ktorý je zverejnený na stránke s oznamami.

 
Telemedicína aj v pôrodnej asistencii

Aj počas koronakrízy je potrebné nezabúdať na podporu materstva a rodičovstva.

V tejto spojitosti sme sa rozhodli akceptovať výkon 11a v prípade, keď zmluvná pôrodná asistentka poskytne prenatálnu a postnatálnu starostlivosť cez videohovor.

Detaily sú uvedené v dokumente „Usmernenie k vykazovaniu výkonu 11a v rámci pôrodnej asistencie“, ktorý je zverejnený na stránke s oznamami.

Dohodári - online služby

Podporujeme očkovanie
proti covid-19

Vnímame význam očkovania na covid-19  pre ochranu našich poistencov ako aj jeho dôležitosť pre čo najskoršie prekonanie súčasnej nepriaznivej pandemickej situácie.

Vážime si vašu prácu, ktorou sa podieľate na očkovaní.

Informácie o výkonoch, ktoré sa v tej v súvislosti vykazujú a uhrádzajú sú dostupné v dokumente pod názvom „Usmernenie k vykazovaniu a uhrádzaniu výkonov č. 252K” zverejnenom na stránke s oznamami.

Všetky aktualizácie doterajších opatrení a
nové opatrenia v súvislosti s covid-19

Výkon 1b – Konzultácia prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky

Výkon 1c – Krízová psychoterapeutická intervencia alebo individuálna psychoterapia alebo psychodiagnostický rozhovor s pacientom prostredníctvom telefonického rozhovoru alebo videohovoru

Výkon 11a – Konzultácia prostredníctvom rozšírenej elektronickej komunikácie v online prostredí (webová aplikácia, videohovor)

Výkon 70 – Opätovné lekárske vystavenie receptov a (alebo) poukazov na základe požiadavky pacienta prostredníctvom elektronickej pošty, SMS alebo telefónu     

Detailné informácie k týmto výkonom nájdete v dokumente s názvom „Usmernenie k vykazovaniu výkonov telemedicíny“, ktorý je zverejnený na stránke s oznamami

Aj počas koronakrízy je potrebné nezabúdať na podporu materstva a rodičovstva

V tejto spojitosti sme sa rozhodli akceptovať výkon 11a v prípade, keď zmluvná pôrodná asistentka poskytne prenatálnu a postnatálnu starostlivosť cez videohovor.

Detaily sú uvedené v dokumente „Usmernenie k vykazovaniu výkonu 11a v rámci pôrodnej asistencie“ zverejnenom na https://www.union.sk/poskytovatelia-oznamy

Zdravotná poisťovňa si uvedomuje možné riziká spojené so starostlivosťou pacienta s potvrdenou prítomnosťou koronavírusu. Preto sme v tejto spojitosti zaviedli mimoriadnu úhradu v podobe výkonov 62a a 62b za podmienok uvedených dokumente „Usmernenie k vykazovaniu základných výkonov č. 62a a 62b“ zverejnenom na https://www.union.sk/poskytovatelia-oznamy

Popri štandardných prípadoch uvedených v Katalógu zdravotných výkonov, bude Union ZP akceptovať vykázanie daného výkonu aj v prípadoch v súvisiacich s použitím osobitných ochranných pracovných prostriedkov v prípadoch určených v dokumente „Usmernenie k vykazovaniu príplatkových výkonov v súvislosti s využívaním osobitných ochranných pracovných prostriedkov“, ktorý je zverejnený na https://www.union.sk/poskytovatelia-oznamy

Popri štandardných prípadoch uvedených v Katalógu zdravotných výkonov, bude Union ZP akceptovať vykázanie daného výkonu  aj v prípadoch v súvisiacich s použitím osobitných ochranných pracovných prostriedkov v prípadoch určených v dokumente „Usmernenie k vykazovaniu príplatkových výkonov v súvislosti s využívaním osobitných ochranných pracovných prostriedkov“, ktorý je zverejnený na https://www.union.sk/poskytovatelia-oznamy

Union ZP tiež uhrádza rizikový príplatkový výkon 68a  u gastroenterologických, pneumo-ftizeologických a zubno-lekárskych odborností.

Detaily sú zverejnené v dokumentoch „Podmienky uhrádzania výkonu 68a u pneumologicko – ftizeologických odborností“, „Podmienky uhrádzania výkonu 68a u gastroenterologických odborností“ a „Podmienky uhrádzania výkonu 68a u zubno-lekárskych odborností“, ktoré sú zverejnené na https://www.union.sk/poskytovatelia-oznamy

Union ZP na základe klinickej indikácie za účelom diagnostiky symptomatického pacienta
s klinickými príznakmi respiračného syndrómu takisto uhrádza Skríningový antigénový test SARS-CoV-2 alebo Skríningový antigénový test SARS-CoV-2 imunofluorerscenčnou metódou pod kódmi výkonov 629a resp. 629b. Viac informácií o tých výkonoch nájdete v dokumente „Usmernenie k vykazovaniu výkonov č. 629a a 629b“ zverejnenom https://www.union.sk/poskytovatelia-oznamy

U tých zdravotníckych zariadení, ktoré mali výkony 299d a 5D87007 zazmluvnené do 31.12.2020, Union ZP uhrádza tieto výkony od 01.04.2021 nasle ovne:

 • 5D87007 Vyšetrenie metódou RT- PCR na dôkaz SARS-CoV-2 v cene od 39,- € a
 • 299d Odber a odoslanie biologického materiálu v cene 6,- €.


Ostatné podmienky úhrady týchto výkonov sa uplatňujú v zmysle podmienok uvedených v zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Union ZP od 01.01.2021 uhrádza výkon s kódom 4763 Kvantitatívne stanovenie protilátok (proti vírusu SARS-CoV-2) v cene od 13,- € v zmysle ďalších podmienok uvedených v zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti tým zdravotníckym zariadeniam, ktoré ho mali zazmluvnený do 31.12.2020. Do Vašej pozornosti dávame:

 • vyšetrenie môžu indikovať lekári VAS a ŠAS bez obmedzenia odbornosti,
 • maximálna povolená frekvencia je 4 x za mesiac na jedného poistenca,
 • výkon sa akceptuje aj v prípade potreby overenia stavu imunity u poistenca po medicínskej stránke.

Vnímame význam očkovania na COVID-19 pre ochranu našich poistencov ako aj jeho dôležitosť pre čo najskoršie prekonanie súčasnej nepriaznivej pandemickej situácie.

Rovnako tak si vážime prácu poskytovateľov, ktorí sa podieľajú na očkovaní. Informácie o výkone, ktorý sa v tej v súvislosti vykazuje a uhrádza sú dostupné v dokumente pod názvom  „Usmernenie k vykazovaniu a uhrádzaniu výkonu č. 252K“ zverejnenom na https://www.union.sk/poskytovatelia-oznamy

V súčasnej situácii sa zvyšuje počet návratov Slovákov, ktorí predtým trvalo žili v zahraničí. Preto sme zaviedli systém automatického zakapitovania.

Poistenec, ktorý sa vrátil zo zahraničia a obnovil si poistný vzťah v Union zdravotnej poisťovni, a.s., je automaticky zaradený do kapitačného stavu u svojho posledného kapitujúceho lekára.

Union zdravotná poisťovňa, a. s. uhradí špecializovanú ambulantnú starostlivosť aj bez odporúčania všeobecného lekára podľa § 8 ods. 4 zákona č. 576/2004 Z. z. za nasledovných podmienok:

 • ako mimoriadne opatrenie sa lekárom-špecialistom umožňuje (avšak neprikazuje) prijatie pacienta do starostlivosti aj bez odporúčania všeobecného lekára podľa § 8 ods. 4 zákona č. 576/2004 Z. z. (ďalej len „výmenný lístok“),
 • pri vykázaní špecializovanej ambulantnej starostlivosti bez výmenného lístka lekár-špecialista uvedie ako kód odporúčajúceho lekára svoj kód.

V Union zdravotnej poisťovni, a.s. hodnotíme plnenie toho ukazovateľa spätne za predchádzajúci kalendárny rok. To napríklad znamená, že vykonávanie preventívnych prehliadok v roku 2020 sa bude hodnotiť v roku 2021 a následne rok 2021 budeme hodnotiť v roku 2022.

Napriek tomu nezabudneme, že mnohí z Vás počas úvodných ako aj aktuálnych fáz „koronakrízy“ boli nútení pristúpiť k obmedzovaniu vykonávania preventívnych prehliadok, čo bude mať vplyv na ukazovateľ „preventívne prehliadky“. Túto skutočnosť, ktorá je dôsledkom vzniknutej situácie, budeme preto mať na zreteli pri vyhodnocovaní toho ukazovateľa v nasledujúcom roku tak, aby sa Vás to negatívne nedotklo pri priznávaní bonusu za tento ukazovateľ.

Aj naďalej ponechávame posilnenú podporu pre službu eRecept.

Odporúčame Vám, aby ste obzvlášť v tejto dobe využívali elektronický recept.

Ak máte otázky ohľadne služby eRecept alebo potrebujete našu asistenciu napíšte nám cez erecept@union.sk alebo nám zavolajte na telefónne číslo 02 208 11 325

Ak sa nás obraciate mailom, je pre rýchlosť vybavenia Vašej požiadavky dôležité, aby ste nám v maile napísali svoje kontaktné údaje (najmä tel. kontakt, IČO) a popis Vašej požiadavky týkajúcej sa eReceptu.

Opakovaný eRecept prispieva k zníženiu počtu návštev v ambulanciách a ušetrí čas lekárom aj sestričkám. Pokiaľ ste s opakovaným receptom ešte nepracovali odporúčame si vyžiadať návod od dodávateľa Vášho ambulantného informačného systému.

Základné parametre opakovaného receptu:

 • Maximálna platnosť receptu 365 dní.
 • Určenie periódy opakovania výberu (najviac 3 mesiace)
 • Určenie počtu možných výberov

Na základe súhlasných stanovísk MZ SR, ŠUKL, SLEK, jednotlivých VÚC a zdravotných poisťovní Vás informujeme o alternatívnom postupe predpisu liekov na lekársky predpis so šikmým modrým pruhom v čase mimoriadnej situácie súvisiacej s epidémiou COVID-19, kedy je potrebné minimalizovať trasovanie ťažko chorých pacientov.

Detaily sú uvedené v dokumente s názvom „Obnovenie mimoriadneho režimu pre OPL recepty – druhá vlna pandémie“, ktorý je zverejnený na https://www.union.sk/poskytovatelia-oznamy

Union ZP si veľmi váži nasadenie mnohých sestier, pracujúcich v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS), ktoré aj počas pandémie súvisiacej so šírením ochorenia Covid – 19 neustali vo svojom nasadení pri ošetrovaní pacientov v ich domácom prostredí, preto v záujme podpory domácej starostlivosti:

Počas obdobia, v ktorom je vládou Slovenskej republiky vyhlásená mimoriadna situácia z dôvodu ohrozenia verejného zdravia v súvislosti s ochorením COVID – 19 Union ZP súhlasí s vykázaním výkonu 3441 (návšteva pacienta v rizikových skupinách populácie) namiesto výkonov 3439 (návšteva v pracovnom čase) a 3440 (Návšteva mimo pracovného času).

Union ZP akceptuje a uhrádza zmluvným poskytovateľom domácej ošetrovateľskej starostlivosti výkony telemedicíny 1b alebo 11a; Detaily sú uvedené v dokumente „Usmernenie k vykazovaniu výkonov telemedicíny“ zverejnenom na https://www.union.sk/poskytovatelia-oznamy

Na základe zákona č. 581/2004 Z.z. §86zc, ods. 4. písm. e) a v súlade so štandardnými postupmi pre zdravotníkov ku COVID-19 uverejnenými na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Union ZP uhradí výkon 16x Vyhodnotenie rýchleho kazetového testu na dôkaz IgM/IgG na ochorenie  COVID-19 za podmienok uvedených na https://www.union.sk/poskytovatelia-oznamy v dokumente pod názvom „Usmernenie k vykazovaniu výkonu 16x“.

Výkon č. 629a – Skríningový antigénový test SARS-CoV-2 zdravotná poisťovňa uhradí ADOS, ak bol výkon indikovaný lekárom. Ďalšie podmienky sú uvedené v dokumente „Usmernenie k vykazovaniu výkonov č. 629a a 629b“, ktorý je zverejnený na https://www.union.sk/poskytovatelia-oznamy

Aktualizované: 29 .3. 2020

Opatrenia v 9. aktualizácii tohto stanoviska platia na obdobie od 01. 04. 2021 do 30. 04. 2021, ak v tomto dokumente alebo v dokumentoch, na ktoré tento dokument odkazuje, nie je ustanovené inak. Union zdravotná poisťovňa, a. s. si vyhradzuje právo aktualizovať obsah tohto stanoviska.

Dokumenty na stiahnutie