Covid aktualizácie

Novinky a zmeny v našich postupoch či podmienkach robíme s cieľom pomôcť a uľahčiť prácu vám, poskytovateľom zdravotnej strarostlivosti. 

Ďakujeme za
vašu starostlivosť

Vzhľadom na zhoršenie epidemickej situácie spojenej so šírením koronavírusu predlžuje platnosť niektorých doterajších opatrení, prípadne obnovujeme niektoré opatrenia na podporu vás ako poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a v konečnom dôsledku aj na prospech našich poistencov. 

Aj týmto chceme prejaviť vďačnosť za vaše pretrvávajúce úsilie pri starostlivosti o vašich pacientov, našich poistencov.

Sumarizáciu opatrení nájdete nižšie.

K špecialistovi
bez výmenného lístka

Od 1. 12. 2021 nepožadujeme výmenné lístky od všeobecného lekára pre účely vyšetrenia u ambulantného špecialistu.

Union zdravotná poisťovňa, a. s. uhradí špecializovanú ambulantnú starostlivosť aj bez odporúčania všeobecného lekára podľa § 8 ods. 4 zákona č. 576/2004 Z. z. za nasledovných podmienok:

 • ako mimoriadne opatrenie sa lekárom-špecialistom umožňuje (avšak neprikazuje) prijatie pacienta do starostlivosti aj bez odporúčania všeobecného lekára podľa § 8 ods. 4 zákona č. 576/2004 Z. z. (ďalej len „výmenný lístok“),
 • pri vykázaní špecializovanej ambulantnej starostlivosti bez výmenného lístka lekár-špecialista uvedie ako kód odporúčajúceho lekára svoj kód.

Telemedicína
chráni vás aj vašich pacientov

Aby sme vám pomohli znížiť riziko prenosu ochorenia covid-19, rozširujeme možnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti prostredníctvom telemedicíny.  

Výkony telemedicíny

výkon 1b – Konzultácia prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky,

výkon 1c – Krízová psychoterapeutická intervencia alebo individuálna psychoterapia alebo psychodiagnostický rozhovor s pacientom prostredníctvom telefonického rozhovoru alebo videohovoru,

výkon 11a – Konzultácia prostredníctvom rozšírenej elektronickej komunikácie v online prostredí (webová aplikácia, videohovor),

výkon 70 – Opätovné lekárske vystavenie receptov a (alebo) poukazov na základe požiadavky pacienta prostredníctvom elektronickej pošty, SMS alebo telefónu.

Detailné informácie k týmto výkonom nájdete v dokumente s názvom „Usmernenie k vykazovaniu výkonov telemedicíny“, ktorý je zverejnený na stránke s oznamami.

Dohodári - online služby

eRecept zníži počet pacientov v ambulancii

V lekárni už poistenci nepotrebujú papierový recept, ale stačí sa preukázať OP alebo kartičkou poistenca. Chceme vás podporiť, aby ste zvlášť v tento situácii využívali elektronický recept. Preto aj naďalej ponechávame posilnenú podporu pre službu eRecept.

Pripomíname vám aj možnosť využitia opakovaného eReceptu „REPETATUR“. 

Ak máte otázky ohľadne služby eRecept alebo potrebujete našu asistenciu napíšte nám cez erecept@union.sk alebo nám zavolajte na telefónne číslo 02 208 11 325

Ak sa nás obraciate mailom, je pre rýchlosť vybavenia Vašej požiadavky dôležité, aby ste nám v maile napísali svoje kontaktné údaje (najmä tel. kontakt, IČO) a popis Vašej požiadavky týkajúcej sa eReceptu.

Opakovaný eRecept „REPETATUR“ prispieva k zníženiu počtu návštev v ambulanciách a ušetrí čas lekárom aj sestričkám. Pokiaľ ste s opakovaným receptom ešte nepracovali odporúčame si vyžiadať návod od dodávateľa Vášho ambulantného informačného systému.

Základné parametre opakovaného receptu:

 • Maximálna platnosť receptu 365 dní.
 • Určenie periódy opakovania výberu (najviac 3 mesiace)
 • Určenie počtu možných výberov

 

Viac o eRecepte

Podporujeme očkovanie
proti covid-19

Vnímame význam očkovania na covid-19  pre ochranu našich poistencov ako aj jeho dôležitosť pre čo najskoršie prekonanie súčasnej nepriaznivej pandemickej situácie.

Vážime si vašu prácu, ktorou sa podieľate na očkovaní.

Informácie o výkonoch, ktoré sa v tej v súvislosti vykazujú a uhrádzajú sú dostupné v dokumente pod názvom „Usmernenie k vykazovaniu a uhrádzaniu výkonov č. 252K a 252L“ zverejnenom na stránke s oznamami.

Všetky aktualizácie doterajších opatrení a
nové opatrenia v súvislosti s covid-19

Výkon 1b – Konzultácia prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky

Výkon 1c – Krízová psychoterapeutická intervencia alebo individuálna psychoterapia alebo psychodiagnostický rozhovor s pacientom prostredníctvom telefonického rozhovoru alebo videohovoru

Výkon 11a – Konzultácia prostredníctvom rozšírenej elektronickej komunikácie v online prostredí (webová aplikácia, videohovor)

Výkon 70 – Opätovné lekárske vystavenie receptov a (alebo) poukazov na základe požiadavky pacienta prostredníctvom elektronickej pošty, SMS alebo telefónu     

Detailné informácie k týmto výkonom nájdete v dokumente s názvom „Usmernenie k vykazovaniu výkonov telemedicíny“, ktorý je zverejnený na stránke s oznamami

Zdravotná poisťovňa si uvedomuje možné riziká spojené so starostlivosťou pacienta s potvrdenou prítomnosťou koronavírusu. Preto sme v tejto spojitosti zaviedli mimoriadnu úhradu v podobe výkonov 62a a 62b za podmienok uvedených dokumente „Usmernenie k vykazovaniu základných výkonov č. 62a a 62b“ zverejnenom na https://www.union.sk/poskytovatelia-oznamy

Popri štandardných prípadoch uvedených v Katalógu zdravotných výkonov, bude Union ZP akceptovať vykázanie daného výkonu aj v prípadoch v súvisiacich s použitím osobitných ochranných pracovných prostriedkov v prípadoch určených v dokumente „Usmernenie k vykazovaniu príplatkových výkonov v súvislosti s využívaním osobitných ochranných pracovných prostriedkov“, ktorý je zverejnený na https://www.union.sk/poskytovatelia-oznamy

Popri štandardných prípadoch uvedených v Katalógu zdravotných výkonov, bude Union ZP akceptovať vykázanie daného výkonu  aj v prípadoch v súvisiacich s použitím osobitných ochranných pracovných prostriedkov v prípadoch určených v dokumente „Usmernenie k vykazovaniu príplatkových výkonov v súvislosti s využívaním osobitných ochranných pracovných prostriedkov“, ktorý je zverejnený na https://www.union.sk/poskytovatelia-oznamy

Union ZP na základe klinickej indikácie za účelom diagnostiky symptomatického pacienta
s klinickými príznakmi respiračného syndrómu takisto uhrádza Skríningový antigénový test SARS-CoV-2 alebo Skríningový antigénový test SARS-CoV-2 imunofluorerscenčnou metódou pod kódmi výkonov 629a resp. 629b. Viac informácií o tých výkonoch nájdete v dokumente „Usmernenie k vykazovaniu výkonov č. 629a a 629b“ zverejnenom https://www.union.sk/poskytovatelia-oznamy

U tých zdravotníckych zariadení, ktoré mali výkony 299d a 5D87007 zazmluvnené do 31. 12. 2020, Union zdravotná poisťovňa uhrádza tieto výkony nasle ovne:

 • 5D87007 Vyšetrenie metódou RT- PCR na dôkaz SARS-CoV-2 v cene od 36,- € a
 • 299d Odber a odoslanie biologického materiálu v cene 6,- €.

Ostatné podmienky úhrady týchto výkonov sa uplatňujú v zmysle podmienok uvedených v zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Union zdravotná poisťovňa od 01.01.2021 uhrádza výkon s kódom 4763 Kvantitatívne stanovenie protilátok (proti vírusu SARS-CoV-2) v cene od 13,- € v zmysle ďalších podmienok uvedených v zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti tým zdravotníckym zariadeniam, ktoré ho mali zazmluvnený do 31.12.2020. Do Vašej pozornosti dávame:

 • vyšetrenie môžu indikovať lekári VAS a ŠAS bez obmedzenia odbornosti,
 • maximálna povolená frekvencia je 2 x za mesiac na jedného poistenca,
 • výkon sa akceptuje aj v prípade potreby overenia stavu imunity u poistenca po medicínskej stránke.

Vnímame význam očkovania na COVID-19 pre ochranu našich poistencov ako aj jeho dôležitosť pre čo najskoršie prekonanie súčasnej nepriaznivej pandemickej situácie.

Rovnako tak si vážime prácu poskytovateľov, ktorí sa podieľajú na očkovaní. Informácie o výkone, ktorý sa v tej v súvislosti vykazuje a uhrádza sú dostupné v dokumente pod názvom  „Usmernenie k vykazovaniu a uhrádzaniu výkonu č. 252K a 252L“ zverejnenom na www.union.sk/poskytovatelia-oznamy

Naďalej ponechávame systém automatického zakapitovania poistencov, ktorí sa vrátili zo zahraničia. 

Poistenec, ktorý sa vrátil zo zahraničia a obnovil si poistný vzťah v Union zdravotnej poisťovni, a.s., je automaticky zaradený do kapitačného stavu u svojho posledného kapitujúceho lekára.

V Union zdravotnej poisťovni, a.s. hodnotíme plnenie toho ukazovateľa spätne za predchádzajúci kalendárny rok. To napríklad znamená, že vykonávanie preventívnych prehliadok v roku 2021 sa bude hodnotiť v roku 2022.

Sme si vedomí skutočnosti, že niektorí poskytovatelia ZS aj počas tretej vlny „koronakrízy“ sú nútení pristúpiť k obmedzovaniu vykonávania preventívnych prehliadok, čo môže mať negatívny vplyv na ukazovateľ „preventívne prehliadky“. Na tú skutočnosť prihliadneme pri vyhodnocovaní daného ukazovateľa.

Od 1. 5. 2021 je v platnosti novelizované znenie zákona 362/2011 Z.z o liekoch a zdravotníckych pomôckach a zmene a doplnení niektorých zákonov. Kľúčové je doplnenie 120 § o odsek (8) v nasledovnom znení:

Pri predpisovaní humánnych liekov s obsahom omamnej látky II. Skupiny alebo psychotropných látok II. Skupiny sa evidencia dokladov preukazujúcich príjem a výdaj omamných látok vykonáva prostredníctvom preskripčných a dispenzačných záznamov.

Union ZP v tomto zmysle upravila funkcionalitu systému eRecept, aby bolo možné realizovať preskripciu aj dispenzáciu formou elektronických záznamov.

Union zdravotná poisťovňa si veľmi váži nasadenie mnohých sestier, pracujúcich v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS), ktoré aj počas pandémie súvisiacej so šírením ochorenia Covid – 19 neustali vo svojom nasadení pri ošetrovaní pacientov v ich domácom prostredí, preto v záujme podpory domácej starostlivosti:

 • Vzhľadom na zhoršenie epidemiologickej situácie, Union zdravotná poisťovňa obnovuje možnosť vykázania výkonu 3441 (návšteva pacienta v rizikových skupinách populácie) namiesto výkonov 3439 (návšteva v pracovnom čase) a 3440 (Návšteva mimo pracovného času).
 • Na základe zákona č. 581/2004 Z.z. §86zc, ods. 4. písm. e) a v súlade so štandardnými postupmi pre zdravotníkov ku COVID-19 uverejnenými na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Union zdravotná poisťovňa uhradí výkon 16x Vyhodnotenie rýchleho kazetového testu na dôkaz IgM/IgG na ochorenie COVID-19 za podmienok uvedených na https://www.union.sk/poskytovatelia-oznamy v dokumente pod názvom „Usmernenie k vykazovaniu výkonu 16x“. 
 • Výkon č. 629a – Skríningový antigénový test SARS-CoV-2 zdravotná poisťovňa uhradí ADOS, ak bol  výkon indikovaný lekárom. Ďalšie podmienky sú uvedené v dokumente „Usmernenie k vykazovaniu výkonov č. 629a a 629b“, ktorý je zverejnený na https://www.union.sk/poskytovatelia-oznamy.

Interný systém ponechávame nastavený tak, že poistenci majú na vybratie individuálne zhotovovaných zdravotníckych pomôcok až 180 dní od vystavenia lekárskeho poukazu.

Vzhľadom na ustanovenie § 119 ods. 26 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov dávame do pozornosti, že počas krízovej situácie sú uvoľnené preskripčné obmedzenia pre všeobecných lekárov.

Aktualizované: 1. 12. 2021

Opatrenia v 15. aktualizácii tohto stanoviska platia na obdobie od 1. 12. 2021 do 31. 12. 2021, ak v tomto dokumente alebo v dokumentoch, na ktoré tento dokument odkazuje, nie je ustanovené inak. Union zdravotná poisťovňa, a. s. si vyhradzuje právo aktualizovať obsah tohto stanoviska.

Dokumenty na stiahnutie