Poistenie majetku
pre podnikateľov a firmy

Poistenie majetku pre podnikateľov a firmy

Výhodné all-risk poistenie pre malých aj stredných podnikateľov

Výhody poistenia

Atoms/icons/24/grey-red/rychlost-24
Atoms/icons/24/grey-red/uzat_poist_na_rok_alebo_dobu_neurcitu-24
Atoms/icons/80/grey-red/zmluva2-80

Náhrada škody vo výške
celej faktúry na opravu,
alebo na kúpu novej veci

Atoms/icons/80/grey-red/rychlost-80

Rýchla a kvalitná
likvidácia škodovej
udalosti

Atoms/icons/80/grey-red/vsetky_poistenia_nehnutelnosti_a_domacnosti-80

Prehľadná poistná zmluva
a jednoznačné poistné
podmienky

Atoms/icons/80/grey-red/kratkodobe_poistenie-80

Platenie poistného
v splátkach bez prirážok
a minimálneho poistného

Ideálne poistenie pre malých a stredných podnikateľov

Každý z nás si celkom prirodzene chráni svoj osobný majetok. Podobne je to aj s majetkom firmy, ktorý sa v rovnakej, a neraz väčšej miere, ocitne v rizikových situáciách. Preto Union ponúka poistenie majetku pre firmy a podnikateľov. 

Poistenie podnikateľov

Zabezpečí dostatok finančných prostriedkov na obnovu poškodenej alebo zničenej nehnuteľnosti.

 • Poistiť je možné stavby, ktoré máte vo vlastníctve, spoluvlastníctve, alebo aj stavebné úpravy, ktoré ste realizovali v prenajatých priestoroch.
 • Poistenie stavieb kryje škody na vašom nehnuteľnom majetku spôsobené živelnými rizikami (požiarom, záplavou, víchricou či iným), vodovodnými rizikami, odcudzením stavebných súčastí alebo úmyselným poškodením treťou osobou – vandalizmom.
 • Okrem týchto rizík si môžete poistiť si sklenené výplne, výklady alebo okná voči akémukoľvek inému poškodeniu alebo zničeniu. Ak na oknách máte bezpečnostné fólie, snímače rozbitia skla alebo výzdobu (maľby, lepty) môžete si poistiť aj tie.
 • Okrem toho získate zadarmo krytie nákladov vzniknutých po poistnej udalosti na odvoz a likvidáciu trosiek, ale aj na vydanie certifikátov alebo predpísaných skúšok a revízií

Stalo sa vám v minulosti, že vaša firma bola cez noc vykradnutá a páchatelia si „odniesli“ všetky počítače? Potom práve pre vás slúži poistenie zariadení a zásob.

 • Poistenie zariadení a zásob patrí rovnako medzi základné poistenie, ktoré by nemalo chýbať žiadnej firme. Kryje škody spôsobené živelnými rizikami, vodovodnými rizikami, odcudzením (a lúpežou) a vandalizmom.
 • Poistiť si môžete vlastné zariadenia a zásoby, ale aj tie, ktoré máte v prenájme, na lízing, prevzali ste na opravu, alebo veci vašich zamestnancov.
 • Pre elektronické zariadenia alebo stroje si môžete rozšíriť krytie o technické riziká. Poistením tak budete mať kryté škody spôsobené napr. skratom, prepätím, ale aj chybnou konštrukciou, chybou materiálu, pretlakom pary, plynu alebo kvapaliny, zlyhaním regulačným a meracích zariadení, nesprávnou obsluhou a pod.
 • Pri poistení zásob, ak sa ich stav v priebehu roka výrazne mení, vám Union poisťovňa ponúka „poistenie zásob k rozhodnému dňu”. Ak ho využijete, budete platiť iba za to, čo máte skutočne na sklade.

Pracujete s hotovosťou, ktorú potrebujete prenášať zo svojej firmy do banky a späť? Máte obavy z lúpežného prepadnutia, ktoré by sa vám alebo vášmu zamestnancovi mohlo prihodiť? Potom poistenie peňažného posla je produkt priamo pre vás.

 • Poistenie finančnej hotovosti kryje škody nielen na peniazoch, ale aj na cenných papierov a cennostiach spôsobené či už na mieste prevádzky firmy alebo lúpežným prepadnutím či odcudzením po havárii vozidla pri ich preprave.

Poistenie prerušenia prevádzky je určené pre firmy, ktoré prerušením prevádzky môžu prísť o plánovaný zisk a ktoré budú musieť v čase prerušenia naďalej platiť rôzne fixné náklady. O stratený zisk a preplatenie fixných nákladov sa postará Union poisťovňa.

 • Poistenie prerušenia prevádzky kryje škody, ktoré vznikajú firme v čase, keď nemôže pokračovať v prevádzke alebo je jej prevádzka obmedzená v dôsledku poistnej udalosti, ktorá zasiahla jej majetok. Poistením je krytý ušlý zisk firmy a fixné náklady (mzdy zamestnancov, nájomné, energie, úroky z úverov a iné).
 • Ak prenajímate svoje priestory iným subjektom, poistiť si môžete ušlé nájomné, o ktoré by ste prišli ak v dôsledku poistnej udalosti na majetku nebude možné dané priestory prenajímať.

Ďalšie majetkové produkty

Poistením bytového domu máte možnosť poistiť si celý bytový dom (aj polyfunkčný a apartmánový dom) jednou zmluvou – vrátane všetkých bytov (aj apartmánov), nebytových priestorov (obchody, podzemné garážové státia) a spoločných priestorov a zariadení.

Spolu s bytovým domom je možné v zmluve dojednať poistenie jeho príslušenstva ako sú napríklad kontajnerové stojiská, ihriská, garáže, pouličné osvetlenie, ploty, chodníky, tiež poistenie okrasnej zelene patriacej k bytovému domu, ktorá je buď na priľahlom pozemku alebo na streche bytového domu a poistenie vecí slúžiacich na jeho údržbu ako napríklad kosačky, krovinorezy. K poisteniu bytového domu je možné dojednať aj stratu na nájomnom, ak nastane poistná udalosť na prenajímaných nebytových priestoroch.

Bytový dom je možné poistiť na živelné riziká (napr. požiar, výbuch, úder blesku, víchrica) ale aj atmosférické zrážky, vodovodné škody (vrátane vody z akvária, nákladov na vodné a stočné po úniku vody), odcudzenie alebo vandalizmus (vrátane sprejerov). Pre technologické zariadenia bytového domu ako sú výťahy, kotolňa alebo garážové vráta je možné dojednať postenie technických rizík (skrat, prepätie, zlyhanie regulačných a meracích prístrojov, a iných).

K poisteniu majetku si môžete poistiť aj zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľnosti, a to vrátane vzájomnej (krížovej) zodpovednosti a zodpovednosti z vlastníctva jednotlivých bytov/nebytových priestorov s možnosťou pripoistenia zodpovednosti za škodu pri výkone správy poisteného bytového domu. 

Pri realizácii projektov ako sú stavby, konštrukcie a montáže technologických zariadení aj napriek opatrnosti dochádza často ku škodám a nehodám. Vznikajú dodatočné neplánované náklady, komplikácie a presúvanie termínov, musia sa urýchlene hľadať náhradné finančné prostriedky na zaplatenie nutných opráv. Uzatvorenie stavebno-montážneho poistenia v Unione, znamená vyhnutie sa dodatočným komplikáciám pri budovaní diela a zároveň ochrana investície.

Stavebno-montážne poistenie je určené pre:

 • investora
 • hlavného dodávateľa
 • subdodávateľov

Stavebno-montážnym poistením je možné poistiť si škody vzniknuté počas výstavby alebo rekonštrukcie stavby alebo montáže technologického celku. Spolu so samotným budovaným dielom je možné poistiť aj stavebné zariadenia a stroje, ktoré sú na stavenisku. Ak sa v okolí budovaného diela nachádza iný váš majetok, je možné ho zahrnúť do poistenia tiež.

Stavebno-montážne poistenie je all-riskové, to znamená, že kryje všetky škody, s výnimkou dohodnutých výluk. Sú to napríklad škody spôsobené:

 • Živelnými udalosťami (napr. povodeň, víchrica, požiar a výbuch)
 • Odcudzením a vandalizmom
 • Zavinením alebo z nedostatku zručnosti osôb činných pri budovaní diela,
 • Zaťažkavajúcimi skúškami, skúšobnou prevádzkou
 • Pádom predmetov, pretrhnutím lán, zrútením lešenia alebo dopravou na stavenisku.

 

Základný rozsah krytia si môžete rozšíriť o krytie:

 • Škôd pri odstraňovaní nedorobkov počas záručnej doby,
 • Škôd spôsobených na majetku alebo zdraví iných osôb (poistenie zodpovednosti za škodu),
 • nákladov na odpratanie trosiek, ktoré je potrebné odstrániť po poistnej udalosti,
 • škôd spôsobených chybným projektom.

Toto poistenie je určené všetkým spoločnostiam, ktoré prezentujú svoje výrobky a tovar na výstavách a veľtrhoch na Slovensku a v zahraničí. Na takýchto podujatiach prejde popri Vašich exponátoch neuveriteľné množstvo ľudí.

Škoda, ktorá hrozí na exponátoch alebo ktorá hrozí návštevníkom výstavy a veľtrhu na seba nenechá dlho čakať. Vyhnite sa nepríjemnostiam vďaka nášmu poisteniu.

Toto poistenie je určené všetkým spoločnostiam, ktoré si svoje zásielky prepravujú akoukoľvek dopravou po celom svete.

Tovar alebo náklad sa môže pri preprave poškodiť alebo zničiť a príčiny môžu byť  rôzne. Práve preto je vhodné si zásielku poistiť pre prípad, že by dorazila k Vám, či k príjemcovi znehodnotená, zničená alebo nedorazila vôbec. Poistenie nekryje len škody na samotnej zásielke, ale aj finančné straty, ktoré Vám pri poistnej udalosti môžu vzniknúť.

Poskytneme Vám krytie v plnej výške hodnoty zásielky v priebehu celej prepravy. Netreba sa spoliehať len na cestného dopravcu a dohovor CMR, pretože zodpovednosť dopravcu v medzinárodnej cestnej doprave je limitovaná tzv. kilogramovou zodpovednosťou a teda pri zničení alebo poškodení prepravovanej zásielky nemusíte dostať náhradu celkovej vzniknutej škody. Toto poistenie navyše kryje ak riziká a ďalšie náklady, za ktoré dopravca nezodpovedá vôbec.

Kontaktný formulár

0 %
ľudí odporúča
nákup online
0 %
ľudí odporúča
našu likvidáciu
220
tisíc spokojných
klientov
30
rokov
na trhu