Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií
Plánovaná zdravotná starostlivosť v zahraničí
Planovana liecba v zahranici
Nižšie sa dočítate:

Plánujete liečbu alebo ošetrenie v zahraničí?

Liečbu alebo ošetrenie môžete absolvovať aj v zahraničí. V takomto prípade potrebujete vedieť, na ktoré ošetrenie je potrebný predchádzajúci súhlas zdravotnej poisťovne a ktoré ošetrenie môžete absolvovať aj bez tohto súhlasu, aby vám bolo preplatené z verejného zdravotného poistenia.

Pokiaľ vám už potrebná zdravotná starostlivosť v zahraničí bola poskytnutá, viac informácii sa dozviete na stránke Poskytnutie zdravotnej starostlivosti v zahraničí.

Zdravotná starostlivosť v členských štátoch* bez predchádzajúceho súhlasu zdravotnej poisťovne

Vyšetrenia a liečbu, ktoré sa rozhodnete absolvovať v členskom štáte Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska* bez súhlasu zdravotnej poisťovne a chcete, aby vám bolo preplatené z verejného zdravotného poistenia sa nesmie nachádzať v zozname Vyhlášky č. 341/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cezhraničná zdravotná starostlivosť, ktorá podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne.

Za poskytnutú cezhraničnú zdravotnú starostlivosť bez nášho predchádzajúceho súhlasu uhradíte náklady priamo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (lekárovi alebo nemocnici) v cudzine. Nárok na preplatenie týchto nákladov máte v prípade, ak vám bola poskytnutá zdravotná starostlivosť, ktorá je hradená z verejného zdravotného poistenia aj na Slovensku. Výška preplatenej sumy bude taká, ako ju hradíme na Slovensku.

Príklady cezhraničnej zdravotnej starostlivosti bez predchádzajúceho súhlasu zdravotnej poisťovne:

 • vyšetrenie u odborného lekára;
 • ošetrenie u zubára;
 • očné operácie;
 • plánovaný pôrod a iné.
Atoms/icons/40/black/chcem_nahlasit_skodovu_udalost-40

Nárok na preplatenie nákladov za cezhraničnú zdravotnú starostlivosť máte (podľa § 9d ods. 8 zákona č. 580/2004 Z. z), ak oň požiadate do šiestich mesiacov od poskytnutia cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.

Ako požiadať o preplatenie nákladov za liečbu v zahraničí nepodliehajúcu súhlasu

Zdravotná starostlivosť v členských štátoch* s predchádzajúcim súhlasom zdravotnej poisťovne

Zdravotná starostlivosť s potrebným súhlasom zdravotnej poisťovne je typ zdravotnej starostlivosti, ktorej preplatenie podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne v zmysle platnej legislatívy. 

Typy zdravotnej starostlivosti podliehajúce súhlasu

Plánovaná zdravotná starostlivosť s potrebným predchádzajúcim súhlasom zdravotnej poisťovne môže byť cezhraničná zdravotná starostlivosť alebo plánovaná zdravotná starostlivosť (prenosný dokument S2).

Zdravotná starostlivosť, ktorej preplatenie podlieha predchádzajúcemu schváleniu zdravotnej poisťovne je určená podľa Vyhlášky č. 341/2013 Z. z.

Náklady na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť s predchádzajúcim súhlasom zdravotnej poisťovne si hradíte priamo v zahraničí. Následne môžete podať Žiadosť o preplatenie nákladov za poskytnutú cezhraničnú zdravotnú starostlivosť.

Atoms/icons/40/black/chcem_nahlasit_skodovu_udalost-40

Nárok na preplatenie nákladov za cezhraničnú zdravotnú starostlivosť máte (podľa § 9d ods. 8 zákona č. 580/2004 Z. z), ak oň požiadate do šiestich mesiacov od poskytnutia cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.

Na preplatenie nákladov zdravotných výkonov poskytnutých v inom členskom štáte Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska* máte právo v prípade, že:

 • ste od nás dostali predchádzajúci súhlas s ich preplatením a zároveň
 • ak ide o liečbu, ktorá je hradená z verejného zdravotného poistenia na Slovensku.


Výška preplatenej sumy bude taká, ako ju hradíme na Slovensku.

Príklady cezhraničnej zdravotnej starostlivosti so súhlasom zdravotnej poisťovne patrí:

 • výkony umelého oplodnenia;
 • operácia bedrových alebo kolenných kĺbov a iné.
Atoms/icons/40/black/chcem_nahlasit_skodovu_udalost-40

Pri umelom oplodnení nezabudnite

V prípade plánovaného výkonu IVF (umelého oplodnenia) v inom členskom štáte Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska*, musí byť vaša liečba nami vopred schválená ešte pred začiatkom cyklu, t. j. pred začatím podávania liekov súvisiacich s IVF. 

Preplatené môžu byť aj lieky súvisiace s cyklom IVF:

 • na základe nami schváleného výkonu IVF,
 • poistenke boli predpísané a
 • zaplatila ich v inom členskom štáte Európskej únie alebo na Slovensku.

Ako požiadať o súhlas Cezhraničnej zdravotnej starostlivosti s predchádzajúcim súhlasom

Zdravotná starostlivosť mimo členských štátov* s predchádzajúcim súhlasom zdravotnej poisťovne

Zdravotnú starostlivosť  s úhradou z verejného zdravotného poistenia mimo členských štátov Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska* môžete absolvovať iba ak:

 • ide o neodkladnú a potrebnú zdravotnú starostlivosť, ktorá je poskytovaná pri náhlej zmene zdravotného stavu bezprostredne ohrozujúceho život alebo niektorú zo základných životných funkcií alebo
 • o plánovanú zdravotnú starostlivosť, ktorú vám vopred schválime.

Úhradu plánovanej zdravotnej starostlivosti mimo členských štátov* schvaľujeme v ojedinelých prípadoch podľa § 9f ods. 1 zákona č. 580/2004 Z.z., a to v prípade že:

 • ide o riadne platiaceho poistenca Union zdravotnej poisťovne s bydliskom na Slovensku a
 • ak ochorenie nie je možné diagnostikovať a liečiť na Slovensku a ani v žiadnom z členských štátov*.

Ako požiadať o súhlas liečby mimo členských štátov* s predchádzajúcim súhlasom

Dokumenty

Najčastejšie otázky

Postup ako refundovať plánovaný pôrod v zahraničí nájdete na stránke Plánujem liečbu v zahraničí v časti Zdravotná starostlivosť v členských štátoch* bez predchádzajúceho súhlasu zdravotnej poisťovne. O vašom plánovanom pôrode v zahraničí nezabudnite informovať vášho gynekológa. 

Postup ako refundovať umelé oplodnenie v cudzine nájdete na stránke Plánujem liečbu v zahraničí v časti Zdravotná starostlivosť v členských štátoch* s predchádzajúcim súhlasom zdravotnej poisťovne, konkrétne Cezhraničná zdravotná starostlivosť s predchádzajúcim súhlasom

Potrebné dokumenty spolu s kompletne vyplnenou žiadosťou doručte osobne na niektorú z našich pobočiek, kde vám potvrdia jej prijatie, alebo poštou na našu adresu: Odbor interných revíznych činností, Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava.

Žiadosť začneme spracovávať až po jej doručení aj s originálnymi dokladmi na našu centrálu. Viac informácii o potrebných dokladoch nájdete na stránkach týkajúcich sa jednotlivých typov liečby v zahraničí.

Žiadosti o preplatenie nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v zahraničí začneme spracovávať až po jej doručení aj s originálnymi dokladmi na našu centrálu. Vaša žiadosť bude vybavená maximálne do 6 mesiacov od doručenia. Viac informácii o potrebných dokladoch nájdete na stránkach týkajúcich sa jednotlivých typov liečby v zahraničí.

V prípade, že ste za poskytnutú potrebnú a neodkladnú zdravotnú starostlivosť zaplatili v členských štátoch je potrebné vypísať Žiadosť o preplatenie. Viac informácii nájdete na stránke Poskytnutá zdravotná starostlivosť v zahraničí. Žiadosť začneme spracovávať až po jej doručení aj s originálnymi dokladmi na našu centrálu. 

Užitočné informácie

 1. Členské štáty Európskej únie:
  Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo*, Švédsko, Taliansko

  *V prípade Spojeného kráľovstva sa posudzuje, či skutočnosti o cudzine vznikli pred alebo po dátume 01.01.2021 (Brexit).

 2. Členské štáty Európskeho hospodárskeho priestoru: Nórsko, Lichtenštajnsko, Island

 3. Švajčiarska konfederácia

Tretie krajiny sú všetky štáty, ktoré nie sú členskými štátmi uvedenými vyššie.

 • faktúra, účet;
 • vyúčtovanie zdravotnej starostlivosti s rozpisom poskytnutých výkonov;
 • potvrdenka o poskytnutí zdravotnej starostlivosti s rozpisom výkonov;​
 • bankový Príkaz na úhradu alebo Medzinárodný príkaz na úhradu.
 • Režim poskytovania „potrebnej zdravotnej starostlivosti“ sa pre osoby, ktoré vycestujú na krátkodobý pobyt do UK (pracovná cesta, turizmus, návšteva príbuzných a známych a pod.) nemení. O určení, či sa jedná o „potrebnú zdravotnú starostlivosť“ však rozhoduje lekár. Preto odporúčame komerčné poistenie liečebných nákladov.

  Európska komisia po intenzívnych jednaniach dosiahla v posledných dňoch roku 2020 uzatvorenie Dohody so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „UK“)  UK o podmienkach jeho budúcej spolupráce s Európskou úniou (ďalej len „EÚ“).

  Z konkrétnych článkov Dohody vyplýva, že aj po 1. januári 2021 bude naďalej platiť Európsky preukaz zdravotného poistenia (EHIC). Režim poskytovania „potrebnej zdravotnej starostlivosti“ sa podľa novej Dohody nemení pre osoby, ktoré vycestujú na krátkodobý pobyt do UK (pracovná cesta, turizmus, návšteva príbuzných a známych a pod.).

  „Potrebná zdravotná starostlivosť“ zahŕňa takú zdravotnú starostlivosť, ktorá by mala byť poskytnutá tak, aby sa poistenec nemusel do štátu poistenia vrátiť skôr, ako zamýšľal, a je tak závislý od predpokladanej dĺžky pobytu osoby na území štátu ošetrenia. Upozorňujeme však, že o určení či sa jednalo o „potrebnú  zdravotnú starostlivosť“ rozhoduje lekár.

  Z tohto dôvodu si dovoľujeme odporučiť všetkým občanom, ktorí vycestujú do UK, aby si uzatvorili aj komerčné poistenie liečebných nákladov. EHIC nie je alternatívou k cestovnému poisteniu a nebude sa vzťahovať na žiadnu súkromnú zdravotnú starostlivosť, ani na letecký prevoz domov.

  Ak bol Váš EHIC počas návštevy UK stratený alebo odcudzený, odporúčame Vám obrátiť sa na príslušnú zdravotnú poisťovňu v Slovenskej republike a požiadať o vydanie špeciálneho náhradného certifikátu s platnosťou pre UK, tzv. PRC (Provisional Replacement Certificate).

  V prípade ak nemáte EHIC ani PRC, je možné, že budete musieť uhradiť poplatok vo výške 150 % vnútroštátnej sadzby NHS (t. j. National Health Service).

  Ak ste v období do 31. decembra 2020 (vrátane) študovali na akreditovanom inštitúte vysokoškolského vzdelávania v UK, a Vaše štúdium pokračuje aj naďalej, môžete použiť EHIC na medicínsky potrebnú zdravotnú starostlivosť, a to až do ukončenia štúdia.

  Pre ďalšie aktuálne informácie o BREXITE navštívte stránku Ministerstva zdravotníctva.

  0
  tisíc spokojných
  klientov
  0
  tisíc doplatkov
  na zuby mesačne
  21

  tisíc zmluvných
  lekárov

  CESTUJTE S NAJLEPŠÍM POISTENÍM UNIONU

  Som Angie, váš nový anjel strážny. Letím k vám s najlepším cestovným poistením Unionu. Odteraz cestujete pod mojimi krídlami.

  VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

  Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

  Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

  Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.