Atoms/icons/24/grey/info-24
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií
Prevencia demencie
Kupelna starostlivost

Čo je demencia a aké sú základné prejavy

Demencia je duševná choroba prejavujúca sa zhoršením pamäte a rozumových schopností v dôsledku degeneratívnych zmien v mozgovom tkanive.

Dominuje pri nej syndróm demencie. Začína nenápadne a pozvoľne a nepretržite sa rozvíja v priebehu niekoľkých rokov. Veľmi často je pripisovaná príčinám ako je starnutie, únava alebo stres.

Syndróm demencie je obvykle popisovaný ako klinický syndróm, v popredí ktorého je progresívny pokles kognitívnych funkcií. Podstatnou črtou demencie je to, že spôsobuje závažné narušenie funkčnosti v bežných každodenných aktivitách.

Kognitívne funkcie nám umožňujú myslieť a spoznávať okolitý svet. Vďaka nim môžeme posudzovať, odôvodňovať, učiť sa, pamätať si to, čo sme už v minulosti urobili a vyjadrovať sa prostredníctvom jazyka.

Inými slovami, sú zodpovedné za to, že si viete zaviazať šnúrky, prípadne pripraviť raňajky alebo odviezť sa ráno autom do práce

Demencia nie je len porucha kognície, ale pravidelne (najmä pri progresii stavu) sa pri nej vyskytujú aj ďalšie psychopatologické a telesné príznaky a zmeny v správaní chorého.

Ako pomáhame a čím je Union poisťovňa výnimočná

Ako prvá zdravotná poisťovňa spustila pilotný projekt, v rámci ktorého zabezpečuje svojim poistencom možnosť vyšetrenia na skoré odhalenie prvých signálov demencie.

V  rámci preventívnej prehliadky uhrádza toto vyšetrenie svojim poistencom vo veku od 50 rokov u vybraných všeobecných lekárov.

Aký je priebeh vyšetrenia?

Vyšetrenie prebieha formou krátkeho testu,  vďaka ktorému  je možné  rýchlym spôsobom odhaliť prípadné riziko začínajúcich kognitívnych porúch. 

V prípade potreby  Vám lekár odporučí pre Vás vhodný typ mentálneho tréningu alebo cielené vyšetrenie u špecialistu (psychiatra alebo neurológa).

 

Koho sa demencia týka?

Problematika demencie je celosvetový problém a počet pacientov sa zvyšuje vysokým tempom každý rok.

Zatiaľ čo v roku 2015 bolo 47 miliónov pacientov s demenciou, odhady na rok 2030 sú 75 miliónov a v roku 2050 dokonca 131 miliónov osôb postihnutých demenciou. Demenciou trpí každý 20. človek nad 65 rokov. Po 80.roku veku je to každý piaty človek.

Na Slovensku neexistujú presné štatistiky o výskyte ochorenia, ale odhaduje sa, že chorobou trpí takmer 60-tisíc pacientov. Predpokladá sa, že v roku 2040 vzrastie počet chorých na Slovensku až trojnásobne, na 180-tisíc.

 

Ako predísť vzniku demencie?

Medzi ochranné faktory, ktoré znižujú pravdepodobnosť vzniku demencie patria hlavne:

 • vyššie vzdelanie
 • stály tréning mozgu a pamäti (precvičovanie mozgu pomocou logických, pozornostných alebo pamäťových hier, prípadne skupinových tréningov mozgu)
 • dostatok duševnej a sociálnej aktivity (sociálne väzby stimulujú aktivitu mozgových buniek, čo spomaľuje degeneráciu neurónov)
 • správna životospráva
 • dostatok príjmu vitamínu E, C, B do organizmu
 • užívanie nesteroidných antireumatík

 

Čo napomáha vzniku demencie?

Medzi rizikové faktory, ktoré zvyšuju pravdepodobnosť vzniku demencie patria hlavne:

 • ženské pohlavie
 • výskyt ochorenia v rodine (pozitívna rodinná anamnéza)
 • vyšši vek, výskyt demencie stúpa so zvašujúcim sa vekom
 • genetická záťaž
 • prekonané úrazy hlavy, najmä spojené so stratou vedomia
 • nízke vzdelanie (nízke vzdelanie zvyšuje riziko rozvoja demencie)
 • hypertenzia, ciže vysoký krvny tlak
 • zvýšená hladina cholesterolu a hemocysteínu
 • poruchy prekrvenia mozgu, takzvaná „mozgová skleróza“

 

Typy a delenie demencií

Najčastejšie sa vyskytujúcou demenciou je Alzheimerova choroba, ktorá tvorí viac ako polovicu zo všetkých demencií.
Je to veľmi pomaly sa rozvíjajúce degeneratívne ochorenie mozgu, ktoré vedie k zániku nervových buniek a nervových spojení. Postihuje predovšetkým tie časti mozgu, ktoré sú dôležité pre pamäť, myslenie a rozumové schopnosti. 

Demencie sa delia z dvoch základných hľadísk, podľa príčiny (etiológie) a demencie podľa priebehových charakteristík.

 

Delenie podľa známej či predpokladanej príčiny rozdeľuje demencie na: primárne degeneratívne demencie, sekundárne demencie a demencie vaskulárne.

 • Primárne neurodegeneratívne demencie sa vyskytujú najčastejšie, tvoria viac ako šesťdesiat percent všetkých prípadov demencií. Podľa vzniku a vývoja chorobných zmien v tele sa predpokladá vrodená degenerácia nervových buniek a bunkových spojení, ktorá vedie ku atrofii, čiže scvrkávaniu určitých oblastí mozgu. Zaraďuje sa sem aj demencia pri Alzheimerovej chorobe.
 • Sekundárne (symptomatické) demencie sú veľmi rôznorodou skupinou porúch. V tomto prípade je syndróm demencie dôsledkom inej konkrétnej poruchy, ktorá postihuje priamo mozog, iný orgánový systém alebo celý organizmus.
 • Vaskulárne demencie vznikajú v dôsledku porúch krvného zásobenia mozgu. Tieto poruchy vedú k nedostatočnému prekrveniu a okysličeniu mozgu.

Podľa priebehových charakteristík sa delia demencie na:

 • plynulo rozširujúce sa ochorenie (napr. demencia pri Alzheimerovej chorobe)
 • stupňovito rozširujúce sa ochorenie (typické pre vaskulárne demencie)
 • stacionárne, čiže stále a nemenné ochorenie (napr. posttraumatická demencia).

Podľa stupňa závažnosti dementného syndrómu, ktorý sa hodnotí na základe miery poškodenia základných kognitívnych funkcií, ale aj nekognitívnych symptómov a miery postihnutia funkčnosti v každodennom živote, sa charakterizuje demencia no ľahkú, stredne ťažkú alebo ťažkú.

 • Ľahká demencia: pokles kognitívnych schopností nie je natoľko závažný, že by bol pacient závislý od pomoci okolia, vyžaduje len občasný dohľad a pripomínanie. Nedokáže vykonávať zložitejšie každodenné aktivity (napr. bankové finančné ope­rácie, zodpovedne viesť motorové vozidlo a iné).
 • Stredne ťažká demencia: pokles kognitívnych funkcií už nedovoľuje pacientovi fun­govať bez pomoci iných ani pri bežných činnostiach, ako je nakupovanie, telefonovanie či výber vhodného oblečenia. Je narušená kritickosť k ochoreniu a je potrebný sústav­ný dohľad a asistencia inej osoby.
 • Ťažká demencia: ide o hlboký nedostatok až úplnú stratu kognitívnych funkcií, pacient je plne odkázaný na celodennú opateru a pomoc okolia.

Práve v prvom a do značnej miery aj v druhom kroku majú veľkú úlohu lekári prvého kontaktu, ktorí môžu najskôr zachytiť rozvoj syndrómu demencie u svojho pacienta. Tretí krok realizujú špecialisti, psychiatri alebo neurológovia.

Kedy je potrebné vyhľadať odbornú pomoc lekára?

Odbornú pomoc lekára je nevyhnutné vyhľadať v prípade, ak ste u seba, alebo u svojho blízkeho spozorovali nasledujúce prejavy, ktoré môžu vo vysokej miere znamenať podozrenie na demenciu:

 • Postihnutie krátkodobej pamäti, napr. neschopnosť zapamätať si nové informá­cie
 • Zhoršovanie úsudku a strata pamäti, napr. nespomína si na osobné údaje, dátum narodenia, nevie riešiť ani jednoduché situácie, už vôbec nie zložitejšie alebo nové
 • Problémy s abstraktným myslením – nepochopí zložitejšie inštrukcie (naprík­lad nevie vyplniť šek ani po vysvetlení)
 • Ťažkosti s vykonávaním predtým známych činností (apraxia) – u žien napríklad problém pri varení známych jedál, problém telefonovať a podobne, umiest­ňovanie predmetov na nesprávne miesto
 • Ťažkosti s rečou, alebo jazykom (fatické/kognitívno-komunikačné poruchy) – za­búdanie slov a nahradzovanie neprimeranými, prípadne veľmi všeobecnými slovami alebo strata schopnosti rozumieť významu bežných slov
 • Dezorientácia v čase, mieste a situácii – pacient napríklad netrafí domov z prechádzky, nevie aký je rok, nespoznáva známych ľudí.
 • Poruchy nálady – podráždenosť, nevysvetliteľná skľúčenosť alebo iné
 • Zmeny „povahy“, hlavne náhle, napríklad objavenie sa podozrievavosti, ustra­šenosti, úzkostlivosti
 • Strata iniciatívy, chorí strácajú záujem aj o veci, ktoré boli ich koníčkom, sú pasívni, do každej činnosti ich treba neustále pobádať

 

Ak potrebujete radu, pomoc alebo odporúčania pre rodinných príslušníkov, spýtajte sa anonymne v poradni.

Dá sa demencia liečiť?

Väčšina typov demencií sa žiaľ nedá vyliečiť, ale existujú spôsoby, ako ich priebeh spomaliť.
Sú kombináciou farmakologickej  a nefarmakologickej liečby, konkrétny spôsob sa odvíja od typu demencie.

Pri primárnych neurodegeneratívnych demenciách, ako je napríklad Alzheimerova choroba prebieha silný a nezvratný úbytok neurónov a mozgových funkcií v dôsledku nezastaviteľnej neurodegenerácie, dosiaľ nie je známa liečba na zvládnutie príčiny ochorenia. V týchto prípadoch sa využíva predovšetkým symptomatická liečba na potlačenie príznakov demencie a oddialenie najťažších štádií ochorenia.

Na druhej strane pri mnohých sekundárnych demenciách, ak sa odhalia včas, je de­mentný syndróm prinajmenšom čiastočne zvrátiteľný. Pri správnom zameraní a odstránení príčiny (napr. deficit vitamínov; odstránenie tumoru) je možné ju odstrániť, výsledok závisí od včasnej diagnostiky.
Práve preto je potrebné dbať na ochranné faktory, ktoré pomáhajú predchádzať vzniku demencie a všímať si akékoľvek počiatočné prejavy ochorenia.

Pri vaskulárnych demenciách je potrebné podrobne sledovať a upravovať rizikové faktory (kontrolovať kŕvny tlak – hypertenziu, hladinu inzulínu – diabetes mellitus), k liečbe patria aj odporúčané farmakologické postupy.

Nefarmakologická liečba demencií bez použitia liekov spočíva v tréningu kognitívnych funkcií, reminiscenčnej terapii (terapia spomienkami), psychosociálnej rehabilitácii (stretnutia v komunite), potrebnom vzdelávaní sa opatrovníkov a iných doplnkových metódach, ktoré často poslúžia najmä pri zvládaní nekognitívnych príznakov demencií.

Ako prebieha starostlivosť o pacienta po diagnostike?

Po diagnostike ochorenia sa zhruba 15 – 20% chorých vráti plnohodnotne späť do života (postihnutí so sekundárnou demenciou, ktorú zapríčinilo liečiteľné ochorenie). K odstráneniu demencie v takom prípade slúži chirurgický zákrok (operácia, odstránenie nádoru), alebo užívanie vhodných liekov.

Pre ostatných však začína obdobie vývoja demencie, ktoré si žiada pomoc zdravotníckych a sociálnych inštitúcií.

Príbuzní preto musia poznať príčiny chorobných javov, hlavné problémy, ktoré vývoj demencie prináša a spôsob ako ich zvládnuť. 
Odporúčame pozrieť sa aj na podrobné ínformácie k starostlivosti o postihnutého.

Program prevencie pred demenciou a základný test u všeobecného lekára sme pripravili v spolupráci s

Group 4

Slovenská
Alzheimerova spoločnosť

Občianske združenie venujúce sa pomoci ľuďom s Alzheimerovou chorobou v SR. 

Group 5

Centrum MEMORY

nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby ľuďom s poruchami pamäti a Alzheimerovou chorobou.

Poistite sa za 3 minúty
priamo v mobile

Vďaka digitálnemu podpisu nemusíte už nikam chodiť, ani na nikoho čakať.
Našu online prihlášku podpíšete priamo v mobile.