Atoms/icons/24/grey/info-24

V piatok 30. 9. 2022 sme pre vás predĺžili otváraciu dobu kontaktných miest až do 20:00 h., aby ste mali na prepoistenie sa k nám dostatok času.

Atoms/icons/24/grey/info-24
Od 1. 8. 2022 už nie je potrebné zasielať prihlášku pre novorodenca do zdravotnej poisťovne. Jeho poistenie vzniká automaticky v rovnakej poisťovni ako je poistená matka. 
Zisti viac.
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií
Bydlisko v EÚ a práca na Slovensku
Nižšie sa dočítate:

Ak ste ekonomicky činnou osobou alebo poberateľom dôchodku na území Slovenskej republiky, ale bydlisko máte v inom členskom štáte Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarska a chcete mať nárok na plnú zdravotnú starostlivosť v členskom štáte bydliska, musíte požiadať svoju príslušnú zdravotnú poisťovňu o vydanie nárokového dokladu (ND) S1/S072 SK (do 30.09.2020 pod názvom E106, E109, E121).

Nárokový doklad S072/S1 potvrdzuje váš nárok na zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu u zmluvných poskytovateľov. Pod pojmom zdravotná starostlivosť v plnom rozsahu sa rozumie zdravotná starostlivosť, na akú má nárok „domáci poistenec“ a musí byť poskytnutá za rovnakých podmienok ako domácemu poistencovi.

Kto môže požiadať o vystavenie nárokového dokladu?

Overte si či máte nárok na vystavenie nárokového dokladu.

Nárok na vystavenie ND majú osoby, ktoré majú bydlisko v rámci krajín EÚ, EHP a Švajčiarska, na ktoré sa vzťahujú koordinačné nariadenia (EC) Európskeho parlamentu a Rady 883/2004 a 987/2009 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a ktoré sú považované za:

Za ekonomicky činnú osobu sa považuje taká osoba, ktorá má príjem zo zárobkovej činnosti, prípade je poberateľom dávky, ktorá vyplýva z predchádzajúcej ekonomickej činnosti. Ide o osoby, ktoré sú:

 • zamestnané (príjem z danej činnosti),
 • živnostníci (príjem z danej činnosti),
 • poberateľmi nemocenskej alebo materskej dávky,
 • poberateľmi dávky v nezamestnanosti.

Nezaopatrený rodinný príslušník je definovaný podľa zákona c. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení §3 ods. 2 písm. d):

 • nezaopatrené dieťa/študent denného alebo externého štúdia, ktorý nemá titul II. stupňa, alebo študent denného štúdia do 30 rokov, ktorý nemá titul II. stupňa,
 • manžel/manželka, ktorá je poberateľom rodičovského príspevku
 • manžel/manželka, ktorá sa osobne celodenne a riadne stará o dieťa vo veku do 6 rokov,
 • manžel/manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť a je vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie a nepoberá dávku v nezamestnanosti,
 • manžel/manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť a ktorá dosiahla dôchodkový vek a nevznikol jej nárok na dôchodok,
 • manžel/manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť a je invalidná a nevznikol jej nárok na invalidný dôchodok,
 • manžel/manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť a nie je poistencom štátu, t. j. je samoplatiteľ,
 • manžel/manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť a je študent.
 • starobného,
 • invalidného, výsluhového,
 • vdovského/vdoveckého,
 • sirotského.
 • štátny zamestnanci,
 • zamestnanci/živnostníci.

Ak ste takouto osobou a máte preukázateľné bydlisko v inom členskom štáte EÚ, EHP (Nórsko, Lichtenštajnsko, Island) alebo Švajčiarsku, môžete vyplniť Žiadosť a požiadať o vystavenie ND S1/S072 pre nárok na plnú zdravotnú starostlivosť do štátu bydliska pre vás a vašich nezaopatrených rodinných príslušníkov.

Atoms/icons/40/black/chcem_nahlasit_skodovu_udalost-40

Zdravotná poisťovňa vás bude informovať, ak bude potrebné z vašej strany poskytnutie ďalších dokladov alebo informácií.

Doklady potrebné k vystaveniu nárokového dokladu

K vyplnenej žiadosti o vystavenie ND je povinné predloženie týchto dokladov:
  • druh ubytovania (nájomná zmluva, vlastníctvo nehnuteľnosti);
  • platenie energií (preukázanie skutočné využívanie nehnuteľnosti);
  • využívanie dopravy (MHD – napr. predplatený cestovný lístok a pod.);
  • v ktorom štáte má osoba vedený bankový účet, mobilného operátora a pod.;
  • iba v prípade detí od 4 rokov: potvrdenie o návšteve predškolského alebo školského zariadenia.
  • potvrdenie z ministerstva alebo štátneho úradu, ktorý vás vysiela (obsahuje presnú adresu a obdobie vyslania);
  • formulár PD A1/E101 zo Sociálnej poisťovne.
  • pre nezaopatrené dieťa – rodný list;
  • pre manžela/manželku – sobášny list.
  • potvrdenie o poberaní tohto druhu dôchodku.

Ako doručiť žiadosť o vystavenie nárokového dokladu

Riadne vyplnenú žiadosť o vystavenie ND vo všetkých povinných častiach (ak niektoré z týchto údajov nebudú vyplnené, zdravotná poisťovňa zamietne vydanie ND) nám doručte spolu s prílohami:

Vystavenie formuláru S072 SK/PD S1 SK pre študentov zo Slovenska, ktorí študujú v inom členskom štáte

Slovenskí študenti, študujúci v inom členskom štáte, ktorí chcú požiadať o vystavenie nárokového dokladu, musia spĺňať tieto podmienky:

Informácia pre slovenských študentov, ktorí študujú na území Českej republiky a nevzniká im nárok na vystavenie formuláru S072 SK/PD S1 SK:

Na získanie bezproblémového prístupu k potrebnej zdravotnej starostlivosti počas pobytu slovenského študenta na obdobie štúdia v Českej republike odporúčame na základe stanoviska KZP CR z 12/2018, aby si študenti registrovali slovenský EHIC (Európsky preukaz zdravotného poistenia) v českej zdravotnej poisťovni, ktorú si vybrali za inštitúciu v mieste pobytu v ČR na obdobie svojho štúdia.

Po registrácii v českej zdravotnej poisťovni dostanú od nej potvrdenia s číslom poistenca v ČR, ktorými sa budú preukazovať u zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti českej zdravotnej poisťovne.

Užitočné informácie

Obdobie platnosti nárokového dokladu závisí od skutočnosti, za akú osobu ste považovaný (napr. zamestnanec s pracovným pomerom na dobu určitú, dôchodca, nezaopatrený rodinný príslušník, vyslaný zamestnanec a pod.). To znamená, že na základe týchto skutočností bude určený dátum platnosti nárokového dokladu.

 1. SED S072 (elektronická forma):
  Rakúsko (AT), Belgicko (BE), Bulharsko (BG), Švajčiarsko (CH), Cyprus (CY), Česká republika (CZ), Nemecko (DE), Dánsko (DK), Estónsko (EE), Španielsko (ES), Fínsko (FI), Francúzsko (FR), Chorvátsko (HR), Maďarsko (HU), Írsko (IE), Island (IS), Taliansko (IT), Lichtenštajnsko (LI), Litva (LT), Luxembursko (LU), Lotyšsko (LV), Malta (MT), Holandsko (NL), Nórsko (NO), Poľsko (PL), Portugalsko (PT), Rumunsko (RO), Švédsko (SE), Slovinsko (SI), Veľká Británia (UK)*.

  *Veľká Británia (UK) – z dôvodu BREXIT-u platia európske práva pre osoby v UK, u ktorých prišlo k vzniku skutočností pred dátumom 01.01.2021.

 2. PD S1 SK (papierová forma):
  Grécko (EL)

V žiadosti je potrebné uviesť presný názov a adresu zahraničnej poisťovne (v členskom štáte Vášho bydliska), do ktorej bude formulár odoslaný.

Zoznam zahraničných poisťovní nájdete tu.

Informácie o poisťovni nájdete aj na vašom zahraničnom preukaze poistenca  EHIC ak vám už bol v minulosti vydaný vo vašej zdravotnej poisťovni.

EHIC karta

Poskytovateľom tejto služby je Union zdravotná poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na prepoistenie do Union zdravotnej poisťovne vám zostáva

 • 00 dní
Prejdite do zdravotnej poisťovne s dlhodobo najspokojnejšími poistencami.