Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií
Bydlisko v EÚ, práca na Slovensku
Nižšie sa dočítate:

Ak ste ekonomicky činnou osobou alebo poberateľom dôchodku na území Slovenskej republiky, ale bydlisko máte v inom členskom štáte* a chcete mať nárok na plnú zdravotnú starostlivosť v danom členskom štáte*, musíte požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o vydanie nárokového dokladu PD S1/S072 SK (do 30.09.2020 pod názvom E106, E109, E121).

Nárokový doklad PD S1/S072 SK potvrdzuje váš nárok na zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu a za rovnakých podmienok, na akú má nárok domáci poistenec v danom členskom štáte*.

Kto môže požiadať o vystavenie nárokového dokladu PD S1/S072 SK?

Nárok na vystavenie dokladu PD S1/S072 SK majú osoby s bydliskom v rámci členských krajín* (na ktoré sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej komisie Európskeho parlamentu a Rady 883/2004 a 987/2009 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia) a ktoré sú považované za:

Za ekonomicky činnú osobu sa považuje taká osoba, ktorá má príjem zo zárobkovej činnosti, prípade je poberateľom dávky, ktorá vyplýva z predchádzajúcej ekonomickej činnosti. Ide o osoby, ktoré sú:

 • zamestnané (príjem z danej činnosti),
 • živnostníci (príjem z danej činnosti),
 • poberateľmi nemocenskej alebo materskej dávky,
 • poberateľmi dávky v nezamestnanosti.

Ste manžel/manželka a/alebo dieťa, ktorého manželka/manžel alebo zákonný zástupca je ekonomicky činnou osobou v inom členskom štáte.

Kto je ekonomicky činná osoba?
 • má príjem zo zárobkovej činnosti (zamestnanie, živnosť),
 • je poberateľom nemocenskej dávky
 • je poberateľom materskej dávky,
 • je poberateľom dávky v nezamestnanosti.
Informácie o tom kto je nezaopatrený rodinný príslušník a jeho zdravotnom poistení sa dozviete na stránke: Nezaopatrení rodinní príslušníci a ich poistenie.

 • starobného,
 • invalidného, výsluhového,
 • vdovského/vdoveckého,
 • sirotského.
 • štátny zamestnanci,
 • zamestnanci/živnostníci.

Ak ste takouto osobou a máte preukázateľné bydlisko v inom členskom štáte*, môžete požiadať o vystavenie dokladu PD S1/S072 SK pre nárok na plnú zdravotnú starostlivosť do štátu bydliska pre vás a vašich nezaopatrených rodinných príslušníkov.

Ako požiadať o vystavenie nárokového dokladu PD S1/S072 SK?

Atoms/icons/40/black/chcem_nahlasit_skodovu_udalost-40

Zdravotná poisťovňa vás bude informovať, ak bude potrebné z vašej strany poskytnutie ďalších dokladov alebo informácií.

Vystavenie nárokového dokladu PD S1/S072 SK pre študentov zo Slovenska, ktorí študujú v inom členskom štáte*

Slovenskí študenti, študujúci v inom členskom štáte, ktorí chcú požiadať o vystavenie nárokového dokladu, musia spĺňať tieto podmienky:

Informácia pre slovenských študentov, ktorí študujú na území Českej republiky a nevzniká im nárok na vystavenie nárokového dokladu PD S1/S072 SK:

Na získanie bezproblémového prístupu k potrebnej zdravotnej starostlivosti počas pobytu slovenského študenta na obdobie štúdia v Českej republike odporúčame na základe stanoviska KZP CR z 12/2018, aby si študenti registrovali slovenský EHIC (Európsky preukaz zdravotného poistenia) v českej zdravotnej poisťovni, ktorú si vybrali za inštitúciu v mieste pobytu v Českej republike na obdobie svojho štúdia.

Po registrácii v českej zdravotnej poisťovni dostanú od nej potvrdenia s číslom poistenca v Českej republike , ktorými sa budú preukazovať u zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti českej zdravotnej poisťovne.

Dokumenty

Užitočné informácie

Nárokový doklad PD S1/S072 SK (do 30.09.2020 pod názvom E106, E109, E121) potvrdzuje váš nárok na zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu a za rovnakých podmienok, na akú má nárok domáci poistenec v danom členskom štáte* v prípade, že ste ste ekonomicky činnou osobou alebo poberateľom dôchodku na území Slovenskej republiky, ale bydlisko máte v inom členskom štáte* 

S072 označuje elektronickú formu a S1 papierovú formu. 

Obdobie platnosti nárokového dokladu závisí od skutočnosti, za akú osobu ste považovaný (napr. zamestnanec s pracovným pomerom na dobu určitú, dôchodca, nezaopatrený rodinný príslušník, vyslaný zamestnanec a pod.). To znamená, že na základe týchto skutočností bude určený dátum platnosti nárokového dokladu.

 1. Členské štáty Európskej únie:
  Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo*, Švédsko, Taliansko*V prípade Spojeného kráľovstva sa posudzuje, či skutočnosti o cudzine vznikli pred alebo po dátume 01.01.2021 (Brexit).
 2. Členské štáty Európskeho hospodárskeho priestoru: Nórsko, Lichtenštajnsko, Island
 3. Švajčiarska konfederácia
 1. SED S072 (elektronická forma):
  Rakúsko (AT), Belgicko (BE), Bulharsko (BG), Švajčiarsko (CH), Cyprus (CY), Česká republika (CZ), Nemecko (DE), Dánsko (DK), Estónsko (EE), Španielsko (ES), Fínsko (FI), Francúzsko (FR), Chorvátsko (HR), Maďarsko (HU), Írsko (IE), Island (IS), Taliansko (IT), Lichtenštajnsko (LI), Litva (LT), Luxembursko (LU), Lotyšsko (LV), Malta (MT), Holandsko (NL), Nórsko (NO), Poľsko (PL), Portugalsko (PT), Rumunsko (RO), Švédsko (SE), Slovinsko (SI), Veľká Británia (UK)*.

  *Veľká Británia (UK) – z dôvodu BREXIT-u platia európske práva pre osoby v UK, u ktorých prišlo k vzniku skutočností pred dátumom 01.01.2021.

 2. PD S1 SK (papierová forma):
  Grécko (EL)

V žiadosti je potrebné uviesť presný názov a adresu zahraničnej poisťovne (v členskom štáte Vášho bydliska), do ktorej bude formulár odoslaný.

Zoznam zahraničných poisťovní nájdete tu.

Informácie o poisťovni nájdete aj na vašom zahraničnom preukaze poistenca  EHIC ak vám už bol v minulosti vydaný vo vašej zdravotnej poisťovni.

EHIC karta

CESTUJTE S NAJLEPŠÍM POISTENÍM UNIONU

Som Angie, váš nový anjel strážny. Letím k vám s najlepším cestovným poistením Unionu. Odteraz cestujete pod mojimi krídlami.

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

 • iPhone 14;
 • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
 • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

 • Udržateľné investície a obchodné operácie.
 • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
 • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
 • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
 • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
 • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
 • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.