Skríning rakoviny prsníka

Skríning rakoviny prsníka je cieleným pozývaním na mamografické vyšetrenie prsníkov. Zistite, ako dokáže odhaliť rakovinu v počiatočnom štádiu.
Skrining rakoviny prsnika

Skríning rakoviny prsníka

Na Slovensku sa každoročne diagnostikuje okolo 3 300 nových prípadov rakoviny prsníka. Vysoké percento týchto nádorov je primárne zachytávané v pokročilom klinickom štádiu a v priemere až 300 žien ročne preto zomrie úplne zbytočne.

Mamografické vyšetrenie je v súčasnosti jediná metóda, vďaka ktorej je možné zachytiť už včasné štádium ochorenia, keď je dobre liečiteľné bez potreby veľkého operačného zásahu. V mnohých prípadoch dokonca aj bez chemoterapie alebo rádioterapie. Stále málo žien však absolvuje mamografickú prevenciu pravidelne.

Preto Union zdravotná poisťovňa pozýva v rámci skríningu rakoviny prsníka, ktorý je koordinovaný Ministerstvom zdravotníctva SR, svoje poistenky vo veku 50 až 69 rokov na skríningové mamografické vyšetrenie prsníkov do preverených mamografických pracovísk.

Táto veková skupina žien je najrizikovejšia, preto je pozývaná v prvej etape skríningu. Následne budú pozývané aj staršie vekové skupiny, nakoniec sa plánuje skríning aj pre ženy vo veku 40 až 50 rokov.

Kde sa vykonáva skríning rakoviny prsníka?

Skríning rakoviny prsníka sa vykonáva na vysokošpecializovaných a posúdených skríningových mamografických pracoviskách, ktoré Komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre zabezpečenie kvality v rádiodiagnostike, radiačnej onkológii a v nukleárnej medicíne poverila vykonávaním skríningovej mamografie. Ich zoznam sa nachádza na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva.

Uvedené pracoviská budú poskytovať vysoko kvalitnú zdravotnú starostlivosť, zaručia oznámenie negatívneho výsledku do troch pracovných dní, v prípade podozrenia na onkologické ochorenie prsníka garantujú doriešenie do troch pracovných týždňov.

Proces vyšetrenia poistenky zabezpečujú v súlade so Štandardným postupom na vykonávanie lekárskeho ožiarenia pre skríningovú a diagnostickú mamografiu. Majú okrem iného aj jasne definovanú nadväznosť na zdravotnícke zariadenie, ktoré v prípade podozrivého / zhubného nádoru zabezpečí ďalší manažment pacientky v rámci nevyhnutnej interdisciplinárnej spolupráce a náležité terapeutické riešenie.

Pozývací list slúži ako žiadanka o skríningové mamografické vyšetrenie

Veľkou výhodou je, že pozývací list slúži zároveň ako žiadanka na uvedené vyšetrenie prsníkov, takže poistenka, ktorá ho dostane, nemusí ísť ku gynekológovi alebo všeobecnému lekárovi pre písomné odporučenie. Môže sa priamo objednať na skríningové mamografické vyšetrenie v jednom z preverených mamografických pracovísk. V liste je uvedený aktuálny zoznam mamografických pracovísk, ktoré sú poverené vykonávať skríningové mamografické vyšetrenie a kontakty (telefónne číslo a e-mailová adresa), na ktorých sa môže poistenka na vyšetrenie objednať.

Proces pozývania bude postupný

Union zdravotná poisťovňa začne pozývať tie poistenky, ktoré splnili kritériá výberu a majú trvalé bydlisko v okresoch, kde sa nachádzajú preverené mamografické pracoviská. Ak sa ich počet bude zvyšovať, budeme následne pozývať aj poistenky z iných regiónov. Proces pozývania bude postupný, v pravidelných intervaloch. Do výberu neboli zahrnuté ženy, ktoré mamografické vyšetrenie pravidelne absolvujú alebo tie, ktoré z rôznych odborných alebo technických dôvodov nespadajú do cieľovej skupiny.

Absolvujte mamografické vyšetrenie prsníkov v pravidelných intervaloch

Poistenky od 40 rokov, ktoré v aktuálnej fáze nie sú pozvané na skríning, môžu absolvovať preventívne mamografické vyšetrenie, na ktoré majú podľa zákona nárok každé 2 roky. V tomto prípade je však potrebné zabezpečiť si písomné odporučenie od gynekológa alebo všeobecného lekára.

Ďakujeme Vám, že venujete pozornosť starostlivosti o svoje zdravie

Zoznam mamografických pracovísk, ktoré Komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre zabezpečenie kvality v rádiodiagnostike, radiačnej onkológii a v nukleárnej medicíne poverila vykonávaním skríningovej mamografie.

Napriek medicínskym pokrokom je rakovina stále druhou najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku. Jej liečba stojí postihnutých nielen obrovské množstvo síl, no i nemalé sumy peňazí. Union poisťovňa vám preto ako prvá na Slovensku prináša možnosť poistenia onkologickej choroby, ktoré vám v prípade najhoršieho pomôže zvládnuť nepriaznivý finančný dopad, ktorý je, bohužiaľ, často s dlhodobou liečbou spojený.

Financie môžete použiť na čokoľvek, čo nie je hradené z verejného zdravotného poistenia. Napríklad splátky hypotekárneho a spotrebného úveru, rekonvalescenčný pobyt pri mori alebo akékoľvek výdavky spojené s plnohodnotným životom počas boja s rakovinou. Poistenci Union zdravotnej poisťovne majú 20% zľavu na poistenie onkologických chorôb a mnoho ďalších výhod.

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia