Atoms/icons/24/grey/info-24
Doplň text. 
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií
Doplatky za lieky
Doplatky za lieky

Uhrádzanie doplatkov za lieky

Zmena limitu spoluúčasti pri uhrádzaní doplatkov za lieky

S účinnosťou od 1. 4. 2021 sa mení zákon č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zmena sa týka limitu spoluúčasti pre vybrané skupiny a spôsobu uplatnenia pre deti do šesť rokov.

Lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky uhrádzané zdravotnou poisťovňou určuje zákon

Pri uhrádzaní liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok sa riadime zákonom a nariadeniami ministerstva zdravotníctva. To, či sú vaše lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky hradené z verejného zdravotného poistenia, zistíte na stránke ministerstva zdravotníctva. Tu okrem ceny, ktorú hradí poisťovňa, a vášho doplatku, nájdete zároveň aj informácie o lacnejších liekoch, ktoré majú rovnaké účinné látky ako originálny liek.

Limit spoluúčasti – limit spoluúčasti (ochranný limit) stanovuje výšku maximálnej sumy, ktorou sa poistenec spolupodieľa na úhrade zakúpených liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok vždy za jeden kalendárny štvrťrok. Po prekročení výšky limitu spoluúčasti vybraným skupinám poistencov zdravotná poisťovňa vráti doplatky za lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky a to vo výške sumy za najlacnejší liek, dietetickú potravinu alebo zdravotnícku pomôcku spomedzi liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok určených na vaše ochorenie. Teda nie vo výške celého doplatku za lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky. Údaj je uvedený na pokladničnom doklade v zátvorke s hviezdičkou (*) pod názvom lieku, dietetickej potraviny, zdravotníckej pomôcky.

Do limitu spoluúčasti sa započítavajú len lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky, ktoré:

Skupiny poistencov, na ktorých sa vzťahuje limit spoluúčasti

Limit vo výške 12 EUR sa vzťahuje na poistenca, ktorý je k prvému dňu kalendárneho štvrťroka:

Limit vo výške 30 EUR sa vzťahuje na poistenca, ktorý je k prvému dňu kalendárneho štvrťroka: 

Limit vo výške 0 EUR sa vzťahuje na:

Pokiaľ si poistenec nevyberie najlacnejšiu alternatívu, tak rozdiel v doplatku musí uhradiť v lekárni. Tento rozdiel si poistenec môže uplatniť formou benefitu na našej online pobočke. Ako na to, nájdete na našej stránke Doplatky za lieky a dietetické potraviny pre deti.

Vyplácanie doplatkov za lieky

Všetky údaje potrebné pre určenie nároku zdravotná poisťovňa eviduje vo svojom informačnom systéme. Poistenci, ktorí teda dané kritéria spĺňajú, nemusia podávať žiadosť do zdravotnej poisťovne, a nie je potrebné ani odovzdávať zdravotnej poisťovni doklady z registračnej pokladne , ktoré im vydajú v lekárni. Poisťovňa v lehote 90 kalendárnych dní od skončenia daného štvrťroka zašle príslušnú sumu, o ktorú výška úhrad za doplatky za lieky prekročila stanovený limit spoluúčasti priamo na bankový účet poistenca alebo poštovou poukážkou na adresu, ktorú má poistenec nahlásenú v informačnom systéme.

V prípade, že v danom štvrťroku je výška úhrad za doplatky za lieky o ktorú je limit spoluúčasti prekročený menšia ako 3 EUR , poisťovňa za daný štvrťrok nebude túto sumu uhrádzať. Poistenec však o ňu nepríde, poisťovňa túto sumu pripočíta k úhrnnej výške úhrad za ďalší kalendárny štvrťrok.


Deti do šesť rokov sú od 1. 4. 2021 od doplatku vo výške najlacnejšieho náhradného lieku/zdravotníckej pomôcky/dietetickej potraviny oslobodené priamo v lekárni.

Koľko sme vrátili našim poistencom

Za 3. kalendárny štvrťrok 2020 sme vrátili našim poistencom podľa zákona doplatky za lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky sumu 391 547,69 EUR. Išlo o 16 219 poistencov.


Za kalendárny rok 2019 sme vrátili našim poistencom podľa zákona doplatky za lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky sumu 1 212 043,11 EUR. Išlo o 52 464 poistencov.


Za kalendárny rok 2018 sme vrátili našim poistencom podľa zákona doplatky za lieky, ktoré si vybrali v lekárni. Išlo o 46 318 poistencov a refundovanú sumu 985 327,88 EUR.

Dôležité dokumenty

0
tisíc spokojných
klientov
0
tisíc doplatkov
na zuby mesačne
21

tisíc zmluvných
lekárov