Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií
Doplatky za lieky
Doplatky za lieky

Uhrádzanie doplatkov za lieky

Zmeny limitu spoluúčasti pri uhrádzaní doplatkov za lieky

S účinnosťou od 1. 1. 2022 sa zmenil zákon č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zmena sa týka limitu spoluúčasti pre vybrané skupiny:

*Ak vás neevidujeme ako ZŤP poistenca stačí doložiť fotokópiu ZŤP preukazu alebo rozhodnutie z UPSVARu o schválení ZŤP príspevku na emailovú adresu osr-kategorie@union.sk

Ak je celkový príjem poistenca, z niektorej z týchto vybraných skupín nižší ako 679,80 eur/mesiac, vzťahuje sa naňho limit spoluúčasti vo výške 0 Eur a:

679,80 eur je maximálna výška priznaného mesačného dôchodku, ktorá sa uplatní  pri posudzovaní nároku poistenca  na zaradenie do zoznamu poistencov s nárokom na nulový limit k prvému dňu každého kalendárneho štvrťroka v roku 2022.

Do zoznamu poistencov môže byť zaradený len poistenec, ktorý je k prvému dňu kalendárneho štvrťroka poistencom niektorej z vybranej skupiny a nie je zamestnancom ani samostatne zárobkovo činnou osobou a jeho priznaný mesačný dôchodok nie je vyšší ako 60 % priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky, za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa zoznam poskytovateľovi lekárenskej starostlivosti sprístupňuje.

V prípade, že nastane zmena skutočností, ktoré podmieňujú výšku limitu spoluúčasti, poistenec je zo zoznamu poistencov s nárokom na nulový limit spoluúčasti poistenca vyradený. Zdravotná poisťovňa následne prehodnotí nárok poistenca na limit spoluúčasti v období kalendárneho štvrťroka, v ktorom došlo k vyradeniu poistenca z predmetného zoznamu poistencov.

Ak poistenec v priebehu kalendárneho štvrťroka stratí nárok na nulový limit spoluúčasti poistenca, zdravotnej poisťovni vzniká voči poistencovi nárok na vrátenie doplatkov, ktoré zdravotná poisťovňa v kalendárnom štvrťroku uhradila poskytovateľovi lekárenskej starostlivosti nad rámec limitu spoluúčasti, na ktorý má poistenec nárok.

Ak je celkový príjem vyšší ako 679,80 eur, vzťahuje pre tieto vybrané skupiny nasledovný limit spoluúčasti :

Limit vo výške 12 eur sa vzťahuje na poistenca, ktorý je k prvému dňu kalendárneho štvrťroka:

Limit vo výške 30 eur sa vzťahuje na poistenca, ktorý je k prvému dňu kalendárneho štvrťroka: 

S účinnosťou od 1. 4. 2021 sa zmenil zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zmena sa týka limitu spoluúčasti pre vybrané skupiny a spôsobu uplatnenia pre deti do šesť rokov.

Limit spoluúčasti vo výške 0 eur sa vzťahuje na:

Nárok na limit spoluúčasti poistenca sa preukazuje predložením preukazu poistenca, vydaným občianskym preukazom s elektronickým čipom, dokladom o pobyte s elektronickým čipom alebo, zobrazeným preukazom poistenca v mobilnej aplikácii zdravotnej poisťovne.

Limit spoluúčasti sa uplatní pri výdaji lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny poistencovi a poistenec (jeho zákonný zástupca) neuhrádza pri výdaji doplatok za lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia vo výške prepočítaného doplatku za najlacnejší náhradný liek, najlacnejšiu náhradnú zdravotnícku pomôcku a najlacnejšiu náhradnú dietetickú potravinu u poskytovateľa lekárenskej starostlivosti,

Pokiaľ si poistenec nevyberie najlacnejšiu alternatívu, tak rozdiel v doplatku musí uhradiť v lekárni. Tento rozdiel si zákonný zástupca poistenca môže uplatniť formou benefitu na našej online pobočke. Ako na to, nájdete na našej stránke Doplatky za lieky a dietetické potraviny pre deti.

Lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky uhrádzané zdravotnou poisťovňou určuje zákon

Pri uhrádzaní liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok sa riadime zákonom a nariadeniami ministerstva zdravotníctva. To, či sú vaše lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky hradené z verejného zdravotného poistenia, zistíte na stránke ministerstva zdravotníctva. Tu okrem ceny, ktorú hradí zdravotná poisťovňa, a výšky vášho doplatku, nájdete zároveň aj informácie o lacnejších liekoch, ktoré majú rovnaké účinné látky ako originálny liek.

Limit spoluúčasti – limit spoluúčasti (ochranný limit) stanovuje výšku maximálnej sumy, ktorou sa poistenec spolupodieľa na úhrade zakúpených liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok vždy za jeden kalendárny štvrťrok. Po prekročení výšky limitu spoluúčasti vybraným skupinám poistencov zdravotná poisťovňa vráti doplatky za lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky a to vo výške sumy doplatku za najlacnejší liek, dietetickú potravinu alebo zdravotnícku pomôcku spomedzi liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok určených na vaše ochorenie. Teda nie vo výške celého doplatku za lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky. Údaj je uvedený na pokladničnom doklade v zátvorke s hviezdičkou (*) pod názvom lieku, dietetickej potraviny, zdravotníckej pomôcky.

Do limitu spoluúčasti sa započítavajú len lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky, ktoré:

Vyplácanie doplatkov za lieky

Pokiaľ sa na poistenca nevzťahuje nárok na okamžité uplatnenie limitu spoluúčasti priamo pri výdaji lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny v lekárni, ale vzťahuje na naňho zákonný limit spoluúčasti, zdravotná poisťovňa v lehote 90 kalendárnych dní od skončenia kalendárneho štvrťroka zašle príslušnú sumu, o ktorú výška úhrad za doplatky za lieky prekročila stanovený limit spoluúčasti, priamo na bankový účet poistenca alebo poštovou poukážkou na adresu, ktorú má poistenec evidovanú v informačnom systéme.

Všetky údaje potrebné pre určenie nároku zdravotná poisťovňa eviduje vo svojom informačnom systéme. Poistenci, ktorí teda dané kritéria spĺňajú, nemusia podávať žiadosť do zdravotnej poisťovne, a nie je potrebné ani odovzdávať zdravotnej poisťovni doklady z registračnej pokladne, ktoré im vydajú v lekárni.  

V prípade, že v danom štvrťroku je výška úhrad za doplatky za lieky o ktorú je limit spoluúčasti prekročený menšia ako 3 eur, zdravotná poisťovňa za daný štvrťrok nebude túto sumu uhrádzať. Poistenec však o ňu nepríde, zdravotná poisťovňa túto sumu pripočíta k úhrnnej výške úhrad za ďalší kalendárny štvrťrok.

Koľko sme vrátili našim poistencom

Za 3. kalendárny štvrťrok 2020 sme vrátili našim poistencom podľa zákona doplatky za lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky sumu 391 547,69 eur. Išlo o 16 219 poistencov.

Za kalendárny rok 2019 sme vrátili našim poistencom podľa zákona doplatky za lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky sumu 1 212 043,11 eur. Išlo o 52 464 poistencov.

Za kalendárny rok 2018 sme vrátili našim poistencom podľa zákona doplatky za lieky, ktoré si vybrali v lekárni. Išlo o 46 318 poistencov a refundovanú sumu 985 327,88 eur.

Dôležité dokumenty

0
tisíc spokojných
klientov
0
tisíc doplatkov
na zuby mesačne
21

tisíc zmluvných
lekárov

AKTUALIZUJTE SI ÚDAJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZLEPŠIŤ VAŠE ZDRAVIE

Získajte bezplatné upozornenie na preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára. Aktualizujte si váš e-mail a telefón a aktivujte si službu preventívna pripomienka pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.