Pozývame na preventívne prehliadky

V Union zdravotnej poisťovni nám záleží na zdraví našich poistencov. Tých, ktorí neabsolvovali preventívnu prehliadku cielene pozývame na skríningové vyšetrenia za účelom zabrániť tej najzákernejšej chorobe, rakovine.
Pozyvame na prehliadky

Robíme všetko pre prevenciu rakoviny

Našich poistencov pozývame na preventívne prehliadky

Aj keď výskum napreduje a stále pribúdajú pokrokovejšie lieky na liečbu rakoviny, odborníci zdôrazňujú, aby sme chorobe radšej predchádzali ako ju komplikovane a bolestivo liečili. Keďže zachytiť výskyt vybraných onkologických ochorení vo včasnom štádiu je možné vďaka dôslednej účasti na preventívnych prehliadkach, je dôležité ich pravidelne absolvovať. V rámci nich sa totiž vykonávajú špeciálne alebo skríningové vyšetrenia, ktoré ich dokážu včas odhaliť.

Preto sme sa rozhodli našich poistencov vo veku od 45 rokov, ktorí neabsolvovali preventívnu prehliadku, pozývať.

Ako adresné pozývanie prebieha?

Našim poistencom posielame na adresu trvalého pobytu list s pozvaním na preventívnu prehliadku, v rámci ktorej im bude vykonané aj skríningové vyšetrenie. V liste im odporúčame objednať sa u svojho všeobecného lekára alebo gynekológa. Poistencom, ktorí nemajú svojho lekára odporúčame všeobecného lekára, ženám aj gynekológa, najbližšie k miestu ich trvalého bydliska, s ktorým môzu podpísať dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a následne absolvovať prevenciu. Mužom tiež odporúčame urológa, ktorý má ambulanciu blízko ich bydliska.

O aké onkologické ochorenia a vyšetrenia ide?

Je to rakovina hrubého čreva a konečníka, rakovina krčka maternice, rakovina prsníka a rakovina prostaty.

 • rakovinu hrubého čreva a konečníka môže včas odhaliť test okultného krvácania v stolici, ktorý sa vykonáva u všeobecného lekára každé 2 roky
 • rakovinu krčka maternice včas odhalí cytologické skríningové vyšetrenie steru z krčka maternice, ktoré realizuje gynekológ pri preventívnej gynekologickej prehliadke v zákonom stanovených intervaloch. Viac informácií o cytologickom skríningovom vyšetrení.
 • rakovinu prsníka môže odhaliť vo včasnom štádiu skríningové mamografické vyšetrenie prsníka každé dva roky
 • rakovinu prostaty je možné včas odhaliť vďaka vyšetreniu hladiny PSA, ktoré urológ vykonáva každé tri roky v rámci preventívnej urologickej prehliadky.

Kedy a kde prebiehajú preventívne prehliadky.

Aktuálna situácia na Slovensku 

Na Slovensku sa v súčasnosti realizuje len prevencia onkologických ochorení, pravidelný skríning sa napriek niekoľkoročnej snahe zatiaľ zaviesť nepodarilo. Preto sme sa ako prvá zdravotná poisťovňa rozhodli spustiť pilotný a riadený skríningový program, založený na adresnom pozývaní“

Rozdiel medzi prevenciou a skríningom

Pri prevencii ide o nekoordinovaný proces, založený na náhodnej účasti poistencov na preventívnych prehliadkach. Skríning znamená možnosť záchytu ochorenia v rámci koordinovane riadeného programu, ktorý sa cielene zameriava na určitú rizikovú skupinu. Skríningom možno dosiahnuť včasnú diagnostiku onkologických ochorení a tým lepšiu a efektívnejšiu liečbu použitím vhodného a finančne prijateľného testu, resp. metódy vyšetrenia vo vybranej vzorke bezpríznakovej populácie.

Porovnanie so zahraničím

Viacerým krajinám Európy ako napr. Fínsko, Nórsko, Dánsko, Švédsko, Nemecko, Veľká Británia sa podarilo dosiahnuť cca 80 – 90% účasť na skríningu vďaka celoplošne organizovaným skríningovým programom. Skúsenosti z týchto krajín jednoznačne dokazujú, že táto forma skríningových programov, ich úhrada z verejného zdravotného poistenia a intenzívna informačná podpora smerom k cieľovej populácii, zvyšuje účasť na prevencii a povedomie o jej význame.

Význam pozývania na preventívne prehliadky

Preventívne prehliadky vám môžu zachrániť život, preto je mimoriadne dôležité reagovať na naše pozvanie a absolvovať ich v zákonom stanovených intervaloch aj vtedy, ak sa cítite úplne zdraví. Liečiť rozvinuté ochorenie je totiž omnoho ťažšie ako mu predchádzať. Pri kvalitnom skríningu býva zachytených viac ako 80 % včasných štádií rakoviny, kedy je veľká šanca na ich vyliečenie.

Postaráme sa o každého poistenca

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia