Cytologické skríningové vyšetrenie steru z krčka maternice

Cytologické vyšetrenie krčka maternice je dôležitou súčasťou prevencie rakoviny krčka maternice.
vysetrenie steru z krcka maternice
vysetrenie steru z krcka maternice

Cytologické skríningové vyšetrenie steru z krčka maternice je súčasťou preventívnej gynekologickej prehliadky a umožňuje odhaliť rakovinu krčka maternice už vo včasnom štádiu.

Všetky poistenky Union zdravotnej poisťovne majú nárok na bezplatnú preventívnu gynekologickú prehliadku aj na cytologické vyšetrenie steru z krčka maternice každý rok.

Pre včasný záchyt rakoviny krčka maternice Union zdravotná poisťovňa uhrádza cytologické vyšetrenie steru z krčka maternice svojim poistenkám nad rámec zákona už od 18 rokov a v ročnom intervale.

Poistenky Union zdravotnej poisťovne majú možnosť vybrať si metódu cytologického vyšetrenia podľa vlastného uváženia. Union zdravotná poisťovňa kompletne uhrádza obidve metódy- konvenčnú cytológiu aj LBC (Liquid Based Cytology).

Konvenčné cytologické vyšetrenie

Cytologické vyšetrenie konvenčnou metódou je spoľahlivé. Ster z krčka maternice urobí gynekológ v ambulancii a sklíčko s fixovaným náterom sa odosiela do cytologického laboratória. Pri cytologickom stere realizovanom konvenčnou metódou je na sklíčku okrem cervikálnych buniek viditeľné aj tzv. pozadie – napr. zápalové bunky alebo hlien.

Nevýhodou môže byť uloženie buniek vo viacerých vrstvách, často s prímesou krvi a hlienu. Tieto vzorky sa podstatne ťažšie hodnotia, niektoré sa vyhodnotiť nedajú a je nutný opakovaný odber steru.

Liquid Based Cytology

Pri cytologickom  vyšetrení  metódou “Liquid-Based” odber z povrchu krčka maternice robí gynekológ rovnakým spôsobom, ale odobraté bunky sú ihneď vymývané do nádobky so špeciálnym roztokom (Liquid-roztok), ktorý zabezpečí ich konzerváciu, ich rovnomerné rozptýlenie a oddelenie od nečistôt. V tomto roztoku sa materiál transportuje do laboratória a vďaka automatickému spracovaniu sú skúmané bunky na sklíčku usporiadané v tenkej vrstve, bez výskytu zhlukov a prímesí. Mikroskopický obraz je prehľadný a ľahko čitateľný, pretože neobsahuje hlien alebo iné bunky, ktoré by mohli sťažovať hodnotenie.

Výhodou tejto metódy je aj možnosť nadstavbového vyšetrenia bez nutnosti opakovaného odberu práve vďaka uchovávaniu buniek v špeciálnom roztoku. Ide napríklad o zistenie prítomnosti vysokorizikových typov HPV, stanovenie proliferačnej aktivity buniek a pod.

Poistenky Union zdravotnej poisťovne majú nárok na vyšetrenie steru z krčka maternice metódou LBC 1x za kalendárny rok bezplatne vo všetkých laboratóriách, ktoré ho realizujú.

Každý gynekológ má možnosť bezplatne si objednať viálky pre poistenky Union zdravotnej poisťovne v laboratóriách Alpha medical, Cytopathos, Medicyt, Martinské bioptické centrum a Onkologický ústav sv. Alžbety. Union zdravotná poisťovňa plne prepláca vyšetrenie metódou LBC (vrátane viálky) priamo laboratóriu a poistenka nemusí nič doplácať. Ak napriek tomu poistenka doplatok za LBC uhradí, nie je možné jej ho následne preplatiť.

Prečítajte si viac informácií o vyšetrení metódou LBC bez doplatku za odberový materiál. 

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia