Atoms/icons/24/grey/info-24

….

Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií
Nezaopatrení rodinní príslušníci a ich poistenie
Nižšie sa dočítate:

Ak sa rozhodnete odísť do iného členského štátu Európskej únie, krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarska, nárok na verejné zdravotné poistenie sa posudzuje aj u vašich nezaopatrených rodinných príslušníkov. Posudzuje sa ich situácia či už ostali bývať na Slovensku alebo s vami odišli do cudziny.

Kto je nezaopatrený rodinný príslušník (NRP)

Nezaopatrený rodinný príslušník je definovaný podľa zákona c. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení §3 ods. 2 písm. d), ako:

Ako sa posudzuje stav rodinných príslušníkov

Posudzuje sa, či je v čase vzniku vašej ekonomickej činnosti v inom členskom štáte ekonomicky činnou osobou na území Slovenska alebo či spĺňa podmienky nezaopatrenosti.

Ak manžel/manželka spĺňa podmienky nezaopatrenosti, teda nie je na území Slovenska ekonomicky činnou osobou, zaniká jej nárok na verejné zdravotné poistenie na území Slovenska.

Spadá pod legislatívu toho istého členského štátu, ako vy.

Posudzuje sa situácia zákonných zástupcov (uvedených v rodnom liste). To znamená, že sa posudzuje, kde je ekonomicky činnou osobou otec dieťaťa a kde matka dieťaťa. Zároveň sa posudzuje, kde má dieťa bydlisko – tzn. v ktorom štáte sa reálne zdržiava.

Dieťa spadá pod legislatívu toho štátu, kde má ekonomicky činného nositeľa (jedného zo zákonných zástupcov). V prípade, ak sú obaja zákonný zástupcovia považovaní za ekonomicky činné osoby, dieťa spadá pod legislatívu toho štátu, v ktorom má bydlisko.

Dieťa, ktoré je poberateľom sirotského dôchodku na území Slovenska (alebo v inom členskom štáte), spadá pod legislatívu toho štátu, ktorý mu tento druh dôchodku vypláca.

Doklady potrebné k ukončeniu verejného zdravotného poistenia nezaopatrených rodinných príslušníkov na Slovensku:

Ako doručiť doklady k oznámeniu zániku verejného zdravotného poistenia NRP na Slovensku:

Nezaopatrení rodinní príslušníci žijúci naďalej na území Slovenska

Stali ste sa ekonomicky činnou osobou v inom členskom štáte, ale bydlisko vám ostalo na Slovensku? Prípadne vaši nezaopatrení rodinní príslušníci zostali žiť na Slovensku?

Viac o tom ako si uplatniť nárok na plnú zdravotnú starostlivosť na Slovensku sa dočítate na stránke Práca v inom členskom štáte, bydlisko na Slovensku.

Užitočné informácie

Za ekonomicky činnú osobu sa považuje osoba, ktorá:

 • má príjem zo zárobkovej činnosti (zamestnanie/živnosť),
 • je poberateľom nemocenskej dávky,
 • je poberateľom materskej dávky,
 • je poberateľom dávky v nezamestnanosti.

 

 1. Členské štáty Európskej únie:
  Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo*, Švédsko, Taliansko

  *V prípade Spojeného kráľovstva sa posudzuje, či skutočnosti o cudzine vznikli pred alebo po dátume 01.01.2021 (Brexit).

 2. Členské štáty Európskeho hospodárskeho priestoru: Nórsko, Lichtenštajnsko, Island

 3. Švajčiarska konfederácia

Tretie krajiny sú všetky štáty, ktoré nie sú členskými štátmi uvedenými vyššie.

0
tisíc spokojných
klientov
0
tisíc doplatkov
na zuby mesačne
21

tisíc zmluvných
lekárov

AKTALIZUJTE SI ÚDAJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZLEPŠIŤ VAŠE ZDRAVIE

Získajte bezplatné upozornenie na preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára. Aktualizujte si váš e-mail a telefón a aktivujte si službu preventívna pripomienka pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.