Test mentálneho zdravia ako prevencia demencie

Aj o mentálne zdravie sa treba starať rovnako ako o zdravie tela. Zistite na čo slúži, a kde môžete absolvovať test mentálneho zdravia.
Test mentalneho zdravia ako prevencia demencie

Test mentálneho zdravia môže odhaliť prípadné riziko začínajúcich porúch pamäti

Aj o mentálne zdravie sa treba starať

To, že nám pamäť funguje, berieme ako samozrejmosť. Znepokojenie začneme cítiť až keď sú prípady zabúdania častejšie. Medzi choroby, ktoré ničia pamäť, patrí najmä Alzheimerova choroba. Ide o degeneratívne ochorenie mozgu, ktoré sa prejavuje poruchou kognitívnych funkcií s postupným úpadkom pamäti, myslenia, reči, schopnosti učiť sa, formovať úsudok a prispôsobovať sa podmienkam prostredia.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) patrí demencia Alzheimerovho typu medzi jednu z 10 najčastejších príčin úmrtí. V poslednom období postihuje čoraz viac ľudí mladších vekových kategórií, preto vyspelé štáty považujú toto ochorenie za mimoriadne vážny problém. Nestačí byť len fyzicky zdravý, dôležitá je aj kognitívna zdatnosť, teda mentálne zdravie.

Je možné Alzheimerovu chorobu vyliečiť?

V súčasnosti neexistuje účinná liečba tohto ochorenia, k dispozícii sú len lieky, ktoré dokážu oddialiť najťažšie štádiá ochorenia, zlepšiť kvalitu života a udržať samostatnosť. Podľa najnovších vedeckých poznatkov však nemusí mozog s pribúdajúcim vekom automaticky starnúť, pretože pre zachovanie jeho správnych funkcií nie je dôležitý počet mozgových buniek (ten v priebehu života neustále klesá), ale prepojenie medzi nimi. Tieto prepojenia vznikajú a zahusťujú sa častým a správnym stimulovaním mozgu.

Union zdravotná poisťovňa umožňuje svojim poistencom absolvovať Test mentálneho zdravia v rámci preventívnej prehliadky u všeobecného lekára každé dva roky.

Ide o rýchly orientačný test, vďaka ktorému je možné odhaliť prípadné riziko začínajúcich kognitívnych porúch. Na základe jeho výsledku lekár odporučí pre vás vhodný typ mentálneho tréningu alebo cielené vyšetrenie u špecialistu (psychiatra alebo neurológa).

Optimálna prevencia demencie

 • Stimulácia mozgu – primeraná a pravidelná mentálna námaha podnecuje tvorbu nových spojení medzi nervovými bunkami.
 • Dostatok fyzickej aktivity – vplyv pohybu na mozog je spojený s merateľnými biochemickými zmenami. Nervové bunky vytvárajú medzi sebou nové spoje a o väčšom počte sa uvoľňujú neurotransmitery. Tým nastane rýchlejšie spracovanie informácií a aj pamäť pracuje lepšie.
 • Pravidelný príjem vitamínov skupiny B, vitamínu C, E a minerálov ako sú vápnik, fosfor a horčík. Ich optimálna kombinácia v strave umožní predchádzať poklesu kognitívnych funkcií súvisiacich s vekom.
 • Udržiavanie hladiny cukru v krvi v rovnováhe – vysoká hladina glukózy v tele negatívne ovplyvňuje funkciu mozgu.
 • Monitorovanie hodnoty parametrov ako sú hmotnosť, tlak krvi, hladina cholesterolu, homocysteínu a vitamínu D.
 • Sociálna interakcia – zapájanie sa do spoločenských aktivít, medziľudská komunikácia, eliminácia izolácie.

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia