Atoms/icons/24/grey/info-24

Pri ošetreniach absolvovaných od 1. 6. 2022 bude Union zdravotná poisťovňa pri preplácaní Príspevku 150 € na zuby prihliadať na absolvovanie preventívnej prehliadky aj u všeobecného lekára a v prípade detí u pediatra. Viac sa dozviete na našom blogu.

Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií
Poskytnutie zdravotnej starostlivosti v EÚ

Kritériá na schválenie úhrady za zdravotnú starostlivosť

Európska únia

Ak počas dovolenky v Belgicku ochoriete, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú belgickým právom. Vzťahuje sa to na všetku potrebnú zdravotnú starostlivosť, ktorá vzhľadom na zdravotný stav nemôže byť poskytnutá až po návrate do SR. Pre tieto prípady slúži Európsky preukaz zdravotného poistenia (ďalej len „EPZP“). V prípade choroby je potrebné rešpektovať nasledovné pokyny:

Lekárske ošetrenie

Ak potrebujete lekárske príp. stomatologické ošetrenie, obráťte sa s EPZP (alebo s Náhradným certifikátom k EPZP) priamo na belgického lekára príp. na zubného lekára.

Pri ambulantnom lekárskom ošetrení musíte poskytnutú starostlivosť najskôr zaplatiť v hotovosti. Potom sa s EPZP alebo Náhradným certifikátom k EPZP a so všetkými účtami za ošetrenie (Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp) obráťte na belgickú zdravotnú poisťovňu, kde vám budú náklady preplatené (okrem spoluúčasti). Ak ste nemohli (nestačili) navštíviť pobočku belgickej zdravotnej poisťovne, obráťte sa s účtami a so žiadosťou o úhradu až po návrate na svoju slovenskú zdravotnú poisťovňu.

Lieky

Ak lekár zistí, že potrebujete lieky, vystaví vám recept. Lieky obdržíte v lekárňach. Aj tu si musíte najprv sami uhradiť všetky náklady.

Hospitalizácia (Nemocničné ošetrenie)

Ak je ochorenie tak závažné, že potrebujete nemocničné ošetrenie, obdržíte od ošetrujúceho lekára potrebné potvrdenie. Toto potvrdenie je nevyhnutné predložiť pred prijatím do nemocnice na schválenie belgickej zdravotnej poisťovni, ktorú ste si vybrali. V nemocnici je potrebné predložiť EPZP (alebo Náhradný certifikát k EPZP).

V akútnych prípadoch je možné obrátiť sa priamo na nemocnicu s EPZP – s prosbou, aby náklady prevzala vami zvolená belgická zdravotná poisťovňa.

Príplatky/poplatky

Ak vám budú poskytnuté služby, prichádzajú do úvahy nasledovné príplatky/poplatky:

  

Výkony

Príplatky/poplatky

Lekárske/stomatologické ošetrenie

vo všeobecnosti 25% sadzieb pri určitých výkonoch až 40%

Lieky:

 

Skupina A (pri ťažkých chorobách)

žiadne poplatky

Skupina B (nevyhnutné lieky)

25%, max. 10,80 EUR  u zvlášť veľkých balení 18,50 EUR

Skupina C(menej nevyhnutné lieky)

50%, max. 18,50 EUR

Skupina Cs (zanedbateľné lieky)

60%

Skupina Cx (napr. hormonálna antikoncepcia)

Skupina D

80%

100%

Lieky pripravené na lekársky predpis

Max. 2,00 EUR za recept

Hospitalizácia (Nemocničné ošetrenie): prvý deň

43,20 EUR

každodenný poplatok za pobyt v nemocnici

15,93 EUR

zľavnený denný poplatok (napr. nezaopatrené deti)

5,66 EUR

denný paušálny príplatok za lieky počas nemocničného ošetrenia

0,62 EUR

 

Prevoz  – paušálna platba zvýšená o stanovenú sumu/km, podľa vzdialenosti
0 – 10 km – 56,32 EUR (paušál)
11 – 20 km -5,63 EUR / km
nad 21 km – 4,30 EUR / km.

Pacient obdrží faktúru za prevoz, ktorú musí uhradiť. Následne mu belgická zdravotná poisťovňa preplatí 50% vynaložených nákladov. 

Náhrada výdavkov

Žiadosť o preplatenie nákladov adresujte na vami vybratú belgickú zdravotnú poisťovňu. Tu je nevyhnutné predložiť aj ostatné podklady (napr. lekárske predpisy, účty od lekára a z lekárne).

Ak nie je možné z vašej strany kontaktovať belgickú zdravotnú poisťovňu, obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení, z ktorých sú jasné zrealizované výkony, na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňa. Táto potom určí či a prípadne aká suma vám môže byť preplatená.

Upozornenie:

Rozsah stomatologickej starostlivosti hradenej zo zdravotného poistenia je veľmi malý. V horských oblastiach sa prvá pomoc a prevoz nehradí – odporúčame cestovné pripoistenie.

Ak počas dovolenky v Bulharsku ochoriete, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú bulharským  právom. Vzťahuje sa to na všetku potrebnú zdravotnú starostlivosť, ktorá vzhľadom na zdravotný stav nemôže byť poskytnutá až po návrate do SR. Pre tieto prípady slúži EPZP. V prípade choroby je potrebné rešpektovať nasledovné pokyny:

Lekárske ošetrenie

Ak potrebujete lekárske ošetrenie, vyhľadajte zdravotnícke zariadenie, ktoré má zmluvu s Národnou  zdravotnou poisťovňou a pred ošetrením predložte EPZP (je nevyhnutné disponovať kópiami EPZP, alebo Náhradného certifikátu  k EPZP). Nie ste povinní uhrádzať žiadne poplatky okrem tzv. spotrebiteľskej dane.

Ak potrebujete urgentné lekárske ošetrenie, obráťte sa pohotovostnú službu (t .č. 150).

Pre ošetrenie odborným lekárom si nechajte bezpodmienečne vystaviť doklad o odporúčaní od praktického lekára. Ak je odborný lekár zmluvne viazaný na verejný systém, budú výdavky na ošetrenie hradené národnou zdravotnou poisťovňou. V prípade, že nebudete disponovať odporúčaním od praktického lekára, za zdravotnú starostlivosť budete musieť zaplatiť.

Zubné ošetrenie a s ním súvisiace náklady uhrádza národná poisťovňa za predpokladu, že zubár je zmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Výkony, ktoré nie sú ani  takomto prípade hradené národnou poisťovňou si musíte uhradiť sami, rovnako ako domáci poistenci. 

Hospitalizácia (Nemocničné ošetrenie)

V akútnych prípadoch je možné obrátiť sa priamo na nemocnicu s EPZP, v ostatných prípadoch je nevyhnutné odporúčanie od praktického lekára.

Lieky

Ak lekár zistí, že potrebujete lieky, vystaví vám recept. V prípade liekov plne alebo čiastočne hradených národnou zdravotnou poisťovňou Vám lekár vystaví recept na tlačive MH-NHIF č.5. Tieto lieky si môžete vybrať len v lekárňach, ktoré majú s národnou poisťovňou uzatvorenú zmluvu. V prípade, že liek nie je vôbec uhrádzaný zo zdravotného poistenia Vám lekár vystaví recept na tlačive MH a tento liek si môžete kúpiť v akejkoľvek lekárni.

V prípade, že trpíte chronickou chorobou a plánujete sa zdržiavať v Bulharsku dlhšie ako 1 mesiac, ste povinní si zvoliť všeobecného lekára, ktorý Vám na lieky vystaví liekovú knižku. Lieky si môžete vyzdvihnúť podľa vyššie uvedených podmienok.

Príplatky/poplatky

Ak vám budú poskytnuté služby, prichádzajú do úvahy nasledovné príplatky/poplatky:

Stomatologické ošetrenie –  veľmi malý rozsah starostlivosti hradenej z verejného zdravotného poistenia 

Lieky 0%, 25%, 50% alebo 75% podľa typu chronickej choroby.
75% alebo 100% podľa typu lieku u akútnych ochorení.

Výkony

Príplatky/poplatky

Návšteva u praktického lekára

Návšteva u špecialistu

Návšteva u zubného lekára

Laboratórne vyšetrenie

Jednotná zákaznícka daň – 2,90 BGN

Hospitalizácia

5,80 BGN/deň  po dobu prvých 10 dní hospitalizácie

 

Výnimky zo spoluúčasti:

Deti, tehotné ženy a ženy v šestonedelí, zdravotne postihnutí, pacienti s ťažkým chronickým ochorením.

Náhrada výdavkov

Ak ste museli uhradiť danú zdravotnú starostlivosť sami, obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení , z ktorých sú jasné zrealizované výkony, na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňu. Táto potom určí či a prípadne aká suma vám môže byť preplatená.

Pobyt v horských oblastiach

Odporúča sa uzatvoriť osobitné pripoistenie pre prípad úrazu zahŕňajúce poskytnutie prvej pomoci a transportu, ktoré nie sú súčasťou verejného zdravotného poistenia.

Ak počas dovolenky na Cypre ochoriete, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú cyperským právom. Vzťahuje sa to na všetku potrebnú zdravotnú starostlivosť, ktorá vzhľadom na zdravotný stav nemôže byť poskytnutá až po návrate do SR. Pre tieto prípady slúži EPZP. V prípade choroby je potrebné  rešpektovať nasledovné pokyny:

Lekárske ošetrenie

Ak potrebujete lekárske ošetrenie, vyhľadajte štátne zdravotnícke zariadenie a pred ošetrením predložte EPZP. Národný zdravotnícky systém nekryje ošetrenie  súkromnými lekármi   a ošetrenie v súkromných zdravotníckych zariadeniach, výnimkou sú služby poskytované tými zdravotníckymi zariadeniami (lekármi), ktorí sú v evidencii obvodnej lekárskej komisie.

Príplatky/poplatky

Ak vám budú poskytnuté služby, prichádzajú do úvahy nasledovné príplatky/poplatky

Výkony

Príplatky/poplatky

Návšteva u praktického lekára

Návšteva u špecialistu

Lieky, liečebné pomôcky, laboratórne vyšetrenia

3,00 EUR, 15 EUR ak nedisponujete EPZP

6,00 EUR, 30 EUR ak nedisponujete EPZP

0,50 EUR za liek, pomôcku alebo test, maximálne 10,00 EUR za predpis alebo poukaz

Vyšetrenie na pohotovosti

10,00 EUR/deň

 

Oslobodenie od spoluúčasti – dôchodcovia nad 65 rokov a poberatelia dávok v hmotnej núdzi, rodiny s 3 a viac deťmi.

Náhrada výdavkov

Ak ste museli uhradiť danú zdravotnú starostlivosť sami, obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení , z ktorých sú jasné zrealizované výkony, na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňu. Táto potom určí či a prípadne aká suma vám môže byť preplatená. 

Ak počas pobytu v ČR ochoriete, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú českým právom. Vzťahuje sa to na všetku potrebnú zdravotnú starostlivosť, ktorá vzhľadom na zdravotný stav nemôže byť poskytnutá až po návrate do SR. Pre tieto prípady vám slúži EPZP. V prípade choroby je potrebné rešpektovať nasledovné pokyny:

Lekárske ošetrenie

Ak potrebujete lekárske ošetrenie, obráťte sa najprv na zmluvného lekára a predložte EPZP.

Lieky

Ak vám lekár predpíše lieky na recept, získate  ich v hociktorej lekárni.

Hospitalizácia (Nemocničné ošetrenie)

Ak je ochorenie tak závažné, že potrebujete nemocničné ošetrenie, odošle vás príslušný lekár do nemocnice. V akútnych prípadoch je možné obrátiť sa priamo na nemocnicu s EPZP.

Príplatky/Poplatky

Výkony

Poplatky

Lekárska služba prvej pomoci vrátane odboru zubného lekárstva,  (sobota, nedeľa, pracovné dni v čase od 17:00 – 7:00 hod) , regulačný poplatok sa neplatí, ak dôjde k následnému prijatiu  pacienta do ústavnej zdravotnej starostlivosti

 90,- CZK

 

Právne predpisy Českej republiky zároveň priznávajú výnimky z vyššie uvedenej spoluúčasti, kedy je poistenec oslobodený od úhrady poplatkov (napr. špecifické prípady prevencie, dialýza, zdravotná starostlivosť nariadená súdnym rozhodnutím, povinná liečba v prípade infekčných ochorení).

V prípade, že ročná výška spoluúčasti poistenca prekročí ročný limit 5 000 CZK (1 000 CZK pre deti do 18 rokov veku, vrátane kalendárneho roku, v ktorom dovŕšili 18. rok života a osoby nad 65 do 70 rokov veku, vrátane  kalendárneho roku, v ktorom dovŕšili 65. rok života, pre osoby nad 70 rokov veku je limit 500 CZK ), je príslušná zdravotná poisťovňa povinná do 60 dní od konca kalendárneho štvrťroka poistencovi vyplatiť sumu presahujúcu schválený limit. Do schváleného limitu sa však započítajú doplatky za lieky príp. potraviny. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný na žiadosť poistenca vystaviť potvrdenie o výške uhradených spoluúčastí. V prípade slovenských poistencov s dočasným pobytom na území Českej republiky, ktorí prekročia schválený limit je nevyhnutné dodržať postup, podľa ktorého si uplatnia rozdiel presahujúci sumu 5 000 CZK v českej zdravotnej poisťovni, ktorá si ho následne uplatní v príslušnej slovenskej zdravotnej poisťovni prostredníctvom formulára E 125.

 

Náhrada výdavkov

Ak ste museli uhradiť danú zdravotnú starostlivosť sami, obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení, z ktorých sú jasné zrealizované výkony, na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňu. Táto potom určí či a prípadne aká suma vám môže byť preplatená.

Ak počas dovolenky v  Dánsku ochoriete, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú dánskym právom. Vzťahuje sa to na všetku potrebnú zdravotnú starostlivosť, ktorá vzhľadom na zdravotný stav nemôže byť poskytnutá až po návrate do SR. Pre tieto prípady slúži EPZP.

V prípade choroby je potrebné  rešpektovať nasledovné pokyny:

 

Lekárske ošetrenie

Ak potrebujete lekárske ošetrenie, obráťte sa na praktického lekára. Musí však ísť o zmluvného lekára. Informácie o zmluvných lekároch obdržíte od „národnej zdravotnej služby“( úradné hodiny sú obyčajne od 8.00 do 16.00 hod.). Lekárske ošetrenie je bezplatné, ak zmluvnému lekárovi pred začiatkom ošetrenia predložíte EPZP.  Pre ošetrenie odborným lekárom si nechajte bezpodmienečne vystaviť doklad o odporúčaní od praktického lekára. Ak je odborný lekár zmluvne viazaný na verejnú dánsku zdravotnú poisťovňu, budú všetky výdavky na ošetrenie hradené v plnej výške „národnou zdravotnou službou“ (zoznam praktických lekárov a špecialistov nájdete na list of healthcare providers). Väčšina praktických lekárov je zmluvných.

Zubné ošetrenie musíte spravidla hradiť sami. Len pri akútnom zubnom ošetrení vám bude časť nákladov uhradená „národnou zdravotnou službou“, ak má daný zubný lekár uzavretú zmluvu s verejnou dánskou zdravotnou poisťovňou.

Pre ošetrenia mimo bežných ordinačných hodín sú zriadené lekárske hliadky. Informačná linka, číslo 118, vám sprostredkuje informácie o miestnych lekárskych hliadkach. V Kodani existuje zvláštna centrála lekárskej hliadky pre turistov, ktorá je otvorená mimo ordinačných hodín lekárskej hliadky pre oblasť hlavného mesta (teda od pondelka do piatku v pracovných dňoch medzi 8:00 a 16:00 hodinou). Prostredníctvom tel. čísla 33 15 46 00 (v pracovné dni 8 -16 hod), tel.: 70 13 00 41 (večery a víkendy) si môžete dohodnúť termín u lekára.

V akútnych prípadoch volajte 112.

Lieky

Lieky obdržíte v každej lekárni na recept vystavený lekárom a po predložení EPZP (alebo Náhradného certifikátu k EPZP) .

V lekárni dostanete pri prvej návšteve registračnú kartu, ktorú budete používať pri každej ďalšej návšteve lekárne, najmä pre evidenciu celkových nákladov.                                                                                       

Hospitalizácia (Nemocničné ošetrenie)

V akútnych prípadoch je možné obrátiť sa priamo na nemocnicu s EPZP (alebo Náhradným certifikátom k EPZP), v ostatných prípadoch je nevyhnutné odporúčanie od praktického alebo odborného lekára.

Príplatky/poplatky

Ak vám budú poskytnuté služby, prichádzajú do úvahy nasledovné príplatky/poplatky:

Výkony

Príplatky/poplatky

Zubné ošetrenie                                

vo všeobecnosti hradíte 100 % nákladov; (u niektorých akútnych prípadov -60%), deti do 18 rokov bez spoluúčasti, osoby do 26 rokov 35%, osoby nad 26 rokov 60%,

Lieky

100%, 50%, 25% alebo 15% – podľa výšky celkovej sumy. Pre určenie celkovej sumy vám pri prvej návšteve lekárne vystavia preukaz, ktorý je potrebné predložiť pri ďalšom nákupe liekov. Ak sú celkové náklady do 950,- DKK/rok, je spoluúčasť 100%, potom postupne klesá, u osôb do 18 rokov je spoluúčasť 40% podľa celkovej výšky nákladov do limitu 980,- DKK /rok.

 

Záchranná služba v akútnych prípadoch, objednané návštevy u praktického lekára, akútnej nemocničnej starostlivosti sú zadarmo.

Náhrada výdavkov

Ak ste museli uhradiť danú zdravotnú starostlivosť sami, obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení , z ktorých sú jasné zrealizované výkony, na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňu. Táto potom určí či a prípadne aká suma vám môže byť preplatená. 

Ak počas dovolenky v Estónsku ochoriete, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú estónskym právom. Vzťahuje sa to na všetku potrebnú zdravotnú starostlivosť, ktorá vzhľadom na zdravotný stav nemôže byť poskytnutá až po návrate do SR. Pre tieto prípady slúži EPZP. V prípade choroby je potrebné rešpektovať nasledovné pokyny:

Lekárske ošetrenie

Ak potrebujete lekárske ošetrenie môžete sa  obrátiť priamo na zmluvného rodinného lekára (perearst, non- stop linka 1220). Väčšina zdravotníckych zariadení v Estónsku má zmluvu s estónskou zdravotnou poisťovňou (Eesti Haigekassa – EH). Pokiaľ by ste boli ošetrení v súkromnom zariadení príp. súkromným lekárom, ktorý nemá s EH zmluvu, budete musieť náklady za ošetrenie zaplatiť sami. Pre ošetrenie odborným lekárom si nechajte vystaviť doklad o odporúčaní od praktického lekára. Odporúčanie sa nevyžaduje pri návšteve psychiatra, gynekológa, dermatovenerológa, oftalmológa, zubára, chirurga, ortopéda (trauma stavy), infektológa ( HIV/AIDS), pneumológa ( tuberkulózne stavy).

Zmluvné zariadenie si môže účtovať náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ak nemáte požadovaný EPZP.

Zubné ošetrenie musíte spravidla hradiť sami. Len pri akútnom zubnom ošetrení a pri pacientoch mladších ako 19 rokov je ošetrenie bezplatné.

 

Lieky

Ceny liekov určuje ošetrujúci lekár. Lieky v evidencii zdravotnej poisťovne sú hradené podľa odporúčaných a zmluvných cien a  podľa diagnózy.

Príplatky / Poplatky

Ak vám budú poskytnuté služby, prichádzajú do úvahy nasledovné príplatky/poplatky:

Výkony

Príplatky/poplatky

Hospitalizácia (nemocničné ošetrenie)

až 2,50 EUR za deň a lôžko maximálne po dobu 10 dní trvania ochorenia, netýka sa detí do 19 rokov, prípadov tehotenstva a narodenia dieťaťa, v prípade intenzívnej starostlivosti. 

Ošetrenie špecialistom

až 5,- EUR za návštevu, nevyžaduje sa v prípade, ak je pacient odoslaný na vyšetrenie k ďalšiemu špecialistovi, od tehotných žien, detí do 2 rokov veku  a v prípade, ak nasleduje hospitalizácia.

Lieky

Podľa typu lieku 
1,27 EUR,
1,27 EUR + 25% zo zostávajúcej ceny,
1,27 EUR + 10% zo zostávajúcej ceny, pokiaľ  ide o deti od 4 do 16 rokov, osoby so zmenenou pracovnou schopnosťou podľa zákona o národnom dôchodkovom poistení, poistencov starších ako 63 rokov
3,19 EUR + 50% zo zostávajúcej ceny, maximálne do výšky 12,79 EUR za recept.
Pre deti do 4 rokov možnosť 100% kompenzácie u všetkých  liekov.

Stomatologické ošetrenie

deti do 19 rokov bez spoluúčasti, dospelí 100% spoluúčasť. Jedenkrát za rok uhradí EH  19,18 EUR dôchodcom a 28,77 EUR tehotným ženám , matkám starajúcim sa o dieťa do 1 roka ako kompenzáciu na stomatologickej ZS. Taktiež poskytuje kompenzáciu 255,65 EUR raz za 3 roky pre poistencov so zvýšenou potrebou zubných náhrad.

Ambulantná starostlivosť

až 5,- EUR za návštevu rodinného lekára doma

 

 Prevoz záchrannou službou je v akútnych prípadoch zadarmo.

Náhrada výdavkov

Ak ste museli uhradiť danú zdravotnú starostlivosť sami, môžete sa v priebehu pobytu v Estónsku obrátiť priamo na EH. Pokiaľ tak neurobíte, obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení , z ktorých sú jasné zrealizované výkony, na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňu. Táto potom určí či a prípadne aká suma vám môže byť preplatená.

Ak počas dovolenky vo Fínsku ochoriete, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú fínskym právom. Vzťahuje sa to na všetku potrebnú zdravotnú starostlivosť, ktorá vzhľadom na zdravotný stav nemôže byť poskytnutá až po návrate do SR. Pre tieto prípady slúži EPZP. V prípade choroby je potrebné  rešpektovať nasledovné pokyny:

Lekárske ošetrenie

Ak potrebujete lekárske ošetrenie, zoznam verejných a súkromných zdravotníckych zariadení  a nemocníc nájdete na stránke www.palveluvaaka.fi alebo na stránke obcí  napr. www.hel.fi pre Helsinki. Zoznam pohotovostí nájdete na https://www.choosehealthcare.fi/contact-information/public-healthcare/accidents-and-emergency/.

Zubné ošetrenie vykonáva v naliehavých prípadoch ošetrujúci zubný lekár v zdravotnom stredisku, v opačnom prípade zubári voľne vykonávajúci svoju prax. Pri každom ošetrení predložte prosím EPZP. Výdavky na ošetrenie u voľne praktizujúcich lekárov / zubárov musíte najprv uhradiť sami.

Lieky

Ak lekár určí, že je potrebné užiť lieky, vystaví vám recept, ktorý je v elektronickom formáte a  môžete ho zameniť za lieky v lekárni, tak že predložíte tzv. patients guide vystavený lekárom. Lieky musíte najprv zaplatiť sami. Pri ošetrení v zdravotníckych centrách sú lieky na okamžitú  krátkodobú liečbu vydávané bezplatne.  Následne sa obráťte na najbližšiu pobočku fínskej správy sociálneho zabezpečenia tzv. KELA (Kansaneläkelaitos) so žiadosťou o refundáciu nákladu. 

Hospitalizácia (Nemocničné ošetrenie)

Ak je ochorenie tak závažné, že potrebujete nemocničné ošetrenie, obdržíte od zdravotníckeho centra/lekára potvrdenie na prevoz do nemocnice. Podľa vyšetrenia na poliklinike sa rozhodne, či je hospitalizácia naozaj nevyhnutná, alebo môže byť ochorenie naďalej liečené ambulantne. Spoluúčasť pacienta pri transporte do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia je 25,- EUR.

Príplatky/Poplatky

Ak využijete lekárske alebo zubné ošetrenie v zdravotníckom centre alebo nemocničné ošetrenie, počítajte s týmito príplatkami / poplatkami:

Výkony

Príplatky/poplatky

Lekárske ošetrenie v zdravotníckom centre

16,10 – 41,20 EUR, prípadný extra – poplatok až do 15 EUR za ošetrenie mimo ordinačných hodín

Zubné ošetrenie v zdravotníckom centre

80 EUR za osoby, (osoby mladšie ako 18 rokov bez spoluúčasti)

Hospitalizácia (Nemocničné ošetrenie)

zdravotná starostlivosť pri štandardnej hospitalizácii 48,90 EUR/deň,  osoby mladšie ako 18 rokov môžu platiť túto sumu max. 7 dní za rok

32,10 EUR za vyšetrenie v nemocnici/poliklinike

135,10 EUR za ambulantný chirurgický zákrok

22,50 EUR za ošetrenie na psychiatrickej klinike

 

Pri vami zaplatených príplatkoch/poplatkoch nemáte nárok na ich preplatenie.                                     

Náhrada výdavkov

a)     cez pobočku fínskej Sociálnej poisťovne

Pobočky fínskej Sociálnej poisťovne (Kansaneläkelaitoksen toimisto KELA / Folkpensionsanstaltens byra FPA) sú zodpovedné za preplatenie hradených nákladov. Tu treba predložiť EPZP  spolu s účtom za poskytnuté zdravotnícke služby. Pre nárok na uhradenie výdavkov môžete použiť aj zadnú stranu účtu za služby, ktorý vám vystavil ošetrujúci lekár.  Pre uhradenie výdavkov na lieky pripojte k žiadosti na preplatenie druhú časť receptu.

Podľa fínskeho práva vám môžu byť preplatené výdavky týmto spôsobom:

Výkony

Preplatenie

Lekárske ošetrenie u  voľne praktizujúceho lekára

60% zmluvných sadzieb

Zubné ošetrenie u  voľne praktizujúceho lekára

osobám, ktoré sa narodili po r. 1945, bude   uhradených (po pevne stanovenú hranicu) 60 % výdavkov;

osoby, ktoré sa narodili pred r. 1945 obdržia náhrady len za ošetrenie určitých ochorení;

Lieky (vo všeobecnosti)

výdavky budú preplatené vo výške 35 %,

u niektorých liekov bude preplatených 65 – 100% nákladov po odpočítaní povinnej spoluúčasti vo výške 3,- EUR u niektorých liekov (napr. chronické ochorenie) ak pacient presiahne 612,62,- EUR / rok, sú mu refundované sumy nad 1,50 EUR/liek

Transport do zdravotníckeho zariadenia

náklady presahujúce výšku spoluúčasti 16,- EUR za jednu jazdu

 

Lekárom stanovená suma na účte za služby, ktorá presahuje zmluvné sadzby, musí byť uhradená vami v plnej výške.

b)     cez slovenskú zdravotnú poisťovňu

Ak vo Fínsku už nemáte nárok na preplatenie nákladov,  obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení , z ktorých sú jasné zrealizované výkony, na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňu. Táto potom určí či a prípadne aká suma vám môže byť preplatená. Musíte mať aj potvrdenia o prípadnom preplatení služieb, ktoré sa už vykonalo vo Fínsku (cez pobočku Sociálnej poisťovne).

Ak počas dovolenky vo Francúzsku ochoriete, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú francúzskym právom. Vzťahuje sa to na všetku potrebnú zdravotnú starostlivosť, ktorá vzhľadom na zdravotný stav nemôže byť poskytnutá až po návrate do SR. Pre tieto prípady slúži EPZP. V prípade choroby je potrebné  rešpektovať nasledovné pokyny:

Prvá pomoc tel. 15 alebo 18.

Je potrebné si  overiť, či lekár alebo zdravotnícke zariadenie spolupracujú s Caisse Primaire  d´’Assurance  Maladie (CPAM) vo Francúzsku alebo  Caisse Générale de Securité Sociale (CGSS) v zámorských teritóriách patriacich Francúzsku. Títo poskytovatelia sa označujú ako conventionné  docteurs alebo conventionné & agréé l’hospitals. Zoznam spolupracujúcich poskytovateľov nájdete na  https://www.ameli.fr/. Conventionné  docteurs sú zaradení do 2 kategórií – 1. kategória – účtujúca oficiálne ceny sociálneho zabezpečenia; 2. kategória – účtujúca osobitný doplatok nad hodnotu oficiálnej ceny sociálneho zabezpečenia. V oboch prípadoch Vám bude preplatená pevná časť ceny sociálneho zabezpečenia.

Ambulantné ošetrenie musíte najskôr uhradiť sami. Stanovená cena konzultácie je cca 23 EUR u praktických lekárov, 25 EUR u jednotlivých druhov špecialistov.

Lekárske ošetrenie

Pri potrebe lekárskeho/zubného ošetrenia slúži EPZP ako doklad na ošetrenie pre francúzskeho lekára. Ten vám vystaví formulár na ošetrenie “feuille de soins (assurance maladie)“, do ktorého zapíše vaše osobné údaje a poskytnuté  výkony. Keďže musíte všetky lekárske ošetrenia najprv zaplatiť z vlastného vrecka, obdržíte od každého lekára po zaplatení formulár pre ošetrenie. Poistenci iných štátov EÚ po preukázaní sa EPZP nepotrebujú odporúčanie všeobecného lekára pri návšteve špecialistu ako domáci francúzski poistenci. Podporné zdravotnícke služby  ošetrovateľov, fyzioterapeutov sú uhrádzané, ak sú predpísané lekárom.

Na základe EPZP a  lekárom vystaveného formuláru „feuille des soins (assurance maladie)“ vám príslušná pobočka poisťovne (podľa miesta pobytu) Caisse Primaire d´Assurance Maladie (CPAM) preplatí výdavky podľa francúzskeho práva.

Lieky

Ak lekár určí, že je potrebné užiť lieky, vystaví vám recept, ktorý môžete zameniť za lieky v lekárni. Spolu s receptom musíte predložiť aj „ feuille de soins“.  Lieky musíte najprv zaplatiť sami. Máte však nárok na preplatenie výdavkov cez CPAM. Náhrada výdavkov za lieky sa vykoná len vtedy, ak sú uvedené v úradnom nariadení. V tomto prípade je potrebné nálepku z takéhoto lieku nalepiť na formulár o ošetrení.

Hospitalizácia (Nemocničné ošetrenie)

Odporúčanie na hospitalizáciu vystavuje ošetrujúci lekár. V akútnych prípadoch je možné obrátiť sa priamo na nemocnicu s EPZP (alebo Náhradným certifikátom k EPZP). V prípade nemocničného ošetrenia nemusíte v hotovosti hradiť nič, okrem predpísanej spoluúčasti. CPAM preplatí 80% až 100% nemocničných nákladov. Ak sa preukážete EPZP alebo Náhradným certifikátom k EPZP uhradíte len 20% cenu spoluúčasti plus  denný poplatok 20,- EUR , alebo denný poplatok 20,- EUR v prípade 100% úhrady nákladov. Odporúča sa, aby sa pacienti pred poskytnutím ústavnej zdravotnej starostlivosti informovali o nákladoch na liečbu a refundačných sadzbách,  pretože niektoré ústavné zdravotnícke zariadenia vyžadujú príplatok  (dépassement d’honoraire),ktorý nie je krytý francúzskym verejným systémom. Taktiež sú niektoré kliniky nezmluvné tzv. non conventionnées a nepoužívajú oficiálne ceny sociálneho zabezpečenia.

Transport

V niektorých prípadoch je nárok na refundáciu pri transporte , ktorý predpísal lekár.

Príplatky / Poplatky

Ak využijete lekárske alebo zubné ošetrenie v zdravotníckom centre alebo nemocničné ošetrenie, počítajte s týmito príplatkami / poplatkami:

Výkony

Príplatky/poplatky

Lekárske ošetrenie

 30% + 1,- EUR za výkon, nie viac ako 4,-EUR za deň alebo 50,-EUR za rok

Závažné úkony s poplatkom vyšším ako 120,-EUR – osobitný paušálny poplatok 24,- EUR/výkon 

Laboratórne testy

 40% + 1,- EUR, nie viac ako 4,-EUR za deň alebo 50,-EUR za rok

Lieky

0,5 EUR za každú položku na recepte

85% ceny pre špeciálne lieky s oranžovou etiketou  

70% ceny pre špeciálne lieky s modrou etiketou,

35% ceny pre špeciálne lieky s bielou etiketou ako aj za bežné lieky,

žiadne príplatky za niektoré mimoriadne dôležité lieky (prečiarknutá biela etiketa)

Hospitalizácia (Nemocničné ošetrenie)

20% nákladov po dobu max. 30 dní alebo paušál 20 EUR / deň za stravu (u vážnych ochorení, ktoré sú bez spoluúčasti)

Ak boli počas hospitalizácie vykonané závažné úkony platí sa okrem bežného paušálu alebo 20% spoluúčasti aj osobitný jednorazový paušálny poplatok 24,- EUR.

Doprava do zdravotníckeho zariadenia

35% + min 2,-EUR/jazda ,max. 4  jazdy za  jeden deň

Fyzioterapia, ošetrovateľstvo

40%+0,5 EUR za výkon, max. 2 EUR za 1 deň  za jedného pacienta ošetreného daným zdravotníckym pracovníkom

 

Náhrada výdavkov

S potvrdením o ošetrení (napr.„feuille de soins“), s účtami za ošetrenie a s EPZP alebo Náhradným certifikátom k EPZP sa obráťte na najbližšiu pobočku miestneho nositeľa zdravotného poistenia – Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) so žiadosťou o refundáciu vynaložených nákladov. Úhradu nedostanete na mieste. Preto udajte spolu so žiadosťou názov banky a jej adresu, SWIFT a IBAN, prípadne adresu, na ktorú má byť refundácia zaslaná. Nikdy sa nerefunduje plná suma, pacient znáša  časť nákladov – tzv. ticket modérateur. Ak ste nemohli (nestačili) navštíviť pobočku CPAM, obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení , z ktorých sú jasné zrealizované výkony, na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňu. Táto potom určí či a prípadne aká suma vám môže byť preplatená. 

Ak počas dovolenky v Grécku ochoriete, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú gréckym právom. Vzťahuje sa to na všetku potrebnú zdravotnú starostlivosť, ktorá vzhľadom na zdravotný stav nemôže byť poskytnutá až po návrate do SR. Pre tieto prípady slúži EPZP V prípade choroby je potrebné  rešpektovať nasledovné pokyny:

Lekárske ošetrenie

S EPZP alebo Náhradným certifikátom k EPZP sa obráťte na lekára, ktorý má zmluvu s EOPPY. Ambulatóriá sa často nachádzajú pri filiálkach EOPPY.

V Aténach existuje  tzv. miesto poskytnutia prvej pomoci (prevádzkuje EOPPY), ktoré môžete kontaktovať.

Prvá pomoc (grécka skratka EKAB) tel 166.

Poliklinika prvej pomoci: Alexandras Ave. 117, 11475, Atény.

Informácie a objednávky ošetrenie na poliklinikách: tel 184.

Informácie o nemocnici obsluhujúci akútnej prípady na telefóne 1434.

Lieky

Ak lekár určí, že potrebujete lieky, vystaví vám recept. Na tento recept si môžete do 48 hodín vybrať lieky v každej lekárni. Na recept je potrebné nalepiť kupóny a etikety z balení liekov.

Hospitalizácia (Nemocničné ošetrenie)

Ak je ochorenie také závažné, že vyžaduje pobyt v nemocnici, vystaví vám lekár odporúčanie.

Ak ste z dôvodu nevyhnutnosti boli prijatí do nezmluvného zdravotníckeho zariadenia, vysvetlite, že máte byť ošetrený ako poistenec EOPPY  Nemocnica oznámi príslušnej pobočke EOPPY vašu hospitalizáciu, ktorá potom vyšle svojich lekárov na kontrolu opodstatnenosti prijatia na základe vážnosti zdravotného stavu. Ak potvrdia opodstatnenosť, vyplatí vám príslušná pobočka EOPPY po predložení účtov za vykonané zdravotnícke služby sumu, ktorá je vypočítaná na základe štátneho gréckeho nariadenia o poplatkoch.     

Príplatky/poplatky

Ak využijete zdravotnícke služby, musíte brať do úvahy nasledujúce príplatky/poplatky:

Výkony

Príplatky/poplatky

Lieky

v zásade 25% ceny lieku

u niektorých liekov na chronické ochorenia a závažné choroby iba 10%

 

Hospitalizácie – zadarmo v 3. kategórii „C“, inak 10% spoluúčasť („Clinical improved place“) po dobu 1. mesiaca hospitalizácie, 0 spoluúčasť pri pracovných úrazoch.

Náhrada výdavkov

a)     prostredníctvom pobočky EOPPY:

Ak ste v naliehavých prípadoch nemali možnosť navštíviť ambulatórium, zmluvného lekára alebo zmluvné zdravotnícke zariadenie EOPPY a využili ste služby najbližšieho súkromného lekára príp. najbližšej súkromnej nemocnice a za tieto služby aj zaplatili, vyžiadajte si účtenku, z ktorej bude zrejmý deň a hodina návštevy, realizované lekárske výkony ako aj diagnóza. Keď v priebehu jedného mesiaca predložíte účtenku (potvrdenie o zaplatení) na pobočke EOPPY, obdržíte tu náhradu nákladov podľa pre EOPPY v týchto prípadoch platných sadzbách.

Toto platí aj pre lieky, ktoré boli predpísané nezmluvným lekárom. Pri predložení receptu (fotokópia stačí) ako aj pri predložení účtu môže byť žiadaná náhrada nákladov na najbližšej pobočke EOPPY.

Na vrátenie peňazí za lieky je potrebné predložiť lekársky predpis, pokladničný účet z lekárne a príslušnú nálepku originality, ktorú obsahuje každé balenie liekov. Okrem iných poskytuje informácie o názve lieku, maloobchodnej cene, čísle schválenia od príslušného orgánu barcode. V prípade ak poistenec predloží tieto doklady znáša 25% z ceny lieku a 75 % z ceny lieku sa mu vypláca naspäť.

b)     prostredníctvom slovenskej zdravotnej poisťovne

Ak ste museli uhradiť danú zdravotnú starostlivosť sami, obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení , z ktorých sú jasné zrealizované výkony, na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňu. Táto potom určí či a prípadne aká suma vám môže byť preplatená.

Ak počas dovolenky v Holandsku  ochoriete, máte nárok na zdravotnú starostlivosť  stanovenú holandským právom. Vzťahuje sa to na všetku potrebnú zdravotnú starostlivosť, ktorá vzhľadom na zdravotný stav nemôže byť poskytnutá až po návrate do SR. Pre tieto prípady slúži EPZP. V prípade choroby je potrebné  rešpektovať nasledovné pokyny:

Lekárske ošetrenie

Pri návšteve Holandska sa odporúča zaobstarať si kópiu EPZP alebo viac vyhotovení Náhradného certifikátu k EPZP.

S EPZP (alebo s Náhradným certifikátom k EPZP) navštívte v prípade potreby zmluvného lekára (huisarts), zubného lekára (tandarts) alebo nemocnicu. Pre osoby nad 18 rokov je ale nárok na stomatologické ošetrenie veľmi obmedzený. Pre vyšetrenie špecialistom je v každom prípade potrebné odporúčanie praktického lekára.  

Lieky

Ak lekár zistí, že potrebujete lieky, vystaví vám recept. Lieky obdržíte buď priamo od lekára (keď lekár prevádzkuje vlastnú lekáreň) alebo v lekárni (Apotheek). V druhom prípade predložte v lekárni recept predpísaný lekárom spolu s EPZP alebo Náhradným certifikátom k EPZP. 

Hospitalizácia (Nemocničné ošetrenie)

Ak je ochorenie tak závažné, že potrebujete nemocničné ošetrenie, obdržíte od ošetrujúceho lekára potrebné potvrdenie. Pre bezplatné ošetrenie predložte správe nemocnice EPZP a poproste ich,  aby sa obrátili v súvislosti s náhradou nákladov na Zilveren Kruis. Tá preberie náklady za najnižšiu triedu starostlivosti.

V akútnych prípadoch je možné obracať sa priamo na nemocnicu s EPZP (alebo Náhradným certifikátom k EPZP).

Príplatky/poplatky

Ak vám budú poskytnuté služby, prichádzajú do úvahy nasledovné príplatky/poplatky:

Výkony

Príplatky/poplatky

Lekárske ošetrenie zmluvným lekárom

Žiadne

Stomatologické ošetrenie zmluvným lekárom

obvykle spolupodieľanie sa; preplácané sú len určité typy zubných náhrad – protetika – 25% ceny, prípadne dentálna chirurgia; určité výkony sú na náklady pacienta

 

Lieky

individuálne pre rôzne typy lieku – informácie o refundácii Zilveren Kruis  

Hospitalizácia (Nemocničné ošetrenie)

žiadne príplatky v najnižšej triede, v prípade plastickej chirurgie musí špecialista predložiť žiadosť na schválenie Zilveren Kruis; príplatky len nadštandard

 

Pôrod bez medicínskeho dôvodu – plná úhrada účtu  pacientkou priamo zdravotníckemu zariadeniu. Následne je potrebné zaslať žiadosť o refundáciu na Zilveren Kruis, ktorý preplatí 211,-EUR.V prípade pôrodu je potrebné uhradiť poplatok 4,30 EUR za každú hodinu starostlivosti o rodičku.

Doprava do zdravotníckeho zariadenia sanitkou je plne hradená zo systému verejného zdravotného poistenia.

Doprava do zdravotníckeho zariadenia verejnou dopravou, autom alebo taxíkom je preplácaná len v prípadoch  dialyzovaných pacientov, pacientov v liečených chemoterapiou a rádioterapiou, imobilných osôb ( invalidný vozík), nevidiacich a slabozrakých osôb, ktoré nemôžu  cestovať bez sprievodu alebo je osobou starajúcou sa o postihnuté dieťa.

Chronicky chorým spoluúčasť kompenzovaná.

Náhrada výdavkov

Ak ste museli uhradiť danú zdravotnú starostlivosť sami, obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení, z ktorých sú jasné zrealizované výkony, na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňu. Táto potom určí či a prípadne aká suma vám môže byť preplatená.

Ak sa ešte nachádzate v Holandsku môžete si uplatniť žiadosť o preplatenie výdavkov v Zilveren Kruis, Groep Buitenlands Recht, Postbus 650, 7300 AR Apeldoorn na základe predloženého účtu za lekárske vyšetrenie a EPZP. Pri liekoch je dôležité upozorniť, že vám lekáreň v Holandsku nevráti recept. Poproste preto, aby vám dopísali na účet aj predpísané a prevzaté lieky, ako aj predpisujúceho lekára.

Ak počas dovolenky v Chorvátsku  ochoriete, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú chorvátskym právom. Vzťahuje sa to na všetku potrebnú zdravotnú starostlivosť, ktorá vzhľadom na zdravotný stav nemôže byť poskytnutá až po návrate do SR. Pre tieto prípady slúži EPZP. V prípade choroby je potrebné  rešpektovať nasledovné pokyny:

Prvá pomoc tel. 112

Všeobecný lekár odporúča pacienta na ďalšie ošetrenie v sekundárnej a terciárnej sfére, pričom je garantovaná dostupnosť  nemocníc a polikliník , ktoré sú zmluvnými partnermi Chorvátskeho fondu  zdravotného poistenia-Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje  (HZZO- www.hzzo.hr). Vo väčšine  miest je zdravotná starostlivosť v sekundárnej a terciárnej sfére zabezpečovaná nemocnicami (klinickými, všeobecnými, špecializovanými). Všeobecné nemocnice prevádzkujú  pôrodnicko-gynekologické odd. , chirurgické odd., odd. internej medicíny a odd. pediatrie.

Lekárske ošetrenie

Zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je možné nájsť na stránke www.hzzo.hr/zdravstveni-sustav-rh/zdravstvena-zastita-pokrivena-obveznim-zdravstvenim-osiguranjem/ugovoreni-sadrzaji-zdravstvene-zastite-u-rh/

 Pri potrebe lekárskeho ošetrenia je potrebné využiť služby zmluvného lekára HZZO. Spoluúčasť za každú  jednu návštevu je 10 HRK.

Lieky

Ak lekár určí, že je potrebné užiť lieky, vystaví vám recept, ktorý môžete zameniť za lieky v zmluvnej lekárni HZZO. Spoluúčasť za recept je 10 HRK.

Hospitalizácia (Nemocničné ošetrenie)

Odporúčanie na hospitalizáciu vystavuje ošetrujúci lekár. V akútnych prípadoch je možné obracať sa priamo na nemocnicu s EPZP (alebo Náhradným certifikátom k EPZP).

Pohotovosť

Náklady na pohotovosť v odôvodnených prípadov hradí HZZO.

Príplatky / Poplatky

Ak využijete lekárske alebo zubné ošetrenie v zdravotníckom centre alebo nemocničné ošetrenie, počítajte s týmito príplatkami / poplatkami:

Výkony

Príplatky/poplatky

Lekárske ošetrenie (vrátane zubného ošetrenia)

 20%, min. 10,- HRK/na každú návštevu

 

Lieky

10,- HRK/recept

Hospitalizácia (Nemocničné ošetrenie)

do výšky 60,13% z 3 326,- HRK, max. 2 000,- HRK na hospitalizáciu

 

Náhrada výdavkov

Ak ste museli uhradiť danú zdravotnú starostlivosť sami, obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení, z ktorých sú jasné zrealizované výkony, na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňu. Táto potom určí či a prípadne aká suma vám môže byť preplatená.

Ak počas dovolenky v  Írsku ochoriete, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú írskym právom. Vzťahuje sa to na všetky všetku potrebnú zdravotnú starostlivosť, ktorá vzhľadom na zdravotný stav nemôže byť poskytnutá až po návrate do SR. Pre tieto prípady slúži EPZP.
V prípade choroby je potrebné  rešpektovať nasledovné pokyny:

Lekárske ošetrenie

Ak potrebujete lekárske ošetrenie, obráťte sa s EPZP na zmluvného lekára alebo nemocnicu. Ich adresy získate na pobočkách zdravotného úradu v mieste pobytu (Health Office). Aby vám bola poskytnutá zdravotná starostlivosť bezplatne v rámci írskeho systému, je treba na to lekárov upozorniť. Potrebná zdravotná starostlivosť by Vám mala byť poskytnutá bezplatne aj v prípade stomatologického ošetrenia a ošetrenie u špecialistu.

S EPZP (alebo Náhradným certifikátom k EPZP ) navštívte v prípade potreby zmluvného lekára alebo nemocnicu. Adresy získate na pobočkách zdravotného úradu (Health Service Executive).

Hospitalizácie alebo ambulantné ošetrenie sú pre osoby podliehajúce predpisom EÚ zadarmo. V akútnych prípadoch je možné pre prevoz do nemocnice volať linku 999, alebo 112.

Lieky

Ak lekár zistí, že potrebujete lieky, vystaví vám recept. Lieky obdržíte v  lekárni bezplatne.

Hospitalizácia (Nemocničné ošetrenie)

Pre plánovanú hospitalizáciu alebo ambulantné ošetrenie je potreba odporúčanie zmluvného praktického lekára alebo špecialistu, v nutných prípadoch sa dá na nemocnicu obrátiť priamo. V nemocnici je potrebné predložiť EPZP (alebo Náhradný certifikát k EPZP).

Náhrada výdavkov

Ak ste museli uhradiť danú zdravotnú starostlivosť sami, obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení , z ktorých sú jasné zrealizované výkony, na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňu. Táto potom určí či a prípadne aká suma vám môže byť preplatená.

Ak počas dovolenky na Islande ochoriete, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú islandským právom. Vzťahuje sa to na všetku potrebnú zdravotnú starostlivosť, ktorá vzhľadom na zdravotný stav nemôže byť poskytnutá až po návrate do SR. Pre tieto prípady slúži EPZP. V prípade choroby je potrebné  rešpektovať nasledovné pokyny:

 

Lekárske ošetrenie

V prípade potreby vyhľadajte zmluvného lekára tzv. SSSI (State Social Security Institute). Pri návšteve lekára je potrebné predložiť EPZP, príp. Náhradný certifikát k EPZP. Je vyžadované aj predloženie identifikačného dokladu (napr. pasu).

Pri návšteve stomatológa si musíte starostlivosť uhradiť sami. Deti do 18 rokov, alebo dôchodcovia sa môžu obrátiť po zaplatení na pobočku SSSI so žiadosťou o čiastočnú refundáciu nákladov (nutné predložiť EPZP, doklad o tom, že ide o dôchodcu). V určitých prípadoch prichádza do úvahy čiastočné preplatenie nákladov od SSSI podľa islandského práva.

Zdravotná starostlivosť je poskytovaná v strediskách (heilsugaeslustöö). Večer a cez víkend v oblasti Reykjavíku  ju poskytuje Laeknavaktin centre (tel.1779; adresa Smáratorg 1, Kopavogur) alebo na pohotovosti v nemocniciach. 

Lieky

Lieky obdržíte v lekárňach (apótek) pri predložení EPZP alebo Náhradného certifikátu k EPZP na recept, ktorý vám vystaví lekár.

Hospitalizácia (Nemocničné ošetrenie)

Ak je ochorenie tak závažné, že potrebujete nemocničné ošetrenie, obdržíte od ošetrujúceho lekára potrebné potvrdenie. V neodkladných prípadoch vás ošetria v službukonajúcej pohotovostnej nemocnici, kde je potrebné predložiť EPZP (alebo Náhradný certifikát k EPZP).

Príplatky/poplatky

Ak vám budú poskytnuté služby, prichádzajú do úvahy nasledovné príplatky/poplatky:

Výkony

Príplatky/poplatky

Lekárske ošetrenie

 

a) Všeobecný lekár

 

v zdravotníckom zariadení alebo u zmluvného lekára

medzi 700 a 1 850 ISK za konzultáciu

8-16 h. – 1000 ISK, 16-8 h. 2600 ISK dôchodcovia 8-16 h 500 ISK, 16-8 h. 1300 ISK deti do 18 rokov 0 ISK

domáca návšteva zmluvným lekárom

2 800 ISK

deti do 18 rokov 0 ISK

3800 ISK za návštevu vo večerných hodinách a v noci,

1850 ISK dôchodcovia

b) Odborný lekár

 

 základný poplatok za konzultáciu

4 200 ISK vrátane  40%  nákladov, ktoré túto sumu prevyšujú, max.29 500 ISK

Stomatologické ošetrenie

 plné prevzatie nákladov pacientom

Výnimky:

deti do 15 rokov = 25% nákladov;

mládež medzi 16 a 18 rokom života = 50%;

Starobní a invalidní dôchodcovia medzi 25 a 50%

Príspevky neplatia pre korunky, mostíky a pre zlaté výplne

Lieky

 

zadelenie do 4 kategórií

 podľa kategórie od – do 100% príplatok

Ak je cena lieku nad pevne dohodnutou cenou, je nevyhnutné zaplatiť aj rozdiel v cene

 

Náhrada výdavkov:

a)     Prostredníctvom SSSI

SSSI v Laugavegur 114, Reykjavik,  je zodpovedná za náhradu vynaložených nákladov. Predložte EPZP a potvrdené účtenky. SSSI potom určí či, prípadne do akej výšky vám budú dané náklady preplatené.

b)     Prostredníctvom slovenskej zdravotnej poisťovne

Pokiaľ tak neurobíte, obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení, z ktorých sú jasné zrealizované výkony, na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňu. Táto potom určí či a prípadne aká suma vám môže byť preplatená. 

Ak počas dovolenky v Lichtenštajnsku ochoriete, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú lichtenštajnským právom. Vzťahuje sa to na všetku potrebnú zdravotnú starostlivosť, ktorá vzhľadom na zdravotný stav nemôže byť poskytnutá až po návrate do SR. Pre tieto prípady slúži EPZP.  V prípade choroby je potrebné rešpektovať nasledovné pokyny:

 

Lekárske ošetrenie

Ak potrebujete lekárske ošetrenie obráťte sa na lekára alebo nemocnicu. Ambulantná lekárska starostlivosť je zabezpečená prostredníctvom voľne praktizujúcich lekárov (freier Praxis) alebo vo výnimočných prípadoch prostredníctvom  pohotovosti v nemocnici Vaduz.

Pred začatím ošetrenia predložte EPZP ako aj váš platný občiansky preukaz/cestovný pas.

Stomatologické výkony nepatria do katalógu výkonov lichtenštajnskej zdravotnej poisťovne a musíte ich zaplatiť sami.

Zoznam verejných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti možno nájsť na stránke www.lkv.li

Lieky

Ak lekár zistí, že potrebujete lieky, vystaví vám recept. Lieky obdržíte v každej lekárni (označenej zeleným krížom). Lieky vydávajú aj lekári. Na ťarchu zdravotného poistenia idú len určité lekárom predpísané lieky, ktoré sú uvedené v zozname. Môžete ich dostať tiež priamo od lekára.

Hospitalizácia (Nemocničné ošetrenie)

Ak je ochorenie tak závažné, že potrebujete nemocničné ošetrenie, predpíše ho ošetrujúci lekár. Pri príjme do nemocnice sa musíte preukázať  EPZP. V neodkladných situáciách budú ochotní prijať vás aj bez odporúčania iba pri predložení EPZP. V akútnych prípadoch je možné obracať sa priamo na nemocnicu vo Vaduze (Spital Vaduz) s EPZP alebo Náhradným certifikátom k EPZP.

Príplatky/poplatky

Ak Vám budú poskytnuté služby, prichádzajú do úvahy nasledovné príplatky/poplatky:

Výkony

Príplatky/poplatky

Lekárske ošetrenie a hospitalizácia

115,- CHF na obdobie 30 dní

 

80,- CHF pre dôchodcov a poistenci do 20 rokov bez spoluúčasti

 

Zdravotnícke pomôcky – zahrnuté v lekárskom ošetrení

Oslobodenie od spoluúčasti – deti bez spoluúčasti; osoby do 20 rokov a dôchodcovia polovičné spoluúčasť
Maximálna výška spoluúčasti – 800 CHF za rok

Záchranná služba – zahrnutá v lekárskom ošetrení, transport zo zahraničia max 500 CHF, prevoz vrtuľníkom max 1000 CHF

Prvá pomoc – tel. 144

Náhrada výdavkov

Ak ste museli uhradiť danú zdravotnú starostlivosť sami, obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení , z ktorých sú jasné zrealizované výkony, na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňu. Táto potom určí či a prípadne aká suma vám môže byť preplatená.

Ak počas dovolenky v  Litve ochoriete, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú litovským  právom. Vzťahuje sa to na všetku potrebnú zdravotnú starostlivosť, ktorá vzhľadom na zdravotný stav nemôže byť poskytnutá až po návrate do SR. Pre tieto prípady slúži EPZP. V prípade choroby je potrebné  rešpektovať nasledovné pokyny:

Lekárske ošetrenie

Ak potrebujete lekárske ošetrenie, vyhľadajte priamo lekára, zubného lekára alebo iné zdravotnícke zariadenie a predložte EPZP spolu s preukazom totožnosti alebo pasom. Uistite sa, že lekár alebo zdravotnícke zariadenie sú zaradené do Litovského národného systému zdravia a majú uzatvorenú zmluvu s miestnou poisťovňou (Teritorine ligoniu kasa). Lekárske ošetrenie je v takomto prípade bezplatné.  Pre ošetrenie odborným lekárom si nechajte bezpodmienečne vystaviť doklad o odporúčaní od praktického lekára. Ak je odborný lekár zmluvne viazaný na litovský národný systém zdravia, bude Vám zdravotná starostlivosť poskytnutá bezplatne.

V prípade, že navštívite súkromného lekára (najmä zubných lekárov je v Litve cca 80% súkromných lekárov), budete musieť zaplatiť náklady za ošetrenie sami. U zmluvných lekárov sa platí len náklady za materiál.  

Prvá pomoc: tel 03 alebo 112. Prevoz je väčšinou zadarmo.

Lieky

Ak lekár zistí, že potrebujete lieky, vystaví vám recept. Lieky obdržíte v každej  lekárni. Ministerstvo zdravotníctva vydáva cenník liekov so stanovenými cenami a so spoluúčasťou  vo výške 0% až 50% z ceny lieku.

V prípade, ak navštívite súkromného lekára budete musieť všetky náklady na ošetrenie znášať sami.

Hospitalizácia (Nemocničné ošetrenie)

Ak je ochorenie tak závažné, že potrebujete nemocničné ošetrenie, obdržíte od ošetrujúceho lekára odporučenie na hospitalizáciu. V akútnych prípadoch v prípade potreby sa môžete obrátiť priamo s EPZP (alebo Náhradným certifikátom k EPZP) na nemocnicu, kde sa preukážete aj preukazom totožnosti, zdravotná starostlivosť Vám bude poskytnutá bezplatne.

Príplatky/poplatky

Ak vám budú poskytnuté služby, prichádzajú do úvahy nasledovné príplatky/poplatky:

Výkony

Príplatky/poplatky

Stomatologické ošetrenie u súkromného lekára

100% spoluúčasť

Lieky podľa typu lieku

0%, 10%, 20%, 50%,

100% spoluúčasť pre lieky, ktoré nie sú uvedené v cenníku liekov.

 

Náhrada výdavkov

Ak ste museli uhradiť danú zdravotnú starostlivosť sami, obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení, z ktorých sú jasné zrealizované výkony, na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňu. Táto potom určí či a prípadne aká suma vám môže byť preplatená.

Ak počas dovolenky v  Lotyšsku ochoriete, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú lotyšským  právom. Vzťahuje sa to na všetku potrebnú zdravotnú starostlivosť, ktorá vzhľadom na zdravotný stav nemôže byť poskytnutá až po návrate do SR. Pre tieto prípady slúži EPZP. V prípade choroby je potrebné  rešpektovať nasledovné pokyny:

 

Lekárska starostlivosť v Lotyšsku

Štátom garantované dávky ZS sú dostupné u tzv. rodinných lekárov ( praktických lekárov) registrovaných v súlade so zákonom o Lekárskom ošetrení a ktorí majú zmluvný vzťah s nemocenským fondom poistenia, so Štátnou zdravotnou poisťovacou spoločnosťou alebo jej pobočkami. Lekár priamo informuje pacienta o svojom zmluvnom záväzku. Občania môžu získať informácie  na adrese vyššie uvedených inštitúcií. Informáciu môžu taktiež nájsť na internetovej stránke www.voava.lv.

Pacient by mal predložiť EPZP v prípade prístupu k štátom garantovanej ZS, lekárovi, v nemocnici alebo v lekárni.

V prípade, že trpíte chronickým ochorením a viete, že budete počas pobytu potrebovať určitú starostlivosť (napr. dialýza), treba jej poskytnutie v Lotyšsku ešte pred odchodom so zdravotníckym zariadením dohodnúť. Ak u seba z nejakého dôvodu (strata, odcudzenie) nemáte pri pobyte v Lotyšsku EPZP, môžete odtiaľ svoju zdravotnú poisťovňu kedykoľvek kontaktovať a požiadať o dodatočné zaslanie Náhradného certifikátu k EPZP. O dodatočné zaslanie môžete požiadať sám alebo prostredníctvom miestneho nositeľa zdravotného poistenia, v prípadoch hospitalizácie aj prostredníctvom nemocnice. Náhradný certifikát k EPZP vám musí byť na požiadanie dodatočne zaslaný.

Lekárske ošetrenie

V prípade potreby sa obráťte s EPZP (alebo s Náhradným certifikátom k EPZP) priamo na zmluvného lekára alebo nemocnicu.

Prvá pomoc: tel 113.

 

Ošetrenie u špecialistu

Ak chcete navštíviť špecialistu musíte mať odporúčanie od praktického lekára.

Ošetrenie u zubára

Základným pravidlom je, že výdavky u zubného lekára nie sú kryté.

Výnimky: bezplatná zubná starostlivosť pre deti do 18 rokov okrem niektorých služieb, ako napr. ortodontické ošetrenie, atď.  Zubár by mal mať zmluvný vzťah s nemocenským fondom poistenia, Štátnou zdravotnou poisťovacou spoločnosťou alebo jej pobočkami.

 

Ošetrenie v nemocnici

Pre hospitalizáciu je potrebné odporúčanie všeobecného lekára alebo špecialistu s výnimkou neodkladnej a nevyhnutnej ZS.

Lieky

Kompenzácia za lieky je čiastočne krytá na základe národnej sociálnej schémy poistenia  – pre lieky predpísané lekárom. Kompenzované lieky sa predpisujú na zvláštny recept  a je možné ich dostať v lekárni. Určité špecifické choroby, ich charakter a stupeň gravidity sa berú do úvahy a podmieňujú výšku kompenzácie za lieky.

Lieky musíte v lekárni na základe predpisu vydaného ošetrujúcim lekárom najskôr zaplatiť v plnej výške a požiadať o úhradu na niektorej z regionálnych pobočiek VOAVA.

Adresy nájdete na www.voava.gov.lv. O preplatenie môžete samozrejme požiadať aj po návrate do Slovenskej republiky u svojej zdravotnej poisťovne.

Systém spoluúčasti pacientov

Ďalšou dôležitou podmienkou je lotyšský systém spoluúčasti pacientov, t.j. pacient  po poskytnutí ZS musí zaplatiť spoluúčasť. Za ošetrenie zaplatíte nasledujúce  poplatky a spoluúčasť:

 • ambulantné ošetrenie u praktického lekára 1,42 EUR
 • ambulantné ošetrenie u špecialistu od 4,27 do 35,57 EUR
 •  návšteva lekára doma 100% podľa schváleného cenníka
 • návšteva lekára doma – invalidi a osoby nad 80 rokov 2,85 EUR
 •  návšteva lekára doma – deti do 18 rokov – bez spoluúčasti
 • ošetrenie v dennom stacionári 7,11 EUR + poplatky za jednotlivé výkony od 2,85 EUR za röntgen až po 35,57 EUR  za elektromagnetickú rezonanciu
 • operácia – spoluúčasť – max 42,69 EUR  za každú hospitalizáciu počas chirurgickej operácie, operácie vykonávané ambulantne v niektorých denných  stacionároch – 4,27 EUR
 • laboratórne testy hradené štátom – bez spoluúčasti
 • hospitalizácia – 10,00 EUR/deň , spoluúčasť sa platí od druhého dňa hospitalizácie
 • starostlivosť na onkológii 7,11 EUR/ deň

Maximálna výška spoluúčasti  pacienta za každú hospitalizáciu max. 355,72 EUR.

Od hradenia spoluúčasti sú oslobodení:

 • deti do 18 rokov
 •  tehotné ženy a ženy v šestonedelí (ak je starostlivosť poskytovaná v súvislosti s tehotenstvom, príp. materstvom)
 •  osoby s duševnými poruchami čerpajúci psychiatrickú starostlivosť
 • pacienti potrebujúci dialýzu
 •  starostlivosť v súvislosti s infekčnými chorobami
 •  osoby, ktoré zaplatili v kalendárnom roku viac ako 569,15 EUR  
 • záchranná služba
 • návšteva lekára doma je zadarmo pre postihnutých poistencov, poistencov nad 80 rokov a deti do 18 rokov.

Spoluúčasť na lieky:

 • 0%  –   kategória A,
 • 25%  – kategória B,
 • 50%  – kategória C.

 

Prevoz do nemocnice

Ambulantný prevoz  musí byť vyžiadaný národnou pohotovostnou lekárskou službou (verejná zdravotná služba – tel. č.: “113”). Za ambulantný prevoz  sa neplatí. Ostatné transportné výdavky nie sú národným sociálnym poistením kryté.

Náhrada výdavkov

Ak ste museli uhradiť danú zdravotnú starostlivosť sami, obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení, z ktorých sú jasné zrealizované výkony, na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňu. Táto potom určí či a prípadne aká suma vám môže byť preplatená. 

Ak počas dovolenky v  Luxembursku ochoriete, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú luxemburským právom. Vzťahuje sa to na všetku potrebnú zdravotnú starostlivosť, ktorá vzhľadom na zdravotný stav nemôže byť poskytnutá až po návrate do SR. Pre tieto prípady obdržíte EPZP. V prípade choroby je potrebné  rešpektovať nasledovné pokyny:

 

Lekárske ošetrenie

Ak potrebujete lekárske alebo stomatologické ošetrenie obráťte sa na miestneho lekára príp. zubára. Pacient si v prvej fáze zaplatí liečbu sám a potom mu bude ešte v Luxembursku alebo až po návrate do SR refundovaná. 

Lieky

Lieky dostanete v lekárňach na recept, ktorý vám vystaví lekár, a pri predložení EPZP (alebo Náhradného certifikátu k  EPZP ). Lieky si pacient tiež najskôr hradí sám, potom sú mu náklady refundované.

Hospitalizácia (Nemocničné ošetrenie)

Hospitalizáciu odporúča ošetrujúci lekár. V akútnych prípadoch je možné obracať priamo na nemocničnú pohotovosť s EPZP(alebo Náhradným certifikátom k EPZP). Kam sa obrátiť zistíte na telefónnom čísle 112 alebo 113 (prevoz bez spoluúčasti). Nemocničná liečba je po predložení formulára (karty) zdarma, okrem spoluúčasti.

Príplatky/poplatky

Ak vám budú poskytnuté služby, prichádzajú do úvahy nasledovné príplatky/poplatky:

Výkony

Príplatky/poplatky

Lekárske ošetrenie

Domáce návštevy

 

prvá návšteva – 20% minimálnej tarify pre domáce návštevy pre praktických lekárov

 

každá ďalšia návšteva v priebehu 28 dní – 10% minimálnej tarify

  

V ambulancii

12% za lekársku konzultáciu/ošetrenie alebo za medicínsko-technické služby – max. 5,12 EUR za ošetrenie, deti – 0%

Doprava

Záchranná služba – bez spoluúčasti

Spoluúčasť pacienta pri doprave – 30% z ceny

Stomatologické ošetrenie

 60,- EUR

 

žiadna spoluúčasť

Suma prevyšujúca 60,-  EUR

spoluúčasť 12%

Lieky

 

Normálne lieky

20%

Nutné lieky

Lieky predávané voľne

60%

100%

Dôležité/ špeciálne lieky

Žiaden príplatok

Hospitalizácia

21,45- EUR/ deň,  max 30 dní v roku v izbe druhej kategórie, neplatí pre deti do 18 rokov. V izbe prvej kategórie 100% spoluúčasť

 

Náhrada výdavkov

Po zaplatení starostlivosti alebo lieku sa obráťte na pobočku miestnej zamestnaneckej poisťovni  (Caisse nationale de santé). Tu predložte EPZP (alebo Náhradný certifikát k EPZP) a ostatné doklady.

Ak nie je možné z vašej strany kontaktovať luxemburskú zdravotnú poisťovňu, obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení, z ktorých sú jasné zrealizované výkony, na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňa. Táto potom určí či a prípadne aká suma vám môže byť preplatená.

Ak počas dovolenky v  Maďarsku ochoriete, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú maďarským právom. Vzťahuje sa to na všetku potrebnú zdravotnú starostlivosť, ktorá vzhľadom na zdravotný stav nemôže byť poskytnutá až po návrate do SR. Pre tieto prípady slúži EPZP. Ak u seba z nejakého dôvodu (strata, odcudzenie) nemáte pri pobyte v Maďarsku EPZP, môžete odtiaľ svoju zdravotnú poisťovňu kedykoľvek kontaktovať a požiadať o dodatočné zaslanie Náhradného certifikátu k EPZP. Možnosť dodať zdravotníckemu zariadeniu Náhradný certifikát k EPZP je do 15 dní od ošetrenia. V prípade choroby je potrebné  rešpektovať nasledovné pokyny:

Lekárske ošetrenie

Ak potrebujete lekárske ošetrenie, obráťte sa s EPZP priamo na polikliniku („szakrendelo“). Toto zariadenie vykonáva aj ambulantné ošetrenie. Môžete však kontaktovať aj priamo zmluvného lekára („háziorvos“), ktorému pred ošetrením tiež predložíte EPZP. Informácie o zmluvných lekároch a zdravotníckych zariadeniach („a társadalombiztosítás egészségugyi szolgátatásaira szerzodott szolgáltató“) nájdete v najbližšej pobočke Národnej zdravotnej poisťovne. Pre ošetrenie odborným lekárom si nechajte bezpodmienečne vystaviť doklad o odporúčaní od praktického lekára. Odporúčanie sa nevyžaduje v prípade návštevy dermatológa, gynekológa, urológa, oftalmológa, ORL, onkológa alebo chirurga.

Zubné ošetrenie musíte spravidla hradiť sami. Len pri akútnom zubnom ošetrení vám bude zdravotná starostlivosť poskytnutá bezplatne, inak podľa druhu ošetrenia (materiál hradí pacient).

Lieky

Ak lekár určí, že je potrebné užiť lieky, vystaví vám recept, ktorý môžete zameniť za lieky v zmluvnej lekárni.

Hospitalizácia (Nemocničné ošetrenie)

Ak je ochorenie tak závažné, že potrebujete nemocničné ošetrenie, obdržíte od lekára potrebné odporúčanie. V naliehavých prípadoch je možné, aby vám bolo poskytnuté nemocničné ošetrenie aj na základe EPZP. Ak ho nemôžete predložiť pri hospitalizácii, bude nemocnica akceptovať aj neskoršie predloženie Náhradného certifikátu k EPZP, najneskôr do 15 dní po poskytnutí zdravotnej starostlivosti. V opačnom prípade obdržíte účet, ktorý musíte priamo zaplatiť. Výška účtu  môže byť voľne stanovená nemocnicou.

Príplatky/poplatky

Ak vám budú poskytnuté služby, prichádzajú do úvahy nasledovné príplatky/poplatky:

Výkony

Príplatky/poplatky

Stomatologické ošetrenie

Urgentné ošetrenie bezplatne, inak podľa druhu ošetrenia

Lieky

Spoluúčasť vo výške 100 %, 50%, 30%, 10%, 0% – podľa kategorizácie liekov

Hospitalizácia (Nemocničné ošetrenie)

Zvyčajne bez spoluúčasti

(ale max. do výšky 100 000 HUF  – ak bez odporúčania

                                        – ak sa pacient rozhodne pre iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti ako je uvedený v odporúčaní

                                        – ak sa pacient rozhodne pre ošetrenie lekárom, ktorý nie je momentálne v službe

 

Náhrada výdavkov

Ak ste museli uhradiť danú zdravotnú starostlivosť sami, obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení , z ktorých sú jasné zrealizované výkony, na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňu. Táto potom určí či a prípadne aká suma vám môže byť preplatená. 

Ak počas dovolenky na Malte ochoriete, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú maltským právom. Vzťahuje sa to na všetku potrebnú zdravotnú starostlivosť, ktorá vzhľadom na zdravotný stav nemôže byť poskytnutá až po návrate do SR. Pre tieto prípady slúži EPZP. V prípade choroby je potrebné  rešpektovať nasledovné pokyny:

Organizácia zdravotnej starostlivosti

Verejný zdravotný systém na Malte je financovaný na základe daňového systému a národného poistenia. Množstvo súkromných nemocníc, kliník a iných zariadení poskytuje privátnu zdravotnú starostlivosť (ZS). Starostlivosť v týchto súkromných zariadeniach je financovaná prostredníctvom súkromného poistenia alebo na základe priamych platieb. Praktickí lekári na Malte môžu vykonávať svoju prax vo verejných aj v súkromných zdravotných službách.

Súkromná ZS

Vláda na Malte v žiadnom prípade nezodpovedá za akékoľvek ošetrenie alebo ZS poskytnutú občanom EU v súkromných nemocniciach alebo v súkromných zdravotníckych centrách alebo starostlivosť poskytnutú lekármi akéhokoľvek druhu v ich súkromnej kompetencii.Súkromná prax na Malte je vykonávaná výhradne v privátnych zariadeniach. Vo verejných nemocniciach a zdravotníckych centrách neexistujú súkromné nemocničné lôžka ani iné prostriedky. Všetky súkromné zdravotnícke zariadenia okrem všeobecných lekárov a špecializovaných konzultačných stredísk majú riadnu licenciu udelenú Úradom pre verejné zdravie.

Verejne financované služby ZS

Za financovanie a zabezpečenie verejne financovaných služieb ZS je zodpovedné Ministerstvo zdravotníctva (MZ). ZS verejných služieb je vo všeobecnosti bezplatná. Osoby, žijúce na Malte a pokryté maltskou legislatívou sociálneho zabezpečenia, majú oprávnený nárok na prístup k verejnému systému služieb ZS na základe nároku určovaného Ministerstvom zdravotníctva. Európski občania pobývajúci na Malte majú nárok na rovnaké zaobchádzanie. Ich nárok musí byť overený a  potvrdený „Jednotkou nároku“  na MZ. Tento oficiálny doklad – potvrdenie spolu s osobným identifikačným dokladom budú postačujúce na prístup k ZS vo verejnom systéme služieb ZS.

Turisti s dočasným pobytom z iných členských štátov (ČŠ) EU majú priamy prístup k  ZS z verejne financovaných služieb ZS po predložení EPZP spolu s identifikačným dokladom. Ak nepredložia príslušný EPZP, musia uhradiť účet za poskytnutú ZS v celkovej výške pred odchodom zo zdravotníckeho zariadenia. Účet môžu uhradiť v hotovosti alebo kreditnou kartou. 

Pohotovostná starostlivosť

bčanom dočasne pobývajúcim na Malte, ktorí predložia identifikačný doklad štátneho príslušníka EU a platný EPZP, bude poskytnutá potrebná ZS  na oddeleniach pohotovosti a úrazových oddeleniach vo verejných nemocniciach a štátnych zdravotníckych strediskách. Účty budú vystavené pre inštitúciu EU uvedenú na EPZP.

V prípade lekárskej starostlivosti, ktorá vyžaduje prístup do štátnych nemocníc, ako je nemocničná starostlivosť, poskytovanie denných služieb, diagnostických služieb alebo ambulantné návštevy, pacienti nebudú platiť, ak predložia identifikačný doklad štátneho príslušníka EU a platný EPZP. Účet za poskytnutú službu bude zaslaný inštitúcii EU uvedenej na EPZP. Náklady za všetky protézy a predpísané lieky pre následnú starostlivosť po predchádzajúcom nemocničnom liečení pacienta (okrem liekov na prvé tri dni po prepustení)  alebo časť dennej starostlivosti alebo ambulantnú starostlivosť bude v plnej miere znášať dotyčná osoba.

Vyžiadaná starostlivosť

Čo sa týka vyžiadanej lekárskej starostlivosti a v prípade už diagnostikovaných alebo liečených ochorení pred pobytom na Malte, môže byť na Malte zabezpečená starostlivosť na základe platného formulára E-112 s predložením identifikačného dokladu štátneho príslušníka EU a následne poskytnutá v tom prípade, ak pre takýto typ vyžiadanej starostlivosti existuje čakacia listina so zoznamom čakateľov a dotyčná osoba sa zaradí na koniec tejto čakacej listiny.

Dentálna starostlivosť

Len akútna dentálna starostlivosť v nemocničných ambulantných a zdravotníckych strediskách je poskytovaná bezplatne, avšak jej rozsah nie je široký. Väčšina dentálnej starostlivosti sa hradí priamo na súkromných zubných klinikách, ktoré majú riadnu licenciu udelenú Úradom pre verejné zdravie.

Lieky a lekárske pomôcky

Všetky lieky použité počas hospitalizácie (nemocničného liečenia) a v trvaní troch dní po prepustení  z nemocnice sú poskytované pacientovi bezplatne.  Cena bude zahrnutá do výsledného účtu, ktorý bude vystavený pre inštitúciu, ktorá EPZP občanovi EU, ktorý vyžaduje ZS počas dočasného pobytu, vydala .

Ak  ochorenie vyžaduje použitie liekov alebo lekárskych pomôcok v primárnom stupni starostlivosti alebo v ambulantnom stupni alebo po prepustení z dennej starostlivosti alebo z nemocničnej starostlivosti (okrem prvých troch dní u liekov), požaduje sa recept od praktického lekára majúceho licenciu. Lieky a lekárske pomôcky je možné zakúpiť v ktorejkoľvek lekárni na Malte (vyše 200 lekární) a náklad bude v plnej miere formou priamej platby znášať pacient.

 

Lekárske a nemocničné ošetrenie

V prípade potreby sa obráťte s EPZP (alebo s Náhradným certifikátom k EPZP) priamo na lekára alebo nemocnicu.
Potrebná zdravotná starostlivosť bude  v zmluvných zariadeniach poskytnutá pri predložení EPZP bezplatne. Ak pacient nemá EPZP, bude po ňom vyžadovaná hotovosť.

V prípade ošetrenia v súkromnom zdravotníckom zariadení bude po pacientovi vyžadovaná hotovosť vždy.
Za ošetrenie zaplatíte nasledovnú  spoluúčasť:

 Stomatologickú starostlivosť – akútne 0% (rozsah veľmi malý) alebo 100%,

 Lieky – 100% (lieky počas hospitalizácie a do troch dní po jej ukončení bez spoluúčasti).

Náhrada výdavkov

Ak ste museli uhradiť danú zdravotnú starostlivosť sami, obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení, z ktorých sú jasné zrealizované výkony, na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňu. Táto potom určí či a prípadne aká suma vám môže byť preplatená.

Ak počas dovolenky v  Nemecku ochoriete, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú nemeckým právom. Vzťahuje sa to na všetku potrebnú zdravotnú starostlivosť, ktorá vzhľadom na zdravotný stav nemôže byť poskytnutá až po návrate do SR. Pre tieto prípady slúži EPZP. V prípade choroby je potrebné  rešpektovať nasledovné pokyny:

 

Lekárske ošetrenie

S EPZP (alebo Náhradným certifikátom k EPZP) sa môžete obrátiť priamo na lekára, bez predchádzajúceho kontaktovania miestnej zdravotnej poisťovne. U lekára budete musieť pri ošetrení podpísať tzv. Vyhlásenie (Erklärung) pacienta o tom, že nevycestoval do Nemecka za účelom čerpania starostlivosti. V prípade, ak sa nepreukážete pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti EPZP, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vám má právo účtovať ceny ako privátnemu pacientovi. Ak predložíte poskytovateľovi Náhradný certifikát k EPZP do 10 dní odo dňa začatia poskytovania zdravotnej starostlivosti, je vám povinný vyúčtovanú sumu vrátiť. 

Ak potrebujete lekárske ošetrenie, zoznam zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti nájdete  na stránke www.kbv.de/html/arztsuche.php

Zoznam zubných lekárov nájdete na www.zahnarztsuce.kzbv.de/dearch.php a zoznam zmluvných zubných lekárov pre jednotlivé zdravotné poisťovne na stránke www.gkv-spitzenverband.de//service/versicherten_service/suchmaschinen/suchmaschinen.jsp.

V prípade pohotovosti volajte číslo 116117 alebo číslo 112.

 

Lieky

Ak lekár zistí, že pacient potrebuje lieky, sú mu ním predpísané na predpis. Tieto lieky si potom môžete vybrať v ľubovoľnej lekárni. Zoznam lekární nájdete na stránke www.aponet.de/service/notdienstapotheke-finden.html

 

Hospitalizácia (Nemocničné ošetrenie)

Keď je ochorenie tak závažné, že je nevyhnutné nemocničné ošetrenie, pošle ošetrujúci lekár pacienta do nemocnice. Nemocnica sa musí neodkladne spojiť so zdravotnou poisťovňou, ktorú si príslušná osoba zvolila a zabezpečiť úhradu nákladov. V akútnych prípadoch je možné obrátiť sa priamo na nemocnicu s EPZP (alebo Náhradným certifikátom k EPZP).

 Osoba si môže zvoliť jednu z nasledujúcich zdravotných poisťovní:

 • Allgemeine Ortskrankenkasse ( AOK),
 • Betriebskrankenkasse (BKK),
 • Ersatzkassen ( Barmer-GEK, DAK, TK),
 • Innungskrankenkassen (IKK),
 • Knappschaft,
 • lanwirtschaftliche Krankenkassen.

 

Príplatky/Poplatky

Keď sa využívajú služby vyplývajú z nich nasledujúce príplatky a doplatky:

 

Výkony

Príplatky/poplatky

Lieky a obväzový materiál

10% z ceny;

najmenej 5 EUR, ale nie viac ako cena lieku;

maximálne 10 EUR

Liečebné prostriedky

10% ceny a taktiež 10 EUR za predpis

Hospitalizácia (Nemocničné ošetrenie)

10 EUR denne za max. 28 dní za kalendárny rok,

nadštandardné služby sa nepreplácajú

 

 

 

Doprava

10% z ceny;

najmenej 5 EUR, ale nie viac ako skutočné výdavky;

maximálne 10 EUR za každý transport

 

 

Za lieky, obväzový materiál aliečebné prostriedky , ako aj za nemocničné ošetrenie neplatia deti a mladiství, ktorí nedosiahli ešte 18. rok života. Tehotné ženy, ktorým boli predpísané lieky, obväzový materiál a liečebné  prostriedky  na ošetrenie súvisiace s tehotenstvom, majú nárok na tieto služby tiež bezplatne.

 

Náhrada výdavkov

Ak ste museli uhradiť danú zdravotnú starostlivosť sami, obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení , z ktorých sú jasné zrealizované výkony, na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňu. Táto potom určí či a prípadne aká suma vám môže byť preplatená. 

Ak počas dovolenky v Nórsku (okrem oblasti Svalbard – Spitzbergen, Bárensových ostrovov) ochoriete, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú nórskym právom. Vzťahuje sa to na všetku potrebnú zdravotnú starostlivosť, ktorá vzhľadom na zdravotný stav nemôže byť poskytnutá až po návrate do SR. Pre tieto prípady slúži EPZP. V prípade choroby je potrebné  rešpektovať nasledovné pokyny:

 

Lekárske ošetrenie

Vyhľadajte zmluvného praktického lekára HELFO – Nórskej správy ekonomiky zdravotníctva –www.helfo.no; servicesenteret@helfo.no. Pri ošetrení je treba predložiť EPZP(alebo Náhradný certifikát k EPZP).

 

Lieky

Ak lekár zistí, že potrebujete lieky, vystaví vám recept. Prípravky, ktoré môžu byť  predpísané na ťarchu nórskej inštitúcie v mieste pobytu, predpíše lekár na takzvanom modrom recepte. Tento recept si môžete zameniť za lieky v každej lekárni po predložení EPZP (alebo Náhradného certifikátu k EPZP).

 

Hospitalizácia (Nemocničné ošetrenie)

Ak je ochorenie tak závažné, že potrebujete nemocničné ošetrenie, obdržíte od ošetrujúceho lekára príp. záchrannej stanice potrebné potvrdenie. Toto potvrdenie je nevyhnutné predložiť pred príjmom do nemocnice.

V akútnych prípadoch je možné obracať sa priamo na nemocnicu s EPZP (alebo Náhradným certifikátom k EPZP.Ústavná zdravotná starostlivosť , vrátane liekov podávaných počas jej čerpania, je bezplatná.

 pohotovosť – č. 113

 

Príplatky/poplatky

Ak vám budú poskytnuté služby, prichádzajú do úvahy nasledovné príplatky/poplatky:

 

Výkony

Príplatky/poplatky

LEKÁRSKE OŠETRENIE

 

Všeobecný lekár (v ambulancii)

 

 • cez deň

132 NOK

 • večer, v noci, víkend

237 NOK

Všeobecný lekár (domáca návšteva)

 

 • cez deň

180 NOK

 • večer, v noci, víkend

295 NOK

Odborný lekár (ambulancia, domáca návšteva)

450 NOK   RTG = 210 NOK

Stomatologické ošetrenie

Väčšina poistencov starších ako 20 rokov platí všetky výdavky za stomatologické ošetrenie. Výnimky platia  pre zubné ošetrenie  z dôvodu úrazu alebo špecifických ochorení.

Deti do 18 rokov zdarma

Poistenci, v kalendárnom roku kedy dovŕšia 20 rokov veku platia spoluúčasť 25 % z verejnej tarify.

 

 

LIEKY

 

Lieky predpísané na modrom recepte

38% z celkových nákladov, maximálne 520 NOK za liek

Lieky predpísané na iný recept

náklady v plnej miere hradí poistenec

 

 

Hospitalizácia (Nemocničné ošetrenie)

bez poplatkov

 PREVOZ

 130 NOK za jednu cestu

Deti do 16 rokov sú oslobodené od poplatkov

Prevoz do nemocnice v prípade urgentných stavov je bez poplatkov

 

Náhrada výdavkov

Ak ste museli uhradiť danú zdravotnú starostlivosť sami, obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení , z ktorých sú jasné zrealizované výkony, na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňu. Táto potom určí či a prípadne aká suma vám môže byť preplatená.

Ak počas dovolenky v  Poľsku ochoriete, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú poľským právom. Vzťahuje sa to na všetku potrebnú zdravotnú starostlivosť, ktorá vzhľadom na zdravotný stav nemôže byť poskytnutá až po návrate do SR. Pre tieto prípady slúži EPZP. V prípade choroby je potrebné  rešpektovať nasledovné pokyny:

 

Lekárske ošetrenie

Ak potrebujete lekárske ošetrenie, obráťte sa s EPZP (alebo Náhradným certifikátom k EPZP) na zmluvného lekára alebo nemocnicu. Pre ošetrenie odborným lekárom pri nepohotovostných prípadoch si nechajte bezpodmienečne vystaviť doklad o odporúčaní od praktického lekára. Odporúčanie nie je potrebné pri návšteve: gynekológa, zubára, dermatológa, venerológa, onkológa, psychiatra. Veľká časť stomatológov je nezmluvných. Zmluvného lekára spoznáte podľa ceduľky NFZ na dverách. V akútnych prípadoch je prevoz zdarma, volajte 999 alebo 112.

 

Lieky

Ak lekár zistí, že potrebujete lieky, vystaví vám recept. Lieky obdržíte v každej lekárni.

                                                                                                                                                     

Hospitalizácia (Nemocničné ošetrenie)

Ak je ochorenie tak závažné, že potrebujete nemocničné ošetrenie, obdržíte od ošetrujúceho lekára odporúčanie na hospitalizáciu. Držiteľ onkologického preukazu má nárok na poskytovanie zdravotnej starostlivosti bez odporúčania. V akútnych prípadoch je možné obrátiť sa priamo na nemocnicu s EPZP. Počas pobytu v nemocnici je poskytovanie zdravotnej starostlivosti bezplatné.

 

Príplatky/poplatky

Ak vám budú poskytnuté služby, prichádzajú do úvahy nasledovné príplatky/poplatky:

Výkony

Príplatky/poplatky

Lieky

 

 

Stomatológia

100 %, 50%, 30%,

paušálna úhrada 3,20 PLN alebo 10,- PLN pri príprave lieku v lekárni

väčšinou 100%

 

 

Náhrada výdavkov

Ak ste museli uhradiť danú zdravotnú starostlivosť sami, obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení , z ktorých sú jasné zrealizované výkony, na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňu. Táto potom určí či a prípadne aká suma vám môže byť preplatená. 

Ak počas dovolenky v Portugalsku ochoriete, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú portugalským právom. Toto sa vzťahuje na všetku potrebnú zdravotnú starostlivosť, ktorá vzhľadom na zdravotný stav nemôže byť poskytnutá až po návrate do SR. Pre tieto prípady slúži EPZP. V prípade choroby je potrebné  rešpektovať nasledovné pokyny:

 

Lekárske ošetrenie

Vyhľadajte najskôr najbližšie Centro de Saúde. Tam predložíte EPZP (alebo Náhradný certifikát k EPZP) a obdržíte doklad (brožúru) oprávňujúci na ošetrenie a zabezpečí vám ošetrenie u lekára. V prípade potreby poskytnutia lekárskej starostlivosti, obráťte sa priamo na lekára – poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

V prípade potreby neodkladnej zdravotnej starostlivosti sa môžete okamžite obrátiť na pohotovosť verejných nemocníc, ktoré fungujú nepretržite. Navyše sú k dispozícií aj pohotovostné služby zdravotných centier. Tieto sa v Lisabone nazývajú  „CA-TUS“ – „Cerito de Atendimento de Urgencias“(centrála záchrannej služby), v Porto „SA-SU“ – „Serviço de Atendimento de Situacões Urgéntes“ (ošetrovateľská služba v núdzových situáciách) a v iných regiónoch „SAP“ – „Serviço de Atendimento Permanente“ (nepretržitá ošetrovateľská služba).

Zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pôsobiacich vo verejnom systéme zdravotného poistenia nájdete na www.sns.gov.pt/sns/pesquisa-prestadores/.

 

Lieky

Ak lekár zistí, že potrebujete lieky, vystaví vám recept. Lieky obdržíte v lekárňach.

 

Hospitalizácia (Nemocničné ošetrenie)

Ak je ochorenie tak závažné, že potrebujete nemocničné ošetrenie, odošle vás lekár do verejnej nemocnice, alebo ak tam nie je možné vykonať ošetrenie, odošle vás do zmluvnej súkromnej kliniky. V akútnych prípadoch je možné obracať sa priamo na nemocnicu s EPZP (alebo  s Náhradným certifikátom k EPZP).

 

Príplatky/poplatky

Ak vám budú poskytnuté služby, prichádzajú do úvahy nasledovné príplatky/poplatky:

 

Výkony

Príplatky

Lekárske ošetrenie

podľa zariadenia medzi 2,50 až 9,00 EUR (podľa typu zariadenia a podľa toho, či ide o akútnu ošetrenie);

pohotovosť – 14,-až 18,- EUR

určité osoby (napr. deti do 17 rokov a tehotné ženy) sú oslobodené od príplatkov

Lieky

spoluúčasť podľa druhu lieku vo výške 90%, 69%, 37%, 15%

príspevky sú iba na lieky, ktoré sa nachádzajú na zozname hradených liekov

Hospitalizácia (Nemocničné ošetrenie)

žiadne príplatky pri hospitalizácii vo verejnej nemocnici

 

 

Náhrada výdavkov

Ak ste museli uhradiť danú zdravotnú starostlivosť sami, obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení, z ktorých sú jasné zrealizované výkony, na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňu. Táto potom určí či a prípadne aká suma vám môže byť preplatená.

Ak počas dovolenky v  Rakúsku ochoriete, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú rakúskym právom. Vzťahuje sa to na všetku potrebnú zdravotnú starostlivosť, ktorá vzhľadom na zdravotný stav nemôže byť poskytnutá až po návrate do SR. Pre tieto prípady slúži EPZP. V prípade choroby je potrebné  rešpektovať nasledovné pokyny:

 

Lekárske ošetrenie

S EPZP (alebo s Náhradným certifikátom k EPZP) sa môžete obrátiť priamo na lekára, bez predchádzajúceho kontaktovania miestnej zdravotnej poisťovne. U lekára budete musieť pri ošetrení podpísať tzv. vyhlásenie (Erklärung) pacienta o tom, že nevycestoval do Rakúska za účelom čerpania starostlivosti.

 

Lieky

Ak lekár zistí, že potrebujete lieky, vystaví vám recept. Lieky obdržíte v každej lekárni.

                                                                                                                                                     

Hospitalizácia (Nemocničné ošetrenie)

Ak je ochorenie tak závažné, že potrebujete nemocničné ošetrenie, obdržíte od ošetrujúceho lekára odporúčanie na hospitalizáciu. V akútnych prípadoch je možné obracať sa priamo na nemocnicu s EPZP (alebo Náhradným certifikátom k EPZP).  

Pracovníci nemocnice sa vás môžu spýtať, či chcete byť ošetrený v tzv. Sonderklasse (špeciálne cenová trieda). Ak by ste so zaradením do Sonderklasse výslovne súhlasili (musí byť urobené podpisom), počítajte s tým, že náklady budú podstatne vyššie a rozdiel ceny od ošetrenia v bežnej triede budete musieť uhradiť sami.

V akútnych prípadoch volajte 112 alebo 144.

Informácie o systéme sociálneho zabezpečenia Rakúska nájdete na www.sozialversicherung.at

Informácie o službách poskytovaných rakúskymi nemocnicami nájdete na www.spitalkompass.at

Zoznam lekární nájdete na https://www.apotheker.or.at/internet/oeak/Apotheken.nsf/webApothekensuche?Readform

 

Príplatky/poplatky

Ak vám budú poskytnuté služby, prichádzajú do úvahy nasledovné príplatky/poplatky:

 

Výkony

Príplatky/poplatky

 

Lieky

 

6,10- EUR /recept

 

Hospitalizácia (nemocničné ošetrenie)

 

cca 14,20 – 22,80 EUR/deň po dobu max 28 dní,

 – záleží na spolkovej krajine

 

Zdravotnícke pomôcky

10% nákladov, min. 34,80 EUR (okuliare a kontaktné šošovky min. 104,40 EUR)

 

V prípade nevyhnutnosti zdravotníckeho prevozu je potrebné kontaktovať telefónne číslo 144 alebo 112 , následne sa zabezpečí prevoz do najbližšej nemocnice. Náklady uhrádza miestna zdravotná poisťovňa.

 

Náhrada výdavkov

Ak ste museli uhradiť danú zdravotnú starostlivosť sami, obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení , z ktorých sú jasné zrealizované výkony, na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňu. Táto potom určí či a prípadne aká suma vám môže byť preplatená.

Ak počas dovolenky v Rumunsku ochoriete, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú rumunským právom. Toto sa vzťahuje na všetku potrebnú zdravotnú starostlivosť, ktorá vzhľadom na zdravotný stav nemôže byť poskytnutá až po návrate do SR. Pre tieto prípady slúži EPZP. V prípade choroby je potrebné  rešpektovať nasledovné pokyny:

 

Lekárske ošetrenie

V prípade potreby lekárskeho ošetrenia predložte EPZP alebo Náhradný certifikát k EPZP lekárovi alebo v nemocnici. Odporúčanie všeobecného lekára  alebo špecialistu sa vyžaduje pri laboratórnych vyšetreniach a rehabilitácii. V rámci ambulantnej ZS má držiteľ EPZP nárok  na:

 • zdravotnícke služby pohotovosti, lieky sú vydané priamo pri ošetrení, deti od 0-16 rokov majú právo na lekársky predpis na lieky na dobu 3 dní
 • zdravotnícke služby pri endemických a epidemických ochoreniach
 • liečebná zdravotná starostlivosť –max. 2 vyšetrenia  sú uhrádzané
 • konzultácie u špecialistu – 2 vyšetrenia  sú uhrádzané
 • zubné ošetrenie- úzky rozsah služieb, iba akútne stavy


Lieky


Lieky dostanete v lekárni proti receptu, ktorý vystaví lekár. Lekáreň aj predpisujúci lekár musia mať uzatvorenú zmluvu s Národnou zdravotnou poisťovňou. V prípade akútnych ochorení  platí recept 48 hodín a je možné predpísať lieky na 3-5 dní. V ostatných prípadoch na  8-10 dní.


Nemocničné ošetrenie

Odporúčanie na hospitalizáciu vydáva ošetrujúci lekár, v naliehavých prípadoch sa možno obrátiť priamo na nemocnicu s EPZP alebo Náhradným certifikátom k EPZP. Nemocničné ošetrenie zahŕňa  ústavnú zdravotnú starostlivosť v prípade akútnych stavov a v prípade  endemických a epidemických  chorôb až do úplného vyliečenia.

 

Príplatky/poplatky

Ak vám budú poskytnuté služby, prichádzajú do úvahy nasledovné príplatky/poplatky:

 

Výkony

Príplatky/poplatky

 

Lieky

 

10%, 50%, 80% zo stanovenej ceny. Zároveň ak je cena lieku  vyššia ako referenčná cena, znáša tento rozdiel pacient.

 

Stomatologické ošetrenie

0%, 40%, 100%,

osoby nad 18 rokov až 60% ceny ošetrenia

Nemocničné ošetrenie

5 lei -10 lei, netýka sa hospitalizácií nasledujúcich po ošetrení na pohotovosti

Hotelové služby-max. 300 lei/deň

 

Náhrada výdavkov

Ak ste museli uhradiť danú zdravotnú starostlivosť sami, obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení , z ktorých sú jasné zrealizované výkony, na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňu. Táto potom určí či a prípadne aká suma vám môže byť preplatená.

Ak počas dovolenky v Slovinsku ochoriete, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú slovinským právom. Toto sa vzťahuje na všetku potrebnú zdravotnú starostlivosť, ktorá vzhľadom na zdravotný stav nemôže byť poskytnutá až po návrate do SR. Pre tieto prípady slúži EPZP. V prípade choroby je potrebné  rešpektovať nasledovné pokyny:

 

Lekárske ošetrenie

 

Keď potrebujete ísť k praktickému lekárovi obráťte sa priamo na verejné zdravotnícke zariadenie alebo zmluvného lekára. Po predložení EPZP vás tam budú ochotní ošetriť. Pre ošetrenie odborným lekárom si nechajte bezpodmienečne vystaviť doklad o odporúčaní od praktického lekára.

 

Lieky

Ak lekár zistí, že potrebujete lieky, vystaví vám recept. Tento recept si môžete zameniť za lieky v každej lekárni.

 

Hospitalizácia (Nemocničné ošetrenie)

V akútnych prípadoch je možné obracať sa priamo na nemocnicu s EPZP (alebo Náhradným certifikátom k EPZP) a v ostatných prípadoch je nevyhnutné odporúčanie od praktického alebo odborného lekára.

 

Príplatky/poplatky

Ak Vám budú poskytnuté služby, prichádzajú do úvahy nasledovné príplatky/poplatky:

 

Výkony

Príplatky

Lekárske ošetrenie

10% -90% (urgentné ošetrenie bez spoluúčasti)

Lieky

30%, 90%, 100% podľa zaradenia do zoznamu hradených liekov;

až do 100% za ostatné lieky

Hospitalizácia (Nemocničné ošetrenie)

10% až 30% nákladov za ošetrenie

 

 

Stomatologické ošetrenie 15% (ošetrenie + výplň) až 90% (protetika),  oftalmologické pomôcky pre dospelých 90% 

Prevoz v neakútnom prípade 90%, v akútnych prípadoch bezplatne.

Za (podľa slovinského práva definované) ošetrenie v stave núdze (napr. život zachraňujúce výkony) sa doplatky za lekárske ošetrenie a lieky neplatia.

Zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pôsobiacich vo verejnom systéme zdravotného poistenia nájdete na stránke  

https://www.zzzs.si/zzzs/pao/izvajalci.nsf/KrovniIzv?OpenView&RestrictToCategory=10012511&OE=LJ&tip=2&Count=700

  

Náhrada výdavkov

Ak ste museli uhradiť danú zdravotnú starostlivosť sami, obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení, z ktorých sú jasné zrealizované výkony, na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňu. Táto potom určí či a prípadne aká suma vám môže byť preplatená.

Ak počas dovolenky v Španielsku ochoriete, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú španielskym právom. Vzťahuje sa to na všetku potrebnú zdravotnú starostlivosť, ktorá vzhľadom na zdravotný stav nemôže byť poskytnutá až po návrate do SR. Pre tieto prípady slúži EPZP. V prípade choroby je potrebné  rešpektovať nasledovné pokyny:

 

Lekárske ošetrenie

Keď musíte ísť k lekárovi, môžete sa hneď obrátiť na nasledovné verejné zdravotnícke zariadenia:

 • konzultačné miesto (consultorio),
 • ambulancia (ambulatorio),
 • zdravotnícke stredisko (centro de salud),
 • nemocnica (hospital).

Informácie o adresách týchto zdravotníckych centier obdržíte na provinčných riaditeľstvách Instituto Nacional de la Seguridad Social – INSS a jeho pobočkách. Informácie podáva aj miestna samospráva.Zdravotná starostlivosť zhŕňa poskytovanie služieb v oblasti verejného zdravotníctva, primárnu zdravotnú starostlivosť, špecializovanú  zdravotnú starostlivosť, pohotovosť (v nemocnici), lekárenské, ortoprotetické služby a, v istých prípadoch, prevoz sanitkou.

Zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pôsobiacich vo verejnom systéme zdravotného poistenia nájdete na stránke: 

NHS Primary Healthcare Centres Catalogue and National Catalogue of Hospitals.

Pri ošetrení je treba predložiť EPZP (alebo Náhradný certifikát k EPZP). Poistenec môže využívať všetky služby Národného systému zdravia. Tieto sa poskytujú bezplatne. Pokiaľ poistenec využíva služby súkromných lekárov, musí znášať náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.

Ak je nevyhnutné ošetrenie lekárom špecialistom, nemôžete daného lekára navštíviť priamo, ale až na základe odporúčania vystaveného praktickým lekárom. To platí aj pre ošetrenie prostredníctvom medicínsko – technických asistentov, ktorí sú zodpovední za injekcie, obväzy. Lekárovi predložte EPZP spolu s fotokópiou a váš preukaz totožnosti.

Náklady na stomatologické ošetrenie (náhrady zubov) budú hradené výlučne len pri ošetreniach, ktoré spadajú do primárnej starostlivosti, to znamená akútne zubné ošetrenie (vrátane extrakcie) a preventívna prehliadka ústnej dutiny u tehotných žien. Ostatné ošetrenia kompletne hradí pacient.

V prípade ortoprotetického ošetrenia sú pacienti povinní uhradiť časť ceny ortézy a špeciálnych ortoprotéz

 

Lieky

Ak lekár usúdi, že potrebujete lieky, predpíše ich na úradnom recepte. Pri predložení úradného predpisu vám bude liek vydaný v každej lekárni (farmazia).  Liek musí byť predpísaný lekárom národného zdravotného systému na oficiálnom tlačive  lekárskeho receptu. Pacient prispieva na úhradu predajnej ceny liekov % príspevkom v závislosti od statusu –dôchodcovia poistení v iných členských štátoch EÚ 10% a ostatní poistenci EÚ 50 %. Dôchodcovia musia deklarovať svoj status  prostredníctvom vyplneného čestného vyhlásenia.

 

Hospitalizácia (Nemocničné ošetrenie)

Ak je ochorenie tak závažné, že potrebujete nemocničné ošetrenie, obdržíte od praktického lekára alebo špecialistu príslušné odporúčanie. V tomto odporúčaní je uvedené, v ktorej nemocnici musí byť poskytnuté nemocničné  ošetrenie.

Pri prijatí v nemocnici je potrebné sa preukázať EPZP (alebo Náhradným certifikátom k EPZP) a preukazom totožnosti. V akútnych prípadoch je možné obracať sa priamo na nemocnicu.

 

Príplatky/poplatky

Ak Vám budú poskytnuté služby, prichádzajú do úvahy nasledovné príplatky/poplatky:

 

Výkony

Príplatky

Lieky

 

Dôchodcovia a ich rodinní príslušníci poistení v iných členských štátoch EÚ  -10% ceny lieku

Ostatní poistenci z iných členských štátov EÚ  -50 % ceny  lieku 

Tieto podmienky platia počas dočasného pobytu v Španielsku

 

 

V prípade lekárskej pohotovosti zavolaním na telefónne číslo 112  budú pacienti ošetrení verejnou pohotovostnou a záchrannou službou. Ide o bezplatné telefónne číslo, ktorého cieľom je poskytovať cielene a nepretržite odpoveď na tiesňové a núdzové volania osôb, ktoré sa nachádzajú na území Španielska.

Spadá sem zdravotná pohotovosť ako aj iný druh pohotovostí ako hasenie požiarov a záchranná služba (požiarnici),  bezpečnosť a ochrana občanov (polícia). Osobitne, v prípade potreby, táto služba zahŕňa aj záchrannú službu, permanentné monitorovanie pohotovosti, odbornú pomoc ľudom a poskytovanie potrebných informácií v situáciách súvisiacich s pohotovosťou (telefónne čísla a adresy zdravotných stredísk, policajných staníc, poskytovanie pomoci v prípadoch zlého zaobchádzania či týrania, informácie o pohotovostných lekárňach).

Treba však vziať do úvahy skutočnosť, že hoci je číslo 112 bezplatné, neznamená to, že všetky služby, ktoré možno pomocou neho poskytovať, sú automaticky tiež poskytované zdarma. 

 

Náhrada výdavkov

Ak ste museli uhradiť danú zdravotnú starostlivosť sami, obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení , z ktorých sú jasné zrealizované výkony, na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňu. Táto potom určí či a prípadne aká suma vám môže byť preplatená. 

Ak počas dovolenky v Švajčiarsku ochoriete, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú švajčiarskym právom. Vzťahuje sa to na všetku potrebnú zdravotnú starostlivosť, ktorá vzhľadom na zdravotný stav nemôže byť poskytnutá až po návrate do SR. Pre tieto prípady slúži EPZP. V prípade choroby je potrebné  rešpektovať nasledovné pokyny:

 

Lekárske ošetrenie

Keď potrebujete lekárske ošetrenie, obráťte sa obvykle všeobecného lekára. Tieto náklady musíte v niektorých kantónoch Švajčiarska najprv vždy zaplatiť sami (Tiers garnt), v iných kantónoch to nie je vyžadované (Tiers payant). Keď musíte zaplatiť sami účet, máte nárok na preplatenie dohodnutej švajčiarskej sadzby.

 

Lieky

Ak sa zistí, že potrebujete lieky, dostanete ich v lekárňach na EPZP (alebo Náhradný certifikát k EPZP) pri predložení receptu, ktorý vám vystaví lekár.

 

Hospitalizácia (Nemocničné ošetrenie)

Ak je ochorenie tak závažné, že potrebujete nemocničné ošetrenie, pošle vás ošetrujúci lekár do nemocnice. V akútnych prípadoch je možné sa priamo obrátiť na nemocnicu s EPZP(alebo Náhradným certifikátom k EPZP). Pre ošetrovanie vo verejnej nemocnici spravidla tiež platí princíp „Tiers Payant“, takže nemusíte podstúpiť procedúru priameho finančného vzťahu s nemocnicou. Pri ošetrení v súkromnej nemocnici musíte sami zaplatiť účet a náklady môžu byť preplatené len čiastočne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Príplatky/poplatky

Ak vám budú poskytnuté služby, prichádzajú do úvahy nasledovné príplatky/poplatky:

 

Výkony

Príplatky

Lekárske ošetrenie

paušálna spoluúčasť za poskytnutie rôznych typov zdravotnej  starostlivosti  max. v dĺžke 30 dní; 33 CHF pre osoby do dovŕšenia 18.roku veku, 92 CHF pre osoby nad 18 rokov;

 

 

Stomatológia

 

100% nákladov za ošetrenie;

 

Hospitalizácia

15 CHF/deň/osoba nad 25 rokov 

 

                                                       

Doprava – pacient hradí 50% nákladov.

 

Náhrada výdavkov

Ak ste museli uhradiť danú zdravotnú starostlivosť sami, môžete sa obrátiť so žiadosťou o preplatenie aj na príslušný švajčiarsky úrad, ktorým je :

Gemeinsame Einrichtung der KVG
Gibelinstrasse 25
4503 Solothurn
tel. +41 32 625 30 30
fax +41 32 625 30 29

Je potrebné predložiť EPZP, originálny doklad o zaplatení, ako aj úplné údaje o adrese a čísle bankového účtu.

Ak nie je možné z vašej strany kontaktovať príslušný švajčiarsky úrad, obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení, z ktorých sú jasné zrealizované výkony, na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňa. Táto potom určí či a prípadne aká suma vám môže byť preplatená.

Ak počas dovolenky vo Švédsku ochoriete, máte nárok na zdravotnú starostlivosť  stanovenú švédskym právom. Vzťahuje sa to na všetku potrebnú zdravotnú starostlivosť, ktorá vzhľadom na zdravotný stav nemôže byť poskytnutá až po návrate do SR. Pre tieto prípady slúži EPZP. V prípade choroby je potrebné  rešpektovať nasledovné pokyny:

 

Lekárske ošetrenie

Keď potrebujete ísť k lekárovi obráťte sa na najbližšie klinické ambulancie nemocnice, obvodného lekára alebo na súkromného všeobecného lekára, ktorý je zmluvným lekárom sociálneho  poistenia a odovzdajte tam potvrdenie o nároku  podľa EPZP. Pri potrebe stomatologického ošetrenia sa obráťte  na zubára, ktorý je zmluvným lekárom sociálneho poistenia alebo na kliniku národnej zubnej starostlivosti (folktandvården). Aj tu je nevyhnutné, aby ste predložili EPZP. Zubár vám na sumu celkových nákladov vystaví účet, ktorý musíte zaplatiť sami.

Zoznamy zmluvných lekárov sú k dispozícii v lekárňach. Náklady na stomatologické ošetrenie (Folktandvården) budete musieť zaplatiť sami. Ceny za ošetrenie a výšky spoluúčasti sa líši podľa jednotlivých provincií. Ceny za ošetrenie a výšky spoluúčasti sa líši podľa jednotlivých provincií. Vo väčšine provincií deti bez spoluúčasti.

 

Lieky

Ak lekár zistí, že potrebujete lieky, predpíše vám ich na úradné tlačivo – recept . Tento recept si môžete zameniť za lieky vo väčšine lekární.

 

Hospitalizácia (Nemocničné ošetrenie)

Ak je ochorenie závažné, obráťte sa priamo na nemocnicu s EPZP (alebo s Náhradným certifikátom k EPZP) Pohotovosť – akutmottagningen. 

V akútnych prípadoch volajte 112 alebo 1177  – národná služba pre  poradenstvo vo veciach zdravotnej starostlivosti (služba aj v anglickom jazyku).

 

Príplatky/poplatky

Ak vám budú poskytnuté služby, prichádzajú do úvahy nasledovné príplatky/poplatky:

Výkony

Príplatky

Lekárske ošetrenie

medzi 150 – 300,- SEK, max. 2 200,- SEK/rok, deti a mladiství do 20 (v niektorých provinciách 18) rokov – bezplatne

Ambulantné neodkladné ošetrenie v nemocnici  (aj LSPP)

 

 

Ošetrenie špecialistom

250,- SEK, max. 2 200,- SEK/rok

 

 

200-420,- SEK , max. 2 200,- SEK/rok

Lieky

pri nákladoch pod 1 100,- SEK vlastná spoluúčasť do 100%; max. 2 200,-  SEK/ročne

pri nákladoch medzi 1 100 a 5 400 SEK odstupňovaná spoluúčasť od 10% do 50%, spolu max.  2 200,- SEK za rok 

pri nákladoch nad 5 400,- SEK bez spoluúčasti

Hospitalizácia (Nemocničné ošetrenie)

100,- SEK za deň

 

Dentálna starostlivosť

Pri nákladoch do 3 000,- SEK – plná úhrada

Pri nákladoch od 3 001,-  SEK –  15 000,- SEK – spoluúčasť 50 %

Pri nákladoch nad 15 001,- SEK – spoluúčasť 15 %

Pacienti do 23 rokov sú ošetrení bezplatne

 

Náhrada výdavkov

Ak ste museli uhradiť danú zdravotnú starostlivosť sami, obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení, z ktorých sú jasné zrealizované výkony, na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňu. Táto potom určí či a prípadne aká suma vám môže byť preplatená.

Ak počas dovolenky v  Taliansku ochoriete, máte nárok na  zdravotnú starostlivosť stanovenú talianskym právom. Vzťahuje sa to na všetku potrebnú zdravotnú starostlivosť, ktorá vzhľadom na zdravotný stav nemôže byť poskytnutá až po návrate do SR. Pre tieto prípady slúži EPZP. V prípade choroby je potrebné  rešpektovať nasledovné pokyny:

 

Lekárske ošetrenie

Ak potrebujete lekárske ošetrenie, obráťte sa na najbližšieho zmluvného lekára. Zoznam zmluvných lekárov obdržíte na pobočke USL (Unita Sanitaria Locale). Adresy obdržíte buď v hoteli, alebo ich nájdete v telefónnom zozname. Vo veľa oblastiach existujú zvláštne zdravotnícke služby pre turistov (Servizio di guardia turistica). V akútnych prípadoch je možné obracať sa priamo na nemocnicu s EPZP.

 

Lieky

Ak lekár zistí, že potrebujete lieky, vystaví vám po predložení EPZP recept. Lieky obdržíte v každej  lekárni.

                                                                                                                                                  

Hospitalizácia (Nemocničné ošetrenie)

Ak je ochorenie tak závažné, že potrebujete nemocničné ošetrenie, obdržíte od ošetrujúceho lekára odporúčanie na hospitalizáciu. V akútnych prípadoch je možné obrátiť sa priamo na nemocnicu s EPZP.

 

Príplatky/poplatky

Ak vám budú poskytnuté služby, prichádzajú do úvahy nasledovné príplatky/poplatky:

 

Výkony

Príplatky/poplatky

Lekárske ošetrenie

 

36,15 EUR

 

Lieky

100% spoluúčasť pacienta

 

Náhrada výdavkov

Ak ste museli uhradiť danú zdravotnú starostlivosť sami, obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení , z ktorých sú jasné zrealizované výkony, na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňu. Táto potom určí či a prípadne aká suma vám môže byť preplatená.

Veľká Británia

Pre aktuálne informácie o BREXITE a jeho dopadoch na poskytovanie zdravotnej starostlivosti navštívte stránku Ministerstva zdravotníctva SR.

Ak počas dovolenky vo Veľkej Británii ochoriete, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú britským právom. Vzťahuje sa to na všetku potrebnú zdravotnú starostlivosť, ktorá vzhľadom na zdravotný stav nemôže byť poskytnutá až po návrate do SR. Pre tieto prípady slúži EPZP. V prípade choroby je potrebné  rešpektovať nasledovné pokyny:

 

Lekárske ošetrenie

Ak potrebujete lekárske ošetrenie, obráťte sa na takého lekára, ktorý má zmluvu s národnou zdravotnou službou (National Health Service-NHS).

V prípade, že trpíte chronickým ochorením a viete, že budete počas pobytu potrebovať určitú starostlivosť (napr. dialýza), treba jej poskytnutie vo Veľkej Británii ešte pred odchodom so zdravotníckym zariadením dohodnúť. Ak u seba z nejakého dôvodu (strata, odcudzenie) nemáte pri pobyte vo Veľkej Británii EPZP, môžete odtiaľ svoju zdravotnú poisťovňu kedykoľvek kontaktovať a požiadať o dodatočné zaslanie Náhradného certifikátu k EPZP. O dodatočné zaslanie môžete požiadať sám alebo prostredníctvom miestneho nositeľa zdravotného poistenia, v prípadoch hospitalizácie aj prostredníctvom nemocnice. Náhradný certifikát k EPZP vám musí byť na požiadanie dodatočne zaslaný.

Vyberte si takého lekára, ktorý má zmluvu s národným systémom zdravotného poistenia NHS (National Health

Service) a predložte EPZP (alebo Náhradný certifikát k EPZP).

V prípade, že vám váš zdravotný stav nedovoľuje osobne navštíviť lekára a budete potrebovať jeho návštevu doma, je treba pri telefonickom rozhovore vyslovene požiadať, aby tento lekár spadal do systému národného zdravotného poistenia. Mená zmluvných lekárov a nemocníc získate v Anglicku na všetkých hlavných poštách, v Škótsku v tzv. Health Boards a v Severnom Írsku v Central Service Agency, Social Security Agency, Castle Court, Royal Avenue, Belfast, BT1 1SB.

V akútnych prípadoch je prevoz zdarma, volajte 999 alebo 112.

 

Lieky

Ak lekár zistí, že potrebujete lieky, vystaví vám recept. Lieky obdržíte v každej lekárni. Osoby oslobodené od spoluúčasti musia vyplniť predtlačené prehlásenie na rube lekárskeho predpisu.

                                                                                                                                                     

Hospitalizácia (Nemocničné ošetrenie)

Ak je ochorenie tak závažné, že potrebujete nemocničné ošetrenie, obdržíte od ošetrujúceho lekára odporúčanie na hospitalizáciu. V akútnych prípadoch je možné obrátiť sa priamo na nemocnicu, kde preukážete svoj nárok  pasom alebo identifikačnou kartou občana členského štátu EÚ. Avšak môže byť od vás požadovaný aj EPZP. Odporúčanie na hospitalizáciu vydá ošetrujúci lekár.

V nutných prípadoch sa možno obrátiť priamo s EPZP (alebo Náhradným certifikátom k EPZP) na nemocnicu patriacu do národného systému zdravotnej služby.

 

Príplatky/poplatky

Ak vám budú poskytnuté služby, prichádzajú do úvahy nasledovné príplatky/poplatky:

 

Výkony

Príplatky/poplatky

Stomatologické ošetrenie

£ 59,10 (prehliadka + 1 alebo viac výplní)

£ 256,50 (prehliadka + 1 alebo viac výplní+ 1 alebo viac koruniek)

Stomatologická prehliadka

£ 21,60 (okrem tehotných žien, detí do 16 rokov a študentov do 18 rokov).

 

Lieky

£ 8,80 za recept (okrem osôb starších ako 60 rokov, detí do 18 rokov, tehotných žien, osôb, ktoré užívajú špeciálne lieky a majú potvrdenie o oslobodení zo spoluúčasti).

 

 

Možnosť získania ďalších informácií o rozsahu zdravotnej starostlivosti, jej nákladoch, podmienok pre náhradu výdavkov prostredníctvom aplikácií pre mobilné telefóny:

 

Náhrada výdavkov

V prípade, že ste museli zaplatiť za starostlivosť v hotovosti, obráťte sa s originálmi účtov za ošetrenie (zašlite ich) na Department for work and Pensions, The Overseas Healthcare Team, Room M0135, Shared Services Debt Management Client Referral Centre, Durham House,Washington, Tyne and Wear, NE38 7SF, United Kingdom. Náklady vám budú refundované do výšky bežnej v britskom systéme. Ak nie je možné z vašej strany kontaktovať príslušný britský úrad, obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení , z ktorých sú jasné zrealizované výkony, na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňu. Táto potom určí či a prípadne aká suma vám môže byť preplatená.

Zdravotné poistenie po Brexite

Európska komisia po intenzívnych jednaniach dosiahla v posledných dňoch roku 2020 uzatvorenie Dohody so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „UK“)  UK o podmienkach jeho budúcej spolupráce s Európskou úniou (ďalej len „EÚ“).

Z konkrétnych článkov Dohody vyplýva, že aj po 1. januári 2021 bude naďalej platiť Európsky preukaz zdravotného poistenia (EHIC). Režim poskytovania „potrebnej zdravotnej starostlivosti“ sa podľa novej Dohody nemení pre osoby, ktoré vycestujú na krátkodobý pobyt do UK (pracovná cesta, turizmus, návšteva príbuzných a známych a pod.).

„Potrebná zdravotná starostlivosť“ zahŕňa takú zdravotnú starostlivosť, ktorá by mala byť poskytnutá tak, aby sa poistenec nemusel do štátu poistenia vrátiť skôr, ako zamýšľal, a je tak závislý od predpokladanej dĺžky pobytu osoby na území štátu ošetrenia. Upozorňujeme však, že o určení či sa jednalo o „potrebnú  zdravotnú starostlivosť“ rozhoduje lekár.

Z tohto dôvodu si dovoľujeme odporučiť všetkým občanom, ktorí vycestujú do UK, aby si uzatvorili aj komerčné poistenie liečebných nákladov. EHIC nie je alternatívou k cestovnému poisteniu a nebude sa vzťahovať na žiadnu súkromnú zdravotnú starostlivosť, ani na letecký prevoz domov.

Ak bol Váš EHIC počas návštevy UK stratený alebo odcudzený, odporúčame Vám obrátiť sa na príslušnú zdravotnú poisťovňu v Slovenskej republike a požiadať o vydanie špeciálneho náhradného certifikátu s platnosťou pre UK, tzv. PRC (Provisional Replacement Certificate).

V prípade ak nemáte EHIC ani PRC, je možné, že budete musieť uhradiť poplatok vo výške 150 % vnútroštátnej sadzby NHS (t. j. National Health Service).

Ak ste v období do 31. decembra 2020 (vrátane) študovali na akreditovanom inštitúte vysokoškolského vzdelávania v UK, a Vaše štúdium pokračuje aj naďalej, môžete použiť EHIC na medicínsky potrebnú zdravotnú starostlivosť, a to až do ukončenia štúdia.

Aktuálne informácie o možnostiach čerpania zdravotného poistenia po 31.12.2020 nájdete na stránke Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Poskytovateľom tejto služby je Union zdravotná poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.