Atoms/icons/24/grey/info-24

Pri ošetreniach absolvovaných od 1. 6. 2022 bude Union zdravotná poisťovňa pri preplácaní Príspevku 150 € na zuby prihliadať na absolvovanie preventívnej prehliadky aj u všeobecného lekára a v prípade detí u pediatra. Viac sa dozviete na našom blogu.

Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií
Pravidlá sponzoringu

Príspevky na charitu a sponzoring predstavujú pre každú spoločnosť riziko narušenia integrity, najmä v oblasti korupcie. V Unione dodržiavame ucelenú politiku, pokiaľ ide o dary, charitu a sponzoring, ktorá obsahuje minimálne požiadavky na zníženie rizika korupcie.

Príspevky na charitu a sponzoring budeme poskytovať  iba v takých prípadoch, v ktorých žiadosť o príspevok spĺňa požiadavky, ktoré sú v súlade s našou identitou:

Spôsob schvaľovania príspevkov na charitu a sponzoringu je zodpovednosťou vyššieho manažmentu Unionu za dodržania princípu „štyroch očí“. Za každých okolností zabezpečujeme, aby prijaté rozhodnutia neboli v rozpore s princípmi Union a skupiny Achmea.

Žiadosť o sponzorovanie alebo príspevok musí spĺňať tieto minimálne požiadavky

Podanie žiadosti a predloženie dokladov zo strany žiadateľa, na základe ktorých  bude možné vykonať cielené vyhodnotenie (due diligence) žiadosti. Preverenie je zamerané na príjemcu príspevku alebo sponzoringu a na samotnú sponzorovanú aktivitu.

Príspevok môže byť poskytnutý len prostredníctvom písomnej zmluvy, v ktorej budú stanovené dojednania a podmienky  poskytnutia príspevku na charitu alebo sponzoringu. Rozhodovanie i schvaľovanie vykonáva vyšší manažment a každá zmluva musí byť osobitne zaevidovaná.

Union je interne a externe transparentná spoločnosť. Preto sme politiku upravujúcu poskytovanie príspevkov na charitu  a sponzoring zverejnili na našej webovej stránke.

Poskytovateľom tejto služby je Union poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poskytovateľom tejto služby je Union zdravotná poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v platnom znení a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.