Indikátory kvality poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Vyhodnotenie indikátorov
kvality na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti

V zmysle ustanovení zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v spojitosti s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 51/2009 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej  republiky č. 752/2004 Z. z., ktorým sa vydávajú indikátory kvality na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 663/2005 Z. z. a podľa metodického pokynu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre zber indikátorov kvality na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti, je jednou z povinností zdravotnej poisťovne vyhodnocovať plnenie kritérií indikátorov kvality poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Nemocnica

Vyhodnotenie indikátorov kvality od roku 2009

v súlade s príslušnou právnou úpravou rozšírené o vlastné hodnotenie poisťovne poskytovateľov hospicovej starostlivosti, ústavnej zdravotnej starostlivosti v odbore psychiatria a poskytovateľov spoločných vyšetro-vacích a liečebných zložiek.

Údaje sú získavané:

Máte čerstvú skúsenosť s pobytom v nemocnici?

Ohodnoťte kvalitu zdravotníckeho zariadenia.

Hodnotenie kvality nemocnice
0
tisíc spokojných
klientov
0
tisíc doplatkov
na zuby mesačne
21

tisíc zmluvných
lekárov