Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií
Odvody za dlhodobo nezamestnaných

Výnimka odvodov do zdravotnej poisťovne pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných.

Od 1.11.2013 sa novelou zákona o sociálnom poistení, ktorá sa premietla do zákona o zdravotnom poistení, zaviedla výnimka pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov. 

Uvedení zamestnanci budú zvýhodnení pri odvodoch do zdravotnej poisťovne, to znamená, že za zamestnanca s odvodovým zvýhodnením, ktorý bol dlhodobo nezamestnaný, platí zdravotné poistenie aj naďalej štát.

Toto opatrenie sa netýka zamestnancov na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru ani ostatných zamestnancov v inom právnom vzťahu ako je pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer a ani zamestnancov s právom na nepravidelný príjem.

Odvodová úľava platí pre ten pracovný pomer, resp. štátnozamestnanecký pomer, ktorý je dôvodom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie. V prípade, ak v jeden deň vzniká dva a viac pracovných pomerov, resp. štátnozamestnaneckých pomerov, odvodová úľava platí pre právny vzťah, ku ktorému bola podaná prihláška zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia ako prvá.

Pre uplatnenie odvodovej úľavy je rozhodujúce miesto trvalého pobytu a nie miesto výkonu práce zamestnanca.

Za takéhoto zamestnanca sa považuje každý občan, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť v pracovnom pomere alebo štátnozamestnaneckom pomere, z ktorého má právo na pravidelný mesačný príjem zo závislej činnosti ak súčasne spĺňa nasledovné podmienky:

 • bol pred vznikom pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru občanom vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov

 

Upozornenie!

* Od 15. decembra 2015 vstúpila do platnosti novela zákona o zdravotnom poistení, ktorá upravuje podmienky platenia zdravotného poistenia za dlhodobo nezamestnaných zamestnancov.

Od decembra 2015 môžu zamestnávatelia uplatniť odvodovú úľavu aj u zamestnancov, ktorí boli predtým evidovaní na úrade práce najmenej 6 mesiacov a súčasne majú trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese.

Najmenej rozvinutý okres je okres, v ktorom je nezamestnanosť vyššia ako 1,6 násobok evidovanej nezamestnanosti a zoznam takýchto okresov je pravidelne štvrťročne aktualizovaný na webe Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v sekcii „Štatistiky“.

Ku dňu spracovania tejto informácie k 15.12.2015 ide o okresy Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance a Trebišov.


 • dôvodom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie bol vznik tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru
 • suma jeho mesačného príjmu z tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru nie je vyššia ako 67% priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý 2 roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer (mesačný príjem nepretržite počas trvania pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru: v roku 2013 nepresiahne sumu = 526,62 eur; v roku 2014 nepresiahne sumu = 539,35 eur, v roku 2015 nepresiahne sumu 552,08 eur, v roku 2016 nepresiahne sumu 574,86 eur)
 • príslušná zdravotná poisťovňa neeviduje voči jeho zamestnávateľovi ku dňu vzniku pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru pohľadávku na preddavku na poistnom, na nedoplatku z ročného zúčtovania poistného a na úrokoch z omeškania, ktorá je splatná k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý 2 mesiace predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer a možno ju uplatniť na úrade alebo výkazom nedoplatkov
 • zamestnávateľ neznížil počet zamestnancov z dôvodu prijatia takéhoto zamestnanca
 • odo dňa vzniku tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru neuplynulo viac ako 12 kalendárnych mesiacov

Povinnosti zamestnávateľa

Zamestnávateľ za takýchto zamestnancov plní iba oznamovacie povinnosti a je povinný zaslať výkaz preddavkov.

Zamestnávateľ je povinný zamestnanca prihlásiť/odhlásiť do zdravotnej poisťovne, tak ako pri iných zamestnancoch, do ôsmich pracovných dní odo dňa vzniku pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru a súčasne je povinný oznámiť aj zánik.

Pri prihlásení / odhlásení zamestnanca oslobodeného od odvodov zamestnávateľ použije tieto kódy:

  2

Zamestnanec

  1 W

Zamestnanec oslobodený od odvodov

  Z

Začiatok zamestnania 

  K

Koniec zamestnania

 

Prihlásenie (vznik pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru) zamestnanca oslobodeného od odvodov:

 • zamestnávateľ použije kód 2 – Z a súčasne 1W – Z

Odhlásenie (ukončenie pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru prípadne ukončenie uplatňovania odvodového zvýhodnenia, buď pri prekročení hranice príjmu alebo pri uplynutí 12 kalendárnych mesiacov) zamestnanca oslobodeného od odvodov

 • ak nastáva situácia ukončenia uplatňovania odvodového zvýhodnenia zamestnanca buď pri prekročení hranice príjmu alebo pri uplynutí 12 kalendárnych mesiacov, ale zamestnanie naďalej pokračuje, zamestnávateľ oznamuje zdravotnej poisťovni ukončenie platiteľa poistného iba kódom 1WK
 • ak je zamestnancovi ukončený pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, zamestnávateľ v tomto prípade použije kód 2 – K a súčasne 1W – K

Zamestnávateľ prihlási/odhlási takéhoto zamestnanca prostredníctvom tlačiva Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie, prípadne  prostredníctvom dávky cez online pobočku.

Zamestnávateľ zamestná Pána Juraja, ktorý spĺňa podmienky zamestnanca, ktorý je zvýhodnený a nemusí za neho zamestnávateľ platiť do zdravotnej poisťovne odvody (novela zákona platná od  1.11.2013).

Zamestnávateľ oznámi zdravotnej poisťovni a použije:

  2  Z

  Začiatok zamestnania

 1W Z 

  Začiatok zamestnania oslobodeného od odvodov

 

Zamestnávateľ a zamestnanec majú voči zdravotnej poisťovni odvodové zvýhodnenie, nakoľko platí za takéhoto zamestnanca zdravotné poistenie štát, avšak toto zvýhodnenie sa uplatní iba počas prvých 12 kalendárnych mesiacov trvania pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru ak nie je porušená niektorá z podmienok.

Sadzba poistného je:   pre zamestnanca 0%  /  pre zamestnávateľa 0%

Ak zamestnancovi vzniklo viac pracovných pomerov alebo štátnozamestnaneckých pomerov, odvodové zvýhodnenie môže uplatniť iba jeden zamestnávateľ, a to ten, ktorý oznámil zmenu platiteľa poistného v príslušnej zdravotnej poisťovni ako prvý. Zamestnanec nemôže byť zvýhodnený u všetkých zamestnávateľov, ale iba u jedného.

Zamestnanec a ani zamestnávateľ, počas obdobia odvodového zvýhodnenia, neplatia poistné na povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti. Ak je zamestnávateľ garančne poistený, platí z vymeriavacieho základu zamestnanca iba poistné na úrazové a garančné poistenie.

Počas obdobia pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru každý takýto zamestnanec, ktorý bude mať odvodové zvýhodnenie, nebude počas tohto obdobia nemocensky poistený a nebude dôchodkovo poistený a ani poistený v nezamestnanosti. To znamená, že nebude mať v uvedenom období nárok na nemocenské dávky a obdobie odvodového zvýhodnenia sa nezapočítava do doby poistenia pre vznik nároku na dávku v nezamestnanosti. Zároveň sa nezapočítava ani do doby dôchodkového poistenia pre budúci starobný a invalidný dôchodok.

Náhrada príjmu počas prvých 10 dní práceneschopnosti

Napriek tomu, že zamestnanec nebude nemocensky poistený, bude mať nárok na náhradu príjmu, ktorú mu vyplatí zamestnávateľ, počas prvých 10 dní práceneschopnosti.

VIAC informácii môžete získať aj priamo na stránke Sociálnej poisťovni – TU.

Dôležité dokumenty

Užitočné odkazy

CESTUJTE S NAJLEPŠÍM POISTENÍM UNIONU

Som Angie, váš nový anjel strážny. Letím k vám s najlepším cestovným poistením Unionu. Odteraz cestujete pod mojimi krídlami.

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

 • iPhone 14;
 • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
 • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

 • Udržateľné investície a obchodné operácie.
 • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
 • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
 • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
 • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
 • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
 • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.