Atoms/icons/24/grey/info-24

V sobotu 30. septembra máme pre vás otvorené pobočky v Bratislave v čase od 8:00 do 20:00 hod; ostatné pobočky v čase od 8:00 do 14:00 hod. Príďte sa prepoistiť osobne alebo volajte callcentrum v čase od 8:00 do 13:00 hod. 

Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií
Neodkladná zdravotná starostlivosť

Postup pri potvrdzovaní a úhrade neodkladnej zdravotnej starostlivosti poskytovanej poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ktorí nemajú uzavretú zmluvu s Union zdravotnou poisťovňou, a.s.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí nemajú s Union zdravotnou poisťovňou, a.s. (ďalej len „zdravotná poisťovňa“) uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (ďalej len „nezmluvní poskytovatelia“) majú nárok len na úhradu za poskytnutú neodkladnú zdravotnú starostlivosť (1) vo výške ceny obvyklej v mieste a v čase jej poskytnutia. Skutočnosť, či ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť, potvrdzuje zdravotná poisťovňa (2).

Zdravotná poisťovňa je povinná potvrdiť najneskôr do 24 hodín od doručenia žiadosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti skutočnosť, či ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť (3).

Podmienkou úhrady neodkladnej zdravotnej starostlivosti nezmluvnému poskytovateľovi je jeho platné povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v danom špecializačnom odbore v čase poskytnutia tejto zdravotnej starostlivosti a poskytnutie tejto zdravotnej starostlivosti poistencovi zdravotnej poisťovne v platnom poistnom vzťahu.

Nezmluvným poskytovateľom  účtovaná  neodkladná zdravotná starostlivosť bola poskytnutá a vykázaná v zmysle platnej právnej úpravy. Lehota splatnosti úhrady neodkladnej zdravotnej starostlivosti poskytnutej nezmluvným poskytovateľom za predpokladu splnenia vyššie uvedených podmienok je 30 dní od doručenia účtovného dokladu (faktúry a zúčtovacej dávky) (4); táto lehota sa nevzťahuje na postup nezmluvného poskytovateľa podľa čl. III, 5. odrážka tohto oznámenia zdravotnej poisťovne.

(1) § 2 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v platnom znení
(2) § 8 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach v platnom znení
(3) § 15 ods. 1, písm. f)  zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach v platnom znení
(4) § 8 ods. 4 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach v platnom znení

Poskytovateľom tejto služby je Union zdravotná poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

0
tisíc spokojných
klientov
0
tisíc doplatkov
na zuby mesačne
21

tisíc zmluvných
lekárov

Sme mocní
od východu po západ

Svojim blízkym zaistite super ochranu.
Super poistenie pre super rodiny.

Sme mocní
od východu po západ

Svojim blízkym zaistite super ochranu.
Super poistenie pre super rodiny.