Atoms/icons/24/grey/info-24
Dňa 17. apríla 2024 vo večerných hodinách budeme mať plánovanú odstávku niektorých systémov. Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti.
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií
Neodkladná zdravotná starostlivosť

Postup pri potvrdzovaní a úhrade neodkladnej zdravotnej starostlivosti poskytovanej poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ktorí nemajú uzavretú zmluvu s Union zdravotnou poisťovňou, a.s.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí nemajú s Union zdravotnou poisťovňou, a.s. (ďalej len „zdravotná poisťovňa“) uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (ďalej len „nezmluvní poskytovatelia“) majú nárok len na úhradu za poskytnutú neodkladnú zdravotnú starostlivosť (1) vo výške ceny obvyklej v mieste a v čase jej poskytnutia. Skutočnosť, či ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť, potvrdzuje zdravotná poisťovňa (2).

Zdravotná poisťovňa je povinná potvrdiť najneskôr do 24 hodín od doručenia žiadosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti skutočnosť, či ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť (3).

Podmienkou úhrady neodkladnej zdravotnej starostlivosti nezmluvnému poskytovateľovi je jeho platné povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v danom špecializačnom odbore v čase poskytnutia tejto zdravotnej starostlivosti a poskytnutie tejto zdravotnej starostlivosti poistencovi zdravotnej poisťovne v platnom poistnom vzťahu.

Nezmluvným poskytovateľom  účtovaná  neodkladná zdravotná starostlivosť bola poskytnutá a vykázaná v zmysle platnej právnej úpravy. Lehota splatnosti úhrady neodkladnej zdravotnej starostlivosti poskytnutej nezmluvným poskytovateľom za predpokladu splnenia vyššie uvedených podmienok je 30 dní od doručenia účtovného dokladu (faktúry a zúčtovacej dávky) (4); táto lehota sa nevzťahuje na postup nezmluvného poskytovateľa podľa čl. III, 5. odrážka tohto oznámenia zdravotnej poisťovne.

(1) § 2 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v platnom znení
(2) § 8 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach v platnom znení
(3) § 15 ods. 1, písm. f)  zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach v platnom znení
(4) § 8 ods. 4 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach v platnom znení

Poskytovateľom tejto služby je Union zdravotná poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

0
tisíc spokojných
klientov
0
tisíc doplatkov
na zuby mesačne
21

tisíc zmluvných
lekárov

AKTUALIZUJTE SI ÚDAJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZLEPŠIŤ VAŠE ZDRAVIE

Získajte bezplatné upozornenie na preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára. Aktualizujte si váš e-mail a telefón a aktivujte si službu preventívna pripomienka pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.