Rok 2023
Rok 2022
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010

Odvody sa platia vždy mesiac dozadu. Napríklad za január 2023 zaplatíte vo februári 2023. SZČO a samoplatitelia sú povinní zaplatiť novú sumu najneskôr do 8. 2. 2023 a zamestnávatelia za svojich zamestnancov v deň výplaty príjmov, najneskôr ale do 28. 2. 2023.

Platiť treba v správnej výške, včas a pravidelne každý mesiac.

Spôsob platby:

– Bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa poistného
– Poštovým poukazom

 

BANKOVÉ SPOJENIE PRE TUZEMSKÚ PLATBU

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

IBAN: SK90 8180 0000 0070 0025 6534

BIC/ SWIFT: SPSRSKBAXXX

Konštantný symbol: 3558

 

BANKOVÉ SPOJENIE PRE PLATBU ZO ZAHRANIČIA PRE SEPA ÚHRADU

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia

BIC/ SWIFT: SPSRSKBAXXX

IBAN: SK90 8180 0000 0070 0025 6534

 

BANKOVÉ SPOJENIE PRE PLATBU ZO ZAHRANIČIA PRE INÉ ÚHRADY 

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia

BIC/ SWIFT: SPSRSKBAXXX

 

Zároveň je potrebné uviesť:

Sprostredkujúca banka príjemcu: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovakia

BIC/SWIFT: SUBASKBXXXX

IBAN: SK90 8180 0000 0070 0025 6534Živnostníci a samoplatitelia   

 Variabilný symbol:

– pre platbu preddavku: vaše rodné číslo;
– pre úhradu výkazu nedoplatkov: číslo výkazu nedoplatkov.

Špecifický symbol v tvare: RRRRMM, RRRR je rok a MM je mesiac (napr. za február 2023 v tvare 202302). Špecifický symbol je potrebné použiť iba v prípade, ak ide o zaplatenie preddavku na poistné po lehote splatnosti, t. j. po ôsmom dni.

Zamestnávatelia

Variabilný symbol: 

– pre platbu preddavku: IČO platiteľa +00 na konci (ak Vám bolo zdravotnou poisťovňou pridelené číslo strediska, tzn. že máte viac pobočiek, je potrebné vyplniť IČO+ pridelené číslo).
– pre úhradu výkazu nedoplatkov: číslo výkazu nedoplatkov.

Špecifický symbol v tvare:

– pre úhradu preddavkov z príjmu zo závislej činnosti: v tvare RRRRMM, napr. 202302. Špecifický symbol je potrebné použiť iba v prípade, ak ide o zaplatenie preddavku na poistné po lehote splatnosti.

– pre úhradu preddavkov z príjmu dividend:  v tvare RRRRMM88, alebo 88MMRRRR, napr. 20230288


V prípade ak máte v banke zriadený trvalý príkaz na úhradu mesačného preddavku, NEZABUDNITE si od nového roku 2023 upraviť sumu na úhradu podľa vašej novej výšky preddavkov.

V závislosti od vašej konkrétnej situácie novou výškou preddavku na poistné môže byť:

a) povinná minimálna suma 84,77 € (resp. 42,38 € u osoby so zdravotným postihnutím);

b) suma preddavku na poistné, vypočítaná pri vykonaní ročného zúčtovania poistného za rok 2021. Jej výšku sme vám oznámili vo „Výkaze nedoplatkov“ alebo v „Oznámení o výsledku ročného zúčtovania poistného za rok 2021“.

c) iná suma, vami vypočítaná, v závislosti od vašich príjmov/vymeriavacích základov.

Poznámka:

V prípade trvalého príkazu a úhrady preddavku na poistné v lehote splatnosti nie je potrebné pri platbe uvádzať špecifický symbol; v trvalom príkaze na úhradu preto do políčka špecifický symbol nevpisujte žiadny údaj.

 

I. ZAMESTNANEC

S účinnosťou od 1. 1. 2023 sa stanovuje výška minimálneho odvodu za zamestnanca na 32,81€. Minimálny odvod sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorí sú súčasne poistencami štátu (napr. dôchodcovia, študenti atď.) a zamestnancov, ktorí sú zdravotne znevýhodnení a majú nárok na zníženú sadzbu poistného. Tieto skupiny zamestnancov naďalej platia odvod na zdravotné poistenie zo skutočného príjmu, a to aj v prípade, že je príjem nižší ako životné minimum.

Maximálna výška preddavku na poistné nie je určená. Sadzba poistného zamestnanca je 4 %, u osôb so zdravotným postihnutím je 2 %.

Viac informácií sa dozviete na webovej stránke ministerstva zdravotníctva. Rovnako tam nájdete vzor písomného oznámenia zamestnanca o neuplatňovaní si dopočtu do sumy minimálneho preddavku a nové vzory výkazov.

II. ZAMESTNÁVATEĽ

Minimálna ani maximálna výška preddavku na poistné nie je určená; preddavok na poistné sa vypočíta z príjmov zamestnancov príslušnými sadzbami poistného. Sadzba poistného zamestnávateľa je 10 %, u osôb so zdravotným postihnutím zamestnávateľ použije pri výpočte preddavku 5 % sadzbu poistného.

III. SAMOPLATITEĽ

Od 01.01.2023 je minimálny vymeriavací základ samoplatiteľa stanovený vo výške 50 % z priemernej mesačnej mzdy z roku 2021, t. j. zo sumy 1211 eur. Preto minimálnym vymeriavacím základom pre samoplatiteľa je suma 605,50 eur.

– sadzba poistného je 14 %;
– minimálna výška preddavku je 84,77 eur (resp. 42,38 eur u osoby so zdravotným postihnutím).

IV. SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ OSOBA (SZČO)

Od 01.01.2023 je minimálny vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby stanovený vo výške 50 % z priemernej mesačnej mzdy z roku 2021, t.j. zo sumy 1211 eur. Preto minimálnym vymeriavacím základom pre SZČO je suma 605,50 eur.

SZČO bez zdravotného postihnutia

– sadzba poistného je 14 %;
– minimálna výška preddavku je 84,77 EUR;
– maximálna výška preddavku nie je určená.

SZČO so zdravotným postihnutím (poberateľ invalidného dôchodku)

– sadzba poistného je 7 %;
– minimálna výška preddavku je 42,38 EUR;
– maximálna výška preddavku nie je určená.

SZČO, ktorá je súčasne zamestnancom alebo poistencom štátu (§ 11 ods. 7)

– výška minimálneho ani maximálneho preddavku na poistné nie je určená;
– výška skutočného preddavku na poistné je určená ročným zúčtovaním poistného za rok 2021.

V. PLATITEĽ POISTNÉHO – PLATITEĽ DIVIDEND

– Platiteľ dividend, ktorý bude v roku 2023 vyplácať dividendy za roky 2013 a 2016 vypočíta preddavky zo sumy vyplatených dividend.

– Maximálne sa preddavok na poistné platiteľa dividend vypočíta zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy z roku 2021, t.j. z maximálneho vymeriavacieho základu 72 660 eur (60 x 1211 eur).

 

Platiteľ poistného je povinný vypočítať, platiť a odvádzať preddavok na poistné na účet Union zdravotnej poisťovne, a. s., v každom kalendárnom mesiaci. Preddavok na poistné sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

 

 

Poistné sa platí:

 • bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa poistného na účet Union zdravotnej poisťovne, a. s., viď: Bankové spojenie
 • poštovou poukážkou na účet Union zdravotnej poisťovne, a. s.
 • v hotovosti na všetkých kontaktných miestach Union zdravotnej poisťovne, a. s.

Od 1.1.2009 sa poistné platí preddavkami v eurách.

 

 

Podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon”) povinnosť platiť poistné vzniká:

 • dňom vzniku verejného zdravotného poistenia,
 • dňom, od ktorého je poistenec zamestnancom podľa § 11 ods. 3 zákona,
 • dňom, od ktorého je poistenec samostatne zárobkovo činnou osobou podľa § 11 ods. 4 zákona,
 • dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa skončila povinnosť platiť poistné za zamestnanca alebo za samostatne zárobkovo činnú osobu,
 • dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa skončila povinnosť štátu platiť poistné za osoby uvedené v § 11 ods. 7 zákona

 

 

Archív informácií o platení poistného pre rok 2022

I. ZAMESTNANEC

minimálna ani maximálna výška preddavku na poistné nie je určená; preddavok na poistné sa vypočíta z príjmu zamestnanca (zníženého o nárok na odpočítateľnú položku) príslušnou sadzbou poistného

II. ZAMESTNÁVATEĽ

minimálna ani maximálna výška preddavku na poistné nie je určená; preddavok na poistné sa vypočíta z príjmov zamestnancov príslušnými sadzbami poistného

III. SAMOPLATITEĽ

Od 1. 1. 2022 je minimálny vymeriavací základ samoplatiteľa stanovený vo výške 50 % z priemernej mesačnej mzdy z roku 2020 t. j. zo sumy 1 133 EUR. Preto minimálnym vymeriavacím základom pre samoplatiteľa je suma 566,50 EUR.

– sadzba poistného je 14 %
– minimálna výška preddavku je 79,31 EUR (resp. 39,65 EUR u osoby so zdravotným postihnutím);

Ak ste ako samoplatiteľ neboli prihlásený na celý kalendárny mesiac, ale iba na jeho pomernú časť, výšku preddavku si vypočítate nasledovne:
(minimálna výška preddavku / celkový počet dní v danom mesiaci x počet dní trvania evidencie samoplatiteľa).

IV. SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ OSOBA (SZČO)

Od 1. 1. 2022 je minimálny vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby stanovený vo výške 50 % z priemernej mesačnej mzdy z roku 2020, t.j. zo sumy 1133 EUR. Preto minimálnym vymeriavacím základom pre SZČO je suma 566,50 EUR.

SZČO bez zdravotného postihnutia
– sadzba poistného je 14 %
– minimálna výška preddavku je 79,31 EUR
– maximálna výška preddavku nie je určená

SZČO so zdravotným postihnutím (poberateľ invalidného dôchodku)
– sadzba poistného je 7 %
– minimálna výška preddavku je 39,65 EUR
– maximálna výška preddavku nie je určená

SZČO, ktorá je súčasne zamestnancom alebo poistencom štátu (§ 11 ods. 7)
– výška minimálneho ani maximálneho preddavku na poistné nie je určená;
– výška skutočného preddavku na poistné je určená ročným zúčtovaním poistného za rok 2020;
Ak ste ako SZČO neboli prihlásený na celý kalendárny mesiac, ale iba na jeho pomernú časť, výšku preddavku si vypočítate nasledovne:
(minimálna výška preddavku / celkový počet dní v danom mesiaci x počet dní trvania evidencie SZČO).

Napríklad: február 2022 (1 deň) 79,31/28 x 1 = 2,83 €
marec 2022 (3 dni) 79,31/31 x 3 = 7,67 €.

Preddavok sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

V. PLATITEĽ POISTNÉHO – PLATITEĽ DIVIDEND

– výška minimálneho preddavku nie je určená
– maximálne sa preddavok na poistné platiteľa dividend vypočíta zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy z roku 2020, t.j. z maximálneho vymeriavacieho základu 67 980 EUR

 

Odvody sa platia vždy mesiac dozadu. Napríklad za január 2022 zaplatíte vo februári 2022. SZČO a samoplatitelia sú povinní zaplatiť novú sumu najneskôr do 8.2.2022 a zamestnávatelia za svojich zamestnancov v deň výplaty príjmov, najneskôr ale do 28.2.2022

Platiť treba v správnej výške, včas a pravidelne každý mesiac.

Spôsob platby

 • Bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa poistného
 • Poštovým poukazom
 • V hotovosti na všetkých kontaktných miestach

 

BANKOVÉ SPOJENIE PRE TUZEMSKÚ PLATBU

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

IBAN: SK90 8180 0000 0070 0025 6534

BIC/ SWIFT: SPSRSKBAXXX

Konštantný symbol: 3558

 

BANKOVÉ SPOJENIE PRE PLATBU ZO ZAHRANIČIA PRE SEPA ÚHRADU

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia

BIC/ SWIFT: SPSRSKBAXXX

IBAN: SK90 8180 0000 0070 0025 6534

 

BANKOVÉ SPOJENIE PRE PLATBU ZO ZAHRANIČIA PRE INÉ ÚHRADY 

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia

BIC/ SWIFT: SPSRSKBAXXX

 

Zároveň je potrebné uviesť:

Sprostredkujúca banka príjemcu: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovakia

BIC/SWIFT: SUBASKBXXXX

IBAN: SK90 8180 0000 0070 0025 6534

 


Živnostníci a samoplatitelia   

 Variabilný symbol:

 • pre platbu preddavku: vaše rodné číslo
 • pre úhradu výkazu nedoplatkov: číslo výkazu nedoplatkov

Špecifický symbol v tvare: RRRRMM, RRRR je rok a MM je mesiac (napr. za február 2022 v tvare 202202). Špecifický symbol je potrebné použiť iba v prípade, ak ide o zaplatenie preddavku na poistné po lehote splatnosti.

Zamestnávatelia

Variabilný symbol: 

 • pre platbu preddavku: IČO platiteľa +00 na konci (ak Vám bolo zdravotnou poisťovňou pridelené číslo strediska, tzn. že máte viac pobočiek, je potrebné vyplniť IČO+ pridelené číslo)
 • pre úhradu výkazu nedoplatkov: číslo výkazu nedoplatkov

Špecifický symbol v tvare:

 • pre úhradu preddavkov z príjmu zo závislej činnosti: v tvare RRRRMM, napr. 202202. Špecifický symbol je potrebné použiť iba v prípade, ak ide o zaplatenie preddavku na poistné po lehote splatnosti.
 • pre úhradu preddavkov z príjmu dividend:  v tvare RRRRMM88, alebo 88MMRRRR, napr. 20220288

 


 

V prípade ak máte v banke zriadený trvalý príkaz na úhradu mesačného preddavku, NEZABUDNITE si od nového roku 2022 upraviť sumu na úhradu podľa vašej novej výšky preddavkov.

V závislosti od vašej konkrétnej situácie novou výškou preddavku na poistné môže byť:

a) povinná minimálna suma 79,31 € (resp. 39,65 € u osoby so zdravotným postihnutím);

b) suma preddavku na poistné, vypočítaná pri vykonaní ročného zúčtovania poistného za rok 2020. Jej výšku sme vám oznámili vo „Výkaze nedoplatkov“ alebo v „Oznámení o výsledku ročného zúčtovania poistného za rok 2020“.

c) iná suma, vami vypočítaná, v závislosti od vašich príjmov/vymeriavacích základov.

Poznámka:

V prípade trvalého príkazu a úhrady preddavku na poistné v lehote splatnosti nie je potrebné pri platbe uvádzať špecifický symbol; v trvalom príkaze na úhradu preto do políčka špecifický symbol nevpisujte žiadny údaj.

 

Platiteľ poistného je povinný vypočítať, platiť a odvádzať preddavok na poistné na účet Union zdravotnej poisťovne, a. s., v každom kalendárnom mesiaci. Preddavok na poistné sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

 

 

Poistné sa platí:

 • bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa poistného na účet Union zdravotnej poisťovne, a. s., viď: Bankové spojenie
 • poštovou poukážkou na účet Union zdravotnej poisťovne, a. s.
 • v hotovosti na všetkých kontaktných miestach Union zdravotnej poisťovne, a. s.

Od 1.1.2009 sa poistné platí preddavkami v eurách.

 

 

Podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon”) povinnosť platiť poistné vzniká:

 • dňom vzniku verejného zdravotného poistenia,
 • dňom, od ktorého je poistenec zamestnancom podľa § 11 ods. 3 zákona,
 • dňom, od ktorého je poistenec samostatne zárobkovo činnou osobou podľa § 11 ods. 4 zákona,
 • dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa skončila povinnosť platiť poistné za zamestnanca alebo za samostatne zárobkovo činnú osobu,
 • dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa skončila povinnosť štátu platiť poistné za osoby uvedené v § 11 ods. 7 zákona

 

 

Archív informácií o platení poistného pre rok 2021

Odvody sa platia vždy mesiac dozadu. Napríklad za január 2021 zaplatíte vo februári 2021. SZČO a samoplatitelia sú povinní zaplatiť novú sumu najneskôr do 8.2.2021 a zamestnávatelia za svojich zamestnancov v deň výplaty príjmov, najneskôr ale do 28.2.2021.

Platiť treba v správnej výške, včas a pravidelne každý mesiac.

Spôsob platby

 • Bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa poistného
 • Poštovým poukazom
 • V hotovosti na všetkých kontaktných miestach

 

BANKOVÉ SPOJENIE PRE TUZEMSKÚ PLATBU

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

IBAN: SK90 8180 0000 0070 0025 6534

BIC/ SWIFT: SPSRSKBAXXX

Konštantný symbol: 3558

 

BANKOVÉ SPOJENIE PRE PLATBU ZO ZAHRANIČIA PRE SEPA ÚHRADU

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia

BIC/ SWIFT: SPSRSKBAXXX

IBAN: SK90 8180 0000 0070 0025 6534

 

BANKOVÉ SPOJENIE PRE PLATBU ZO ZAHRANIČIA PRE INÉ ÚHRADY 

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia

BIC/ SWIFT: SPSRSKBAXXX

 

Zároveň je potrebné uviesť:

Sprostredkujúca banka príjemcu: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovakia

BIC/SWIFT: SUBASKBXXXX

IBAN: SK90 8180 0000 0070 0025 6534

 


Živnostníci a samoplatitelia   

 Variabilný symbol:

 • pre platbu preddavku: vaše rodné číslo
 • pre úhradu výkazu nedoplatkov: číslo výkazu nedoplatkov

Špecifický symbol v tvare: RRRRMM, RRRR je rok a MM je mesiac (napr. za február 2021 v tvare 202102). Špecifický symbol je potrebné použiť iba v prípade, ak ide o zaplatenie preddavku na poistné po lehote splatnosti.

Zamestnávatelia

Variabilný symbol: 

 • pre platbu preddavku: IČO platiteľa +00 na konci (ak Vám bolo zdravotnou poisťovňou pridelené číslo strediska, tzn. že máte viac pobočiek, je potrebné vyplniť IČO+ pridelené číslo)
 • pre úhradu výkazu nedoplatkov: číslo výkazu nedoplatkov

Špecifický symbol v tvare:

 • pre úhradu preddavkov z príjmu zo závislej činnosti: v tvare RRRRMM, napr. 202102. Špecifický symbol je potrebné použiť iba v prípade, ak ide o zaplatenie preddavku na poistné po lehote splatnosti.
 • pre úhradu preddavkov z príjmu dividend:  v tvare RRRRMM88, alebo 88MMRRRR, napr. 20210288

 


 

V prípade ak máte v banke zriadený trvalý príkaz na úhradu mesačného preddavku, NEZABUDNITE si od nového roku 2021 upraviť sumu na úhradu podľa vašej novej výšky preddavkov.

V závislosti od vašej konkrétnej situácie novou výškou preddavku na poistné môže byť:

a) povinná minimálna suma 76,44 € (resp. 38,22 € u osoby so zdravotným postihnutím);

b) suma preddavku na poistné, vypočítaná pri vykonaní ročného zúčtovania poistného za rok 2019. Jej výšku sme vám oznámili vo „Výkaze nedoplatkov“ alebo v „Oznámení o výsledku ročného zúčtovania poistného za rok 2019“.

c) iná suma, vami vypočítaná, v závislosti od vašich príjmov/vymeriavacích základov.

Poznámka:

V prípade trvalého príkazu a úhrady preddavku na poistné v lehote splatnosti nie je potrebné pri platbe uvádzať špecifický symbol; v trvalom príkaze na úhradu preto do políčka špecifický symbol nevpisujte žiadny údaj.

 

I. ZAMESTNANEC

minimálna ani maximálna výška preddavku na poistné nie je určená; preddavok na poistné sa vypočíta z príjmu zamestnanca (zníženého o nárok na odpočítateľnú položku) príslušnou sadzbou poistného

II. ZAMESTNÁVATEĽ

minimálna ani maximálna výška preddavku na poistné nie je určená; preddavok na poistné sa vypočíta z príjmov zamestnancov príslušnými sadzbami poistného

III. SAMOPLATITEĽ

Od 1. 1. 2021 je minimálny vymeriavací základ samoplatiteľa stanovený vo výške 50% z priemernej mesačnej mzdy z roku 2019, t. j. zo sumy 1 092 EUR. Preto minimálnym vymeriavacím základom pre samoplatiteľa je suma 546 EUR.

– sadzba poistného je 14%
– minimálna výška preddavku je 76,44 EUR (resp. 38,22 EUR u osoby so zdravotným postihnutím);

Ak ste ako samoplatiteľ neboli prihlásený na celý kalendárny mesiac, ale iba na jeho pomernú časť, výšku preddavku si vypočítate nasledovne:
(minimálna výška preddavku / celkový počet dní v danom mesiaci x počet dní trvania evidencie samoplatiteľa).

Napríklad:
február 2021 (1 deň) 76,44/ 28 x 1 = 2,73 EUR
marec 2021 (3 dni) 76,44/ 31 x 3 = 7,39 EUR.

Preddavok sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

 

IV. SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ OSOBA (SZČO)

Od 1. 1. 2021 je minimálny vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby stanovený vo výške 50% z priemernej mesačnej mzdy z roku 2019, t.j. zo sumy 1092 EUR. Preto minimálnym vymeriavacím základom pre SZČO je suma 546 EUR.

SZČO bez zdravotného postihnutia
– sadzba poistného je 14%
– minimálna výška preddavku je 76,44 EUR
– maximálna výška preddavku nie je určená

SZČO so zdravotným postihnutím (poberateľ invalidného dôchodku)
– sadzba poistného je 7%
– minimálna výška preddavku je 38,22 EUR
– maximálna výška preddavku nie je určená

SZČO, ktorá je súčasne zamestnancom alebo poistencom štátu (§ 11 ods. 7)
– výška minimálneho ani maximálneho preddavku na poistné nie je určená;
– výška skutočného preddavku na poistné je určená ročným zúčtovaním poistného za rok 2019;
Ak ste ako SZČO neboli prihlásený na celý kalendárny mesiac, ale iba na jeho pomernú časť, výšku preddavku si vypočítate nasledovne:
(minimálna výška preddavku / celkový počet dní v danom mesiaci x počet dní trvania evidencie SZČO).

Napríklad: február 2021 (1 deň) 76,44/28 x 1 = 2,73 €
marec 2021 (3 dni) 76,44/31 x 3 = 7,39 €.

Preddavok sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

V. PLATITEĽ POISTNÉHO – PLATITEĽ DIVIDEND

– výška minimálneho preddavku nie je určená
– maximálne sa preddavok na poistné platiteľa dividend vypočíta zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy z roku 2019, t.j. z maximálneho vymeriavacieho základu 65 520 EUR

 

Platiteľ poistného je povinný vypočítať, platiť a odvádzať preddavok na poistné na účet Union zdravotnej poisťovne, a. s., v každom kalendárnom mesiaci. Preddavok na poistné sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

 

 

Poistné sa platí:

 • bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa poistného na účet Union zdravotnej poisťovne, a. s., viď: Bankové spojenie
 • poštovou poukážkou na účet Union zdravotnej poisťovne, a. s.
 • v hotovosti na všetkých kontaktných miestach Union zdravotnej poisťovne, a. s.

Od 1.1.2009 sa poistné platí preddavkami v eurách.

 

 

Podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon”) povinnosť platiť poistné vzniká:

 • dňom vzniku verejného zdravotného poistenia,
 • dňom, od ktorého je poistenec zamestnancom podľa § 11 ods. 3 zákona,
 • dňom, od ktorého je poistenec samostatne zárobkovo činnou osobou podľa § 11 ods. 4 zákona,
 • dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa skončila povinnosť platiť poistné za zamestnanca alebo za samostatne zárobkovo činnú osobu,
 • dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa skončila povinnosť štátu platiť poistné za osoby uvedené v § 11 ods. 7 zákona

 

 

Archív informácií o platení poistného pre rok 2020

I. ZAMESTNANEC

minimálna ani maximálna výška preddavku na poistné nie je určená; preddavok na poistné sa vypočíta z príjmu zamestnanca (zníženého o nárok na odpočítateľnú položku) príslušnou sadzbou poistného

II. ZAMESTNÁVATEĽ

minimálna ani maximálna výška preddavku na poistné nie je určená; preddavok na poistné sa vypočíta z príjmov zamestnancov príslušnými sadzbami poistného

III. SAMOPLATITEĽ

Od 01.01.2020 je minimálny vymeriavací základ samoplatiteľa stanovený vo výške 50% z priemernej mesačnej mzdy z roku 2018, t.j. zo sumy 1 013 EUR. Preto minimálnym vymeriavacím základom pre samoplatiteľa je suma 506,50 EUR.

– sadzba poistného je 14%
– minimálna výška preddavku je 70,91 EUR (resp. 35,45 EUR u osoby so zdravotným postihnutím);

Ak ste ako samoplatiteľ neboli prihlásený na celý kalendárny mesiac, ale iba na jeho pomernú časť, výšku preddavku si vypočítate nasledovne:
(minimálna výška preddavku / celkový počet dní v danom mesiaci x počet dní trvania evidencie samoplatiteľa).

Napríklad:
február 2020 (1 deň) 70,91/29 x 1 = 2,44 €
marec 2020 (3 dni) 70,91/31 x 3 = 6,86 €.

Preddavok sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

 

IV. SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ OSOBA (SZČO)

Od 01.01.2020 je minimálny vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby stanovený vo výške 50% z priemernej mesačnej mzdy z roku 2018, t.j. zo sumy 1 013 EUR. Preto minimálnym vymeriavacím základom pre SZČO je suma 506,50 EUR.

SZČO bez zdravotného postihnutia
– sadzba poistného je 14%
– minimálna výška preddavku je 70,91 EUR
– maximálna výška preddavku nie je určená

SZČO so zdravotným postihnutím (poberateľ invalidného dôchodku)
– sadzba poistného je 7%
– minimálna výška preddavku je 35,45 EUR
– maximálna výška preddavku nie je určená

SZČO, ktorá je súčasne zamestnancom alebo poistencom štátu (§ 11 ods. 7)
– výška minimálneho ani maximálneho preddavku na poistné nie je určená;
– výška skutočného preddavku na poistné je určená ročným zúčtovaním poistného za rok 2018;
Ak ste ako SZČO neboli prihlásený na celý kalendárny mesiac, ale iba na jeho pomernú časť, výšku preddavku si vypočítate nasledovne:
(minimálna výška preddavku / celkový počet dní v danom mesiaci x počet dní trvania evidencie SZČO).

Napríklad: február 2020 (1 deň) 70,91/29 x 1 = 2,44 €
marec 2020 (3 dni) 70,91/31 x 3 = 6,86 €.

Preddavok sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

V. PLATITEĽ POISTNÉHO – PLATITEĽ DIVIDEND

výška minimálneho preddavku nie je určená
maximálne sa preddavok na poistné platiteľa dividend vypočíta zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy z roku 2018, t.j. z maximálneho vymeriavacieho základu 60 780 EUR

 

Odvody sa platia vždy mesiac dozadu. Napríklad za január 2020 zaplatíte vo februári 2020. SZČO a samoplatitelia sú povinní zaplatiť novú sumu najneskôr do 8.2.2020 a zamestnávatelia za svojich zamestnancov v deň výplaty príjmov, najneskôr ale do 29.2.2020.

Platiť treba v správnej výške, včas a pravidelne každý mesiac.

Spôsob platby

 • Bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa poistného
 • Poštovým poukazom
 • V hotovosti na všetkých kontaktných miestach

 

BANKOVÉ SPOJENIE PRE TUZEMSKÚ PLATBU

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

IBAN: SK90 8180 0000 0070 0025 6534

BIC/ SWIFT: SPSRSKBAXXX

Konštantný symbol: 3558

 

BANKOVÉ SPOJENIE PRE PLATBU ZO ZAHRANIČIA PRE SEPA ÚHRADU

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia

BIC/ SWIFT: SPSRSKBAXXX

IBAN: SK90 8180 0000 0070 0025 6534

 

BANKOVÉ SPOJENIE PRE PLATBU ZO ZAHRANIČIA PRE INÉ ÚHRADY 

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia

BIC/ SWIFT: SPSRSKBAXXX

 

Zároveň je potrebné uviesť:

Sprostredkujúca banka príjemcu: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovakia

BIC/SWIFT: SUBASKBXXXX

IBAN: SK90 8180 0000 0070 0025 6534

 


Živnostníci a samoplatitelia   

 Variabilný symbol:

 • pre platbu preddavku: vaše rodné číslo
 • pre úhradu výkazu nedoplatkov: číslo výkazu nedoplatkov

Špecifický symbol v tvare: RRRRMM, RRRR je rok a MM je mesiac (napr. za február 2020 v tvare 202002). Špecifický symbol je potrebné použiť iba v prípade, ak ide o zaplatenie preddavku na poistné po lehote splatnosti

Zamestnávatelia

Variabilný symbol: 

 • pre platbu preddavku: IČO platiteľa +00 na konci (ak Vám bolo zdravotnou poisťovňou pridelené číslo strediska, tzn. že máte viac pobočiek, je potrebné vyplniť IČO+ pridelené číslo)
 • pre úhradu výkazu nedoplatkov: číslo výkazu nedoplatkov

Špecifický symbol v tvare:

 • pre úhradu preddavkov z príjmu zo závislej činnosti: v tvare RRRRMM, napr. 202002. Špecifický symbol je potrebné použiť iba v prípade, ak ide o zaplatenie preddavku na poistné po lehote splatnosti.
 • pre úhradu preddavkov z príjmu dividend:  v tvare RRRRMM88, alebo 88MMRRRR, napr. 20200288

 


 

V prípade ak máte v banke zriadený trvalý príkaz na úhradu mesačného preddavku, NEZABUDNITE si od nového roku 2020 upraviť sumu na úhradu podľa vašej novej výšky preddavkov.

V závislosti od vašej konkrétnej situácie novou výškou preddavku na poistné môže byť:

a) povinná minimálna suma 70,91 € (resp. 35,45 € u osoby so zdravotným postihnutím);

b) suma preddavku na poistné, vypočítaná pri vykonaní ročného zúčtovania poistného za rok 2018. Jej výšku sme vám oznámili vo „Výkaze nedoplatkov“ alebo v „Oznámení o výsledku ročného zúčtovania poistného za rok 2018“.

c) iná suma, vami vypočítaná, v závislosti od vašich príjmov/vymeriavacích základov.

Poznámka:

V prípade trvalého príkazu a úhrady preddavku na poistné v lehote splatnosti nie je potrebné pri platbe uvádzať špecifický symbol; v trvalom príkaze na úhradu preto do políčka špecifický symbol nevpisujte žiadny údaj.

 

Platiteľ poistného je povinný vypočítať, platiť a odvádzať preddavok na poistné na účet Union zdravotnej poisťovne, a. s., v každom kalendárnom mesiaci. Preddavok na poistné sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

 

 

Poistné sa platí:

 • bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa poistného na účet Union zdravotnej poisťovne, a. s., viď: Bankové spojenie
 • poštovou poukážkou na účet Union zdravotnej poisťovne, a. s.
 • v hotovosti na všetkých kontaktných miestach Union zdravotnej poisťovne, a. s.

Od 1.1.2009 sa poistné platí preddavkami v eurách.

 

 

Podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon”) povinnosť platiť poistné vzniká:

 • dňom vzniku verejného zdravotného poistenia,
 • dňom, od ktorého je poistenec zamestnancom podľa § 11 ods. 3 zákona,
 • dňom, od ktorého je poistenec samostatne zárobkovo činnou osobou podľa § 11 ods. 4 zákona,
 • dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa skončila povinnosť platiť poistné za zamestnanca alebo za samostatne zárobkovo činnú osobu,
 • dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa skončila povinnosť štátu platiť poistné za osoby uvedené v § 11 ods. 7 zákona

 

 

Archív informácií o platení poistného pre rok 2019

I. ZAMESTNANEC

 • minimálna ani maximálna výška preddavku na poistné nie je určená; preddavok na poistné sa vypočíta z príjmu zamestnanca (zníženého o nárok na odpočítateľnú položku) príslušnou sadzbou poistného

II.  ZAMESTNÁVATEĽ

 • minimálna ani maximálna výška preddavku na poistné nie je určená; preddavok na poistné sa vypočíta z príjmov zamestnancov príslušnými sadzbami poistného

III.  SAMOPLATITEĽ

Od 01.01.2019 je minimálny vymeriavací základ samoplatiteľa stanovený vo výške 50% z priemernej mesačnej mzdy z roku 2017, t.j. zo sumy 954 EUR. Preto minimálnym vymeriavacím základom odvod preddavku na poistné je suma 477,00 EUR.

– sadzba poistného je 14%
– minimálna výška preddavku je 66,78 EUR

 

IV. SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ OSOBA (SZČO)

Od 01.01.2019 je minimálny vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby stanovený vo výške 50% z priemernej mesačnej mzdy z roku 2017, t.j. zo sumy 954 EUR. Preto minimálnym vymeriavacím základom pre SZČO je suma 477,00 EUR.

 • SZČO bez zdravotného postihnutia
  – sadzba poistného je 14%
  – minimálna výška preddavku je 66,78 EUR
  – maximálna výška preddavku nie je určená
 • SZČO so zdravotným postihnutím (poberateľ invalidného dôchodku)
  – sadzba poistného je 7%
  – minimálna výška preddavku je 33,39 EUR
  – maximálna výška preddavku nie je určená
 •  SZČO, ktorá je súčasne zamestnancom alebo poistencom štátu (§ 11 ods. 7)
  – výška minimálneho ani maximálneho preddavku na poistné nie je určená;
  – výška skutočného preddavku na poistné je určená ročným zúčtovaním poistného za rok 2017;

V. PLATITEĽ POISTNÉHO – PLATITEĽ DIVIDEND

 • výška minimálneho preddavku nie je určená
 • maximálne sa preddavok na poistné platiteľa dividend vypočíta zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy z roku 2017, t.j. z maximálneho vymeriavacieho základu 57 240 EUR

 

 

 

Odvody sa platia vždy mesiac dozadu. Napríklad za január 2019 zaplatíte vo februári 2019. SZČO a samoplatitelia sú povinní zaplatiť novú sumu najneskôr do 8.2.2019 a zamestnávatelia za svojich zamestnancov v deň výplaty príjmov, najneskôr ale do 28.2.2019.

Platiť treba v správnej výške, včas a pravidelne každý mesiac.

Spôsob platby

 • Bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa poistného
 • Poštovým poukazom
 • V hotovosti na všetkých kontaktných miestach

 

BANKOVÉ SPOJENIE PRE TUZEMSKÚ PLATBU

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

IBAN: SK90 8180 0000 0070 0025 6534

BIC/ SWIFT: SPSRSKBAXXX

Konštantný symbol: 3558

 

BANKOVÉ SPOJENIE PRE PLATBU ZO ZAHRANIČIA PRE SEPA ÚHRADU

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia

BIC/ SWIFT: SPSRSKBAXXX

IBAN: SK90 8180 0000 0070 0025 6534

 

BANKOVÉ SPOJENIE PRE PLATBU ZO ZAHRANIČIA PRE INÉ ÚHRADY 

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia

BIC/ SWIFT: SPSRSKBAXXX

 

Zároveň je potrebné uviesť:

Sprostredkujúca banka príjemcu: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovakia

BIC/SWIFT: SUBASKBXXXX

IBAN: SK90 8180 0000 0070 0025 6534

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Živnostníci a samoplatitelia   

 Variabilný symbol:

 • pre platbu preddavku: vaše rodné číslo
 • pre úhradu výkazu nedoplatkov: číslo výkazu nedoplatkov

Špecifický symbol v tvare: RRRRMM, RRRR je rok a MM je mesiac (napr. za február 2019 v tvare 201902). Špecifický symbol je potrebné použiť iba v prípade, ak ide o zaplatenie preddavku na poistné po lehote splatnosti

Zamestnávatelia

Variabilný symbol: 

 • pre platbu preddavku: IČO platiteľa +00 na konci (ak Vám bolo zdravotnou poisťovňou pridelené číslo strediska, tzn. že máte viac pobočiek, je potrebné vyplniť IČO+ pridelené číslo)
 • pre úhradu výkazu nedoplatkov: číslo výkazu nedoplatkov

Špecifický symbol v tvare:

 • pre úhradu preddavkov z príjmu zo závislej činnosti: v tvare RRRRMM, napr. 201902. Špecifický symbol je potrebné použiť iba v prípade, ak ide o zaplatenie preddavku na poistné po lehote splatnosti.
 • pre úhradu preddavkov z príjmu dividend:  v tvare RRRRMM88, alebo 88MMRRRR, napr. 20190288

V prípade ak máte v banke zriadený trvalý príkaz na úhradu mesačného preddavku, NEZABUDNITE si od nového roku 2019 upraviť sumu na úhradu podľa vašej novej výšky preddavkov.

V závislosti od vašej konkrétnej situácie novou výškou preddavku na poistné môže byť:

a) povinná minimálna suma 66,78 € (resp. 33,39 € u osoby so zdravotným postihnutím);

b) suma preddavku na poistné, vypočítaná pri vykonaní ročného zúčtovania poistného za rok 2017. Jej výšku sme vám oznámili vo „Výkaze nedoplatkov“ alebo v „Oznámení o výsledku ročného zúčtovania poistného za rok 2017“.

c) iná suma, vami vypočítaná, v závislosti od vašich príjmov/vymeriavacích základov.

Poznámka:

V prípade trvalého príkazu a úhrady preddavku na poistné v lehote splatnosti nie je potrebné pri platbe uvádzať špecifický symbol; v trvalom príkaze na úhradu preto do políčka špecifický symbol nevpisujte žiadny údaj.

 

Platiteľ poistného je povinný vypočítať, platiť a odvádzať preddavok na poistné na účet Union zdravotnej poisťovne, a. s., v každom kalendárnom mesiaci. Preddavok na poistné sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

 

 

Poistné sa platí:

 • bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa poistného na účet Union zdravotnej poisťovne, a. s., viď: Bankové spojenie
 • poštovou poukážkou na účet Union zdravotnej poisťovne, a. s.
 • v hotovosti na všetkých kontaktných miestach Union zdravotnej poisťovne, a. s.

Od 1.1.2009 sa poistné platí preddavkami v eurách.

 

 

Podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon”) povinnosť platiť poistné vzniká:

 • dňom vzniku verejného zdravotného poistenia,
 • dňom, od ktorého je poistenec zamestnancom podľa § 11 ods. 3 zákona,
 • dňom, od ktorého je poistenec samostatne zárobkovo činnou osobou podľa § 11 ods. 4 zákona,
 • dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa skončila povinnosť platiť poistné za zamestnanca alebo za samostatne zárobkovo činnú osobu,
 • dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa skončila povinnosť štátu platiť poistné za osoby uvedené v § 11 ods. 7 zákona

 

 

Archív informácií o platení poistného pre rok 2018

I. ZAMESTNANEC

 • minimálna ani maximálna výška preddavku na poistné nie je určená; preddavok na poistné sa vypočíta z príjmu zamestnanca (zníženého o nárok na odpočítateľnú položku) príslušnou sadzbou poistného

 

II.  ZAMESTNÁVATEĽ

 • minimálna ani maximálna výška preddavku na poistné nie je určená; preddavok na poistné sa vypočíta z príjmov zamestnancov príslušnými sadzbami poistného

 

III.  SAMOPLATITEĽ

Od 01.01.2018 je minimálny vymeriavací základ samoplatiteľa stanovený vo výške 50% z priemernej mesačnej mzdy z roku 2016, t.j. zo sumy 912 EUR. Preto minimálnym vymeriavacím základom odvod preddavku na poistné je suma 456,00 EUR.

– sadzba poistného je 14%

– minimálna výška preddavku je 63,84 Eur

 

IV. SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ OSOBA (SZČO)

Od 01.01.2018 je minimálny vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby stanovený vo výške 50% z priemernej mesačnej mzdy z roku 2016, t.j. zo sumy 912 EUR. Preto minimálnym vymeriavacím základom pre SZČO je suma 456,00 EUR.

 • SZČO bez zdravotného postihnutia
  – sadzba poistného je 14%
  – minimálna výška preddavku je 63,84 EUR
  – maximálna výška preddavku nie je určená
 • SZČO so zdravotným postihnutím (poberateľ invalidného dôchodku)
  – sadzba poistného je 7%
  – minimálna výška preddavku je 31,92 EUR
  – maximálna výška preddavku nie je určená
 •  SZČO, ktorá je súčasne zamestnancom alebo poistencom štátu (§ 11 ods. 7)
  – výška minimálneho ani maximálneho preddavku na poistné nie je určená;
  – výška skutočného preddavku na poistné je určená ročným zúčtovaním poistného za rok 2016;

V. PLATITEĽ POISTNÉHO – PLATITEĽ DIVIDEND

 • výška minimálneho preddavku nie je určená
 • maximálne sa preddavok na poistné platiteľa dividend vypočíta zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy z roku 2016, t.j. z maximálneho vymeriavacieho základu 54 720,00 EUR

 

 

 

Odvody sa platia vždy mesiac dozadu. Napríklad za január 2018 zaplatíte vo februári 2018. SZČO a samoplatitelia sú povinní zaplatiť novú sumu najneskôr do 8.2.2018 a zamestnávatelia za svojich zamestnancov v deň výplaty príjmov, najneskôr ale do 28.2.2018.

Platiť treba v správnej výške, včas a pravidelne každý mesiac.

Spôsob platby

 • Bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa poistného
 • Poštovým poukazom
 • V hotovosti na všetkých kontaktných miestach

 

BANKOVÉ SPOJENIE PRE TUZEMSKÚ PLATBU

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

IBAN: SK90 8180 0000 0070 0025 6534

BIC/ SWIFT: SPSRSKBAXXX

Konštantný symbol: 3558

 

BANKOVÉ SPOJENIE PRE PLATBU ZO ZAHRANIČIA PRE SEPA ÚHRADU

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia

BIC/ SWIFT: SPSRSKBAXXX

IBAN: SK90 8180 0000 0070 0025 6534

 

BANKOVÉ SPOJENIE PRE PLATBU ZO ZAHRANIČIA PRE INÉ ÚHRADY 

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia

BIC/ SWIFT: SPSRSKBAXXX

 

Zároveň je potrebné uviesť:

Sprostredkujúca banka príjemcu: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovakia

BIC/SWIFT: SUBASKBXXXX

IBAN: SK90 8180 0000 0070 0025 6534

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Živnostníci a samoplatitelia   

 Variabilný symbol:

 • pre platbu preddavku: vaše rodné číslo
 • pre úhradu výkazu nedoplatkov: číslo výkazu nedoplatkov

Špecifický symbol v tvare: RRRRMM, RRRR je rok a MM je mesiac (napr. za február 2018 v tvare 201802) ak ide o zaplatenie preddavku na poistné po lehote splatnosti

Zamestnávatelia

Variabilný symbol: 

 • pre platbu preddavku: IČO platiteľa +00 na konci (ak Vám bolo zdravotnou poisťovňou pridelené číslo strediska, tzn. že máte viac pobočiek, je potrebné vyplniť IČO+ pridelené číslo)
 • pre úhradu výkazu nedoplatkov: číslo výkazu nedoplatkov

Špecifický symbol v tvare:

 • pre úhradu preddavkov z príjmu zo závislej činnosti: v tvare RRRRMM, napr. 201802 ak ide o zaplatenie preddavku na poistné po lehote splatnosti
 • pre úhradu preddavkov z príjmu dividend:  v tvare RRRRMM88, alebo 88MMRRRR, napr. 20180288

V prípade ak máte v banke zriadený trvalý príkaz na úhradu mesačného preddavku, NEZABUDNITE si od nového roku 2018 upraviť sumu na úhradu podľa vašej novej výšky preddavkov.

V závislosti od vašej konkrétnej situácie novou výškou preddavku na poistné môže byť:

a) povinná minimálna suma 63,84 € (resp. 31,92 € u osoby so zdravotným postihnutím);

b) suma preddavku na poistné, vypočítaná pri vykonaní ročného zúčtovania poistného za rok 2016. Jej výšku sme vám oznámili vo „Výkaze nedoplatkov“ alebo v „Oznámení o výsledku ročného zúčtovania poistného za rok 2016“.

c) iná suma, vami vypočítaná, v závislosti od vašich príjmov/vymeriavacích základov.

Poznámka:

V prípade trvalého príkazu a úhrady preddavku na poistné v lehote splatnosti nie je potrebné pri platbe uvádzať špecifický symbol; v trvalom príkaze na úhradu preto do políčka špecifický symbol nevpisujte žiadny údaj.

 

Platiteľ poistného je povinný vypočítať, platiť a odvádzať preddavok na poistné na účet Union zdravotnej poisťovne, a. s., v každom kalendárnom mesiaci. Preddavok na poistné sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

 

 

Poistné sa platí:

 • bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa poistného na účet Union zdravotnej poisťovne, a. s., viď: Bankové spojenie
 • poštovou poukážkou na účet Union zdravotnej poisťovne, a. s.
 • v hotovosti na všetkých kontaktných miestach Union zdravotnej poisťovne, a. s.

Od 1.1.2009 sa poistné platí preddavkami v eurách.

 

 

Podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon”) povinnosť platiť poistné vzniká:

 • dňom vzniku verejného zdravotného poistenia,
 • dňom, od ktorého je poistenec zamestnancom podľa § 11 ods. 3 zákona,
 • dňom, od ktorého je poistenec samostatne zárobkovo činnou osobou podľa § 11 ods. 4 zákona,
 • dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa skončila povinnosť platiť poistné za zamestnanca alebo za samostatne zárobkovo činnú osobu,
 • dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa skončila povinnosť štátu platiť poistné za osoby uvedené v § 11 ods. 7 zákona

 

 

Archív informácií o platení poistného pre rok 2017

I. PLATITEĽ POISTNÉHO – ZAMESTNANEC

 • výška minimálneho ani maximálneho preddavku na poistné nie je určená; preddavok na poistné sa vypočíta z príjmu zamestnanca príslušnou sadzbou poistného

 


 

II. PLATITEĽ POISTNÉHO – ZAMESTNÁVATEĽ

 • výška minimálneho ani maximálneho preddavku na poistné nie je určená; preddavok na poistné sa vypočíta z príjmov zamestnancov príslušnými sadzbami poistného

 


 

III. PLATITEĽ POISTNÉHO – SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ OSOBA (SZČO) A SAMOPLATITEĽ

Od 01.01.2017 je minimálny vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby stanovený vo výške 50% z priemernej mesačnej mzdy z roku 2015, t.j. zo sumy 883 EUR. Preto minimálnym vymeriavacím základom pre SZČO je suma 441,50 EUR.

 • SZČO bez zdravotného postihnutia
  14% z minimálneho základu
  – minimálne z 441,50 EUR je výška preddavku 61,81 EUR
  – maximálna výška preddavku nie je určená
 • SZČO so zdravotným postihnutím
  7% z minimálneho základu
  – minimálne z 441,50 EUR je výška preddavku 30,90 EUR
  – maximálna výška preddavku nie je určená
 • SZČO, poberateľ invalidného dôchodku
  7% z vymeriavacieho základu
  – minimálne z 441,50 EUR je výška preddavku 30,90 EUR
  – maximálna výška preddavku nie je určená

 


 

IV. PLATITEĽ POISTNÉHO – SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ OSOBA (SZČO), KTORÁ JE SÚČASNE ZAMESTNANCOM ALEBO POISTENCOM ŠTÁTU (§11 ods.7)

 • výška minimálneho ani maximálneho preddavku na poistné nie je určená

 


 

V. PLATITEĽ POISTNÉHO – PLATITEĽ DIVIDEND

 • výška minimálneho preddavku nie je určená
 • maximálne sa preddavok na poistné platiteľa dividend vypočíta zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy z roku 2015, t.j. z maximálneho vymeriavacieho základu 52 980 Eur

 


 

Upozornenie na dôležité zmeny:

A./

Noví živnostníci a podnikatelia (SZČO), ktorí sa stanú našimi poistencami od 1.1.2017, sú povinní vypočítať preddavok na poistné, ktorý budú pravidelne mesačne platiť a odvádzať. Nie sú však už povinní predložiť zdravotnej poisťovni „Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby“.

Táto povinnosť SZČO bola zrušená novelou zákona účinného od 1.1.2017.

B./

Od 1.1.2017 prišlo k zrušeniu maximálneho vymeriavacieho základu pri nasledujúcich príjmoch:

 • príjmy zo zamestnania  (príjmy zdaňované podľa §5 ods. 1 písm. a) až h), k) a m) a ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov)
 • príjmy zo samostatnej zárobkovej činnosti  (príjmy zdaňované podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov)
 • kapitálové príjmy  (príjmy zdaňované podľa § 7 ods. 1 písm. c), f) a h) a ods. 2 a 3 zákona o dani z príjmov)
 • ostatné príjmy  (príjmy zdaňované podľa § 8 zákona o dani z príjmov)

Z uvedených príjmov sa preto bude preddavok na poistné vypočítavať a odvádzať z celkového dosiahnutého vymeriavacieho základu.

Pre príjem z dividend (príjem podľa § 10b ods. 1 písm. e) zákona o zdravotnom poistení)  aj naďalej platí maximálny vymeriavací základ vo výške 60-násobku priemernej mesačnej mzdy.

 

 

Odvody sa platia vždy mesiac dozadu. Napríklad za január 2017 zaplatíte vo februári 2017. SZČO a samoplatitelia sú povinní zaplatiť novú sumu najneskôr do 8.2.2017 a zamestnávatelia za svojich zamestnancov v deň výplaty príjmov, najneskôr ale do 28.2.2017.

Platiť treba v správnej výške, včas a pravidelne každý mesiac.

Spôsob platby

 • Bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa poistného
 • Poštovým poukazom
 • V hotovosti na všetkých kontaktných miestach

 

BANKOVÉ SPOJENIE PRE TUZEMSKÚ PLATBU

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

IBAN: SK90 8180 0000 0070 0025 6534

BIC/ SWIFT: SPSRSKBAXXX

Konštantný symbol: 3558

 

BANKOVÉ SPOJENIE PRE PLATBU ZO ZAHRANIČIA PRE SEPA ÚHRADU

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia

BIC/ SWIFT: SPSRSKBAXXX

IBAN: SK90 8180 0000 0070 0025 6534

 

BANKOVÉ SPOJENIE PRE PLATBU ZO ZAHRANIČIA PRE INÉ ÚHRADY 

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia

BIC/ SWIFT: SPSRSKBAXXX

 

Zároveň je potrebné uviesť:

Sprostredkujúca banka príjemcu: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovakia

BIC/SWIFT: SUBASKBXXXX

IBAN: SK90 8180 0000 0070 0025 6534

 


Živnostníci a samoplatitelia   

 Variabilný symbol: Vaše rodné číslo (v prípade, že rodné číslo je 9 miestne treba ho doplniť na konci jednou nulou)

 • V prípade nedoplatkov: číslo výkazu nedoplatkov

Špecifický symbol v tvare: RRRRMM, RRRR je rok a MM je mesiac (napr. za február 2017 v tvare 201702) ak ide o zaplatenie preddavku na poistné po lehote splatnosti

Zamestnávatelia

Variabilný symbol: IČO platiteľa +00 na konci (ak Vám bolo zdravotnou poisťovňou pridelené číslo strediska, tzn. že máte viac pobočiek, je potrebné vyplniť IČO+ pridelené číslo)

 • V prípade nedoplatkov: číslo výkazu nedoplatkov

Špecifický symbol v tvare:

 • pre úhradu preddavkov z príjmu zo závislej činnosti: v tvare RRRRMM, napr. 201702 ak ide o zaplatenie preddavku na poistné po lehote splatnosti
 • pre úhradu preddavkov z príjmu dividend:  v tvare RRRRMM88, alebo 88MMRRRR, napr. 20170288

V prípade ak máte v banke zriadený trvalý príkaz na úhradu mesačného preddavku ( do špecifického symbolu neudávajte žiadny údaj, stačí keď tam budú nuly), NEZABUDNITE si upraviť  od nového roku 2017 sumu na úhradu podľa novej výšky preddavkov. V závislosti od vašej konkrétnej situácie novou výškou preddavku na poistné môže byť:

a) povinná minimálna suma 61,81 € (resp. 30,90 € u osoby so zdravotným postihnutím);

b) iná suma vami vypočítaná v závislosti od vašich príjmov/vymeriavacích základov

c) suma preddavku na poistné, ktorá bola oznámená v súvislosti s vykonaným ročným zúčtovaním poistného za rok 2015. Oznámená a uvedená je aj vo „Výkaze nedoplatkov“ alebo v „Oznámení o výsledku ročného zúčtovania poistného za rok 2015“ alebo aj v tabuľke č. 6 detailu výpočtu ročného zúčtovania poistného za rok 2015.

 

Platiteľ poistného je povinný vypočítať, platiť a odvádzať preddavok na poistné na účet Union zdravotnej poisťovne, a. s., v každom kalendárnom mesiaci. Preddavok na poistné sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

 

 

Poistné sa platí:

 • bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa poistného na účet Union zdravotnej poisťovne, a. s., viď: Bankové spojenie
 • poštovou poukážkou na účet Union zdravotnej poisťovne, a. s.
 • v hotovosti na všetkých kontaktných miestach Union zdravotnej poisťovne, a. s.

Od 1.1.2009 sa poistné platí preddavkami v eurách.

 

 

Podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon”) povinnosť platiť poistné vzniká:

 • dňom vzniku verejného zdravotného poistenia,
 • dňom, od ktorého je poistenec zamestnancom podľa § 11 ods. 3 zákona,
 • dňom, od ktorého je poistenec samostatne zárobkovo činnou osobou podľa § 11 ods. 4 zákona,
 • dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa skončila povinnosť platiť poistné za zamestnanca alebo za samostatne zárobkovo činnú osobu,
 • dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa skončila povinnosť štátu platiť poistné za osoby uvedené v § 11 ods. 7 zákona

 

 

Archív informácií o platení poistného pre rok 2016

I. PLATITEĽ POISTNÉHO – ZAMESTNANEC

a) zamestnanec bez zdravotného postihnutia
4% z vymeriavacieho základu (mzdy, príjmu)
– maximálne z 4.290 EUR je výška preddavku 171,60 EUR

b) zamestnanec so zdravotným postihnutím
2% z vymeriavacieho základu (mzdy, príjmu)
– maximálne z 4.290 EUR je výška preddavku 85,80 EUR

 

II. PLATITEĽ POISTNÉHO – ZAMESTNÁVATEĽ

a) za zamestnanca bez zdravotného postihnutia
10% z vymeriavacieho základu (mzdy, príjmu zamestnanca)
– maximálne z 4.290 EUR je výška preddavku 429 EUR

b) za zamestnanca so zdravotným postihnutím
5% z vymeriavacieho základu (mzdy, príjmu zamestnanca)
– maximálne z 4.290 EUR je výška preddavku 214,50 EUR

c) za zamestnanca, poberateľa invalidného dôchodku
5% z vymeriavacieho základu (mzdy, príjmu zamestnanca)
– maximálne z 4.290 EUR je výška preddavku 214,50 EUR

III. PLATITEĽ POISTNÉHO – SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ OSOBA (SZČO)

Od 01.01.2016 je minimálny vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby stanovený vo výške 50% z priemernej mesačnej mzdy, ktorá je vo výške 858 EUR, to znamená, že minimálny vymeriavací základ pre SZČO je suma 429 EUR.

a) SZČO bez zdravotného postihnutia
14% z minimálneho základu
– minimálne z 429 EUR je výška preddavku 60,06 EUR
– maximálne z 4.290 EUR je výška preddavku 600,60 EUR

b) SZČO so zdravotným postihnutím
7% z minimálneho základu
– minimálne z 429 EUR je výška preddavku 30,03 EUR
– maximálne z 4.290 EUR je výška preddavku 300,30 EUR

c) SZČO, poberateľ invalidného dôchodku
7% z vymeriavacieho základu
– minimálne z 429 EUR je výška preddavku 30,03 EUR
– maximálne z 4.290 EUR je výška preddavku 300,30 EUR

IV. PLATITEĽ POISTNÉHO – SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ OSOBA (SZČO), KTORÁ JE SÚČASNE ZAMESTNANCOM ALEBO POISTENCOM ŠTÁTU (§11 ods.7)

výška minimálneho preddavku na poistné nie je určená (§ 16 ods. 8 písm. c/ zákona)

výška maximálneho preddavku na poistné predstavuje pri týchto osobách:

a) bez zdravotného postihnutia
– maximálne 14% z 4.290 EUR je výška preddavku 600,60 EUR

b) so zdravotným postihnutím
– maximálne 7% z 4.290 EUR je výška preddavku 300,30 EUR

c) osoby poberajúce invalidný dôchodok
– maximálne 7% z 4.290 EUR je výška preddavku 300,30 EUR

V. PLATITEĽ POISTNÉHO – OSOBA, KTORÁ NIE JE ZAMESTNANCOM, SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ OSOBA A NEPLATÍ ZA ŇU POISTNÉ ŠTÁT PODĽA § 16 ODS. 8 PÍSM. E/ ZÁKONA – TZV. SAMOPLATITEĽ

Od 01.01.2016 je minimálny vymeriavací základ samoplatiteľa stanovený vo výške 50 % z priemernej mesačnej mzdy, ktorá je vo výške 858 EUR, to znamená že minimálny vymeriavací základ pre samoplatiteľa je suma 429 EUR.

a) samoplatiteľ bez zdravotného postihnutia
14% z minimálneho základu
– minimálne z 429 EUR je výška preddavku 60,06 EUR
– maximálne z 4.290 EUR je výška preddavku 600,60 EUR

b) samoplatiteľ so zdravotným postihnutím
7% z minimálneho základu
– minimálne z 429 EUR je výška preddavku 30,03 EUR
– maximálne z 4.290 EUR je výška preddavku 300,30 EUR

VI. PLATITEĽ DIVIDEND

Vymeriavací základ fyzickej osoby z dividend je najviac 60-násobok priemernej mesačnej mzdy, t.j. 51.480 EUR.
Výška preddavku je najviac 14% zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy, t.j. 7.207,20 EUR.

VII. MAXIMÁLNE POISTNÉ ZA KALENDÁRNY ROK 2016 (PLATNÉ PRE VŠETKÝCH PLATITEĽOV POISTNÉHO)

14% z celoročného maximálneho vymeriavacieho základu, ktorý je 60-násobok priemernej mesačnej mzdy
– maximálne z 51.480 EUR je výška preddavku 7.207,20 EUR

u osôb so zdravotným postihnutím:
7% z celoročného maximálneho vymeriavacieho základu, ktorý je 60-násobok priemernej mesačnej mzdy
– maximálne z 51.480 EUR je výška preddavku 3.603,60 EUR

 

 

Od 1.1.2016 sa nariadením vlády SR č. 279/2015 Z. z. mení výška minimálnej mesačnej mzdy na 405 EUR; výška minimálnej hodinovej mzdy bola upravená na 2,328 EUR.

Od 1.1.2016 sa mení priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR na 858 EUR. Z tohto dôvodu sa mení výška maximálneho vymeriavacieho základu, ktorý predstavuje pre všetkých platiteľov poistného päťnásobok priemernej mesačnej mzdy, na 4.290 EUR.

 • o výška maximálneho mesačného preddavku na poistné predstavuje 14% z päťnásobku priemernej mesačnej mzdy, t. j. sumu 600,60 EUR;
 • o výška maximálneho mesačného preddavku na poistné u osôb so zdravotným postihnutím predstavuje 7% z päťnásobku priemernej mesačnej mzdy, t. j. sumu 300,30 EUR.

Od 01.01.2016 je minimálny vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby a samoplatiteľa (poistenca podľa § 11 ods. 2 zákona) stanovený vo výške 50 % z priemernej mesačnej mzdy, ktorá je vo výške 858 EUR, to znamená že minimálny vymeriavací základ pre SZČO a samoplatiteľa je suma 429 EUR.

 

Preddavok na poistné zamestnancov a zamestnávateľov je splatný v deň, ktorý je určený na výplatu príjmov zamestnancov za príslušný kalendárny mesiac. Ak je výplata príjmov zamestnancov rozložená na rôzne dni, preddavok je splatný v deň poslednej výplaty príjmov zamestnancov zúčtovaných za príslušný kalendárny mesiac. Ak zamestnávateľ nemá určený deň výplaty príjmov zamestnancov, preddavok na poistné za príslušný kalendárny mesiac je splatný posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platí preddavok na poistné.

Preddavok na poistné platiteľa dividend za poistenca, ktorý má príjem z dividend, je splatný do ôsmeho dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli vyplatené dividendy.

Preddavok na poistné samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) a osoby v zmysle § 11 ods. 2 zákona (tzv. samoplatiteľ) je splatný do ôsmeho dňa po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca.

 

Upozornenie pre SZČO:

Samostatne zárobkovo činná osoba nie je povinná odvádzať preddavok na poistné, ak výška preddavku nedosahuje aspoň 3 eurá.

 

 

Platiteľ poistného je povinný vypočítať, platiť a odvádzať preddavok na poistné na účet Union zdravotnej poisťovne, a. s., v každom kalendárnom mesiaci. Preddavok na poistné sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

 

 

Poistné sa platí:

 • bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa poistného na účet Union zdravotnej poisťovne, a. s., viď: Bankové spojenie
 • poštovou poukážkou na účet Union zdravotnej poisťovne, a. s.
 • v hotovosti na všetkých kontaktných miestach Union zdravotnej poisťovne, a. s.

Od 1.1.2009 sa poistné platí preddavkami v eurách.

 

 

Podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon”) povinnosť platiť poistné vzniká:

 • dňom vzniku verejného zdravotného poistenia,
 • dňom, od ktorého je poistenec zamestnancom podľa § 11 ods. 3 zákona,
 • dňom, od ktorého je poistenec samostatne zárobkovo činnou osobou podľa § 11 ods. 4 zákona,
 • dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa skončila povinnosť platiť poistné za zamestnanca alebo za samostatne zárobkovo činnú osobu,
 • dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa skončila povinnosť štátu platiť poistné za osoby uvedené v § 11 ods. 7 zákona

 

Archív informácií o platení poistného pre rok 2015

I. PLATITEĽ POISTNÉHO – ZAMESTNANEC

a) zamestnanec bez zdravotného postihnutia
4% z vymeriavacieho základu (mzdy, príjmu)
– maximálne z 4.120 EUR je výška preddavku 164,80 EUR

b) zamestnanec so zdravotným postihnutím
2% z vymeriavacieho základu (mzdy, príjmu)
– maximálne z 4.120 EUR je výška preddavku 82,40 EUR

II. PLATITEĽ POISTNÉHO – ZAMESTNÁVATEĽ

a) za zamestnanca bez zdravotného postihnutia
10% z vymeriavacieho základu (mzdy, príjmu zamestnanca)
– maximálne z 4.120 EUR je výška preddavku 412 EUR

b) za zamestnanca so zdravotným postihnutím
5% z vymeriavacieho základu (mzdy, príjmu zamestnanca)
– maximálne z 4.120 EUR je výška preddavku 206 EUR

c) za zamestnanca, poberateľa invalidného dôchodku
5% z vymeriavacieho základu (mzdy, príjmu zamestnanca)
– maximálne z 4.120 EUR je výška preddavku 206 EUR

III. PLATITEĽ POISTNÉHO – SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ OSOBA (SZČO)

Od 01.01.2015 je minimálny vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby stanovený vo výške 50% z priemernej mesačnej mzdy, ktorá je vo výške 824 EUR, to znamená, že minimálny vymeriavací základ pre SZČO je suma 412 EUR.

a) SZČO bez zdravotného postihnutia
14% z minimálneho základu
– minimálne z 412 EUR je výška preddavku 57,68 EUR
– maximálne z 4.120 EUR je výška preddavku 576,80 EUR

b) SZČO so zdravotným postihnutím
7% z minimálneho základu
– minimálne z 412 EUR je výška preddavku 28,84 EUR
– maximálne z 4.120 EUR je výška preddavku 288,40 EUR

c) SZČO, poberateľ invalidného dôchodku
7% z vymeriavacieho základu
– minimálne z 412 EUR je výška preddavku 28,84 EUR
– maximálne z 4.120 EUR je výška preddavku 288,40 EUR

IV. PLATITEĽ POISTNÉHO – SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ OSOBA (SZČO), KTORÁ JE SÚČASNE ZAMESTNANCOM ALEBO POISTENCOM ŠTÁTU (§11 ods.7)

výška minimálneho preddavku na poistné nie je určená (§ 16 ods. 8 písm. c/ zákona)

výška maximálneho preddavku na poistné predstavuje pri týchto osobách:

a) bez zdravotného postihnutia
– maximálne 14% z 4.120 EUR je výška preddavku 576,80 EUR

b) so zdravotným postihnutím
– maximálne 7% z 4.120 EUR je výška preddavku 288,40 EUR

c) osoby poberajúce invalidný dôchodok
– maximálne 7% z 4.120 EUR je výška preddavku 288,40 EUR

V. PLATITEĽ POISTNÉHO – OSOBA, KTORÁ NIE JE ZAMESTNANCOM, SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ OSOBA A NEPLATÍ ZA ŇU POISTNÉ ŠTÁT PODĽA § 16 ODS. 8 PÍSM. E/ ZÁKONA – TZV. SAMOPLATITEĽ

Od 01.01.2015 je minimálny vymeriavací základ samoplatiteľa stanovený vo výške 50 % z priemernej mesačnej mzdy, ktorá je vo výške 824 EUR, to znamená že minimálny vymeriavací základ pre samoplatiteľa je suma 412 EUR.

a) samoplatiteľ bez zdravotného postihnutia
14% z minimálneho základu
– minimálne z 412 EUR je výška preddavku 57,68 EUR
– maximálne z 4.120 EUR je výška preddavku 576,80 EUR

b) samoplatiteľ so zdravotným postihnutím
7% z minimálneho základu
– minimálne z 412 EUR je výška preddavku 28,84 EUR
– maximálne z 4.120 EUR je výška preddavku 288,40 EUR

VI. PLATITEĽ DIVIDEND

Vymeriavací základ fyzickej osoby z dividend je najviac 60-násobok priemernej mesačnej mzdy, t.j. 49.440 EUR.

Výška preddavku je najviac 14% zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy, t.j. 6.921,60 EUR.

VII. MAXIMÁLNE POISTNÉ ZA KALENDÁRNY ROK 2015 (PLATNÉ PRE VŠETKÝCH PLATITEĽOV POISTNÉHO)

14% z celoročného maximálneho vymeriavacieho základu, ktorý je 60-násobok priemernej mesačnej mzdy
– maximálne z 49.440 EUR je výška preddavku 6.921,60 EUR

u osôb so zdravotným postihnutím:

7% z celoročného maximálneho vymeriavacieho základu, ktorý je 60-násobok priemernej mesačnej mzdy
– maximálne z 49.440 EUR je výška preddavku 3.460,80 EUR

 

 

Od 1.1.2015 sa nariadením vlády SR č. 297/2014 Z. z. mení výška minimálnej mesačnej mzdy na 380 EUR; výška minimálnej hodinovej mzdy bola upravená na 2,184 EUR.

Od 1.1.2015 sa mení priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR na 824 EUR. Z tohto dôvodu sa mení výška maximálneho vymeriavacieho základu, ktorý predstavuje pre všetkých platiteľov poistného päťnásobok priemernej mesačnej mzdy, na 4.120 EUR.

 •  výška maximálneho mesačného preddavku na poistné predstavuje 14% z päťnásobku priemernej mesačnej mzdy, t. j. sumu 576,80 EUR;
 • výška maximálneho mesačného preddavku na poistné u osôb so zdravotným postihnutím predstavuje 7% z päťnásobku priemernej mesačnej mzdy, t. j. sumu 288,40 EUR.

Od 01.01.2015 je minimálny vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby a samoplatiteľa (poistenca podľa § 11 ods. 2 zákona) stanovený vo výške 50 % z priemernej mesačnej mzdy, ktorá je vo výške 825 EUR, to znamená že minimálny vymeriavací základ pre SZČO a samoplatiteľa je suma 412 EUR.

 

Preddavok na poistné zamestnancov a zamestnávateľov je splatný v deň, ktorý je určený na výplatu príjmov zamestnancov za príslušný kalendárny mesiac. Ak je výplata príjmov zamestnancov rozložená na rôzne dni, preddavok je splatný v deň poslednej výplaty príjmov zamestnancov zúčtovaných za príslušný kalendárny mesiac. Ak zamestnávateľ nemá určený deň výplaty príjmov zamestnancov, preddavok na poistné za príslušný kalendárny mesiac je splatný posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platí preddavok na poistné.

Preddavok na poistné platiteľa dividend za poistenca, ktorý má príjem z dividend, je splatný do ôsmeho dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli vyplatené dividendy.

Preddavok na poistné samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) a osoby v zmysle § 11 ods. 2 zákona (tzv. samoplatiteľ) je splatný do ôsmeho dňa po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca.

 

Upozornenie pre SZČO:

Samostatne zárobkovo činná osoba nie je povinná odvádzať preddavok na poistné, ak výška preddavku nedosahuje aspoň 3 eurá.

 

 

Platiteľ poistného je povinný vypočítať, platiť a odvádzať preddavok na poistné na účet Union zdravotnej poisťovne, a. s., v každom kalendárnom mesiaci. Preddavok na poistné sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

 

 

Poistné sa platí:

 • bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa poistného na účet Union zdravotnej poisťovne, a. s., viď: Bankové spojenie
 • poštovou poukážkou na účet Union zdravotnej poisťovne, a. s.
 • v hotovosti na všetkých kontaktných miestach Union zdravotnej poisťovne, a. s.

Od 1.1.2009 sa poistné platí preddavkami v eurách.

 

 

Podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon”) povinnosť platiť poistné vzniká:

 • dňom vzniku verejného zdravotného poistenia,
 • dňom, od ktorého je poistenec zamestnancom podľa § 11 ods. 3 zákona,
 • dňom, od ktorého je poistenec samostatne zárobkovo činnou osobou podľa § 11 ods. 4 zákona,
 • dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa skončila povinnosť platiť poistné za zamestnanca alebo za samostatne zárobkovo činnú osobu,
 • dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa skončila povinnosť štátu platiť poistné za osoby uvedené v § 11 ods. 7 zákona

 

Archív informácií o platení poistného pre rok 2014

I. PLATITEĽ POISTNÉHO – ZAMESTNANEC
a) zamestnanec bez zdravotného postihnutia
4% z vymeriavacieho základu (mzdy, príjmu)
– maximálne z 4.025 EUR je výška preddavku 161 EUR

b) zamestnanec so zdravotným postihnutím
2% z vymeriavacieho základu (mzdy, príjmu)
– maximálne z 4.025 EUR je výška preddavku 80,50 EUR

II. PLATITEĽ POISTNÉHO – ZAMESTNÁVATEĽ
a) za zamestnanca bez zdravotného postihnutia
10% z vymeriavacieho základu (mzdy, príjmu zamestnanca)
– maximálne z 4.025 EUR je výška preddavku 402,50 EUR

b) za zamestnanca so zdravotným postihnutím
5% z vymeriavacieho základu (mzdy, príjmu zamestnanca)
– maximálne z 4.025 EUR je výška preddavku 201,25 EUR

c) za zamestnanca, poberateľa invalidného dôchodku
5% z vymeriavacieho základu (mzdy, príjmu zamestnanca)
– maximálne z 4.025 EUR je výška preddavku 201,25 EUR

III. PLATITEĽ POISTNÉHO – SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ OSOBA (SZČO)
Od 01.01.2014 je minimálny vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby stanovený vo výške 50 % z priemernej mesačnej mzdy, ktorá je vo výške 805 EUR, to znamená, že minimálny vymeriavací základ pre SZČO je suma 402,50 EUR.

a) SZČO bez zdravotného postihnutia
14% z minimálneho základu
– minimálne z 402,50 EUR je výška preddavku 56,35 EUR
– maximálne z 4.025 EUR je výška preddavku 563,50 EUR

b) SZČO so zdravotným postihnutím
7% z minimálneho základu
– minimálne z 402,50 EUR je výška preddavku 28,17 EUR
– maximálne z 4.025 EUR je výška preddavku 281,75 EUR

c) SZČO, poberateľ invalidného dôchodku
7% z vymeriavacieho základu
– minimálne z 402,50 EUR je výška preddavku 28,17 EUR
– maximálne z 4.025 EUR je výška preddavku 281,75 EUR

IV. PLATITEĽ POISTNÉHO – SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ OSOBA (SZČO), KTORÁ JE SÚČASNE ZAMESTNANCOM ALEBO POISTENCOM ŠTÁTU (§11 ods.7)
výška minimálneho preddavku na poistné nie je určená (§ 16 ods. 8 písm. c/ zákona)

výška maximálneho preddavku na poistné predstavuje pri týchto osobách:

a) bez zdravotného postihnutia
– maximálne 14% z 4.025 EUR je výška preddavku 563,50 EUR

b) so zdravotným postihnutím
– maximálne 7% z 4.025 EUR je výška preddavku 281,75 EUR

c) osoby poberajúce invalidný dôchodok
– maximálne 7% z 4.025 EUR je výška preddavku 281,75 EUR

V. PLATITEĽ POISTNÉHO – OSOBA, KTORÁ NIE JE ZAMESTNANCOM, SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ OSOBA A NEPLATÍ ZA ŇU POISTNÉ ŠTÁT PODĽA § 16 ODS. 8 PÍSM. E/ ZÁKONA – TZV. SAMOPLATITEĽ
Od 01.01.2014 je minimálny vymeriavací základ samoplatiteľa stanovený vo výške 50 % z priemernej mesačnej mzdy, ktorá je vo výške 805 EUR, to znamená že minimálny vymeriavací základ pre samoplatiteľa je suma 402,50 EUR.

a) samoplatiteľ bez zdravotného postihnutia
14% z minimálneho základu
– minimálne z 402,50 EUR je výška preddavku 56,35 EUR
– maximálne z 4.025 EUR je výška preddavku 563,50 EUR

b) samoplatiteľ so zdravotným postihnutím
7% z minimálneho základu
– minimálne z 402,50 EUR je výška preddavku 28,17 EUR
– maximálne z 4.025 EUR je výška preddavku 281,75 EUR

VI. PLATITEĽ DIVIDEND
Vymeriavací základ fyzickej osoby z dividend je najviac 60-násobok priemernej mesačnej mzdy, t.j. 48.300 EUR.

Výška preddavku je najviac 14% zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy, t.j. 6.762 EUR.

VII. MAXIMÁLNE POISTNÉ ZA KALENDÁRNY ROK 2014 (PLATNÉ PRE VŠETKÝCH PLATITEĽOV POISTNÉHO)
14% z celoročného maximálneho vymeriavacieho základu, ktorý je 60-násobok priemernej mesačnej mzdy
– maximálne z 48.300 EUR je výška preddavku 6.762 EUR

u osôb so zdravotným postihnutím:

7% z celoročného maximálneho vymeriavacieho základu, ktorý je 60-násobok priemernej mesačnej mzdy
– maximálne z 48.300 EUR je výška preddavku 3.381 EUR

 

Od 1.1.2014 sa nariadením vlády SR č. 321/2013 Z. z. mení výška minimálnej mesačnej mzdy na 352 EUR; výška minimálnej hodinovej mzdy bola upravená na 2,023 EUR.

Od 1.1.2014 sa mení priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR na 805 EUR. Z tohto dôvodu sa mení výška maximálneho vymeriavacieho základu, ktorý predstavuje pre všetkých platiteľov poistného päťnásobok priemernej mesačnej mzdy, na 4.025 EUR.

  • výška maximálneho mesačného preddavku na poistné predstavuje 14% z päťnásobku priemernej mesačnej mzdy, t. j. sumu 563,50 EUR;
  • výška maximálneho mesačného preddavku na poistné u osôb so zdravotným postihnutím predstavuje 7% z trojnásobku priemernej mesačnej mzdy, t. j. sumu 281,75 EUR.

Od 01.01.2014 je minimálny vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby a samoplatiteľa (poistenca podľa § 11 ods. 2 zákona) stanovený vo výške 50 % z priemernej mesačnej mzdy, ktorá je vo výške 805 EUR, to znamená že minimálny vymeriavací základ pre SZČO a samoplatiteľa je suma 402,50 EUR.

 

Preddavok na poistné zamestnancov a zamestnávateľov je splatný v deň, ktorý je určený na výplatu príjmov zamestnancov za príslušný kalendárny mesiac. Ak je výplata príjmov zamestnancov rozložená na rôzne dni, preddavok je splatný v deň poslednej výplaty príjmov zamestnancov zúčtovaných za príslušný kalendárny mesiac. Ak zamestnávateľ nemá určený deň výplaty príjmov zamestnancov, preddavok na poistné za príslušný kalendárny mesiac je splatný posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platí preddavok na poistné.

Preddavok na poistné samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) a osoby v zmysle § 11 ods. 2 zákona (tzv. samoplatiteľ) je splatný do ôsmeho dňa po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca.

Upozornenie pre SZČO:
Samostatne zárobkovo činná osoba nie je povinná odvádzať preddavok  na poistné, ak výška preddavku nedosahuje aspoň 3 eurá.

Preddavok na poistné platiteľa dividend za poistenca, ktorý má príjem z dividend, je splatný do ôsmeho dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli vyplatené dividendy.

 

Platiteľ poistného je povinný vypočítať, platiť a odvádzať preddavok na poistné na účet Union zdravotnej poisťovne, a. s., v každom kalendárnom mesiaci. Preddavok na poistné sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

 

 

Poistné sa platí:

 • bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa poistného na účet Union zdravotnej poisťovne, a. s., viď: Bankové spojenie
 • poštovou poukážkou na účet Union zdravotnej poisťovne, a. s.
 • v hotovosti na všetkých kontaktných miestach Union zdravotnej poisťovne, a. s.

Od 1.1.2009 sa poistné platí preddavkami v eurách.

 

 

Podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon”) povinnosť platiť poistné vzniká:

 • dňom vzniku verejného zdravotného poistenia,
 • dňom, od ktorého je poistenec zamestnancom podľa § 11 ods. 3 zákona,
 • dňom, od ktorého je poistenec samostatne zárobkovo činnou osobou podľa § 11 ods. 4 zákona,
 • dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa skončila povinnosť platiť poistné za zamestnanca alebo za samostatne zárobkovo činnú osobu,
 • dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa skončila povinnosť štátu platiť poistné za osoby uvedené v § 11 ods. 7 zákona

 

Archív informácií o platení poistného pre rok 2013

I. PLATITEĽ POISTNÉHO – ZAMESTNANEC
a) zamestnanec bez zdravotného postihnutia

4% z vymeriavacieho základu (mzdy, príjmu)
– maximálne z 3.930 EUR je výška preddavku 157,20 EUR

b) zamestnanec so zdravotným postihnutím
2% z vymeriavacieho základu (mzdy, príjmu)
– maximálne z 3.930 EUR je výška preddavku 78,60 EUR

II. PLATITEĽ POISTNÉHO – ZAMESTNÁVATEĽ
a) za zamestnanca bez zdravotného postihnutia
10% z vymeriavacieho základu (mzdy, príjmu zamestnanca)
– maximálne z 3.930 EUR je výška preddavku 393 EUR

b) za zamestnanca so zdravotným postihnutím
5% z vymeriavacieho základu (mzdy, príjmu zamestnanca)
– maximálne z 3.930 EUR je výška preddavku 196,50 EUR

c) za zamestnanca, poberateľa invalidného dôchodku
5% z vymeriavacieho základu (mzdy, príjmu zamestnanca)
– maximálne z 3.930 EUR je výška preddavku 196,50 EUR

III. PLATITEĽ POISTNÉHO – SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ OSOBA (SZČO)
Od 01.01.2013 je minimálny vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby stanovený vo výške 50 % z priemernej mesačnej mzdy, ktorá je vo výške 786 EUR, to znamená, že minimálny vymeriavací základ pre SZČO je suma 393 EUR.

a) SZČO bez zdravotného postihnutia
14% z minimálneho základu
– minimálne z 393 EUR je výška preddavku 55,02 EUR
– maximálne z 3.930 EUR je výška preddavku 550,20 EUR

b) SZČO so zdravotným postihnutím
7% z minimálneho základu
– minimálne z 393 EUR je výška preddavku 27,51 EUR
– maximálne z 3.930 EUR je výška preddavku 275,10 EUR

c) SZČO, poberateľ invalidného dôchodku
7% z vymeriavacieho základu
– minimálne z 393 EUR je výška preddavku 27,51 EUR
– maximálne z 3.930 EUR je výška preddavku 275,10 EUR

IV. PLATITEĽ POISTNÉHO – SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ OSOBA (SZČO), KTORÁ JE SÚČASNE ZAMESTNANCOM ALEBO POISTENCOM ŠTÁTU (§11 ods.7)
výška minimálneho preddavku na poistné nie je určená (§ 16 ods. 8 písm. c/ zákona)

výška maximálneho preddavku na poistné predstavuje pri týchto osobách:

a) bez zdravotného postihnutia
– maximálne 14% z 3.930 EUR je výška preddavku 550,20 EUR

b) so zdravotným postihnutím
– maximálne 7% z 3.930 EUR je výška preddavku 275,10 EUR

c) osoby poberajúce invalidný dôchodok
– maximálne 7% z 3.930 EUR je výška preddavku 275,10 EUR

V. PLATITEĽ POISTNÉHO – OSOBA, KTORÁ NIE JE ZAMESTNANCOM, SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ OSOBA A NEPLATÍ ZA ŇU POISTNÉ ŠTÁT PODĽA § 16 ODS. 8 PÍSM. E/ ZÁKONA – TZV. SAMOPLATITEĽ
Od 01.01.2013 je minimálny vymeriavací základ samoplatiteľa stanovený vo výške 50 % z priemernej mesačnej mzdy, ktorá je vo výške 786 EUR, to znamená že minimálny vymeriavací základ pre samoplatiteľa je suma 393 EUR.

a) samoplatiteľ bez zdravotného postihnutia
14% z minimálneho základu
– minimálne z 393 EUR je výška preddavku 55,02 EUR
– maximálne z 3.930 EUR je výška preddavku 550,20 EUR

b) samoplatiteľ so zdravotným postihnutím
7% z minimálneho základu
– minimálne z 393 EUR je výška preddavku 27,51 EUR
– maximálne z 3.930 EUR je výška preddavku 275,10 EUR

VI. MAXIMÁLNE POISTNÉ ZA KALENDÁRNY ROK 2013 (PLATNÉ PRE VŠETKÝCH PLATITEĽOV POISTNÉHO)
14% z celoročného maximálneho vymeriavacieho základu, ktorý je 60-násobok priemernej mesačnej mzdy
– maximálne z 47.160 EUR je výška preddavku 6.602,40 EUR

u osôb so zdravotným postihnutím:

7% z celoročného maximálneho vymeriavacieho základu, ktorý je 60-násobok priemernej mesačnej mzdy
– maximálne z 47.160 EUR je výška preddavku 3.301,20 EUR

 

Od 1.1.2013 sa nariadením vlády SR č. 326/2012 Z. z. mení výška minimálnej mesačnej mzdy na 337,70 EUR; výška minimálnej hodinovej mzdy bola upravená na 1,941 EUR.

Od 1.1.2013 sa mení priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR na 786 EUR. Z tohto dôvodu sa mení výška maximálneho vymeriavacieho základu, ktorý predstavuje pre všetkých platiteľov poistného päťnásobok priemernej mesačnej mzdy, na 3.930 EUR.

 • výška maximálneho mesačného preddavku na poistné predstavuje 14% z päťnásobku priemernej mesačnej mzdy, t. j. sumu 550,20 EUR;
 • výška maximálneho mesačného preddavku na poistné u osôb so zdravotným postihnutím predstavuje 7% z trojnásobku priemernej mesačnej mzdy, t. j. sumu 275,10 EUR.

Od 01.01.2013 je minimálny vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby a samoplatiteľa (poistenca podľa § 11 ods. 2 zákona) stanovený vo výške 50 % z priemernej mesačnej mzdy, ktorá je vo výške 786 EUR, to znamená že minimálny vymeriavací základ pre SZČO a samoplatiteľa je suma 393 EUR.

 

Preddavok na poistné zamestnancov a zamestnávateľov je splatný v deň, ktorý je určený na výplatu príjmov zamestnancov za príslušný kalendárny mesiac. Ak je výplata príjmov zamestnancov rozložená na rôzne dni, preddavok je splatný v deň poslednej výplaty príjmov zamestnancov zúčtovaných za príslušný kalendárny mesiac. Ak zamestnávateľ nemá určený deň výplaty príjmov zamestnancov, preddavok na poistné za príslušný kalendárny mesiac je splatný posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platí preddavok na poistné.

Preddavok na poistné samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) a osoby v zmysle § 11 ods. 2 zákona (tzv. samoplatiteľ) je splatný do ôsmeho dňa po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca.

Upozornenie pre SZČO:
Samostatne zárobkovo činná osoba nie je povinná odvádzať preddavok  na poistné, ak výška preddavku nedosahuje aspoň 3 eurá.

Preddavok na poistné platiteľa dividend za poistenca, ktorý má príjem z dividend, je splatný do ôsmeho dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli vyplatené dividendy.

 

Platiteľ poistného je povinný vypočítať, platiť a odvádzať preddavok na poistné na účet Union zdravotnej poisťovne, a. s., v každom kalendárnom mesiaci. Preddavok na poistné sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

 

 

Poistné sa platí:

 • bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa poistného na účet Union zdravotnej poisťovne, a. s., viď: Bankové spojenie
 • poštovou poukážkou na účet Union zdravotnej poisťovne, a. s.
 • v hotovosti na všetkých kontaktných miestach Union zdravotnej poisťovne, a. s.

Od 1.1.2009 sa poistné platí preddavkami v eurách.

 

 

Podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon”) povinnosť platiť poistné vzniká:

 • dňom vzniku verejného zdravotného poistenia,
 • dňom, od ktorého je poistenec zamestnancom podľa § 11 ods. 3 zákona,
 • dňom, od ktorého je poistenec samostatne zárobkovo činnou osobou podľa § 11 ods. 4 zákona,
 • dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa skončila povinnosť platiť poistné za zamestnanca alebo za samostatne zárobkovo činnú osobu,
 • dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa skončila povinnosť štátu platiť poistné za osoby uvedené v § 11 ods. 7 zákona

 

Archív informácií o platení poistného pre rok 2012

I. ZAMESTNANEC
a) zamestnanec bez zdravotného postihnutia
– 4% z vymeriavacieho základu (mzdy, príjmu)
– maximálne z 2.307 EUR je výška preddavku 92,28 EUR

b) zamestnanec so zdravotným postihnutím
– 2% z vymeriavacieho základu (mzdy, príjmu)
– maximálne z 2.307 EUR je výška preddavku 46,14 EUR

II. ZAMESTNÁVATEĽ
a) za zamestnanca bez zdravotného postihnutia
– 10% z vymeriavacieho základu (mzdy, príjmu zamestnanca)
– maximálne z 2.307 EUR je výška preddavku 230,70 EUR

b) za zamestnanca so zdravotným postihnutím
– 5% z vymeriavacieho základu (mzdy, príjmu zamestnanca)
– maximálne z 2.307 EUR je výška preddavku 115,35 EUR

c) za zamestnanca, poberateľa invalidného dôchodku
– 5% z vymeriavacieho základu (mzdy, príjmu zamestnanca)
– maximálne z 2.307 EUR je výška preddavku 115,35 EUR

III. SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ OSOBA (SZČO)
Od 01.01.2012 je minimálny vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby stanovený vo výške 44,2 % z priemernej mesačnej mzdy, ktorá je vo výške 769 EUR, to znamená, že minimálny vymeriavací základ pre SZČO je suma 339,89 EUR.

a) SZČO bez zdravotného postihnutia
– 14% z minimálneho základu
– minimálne z 339,89 EUR je výška preddavku 47,58 EUR
– maximálne z 2.307 EUR je výška preddavku 322,98 EUR

b) SZČO so zdravotným postihnutím
– 7% z minimálneho základu
– minimálne z 339,89 EUR je výška preddavku 23,79 EUR
– maximálne z 2.307 EUR je výška preddavku 161,49 EUR

c) SZČO, poberateľ invalidného dôchodku
– 7% z vymeriavacieho základu
– minimálne z 339,89 EUR je výška preddavku 23,79 EUR
– maximálne z 2.307 EUR je výška preddavku 161,49 EUR

IV. SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ OSOBA (SZČO), KTORÁ JE SÚČASNE ZAMESTNANCOM ALEBO POISTENCOM ŠTÁTU (§11 ods.7)
výška minimálneho preddavku na poistné nie je určená (§ 16 ods. 8 písm. c/ zákona)
výška maximálneho preddavku na poistné predstavuje pri týchto osobách:

a) bez zdravotného postihnutia
– maximálne 14% z 2.307 EUR je výška preddavku 322,98 EUR

b) so zdravotným postihnutím
– maximálne 7% z 2.307 EUR je výška preddavku 161,49 EUR

c) osoby poberajúce invalidný dôchodok
– maximálne 7% z 2.307 EUR je výška preddavku 161,49 EUR

V. OSOBA, KTORÁ NIE JE ZAMESTNANCOM, SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ OSOBA A NEPLATÍ ZA ŇU POISTNÉ ŠTÁT PODĽA § 16 ODS. 8 PÍSM. E/ ZÁKONA – TZV. SAMOPLATITEĽ
Od 01.01.2012 je minimálny vymeriavací základ samoplatiteľa stanovený vo výške 44,2 % z priemernej mesačnej mzdy, ktorá je vo výške 769 EUR, to znamená že minimálny vymeriavací základ pre samoplatiteľa je suma 339,89 EUR.

a) samoplatiteľ bez zdravotného postihnutia
– 14% z minimálneho základu
– minimálne z 339,89 EUR je výška preddavku 47,58 EUR
– maximálne z 2.307 EUR je výška preddavku 322,98 EUR

b) samoplatiteľ so zdravotným postihnutím
– 7% z minimálneho základu
– minimálne z 339,89 EUR je výška preddavku 23,79 EUR
– maximálne z 2.307 EUR je výška preddavku 161,49 EUR

V. MAXIMÁLNE POISTNÉ ZA KALENDÁRNY ROK 2012 (PLATNÉ PRE VŠETKÝCH PLATITEĽOV POISTNÉHO)
– 14% z celoročného maximálneho vymeriavacieho základu, ktorý je 36-násobok priemernej mesačnej mzdy
– maximálne z 27.684 EUR je výška preddavku 3.875,76 EUR

 

Od 1.1.2012 sa nariadením vlády SR č. 343/2011 Z. z. mení výška minimálnej mesačnej mzdy na 327,20 EUR; výška minimálnej hodinovej mzdy bola upravená na 1,880 EUR.

Od 1.1.2012 sa mení priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR na 769 EUR. Z tohto dôvodu sa mení výška maximálneho vymeriavacieho základu, ktorý predstavuje pre všetkých platiteľov poistného trojnásobok priemernej mesačnej mzdy, na 2 307 EUR.

 • výška maximálneho mesačného preddavku na poistné predstavuje 14% z trojnásobku priemernej mesačnej mzdy, t. j. sumu 322,98 EUR;
 • výška maximálneho mesačného preddavku na poistné u osôb so zdravotným postihnutím predstavuje 7% z trojnásobku priemernej mesačnej mzdy, t. j. sumu 161,49 EUR.

Od 01.01.2012 je minimálny vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby a samoplatiteľa (poistenca podľa § 11 ods. 2 zákona) stanovený vo výške 44,2 % z priemernej mesačnej mzdy, ktorá je vo výške 769 EUR, to znamená že minimálny vymeriavací základ pre SZČO a samoplatiteľa je suma 339,89 EUR.

 

Preddavok na poistné zamestnancov a zamestnávateľov je splatný v deň, ktorý je určený na výplatu príjmov zamestnancov za príslušný kalendárny mesiac. Ak je výplata príjmov zamestnancov rozložená na rôzne dni, preddavok je splatný v deň poslednej výplaty príjmov zamestnancov zúčtovaných za príslušný kalendárny mesiac. Ak zamestnávateľ nemá určený deň výplaty príjmov zamestnancov, preddavok na poistné za príslušný kalendárny mesiac je splatný posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platí preddavok na poistné.

Preddavok na poistné platiteľa dividend za poistenca, ktorý má príjem z dividend, je splatný do ôsmeho dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli vyplatené dividendy.

Preddavok na poistné samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) a osoby v zmysle § 11 ods. 2 zákona (tzv. samoplatiteľ) je splatný do ôsmeho dňa po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca.

 

Upozornenie pre SZČO:

Samostatne zárobkovo činná osoba nie je povinná odvádzať preddavok na poistné, ak výška preddavku nedosahuje aspoň 3 eurá.

 

 

Platiteľ poistného je povinný vypočítať, platiť a odvádzať preddavok na poistné na účet Union zdravotnej poisťovne, a. s., v každom kalendárnom mesiaci. Preddavok na poistné sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

 

 

Poistné sa platí:

 • bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa poistného na účet Union zdravotnej poisťovne, a. s., viď: Bankové spojenie
 • poštovou poukážkou na účet Union zdravotnej poisťovne, a. s.
 • v hotovosti na všetkých kontaktných miestach Union zdravotnej poisťovne, a. s.

Od 1.1.2009 sa poistné platí preddavkami v eurách.

 

 

Podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon”) povinnosť platiť poistné vzniká:

 • dňom vzniku verejného zdravotného poistenia,
 • dňom, od ktorého je poistenec zamestnancom podľa § 11 ods. 3 zákona,
 • dňom, od ktorého je poistenec samostatne zárobkovo činnou osobou podľa § 11 ods. 4 zákona,
 • dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa skončila povinnosť platiť poistné za zamestnanca alebo za samostatne zárobkovo činnú osobu,
 • dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa skončila povinnosť štátu platiť poistné za osoby uvedené v § 11 ods. 7 zákona

 

Archív informácií o platení poistného pre rok 2011

I. PLATITEĽ POISTNÉHO – ZAMESTNANEC
a) zamestnanec bez zdravotného postihnutia
4% z vymeriavacieho základu (mzdy, príjmu)
– maximálne z 2233,50 EUR je výška preddavku 89,34 EUR

b) zamestnanec so zdravotným postihnutím
2% z vymeriavacieho základu (mzdy, príjmu)
– maximálne z 2233,50 EUR je výška preddavku 44,67 EUR

II. PLATITEĽ POISTNÉHO – ZAMESTNÁVATEĽ
a) za zamestnanca bez zdravotného postihnutia
10% z vymeriavacieho základu (mzdy, príjmu zamestnanca)
– maximálne z 2233,50 EUR je výška preddavku 223,35 EUR

b) za zamestnanca so zdravotným postihnutím
5% z vymeriavacieho základu (mzdy, príjmu zamestnanca)
– maximálne z 2233,50 EUR je výška preddavku 111,67 EUR

c) za zamestnanca, poberateľa invalidného dôchodku
5% z vymeriavacieho základu (mzdy, príjmu zamestnanca)
– maximálne z 2233,50 EUR je výška preddavku 111,67 EUR

III. PLATITEĽ POISTNÉHO – SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ OSOBA (SZČO)
Od 01.01.2011 je minimálny vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby stanovený vo výške 44,2 % z priemernej mesačnej mzdy, ktorá je vo výške 744,50 EUR, to znamená, že minimálny vymeriavací základ pre SZČO je suma 329,06 EUR.

a) SZČO bez zdravotného postihnutia
14% z minimálneho základu
– minimálne z 329,06 EUR je výška preddavku 46,06 EUR
– maximálne z 2233,50 EUR je výška preddavku 312,69 EUR

b) SZČO so zdravotným postihnutím
7% z minimálneho základu
– minimálne z 329,06 EUR je výška preddavku 23,03 EUR
– maximálne z 2233,50 EUR je výška preddavku 156,34 EUR

c) SZČO, poberateľ invalidného dôchodku
7% z vymeriavacieho základu
– minimálne z 329,06 EUR je výška preddavku 23,03 EUR
– maximálne z 2233,50 EUR je výška preddavku 156,34 EUR

IV. PLATITEĽ POISTNÉHO – SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ OSOBA (SZČO), KTORÁ JE SÚČASNE ZAMESTNANCOM
výška minimálneho preddavku na poistné nie je určená (§ 16 ods. 8 písm. c/ zákona)

výška maximálneho preddavku na poistné predstavuje pri týchto osobách:

a) bez zdravotného postihnutia
– maximálne 14% z 2233,50 EUR je výška preddavku 312,69 EUR

b) so zdravotným postihnutím
– maximálne 7% z 2233,50 EUR je výška preddavku 156,34 EUR

c) osoby poberajúce invalidný dôchodok
– maximálne 7% z 2233,50 EUR je výška preddavku 156,34 EUR

V. PLATITEĽ POISTNÉHO – OSOBA, KTORÁ NIE JE ZAMESTNANCOM, SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ OSOBA A NEPLATÍ ZA ŇU POISTNÉ ŠTÁT PODĽA § 16 ODS. 8 PÍSM. E/ ZÁKONA – TZV. SAMOPLATITEĽ
Od 01.01.2011 je minimálny vymeriavací základ samoplatiteľa stanovený vo výške 44,2 % z priemernej mesačnej mzdy, ktorá je vo výške 744,50 EUR, to znamená že minimálny vymeriavací základ pre samoplatiteľa je suma 329,06 EUR.

a) samoplatiteľ bez zdravotného postihnutia
14% z minimálneho základu
– minimálne z 329,06 EUR je výška preddavku 46,06 EUR
– maximálne z 2233,50 EUR je výška preddavku 312,69 EUR

b) samoplatiteľ so zdravotným postihnutím
7% z minimálneho základu
– minimálne z 329,06 EUR je výška preddavku 23,03 EUR
– maximálne z 2233,50 EUR je výška preddavku 156,34 EUR

VI. MAXIMÁLNE POISTNÉ ZA KALENDÁRNY ROK 2011 (PLATNÉ PRE VŠETKÝCH PLATITEĽOV POISTNÉHO)
14% z celoročného maximálneho vymeriavacieho základu, ktorý je 36-násobok priemernej mesačnej mzdy
– maximálne z 26.802 EUR je výška preddavku 3.752,28 EUR

 

Od 1.1.2011 sa nariadením vlády SR č. 408/2010 Z. z. mení výška minimálnej mesačnej mzdy na 317 EUR; výška minimálnej hodinovej mzdy bola upravená na 1,822 EUR.

Od 1.1.2011 sa mení priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR na 744,50 EUR. Z tohto dôvodu sa mení výška maximálneho vymeriavacieho základu, ktorý predstavuje pre všetkých platiteľov poistného trojnásobok priemernej mesačnej mzdy, na 2233,50 EUR.

 • výška maximálneho mesačného preddavku na poistné predstavuje 14% z trojnásobku priemernej mesačnej mzdy, t. j. sumu 312,69 EUR;
 • výška maximálneho mesačného preddavku na poistné u osôb so zdravotným postihnutím predstavuje 7% z trojnásobku priemernej mesačnej mzdy, t. j. sumu 156,34 EUR.

Od 01.01.2011 je minimálny vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby a samoplatiteľa (poistenca podľa § 11 ods. 2 zákona) stanovený vo výške 44,2 % z priemernej mesačnej mzdy, ktorá je vo výške 744,50 EUR, to znamená že minimálny vymeriavací základ pre SZČO a samoplatiteľa je suma 329,06 EUR.

 

Preddavok na poistné zamestnancov a zamestnávateľov je splatný v deň, ktorý je určený na výplatu príjmov zamestnancov za príslušný kalendárny mesiac. Ak je výplata príjmov zamestnancov rozložená na rôzne dni, preddavok je splatný v deň poslednej výplaty príjmov zamestnancov zúčtovaných za príslušný kalendárny mesiac. Ak zamestnávateľ nemá určený deň výplaty príjmov zamestnancov, preddavok na poistné za príslušný kalendárny mesiac je splatný posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platí preddavok na poistné.

Preddavok na poistné samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) a osoby v zmysle § 11 ods. 2 zákona (tzv. samoplatiteľ) je splatný do ôsmeho dňa po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca.

Upozornenie pre SZČO:
ak je SZČO súčasne zamestnancom alebo poistencom, za ktorú platí poistné štát podľa § 11 ods. 8 písm. a/ až písm. h/
 (nezaopatrené dieťa, poberateľ dôchodku, poberateľ rodičovského príspevku, osoba v dôchodkovom veku bez nároku na dôchodok, osoba invalidná bez nároku na invalidný dôchodok, osoba vo výkone trestu alebo odňatia slobody, osoba celoročne umiestnená v zdravotníckom zariadení na základe rozhodnutia súdu alebo v zariadení sociálnych služieb, zahraničný študent na základe medzinárodnej dohody), písm. j/ (osoba osobne celodenne sa starajúca o dieťa do 6 rokov), písm. n/ (poberateľ príspevku v hmotnej núdzi alebo dávky v hmotnej núdzi), písm. o/ (osoba v evidencii uchádzačov o zamestnanie) a písm. t/ (doktorandi v dennej forme pri dodržaní štandardnej dĺžky štúdia bez vysokoškolského vzdelania 3. stupňa alebo do 30 rokov) zákona;

Tieto osoby sú povinné platiť preddavok od januára 2011 ak preddavky, ktoré im vznikli z ročného zúčtovania za rok 2009 sú viac ako 3 EUR

 

Platiteľ poistného je povinný vypočítať, platiť a odvádzať preddavok na poistné na účet Union zdravotnej poisťovne, a. s., v každom kalendárnom mesiaci. Preddavok na poistné sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

 

 

Poistné sa platí:

 • bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa poistného na účet Union zdravotnej poisťovne, a. s., viď: Bankové spojenie
 • poštovou poukážkou na účet Union zdravotnej poisťovne, a. s.
 • v hotovosti na všetkých kontaktných miestach Union zdravotnej poisťovne, a. s.

Od 1.1.2009 sa poistné platí preddavkami v eurách a zúčtováva sa v ročnom zúčtovaní poistného.

 

Podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon”) povinnosť platiť poistné vzniká:

 • dňom vzniku verejného zdravotného poistenia,
 • dňom, od ktorého je poistenec zamestnancom podľa § 11 ods. 3 zákona,
 • dňom, od ktorého je poistenec samostatne zárobkovo činnou osobou podľa § 11 ods. 4 zákona,
 • dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa skončila povinnosť platiť poistné za zamestnanca alebo za samostatne zárobkovo činnú osobu,
 • dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa skončila povinnosť štátu platiť poistné za osoby uvedené v § 11 ods. 7 zákona

 

Archív informácií o platení poistného pre rok 2010

I. PLATITEĽ POISTNÉHO – ZAMESTNANEC
a) zamestnanec bez zdravotného postihnutia
4% z vymeriavacieho základu (mzdy, príjmu)
– minimálne z 307,70 EUR (9.270,- SKK) je výška preddavku 12,30 EUR (370,- SKK)
– maximálne z 2169,09 EUR (65.346,- SKK) je výška preddavku 86,76 EUR (2.614,- SKK)

b) zamestnanec so zdravotným postihnutím
2% z vymeriavacieho základu (mzdy, príjmu)
– minimálne z 307,70 EUR (9.270,- SKK) je výška preddavku 6,15 EUR (185,- SKK)
– maximálne z 2169,09 EUR (65.346,- SKK) je výška preddavku 43,38 (1.307,- SKK)

II. PLATITEĽ POISTNÉHO – ZAMESTNÁVATEĽ
a) za zamestnanca bez zdravotného postihnutia
10% z vymeriavacieho základu (mzdy, príjmu zamestnanca)
– minimálne z 307,70 EUR (9.270,- SKK) je výška preddavku 30,77 EUR (927,- SKK)
– maximálne z 2169,09 EUR (65.346,- SKK) je výška preddavku 216,91 EUR (6.535,- SKK)

b) za zamestnanca so zdravotným postihnutím
5% z vymeriavacieho základu (mzdy, príjmu zamestnanca)
– minimálne z 307,70 EUR (9.270,- SKK) je výška preddavku 15,38 EUR (463,- SKK)
– maximálne z 2169,09 EUR (65.346,- SKK) je výška preddavku 108,45 EUR (3.267,- SKK)

c) za zamestnanca, poberateľa invalidného dôchodku
5% z vymeriavacieho základu (mzdy, príjmu zamestnanca)
– minimálne z 307,70 EUR (9.270,- SKK) je výška preddavku 15,38 EUR (463,- SKK)
– maximálne z 2169,09 EUR (65.346,- SKK) je výška preddavku 108,45 EUR (3.267,- SKK)

III. PLATITEĽ POISTNÉHO – SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ OSOBA (SZČO)
Od 01.01.2010 je minimálny vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby stanovený vo výške 44,2 % z priemernej mesačnej mzdy, ktorá je vo výške 723,03 EUR (21.782,- SKK), to znamená, že minimálny vymeriavací základ pre SZČO je suma 319,57 EUR (9.627,-SKK).

a) SZČO bez zdravotného postihnutia
14% z minimálneho základu
– minimálne z 319,57 EUR (9.627,- SKK) je výška preddavku 44,73 EUR (1.347,- SKK)
– maximálne z 2169,09 EUR (65.346,- SKK) je výška preddavku 303,67 EUR (9.148,- SKK)

b) SZČO so zdravotným postihnutím
7% z minimálneho základu
– minimálne z 319,57 EUR (9.627,- SKK) je výška preddavku 22,36 EUR (674,- SKK)
– maximálne z 2169,09 EUR (65.346,- SKK) je výška preddavku 151,83 EUR (4.574,- SKK)

c) SZČO, poberateľ invalidného dôchodku
7% z vymeriavacieho základu
– minimálne z 319,57 EUR (9.627,- SKK) je výška preddavku 22,36 EUR (674,- SKK)
– maximálne z 2169,09 EUR (65.346,- SKK) je výška preddavku 151,83 EUR (4.574,- SKK)

IV. PLATITEĽ POISTNÉHO – SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ OSOBA (SZČO), KTORÁ JE SÚČASNE ZAMESTNANCOM ALEBO POISTENCOM ŠTÁTU PODĽA § 11 ODS. 8 PÍSM. A/ AŽ H/, J/, O/, P/ A U/ ZÁKONA
výška minimálneho preddavku na poistné nie je určená (§ 16 ods. 8 písm. c/ zákona)

výška maximálneho preddavku na poistné predstavuje pri týchto osobách:

a) bez zdravotného postihnutia
– maximálne 14% z 2169,09 EUR (65.346,- SKK) je výška preddavku 303,67 EUR (9.148,- SKK)

b) so zdravotným postihnutím
– maximálne 7% z 2169,09 EUR (65.346,- SKK) je výška preddavku 151,83 EUR (4.574,- SKK)

c) osoby poberajúce invalidný dôchodok
– maximálne 7% z 2169,09 EUR (65.346,- SKK) je výška preddavku 151,83 EUR (4.574,- SKK)

V. PLATITEĽ POISTNÉHO – OSOBA, KTORÁ NIE JE ZAMESTNANCOM, SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ OSOBA A NEPLATÍ ZA ŇU POISTNÉ ŠTÁT PODĽA § 16 ODS. 8 PÍSM. E/ ZÁKONA – TZV. SAMOPLATITEĽ
Od 01.01.2010 je minimálny vymeriavací základ samoplatiteľa stanovený vo výške 44,2 % z priemernej mesačnej mzdy, ktorá je vo výške 723,03 EUR (21.782,- SKK), to znamená že minimálny vymeriavací základ pre samoplatiteľa je suma 319,57 EUR (9.627,- SKK).

a) samoplatiteľ bez zdravotného postihnutia
14% zo súčinu koeficientu* (0,6465) a minimálneho základu
– minimálne z 206,60 EUR (6.224,- SKK) je výška preddavku 28,92 EUR (871,- SKK)
– maximálne z 2169,09 EUR (65.346,- SKK) je výška preddavku 303,67 EUR (9.148,- SKK)

b) samoplatiteľ so zdravotným postihnutím
7% zo súčinu koeficientu (0,6465) a minimálneho základu
– minimálne z 206,60 EUR (6.224 SKK) je výška preddavku 14,46 EUR (436,- SKK)
– maximálne z 2169,09 EUR (65.346,- SKK) je výška preddavku 151,83 EUR (4.574,- SKK)

*Výpočet koeficientu podľa § 13 ods. 14 zákona ako podiel 4% z priemernej mesačnej mzdy a 14% zo 44,2% z priemernej mesačnej mzdy (4% z 723,03) : (14% z 44,2% zo 723,03) = 28,92:44,73 = 0,6465 po zaokrúhlení na štyri desatinné miesta nahor.

VI. MAXIMÁLNE POISTNÉ ZA KALENDÁRNY ROK 2010 (PLATNÉ PRE VŠETKÝCH PLATITEĽOV POISTNÉHO)
14% z celoročného maximálneho vymeriavacieho základu, ktorý je 36-násobok priemernej mesačnej mzdy
– maximálne z 26.029,08 EUR (784.152,- SKK) je výška preddavku 3.644,07 EUR (109.781,- SKK)

Pre duálne zobrazenie hodnôt bol použitý konverzný kurz 1 € = 30,1260 SKK.

Od 1.1.2010 sa nariadením vlády SR č. 441/2009 Z. z. mení výška minimálnej mesačnej mzdy na 307,70 EUR (9.270,- SKK); výška minimálnej hodinovej mzdy bola upravená na 1,768 EUR  (53,26 SKK). Z tohto dôvodu sa mení aj výška minimálneho vymeriavacieho základu zamestnanca, z ktorého je odvodená výška minimálneho preddavku poistného:

Od 1.1.2010 sa mení priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR na 723,03 EUR (21.782,- SKK). Z tohto dôvodu sa mení výška maximálneho vymeriavacieho základu, ktorý predstavuje pre všetkých platiteľov poistného trojnásobok priemernej mesačnej mzdy, na 2169,09 EUR (65.346,- SKK).

 • výška maximálneho mesačného preddavku na poistné predstavuje 14% z trojnásobku priemernej mesačnej mzdy, t. j. sumu 303,67 EUR (9.148,- SKK);
 • výška maximálneho mesačného preddavku na poistné u osôb so zdravotným postihnutím predstavuje 7% z trojnásobku priemernej mesačnej mzdy, t. j. sumu 151,83 EUR (4.574,- SKK).

Od 01.01.2010 je minimálny vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby a samoplatiteľa (poistenca podľa § 11 ods. 2 zákona) stanovený vo výške 44,2 % z priemernej mesačnej mzdy, ktorá je vo výške 723,03 EUR (21.782,- SKK), to znamená že minimálny vymeriavací základ pre SZČO a samoplatiteľa je suma 319,57 EUR (9.627,- SKK).

 

Preddavok na poistné zamestnancov a zamestnávateľov je splatný v deň, ktorý je určený na výplatu príjmov zamestnancov za príslušný kalendárny mesiac. Ak je výplata príjmov zamestnancov rozložená na rôzne dni, preddavok je splatný v deň poslednej výplaty príjmov zamestnancov zúčtovaných za príslušný kalendárny mesiac. Ak zamestnávateľ nemá určený deň výplaty príjmov zamestnancov, preddavok na poistné za príslušný kalendárny mesiac je splatný posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platí preddavok na poistné.

Preddavok na poistné samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) a osoby v zmysle § 11 ods. 2 zákona (tzv. dobrovoľne nezamestnané osoby, samoplatitelia)  je splatný do ôsmeho dňa po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca.

Upozornenie pre SZČO:
ak je SZČO súčasne zamestnancom alebo poistencom, za ktorý platí poistné štát podľa § 11 ods. 8 písm. a/ až písm. h/ (nezaopatrené dieťa, poberateľ dôchodku, poberateľ rodičovského príspevku, osoba v dôchodkovom veku bez nároku na dôchodok, osoba invalidná bez nároku na invalidný dôchodok, osoba vo výkone trestu alebo odňatia slobody, osoba celoročne umiestnená v zdravotníckom zariadení na základe rozhodnutia súdu alebo v zariadení sociálnych služieb, zahraničný študent na základe medzinárodnej dohody), písm. j/ (osoba osobne celodenne sa starajúca o dieťa do 6 rokov), písm. o/ (poberateľ príspevku v hmotnej núdzi alebo dávky v hmotnej núdzi), písm. p/ (osoba v evidencii uchádzačov o zamestnanie) a písm. u/ (doktorandi v dennej forme pri dodržaní štandardnej dĺžky štúdia bez vysokoškolského vzdelania 3. stupňa alebo do 30 rokov) zákona:

a výsledkom z ročného zúčtovania za rok 2008 bol preddavok na poistné viac ako 3 EUR / t. j. viac ako 3,02 EUR (91,– SKK), je povinný od januára 2010 platiť preddavok.

 

Platiteľ poistného je povinný vypočítať, platiť a odvádzať preddavok na poistné na účet Union zdravotnej poisťovne, a. s., v každom kalendárnom mesiaci. Preddavok na poistné sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

 

 

Poistné sa platí:

 • bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa poistného na účet Union zdravotnej poisťovne, a. s., viď: Bankové spojenie
 • poštovou poukážkou na účet Union zdravotnej poisťovne, a. s.
 • v hotovosti na všetkých kontaktných miestach Union zdravotnej poisťovne, a. s.

Od 1.1.2009 sa poistné platí preddavkami v eurách a zúčtováva sa v ročnom zúčtovaní poistného.

 

Podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon”) povinnosť platiť poistné vzniká:

 • dňom vzniku verejného zdravotného poistenia,
 • dňom, od ktorého je poistenec zamestnancom podľa § 11 ods. 3 zákona,
 • dňom, od ktorého je poistenec samostatne zárobkovo činnou osobou podľa § 11 ods. 4 zákona,
 • dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa skončila povinnosť platiť poistné za zamestnanca alebo za samostatne zárobkovo činnú osobu,
 • dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa skončila povinnosť štátu platiť poistné za osoby uvedené v § 11 ods. 7 zákona