Bydlisko v EÚ a práca na Slovensku

Bývate v zahraničí a pracujete na Slovensku? 
Zistite na čo máte v tomto prípade nárok? 

Ak ste zamestnaný na území Slovenskej republiky a teda aj zdravotne poistený, a bydlisko máte v inom členskom štáte, napríklad v Rakúsku, máte nárok na vecné dávky v plnom rozsahu na území Slovenskej republiky po registrovaní prenosného dokumentu S1 (PD S1), ktorý vystaví príslušná zdravotná poisťovňa v inom členskom štáte.

Prenosný dokument S1 SK je určený pre:

Prenosný dokument S1 je určený na krytie nákladov zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu pre poistenca s bydliskom v inom členskom štáte ako je štát poistenia.  Pod pojmom zdravotná starostlivosť v plnom rozsahu sa rozumie zdravotná starostlivosť, na akú má nárok „domáci poistenec“ a musí byť poskytnutá za rovnakých podmienok ako domácemu poistencovi.

Nárok na prenosný dokument S1 SK majú osoby:

  • Zamestnanec / Cezhraničný zamestnanec
  • SZČO / Cezhraničná SZČO
  • Nezaopatrený rodinný príslušník  (NRP)
  • Nezamestnaná osoba*
 

*Nárok na vystavenie PD S1 SK  má poistenec, ktorý je evidovaný na úrade práce a poberá dávky v nezamestnanosti za predpokladu, že nie je registrovaný na úrade práce v štáte bydliska. Ak ste takýmto poistencom, pri požiadaní o PD S1 SK predložte UZP z úradu práce doklad o tom, že poberáte dávku v nezamestnanosti. PD S1 SK je v takomto prípade vydaná na dobu určitú a to max. 6 mesiacov (to zn. iba na obdobie, do kedy je vyplácaná dávka). Ak nepoberáte dávku v nezamestnanosti, nárok na vystavenie PD S1 SK nemáte. V prípade, že Vám PD S1 SK už vystavený bol a dávku v nezamestnanosti prestanete poberať je potrebné bezodkladne o tom informovať zdravotnú poisťovňu. Platnosť PD S1 SK  bude ukončená.

Nárok na PD S1  vzniká aj pre osobu poberajúcu materské ako peňažnú dávku nemocenského poistenia na základe činnosti zamestnanca alebo samostatne zárobkovej činnosti.

Obdobie platnosti prenosného dokumentu sa rovná obdobiu nároku na materské. Dňom zániku nároku na materské končí platnosť prenosného dokumentu. Požiadať oň je možné aj v priebehu obdobia poberania materskej. Ak začne osoba opäť pracovať v štáte odkiaľ poberala materskú má nárok na nový PD S1, samozrejme za predpokladu existencie bydliska v inom členskom štáte.

Tlačivo: Žiadosť o vystavenie PD S1 SK + dopísanie NRP

Dopísanie NRP do prenosného dokumentu PD S1 SK

O dopísanie NRP do prenosného dokumentu PD S1 SK môžete požiadať formou žiadosti.

K žiadosti je potrebné predložiť rodný list, sobášny list – doklady potrebné na overenie rodinnej väzby a potvrdenie  o pobyte Vašich NRP v inom členskom štáte.

Po dopísaní NRP do PD S1 SK, nositeľ predloží tento prenosný dokument zdravotnej poisťovni v štáte bydliska. Po potvrdení a zaevidovaní prenosného dokumentu im bude vystavený preukaz poistenca s pečiatkou „EÚ“. Týmto preukazom poistenca „EÚ“ sa budú preukazovať u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v mieste bydliska.

PDS1 pre NRP (E109 SK) – vydáva sa na nositeľa poistenia pre jeho NRP, ktorý má bydlisko v inom členskom štáte.

Atoms/icons/80/grey-green/info-80

Príklad

Otec má bydlisko na území SR, kde je zárobkovo činný a zdravotne poistený. Jeho syn ako NRP má bydlisko v Českej republike, kde študuje.

V štáte bydliska má NRP nárok na zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu ak vyžiada o prenosný dokument S1 SK a zaregistruje si ho v zdravotnej poisťovni v Českej republike.

Po potvrdení a zaevidovaní mu bude vystavený preukaz poistenca EÚ. Týmto preukazom poistenca EÚ sa bude preukazovať u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v mieste bydliska.

 

E121 – vydáva sa dôchodcom poberajúcim dôchodok zo SR a ich rodinným príslušníkom, pričom všetci musia mať bydlisko v inom členskom štáte.

  • Osoby poberajúce dôchodok zo slovenského systému sociálneho zabezpečenia a bývajúce na území iného členského štátu majú nárok na zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu poskytovanú v mieste bydliska a hradenú príslušnou inštitúciou za predpokladu, že nepoberajú dôchodok alebo nie sú zárobkovo činné aj v štáte bydliska a nie sú zárobkovo činné ani v inom členskom štáte, alebo nepoberajú dôchodok zo sociálneho zabezpečenia iného členského štátu. Každému  nezaopatrenému rodinnému príslušníkovi sa vydáva samostatný  PD S1 SK.
  • Formulár E121SK sa vydáva aj dôchodcom, ktorí síce majú trvalé bydlisko v SR, ale majú úmysel sa dlhodobo zdržiavať v inom členskom štáte, to znamená, že si presúvajú ťažisko záujmov do iného členského štátu. 

 

Vydaný formulár E121SK sa zašle priamo  do zdravotnej poisťovne v mieste bydliska, alebo ho dôchodca prevezme a osobne ho doručí do zdravotnej poisťovne v mieste bydliska. Po potvrdení a zaevidovaní formuláru bude poistencovi vystavený preukaz poistenca ,,EÚ“. Týmto preukazom poistenca ,,EÚ“ sa bude preukazovať u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v mieste bydliska. Od tohto dátumu dôchodcovi zaniká nárok na plnú zdravotnú starostlivosť v SR.

V SR bude mať nárok len na potrebnú zdravotnú starostlivosť, čo bude uvedené aj na preukaze poistenca, s ktorým sa bude preukazovať u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

Potrebná zdravotná starostlivosť je zdravotná starostlivosť, ktorú si vyžaduje aktuálny zdravotný stav a ktorá sa poskytne v štáte pobytu, aby osoba nemusela prerušiť svoj pobyt v danom členskom štáte (Slovensko) skôr, ako pôvodne zamýšľala. Zahŕňa očkovanie, operačný zákrok, tehotenské prehliadky, pôrod a popôrodnú starostlivosť, zdravotnú starostlivosť v prípade chronického ochorenia.

V prípade chronických ochorení, ktoré si vyžadujú pravidelnú starostlivosť  (dialýza, oxygenoterapia), je potrebné aby si pacient pred vycestovaním dohodol jej poskytnutie s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Kto je nezaopatrený rodinný príslušník?