Plánovaná zdravotná starostlivosť

Zaradil Vás ošetrujúci lekár na čakaciu listinu? O čo ide a čo to pre Vás znamená?

Čakacia listina je poradovník, ktorý sa tvorí, ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (nemocnica) nemôže odliečiť pacientov do 3 mesiacov. Na čakaciu listinu Vás zaradí ošetrujúci lekár v prípade, ak ide o plánovanú zdravotnú starostlivosť, teda takú, ktorú je možné odložiť bez ohrozenia života a vážneho ohrozenia zdravia. Podľa platnej vyhlášky sa tvoria čakacie listiny na vybrané choroby oka, choroby obehovej sústavy a choroby svalovej a kostrovej sústavy.

Na základe Vášho zdravotného stavu, poradia a kapacitných možností Vám ošetrujúci lekár stanoví predpokladaný dátum operácie. Zodpovie Vaše otázky a vypíše Návrh na zaradenie do zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti. Návrh na zaradenie do zoznamu poistencov nemocnica zasiela zdravotnej poisťovni. Zdravotná poisťovňa Vás zaradí do zoznamu, za dátum zaradenia sa podľa platnej legislatívy považuje dátum doručenia návrhu do zdravotnej poisťovne.

Dĺžka čakacích lehôt je v jednotlivých nemocniciach rôzna, závisí najmä od kapacitných možností poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

V prípade, že v zozname nenájdete „svoju“ nemocnicu, z tejto nemocnice neevidujeme návrh na zaradenie na čakaciu listinu a predpokladáme, že naši poistenci sú ošetrení do 3 mesiacov. V prípade, že sa Váš stav náhle zhorší a potrebujete neodkladnú starostlivosť, táto Vám bude poskytnutá bez ďalšieho čakania.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že uvedené poradie je poradím v zdravotnej poisťovni Union a nevypovedá o celkovom počte a poradí poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti v danej nemocnici za všetky zdravotné poisťovne.

Úplné informácie nájdete v dokumente: Pravidlá vedenia zoznamu poistencov čakajúcich na plánovanú zdravotnú starostlivosť.

Upozornenie

Ak nemocnica nemôže poskytnúť zdravotnú starostlivosť (pri chorobách a výkonoch určených ministerstvom zdravotníctva) do 3 mesiacov, zaradí poistenca do zoznamu, ktorý následne zašle poisťovni. Dátumom zaradenia pre poisťovňu je dátum, kedy poisťovňa od nemocnice obdržala zoznam.

Nemocnica je povinná Vám oznámiť konkrétny dátum nástupu na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti najmenej 10 pracovných dní pred určeným dátumom.

Informácie boli aktualizované ku dňu 31. 1. 2023.

Poradie na zdravotnú starostlivosť

Čakáte na poskytnutie zdravotnej starostlivosti ?

Takto získate aktuálne informácie o Vašom zaradení:
Zadáte svoje rodné číslo (s lomkou), prípadne identifikačné číslo poistenca, ktoré máte uvedené na Vašom preukaze poistenca (v pravom dolnom rohu).

Rodné číslo/Identifikačné číslo poistenca:

Upozornenie:

Informácie boli aktualizované ku dňu 31. 1. 2023.

Dôležité dokumenty