Kúpeľná starostlivosť
Kupelna starostlivost
Atoms/icons/40/black/chcem_nahlasit_skodovu_udalost-40

Vážení klienti,

v prípade prerušenia už prebiehajúcej kúpeľnej liečby z dôvodu obavy šírenia ochorenia COVID-19, ktoré spôsobuje koronavírus, odporúčame poistencom túto skutočnosť oznámiť kúpeľnému zariadeniu, v ktorom liečba aktuálne prebieha. Túto informáciu poistenec nemusí oznamovať zdravotnej poisťovni.

V prípade žiadosti o pokračovanie kúpeľnej liečby poistenec kontaktuje priamo kúpeľné zariadenie, v ktorom bola kúpeľná liečba začatá. Kúpeľné zariadenie po dohode so zdravotnou poisťovňou následne predvolá poistenca na dočerpanie kúpeľnej liečby.

Prípady, kedy poistenec na schválený návrh na kúpeľnú liečbu ešte nenastúpil a návrh je tesne pred uplynutím doby platnosti, bude zdravotná poisťovňa posudzovať individuálne. Tieto prípady bude možné posudzovať a riešiť až po plnom sprevádzkovaní kúpeľných zariadení a upokojení epidemiologickej situácie.

Ďakujeme za pochopenie.

Kúpeľná starostlivosť

Kúpeľná liečba je následná – doplnková liečba a nenahrádza ambulantnú zdravotnú starostlivosť. To znamená, že kúpele sú pre pacientov, ktorí sú pravidelne sledovaní a liečení v odbornej ambulancii, prípadne sú po operácii.

Liečbu v kúpeľoch Vám môže navrhnúť Váš ošetrujúci lekár. Ak splníte všetky podmienky v zmysle zákona, kúpeľná liečba Vám bude zdravotnou poisťovňou schválená.

Úhrada kúpeľnej liečby

Túto liečbu za Vás kúpeľom uhradíme:

To, či je diagnóza na ktorú sa liečite zaradená do kategórie A alebo do kategórie B určuje Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť.

Ošetrujúci lekár, ktorý Vám chce návrh vystaviť, sa musí riadiť už spomínaným Indikačným zoznamom. Tento jednoznačne stanovuje, na ktoré ochorenia a za akých podmienok Vám môže kúpeľnú liečbu navrhnúť.

Tak ako Indikačný zoznam stanovuje kedy Vám lekár kúpeľnú starostlivosť navrhnúť môže, Všeobecné kontraindikácie stanovujú, kedy kúpeľnú starostlivosť nie je možné navrhnúť.

Postup pri vybavovaní kúpeľnej starostlivosti

Upozornenie

Od povinnosti úhrady sú oslobodení poistenci, ktorým sa poskytuje kúpeľná liečba kategórie A a to:

Oslobodenie od úhrad sa nevzťahuje na poistencov pri kúpeľnej indikácii typu B.

Dĺžka liečebného pobytu je uvedená pri jednotlivých indikáciách Indikačného zoznamu. Je stanovená zväčša na dobu 21 dní, pri niektorých indikáciách na dobu 28 dní.

Náklady spojené s dopravou do kúpeľného zariadenia a z kúpeľného zariadenia zdravotná poisťovňa poistencom neprepláca.

Union zdravotná poisťovňa, a.s. si vyhradzuje právo na zmeny poskytovaných výhod.

0
tisíc spokojných
klientov
0
tisíc doplatkov
na zuby mesačne
21

tisíc zmluvných
lekárov

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia