Príspevok 100 EUR na zuby ročne pre všetkých poistencov

V Union zdravotnej poisťovni vieme, že zdravé zuby sú základom celkového zdravia, preto všetkým našim poistencom prinášame príspevok 100 EUR na zuby ročne.​
Prispevok na osetrenie u zubara

Dôležitá novinka! 

Od 01. 01. 2021  je možné uplatniť príspevok aj na zubné strojčeky a za čeľustno-ortopedické výkony pre všetky deti do 18 rokov poistené u nás. Samozrejme naďalej platí, že príspevok je možné čerpať aj jednorazovo a kedykoľvek počas roka.

Ak ste preventívnu prehliadku nestihli do 31. 12. 2020, predĺžili sme možnosť absolvovať preventívnu prehliadku do 31. 03. 2021. V tomto prípade si budete môcť uplatniť príspevok 100 EUR od Union zdravotnej poisťovne za ošetrenia u zubára vykonané od 01. 04. 2021.

Kto má nárok na príspevok?

Nárok na príspevok 100 EUR na zuby majú všetci naši poistenci – deti aj dospelí. V prípade detí je podmienkou to, aby bol zákonný zástupca naším poistencom alebo mal aspoň podanú prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne. Úplné znenie podmienok je uvedené vo verejnom prísľube

Atoms/icons/80/grey-green/info-80

Náš tip

O príspevok 100 EUR na ošetrenie u zubára alebo dentálnu hygienu môžete požiadať aj v našej mobilnej aplikácii. Stačí, ak si zvolíte možnosť „Dentálny benefit“, vyplníte potrebné údaje, nahráte prílohy a žiadosť jednoducho odošlete.

Na čo je možné príspevok uplatniť?

Príspevok si viete uplatniť na ošetrenie u zubára napríklad na plombovanie, zubné korunky, na dentálnu hygienu a aj na zubné strojčeky a za čeľustno – ortopedické výkony pre všetky deti do 18 rokov poistené u nás.  

Čo všetko spadá do benefitu nájdete tu.

Ako požiadať o príspevok?

Ako na to?

Doplňujúce informácie

 • Oboznámte sa prosím s verejným prísľubom.
 • Pozrite si, či ošetrenie patrí medzi výkony na ktoré poskytujeme príspevok.
 • Ak si chcete uplatniť príspevok na dentálnu hygienu, stiahnite a vyplňte nasledovné tlačivo, ktoré musí potvrdiť dentálny hygienik.
 • V dobe ošetrenia musíte mať aktívny poistný vzťah, nesmiete mať nedoplatok a ak žiadate príspevok pre dieťa, tak sa tieto podmienky vzťahujú aj na rodiča.
 • Máte absolvovanú preventívnu prehliadku u zubára v predchádzajúcom kalendárnom roku.
 
 • Ošetrenie u zmluvného zubára
  • K žiadosti o príspevok budete potrebovať doklad o úhrade z registračnej pokladne, virtuálnej registračnej pokladne, alebo iný daňový doklad.
  • Ak bola preventívna prehliadka za minulý rok vykonaná u nezazmluvneného lekára alebo vykázaná do predošlej zdravotnej poisťovne, tak je potrebné doložiť aj potvrdenie o preventívnej prehliadke.
  • Príspevok je možné uplatniť iba na výkony pri ktorých vzniká doplatok. Ide o výkony, ktoré sú zdravotnými poisťovňami čiastočne hradené.
  • Na podanie žiadosti máte 90 dní odo dňa ošetrenia.
  • Za každé ošetrenie je potrebné podať žiadosť samostatne.
 • Dentálna hygiena
  • Pri dentálnej hygiene prikladáte k žiadosti aj potvrdenie o absolvovaní dentálnej hygieny potvrdené dentálnym hygienikom (akceptujeme aj iné potvrdenie, ktoré vystaví váš zubár alebo dentálny hygienik).
  • K žiadosti o príspevok budete potrebovať doklad o úhrade z registračnej pokladne, virtuálnej registračnej pokladne, alebo iný daňový doklad.
  • Ak bola preventívna prehliadka za minulý rok vykonaná u nezazmluvneného lekára alebo vykázaná do predošlej zdravotnej poisťovne, tak je potrebné doložiť aj potvrdenie o preventívnej prehliadke.
  • Príspevok je možné uplatniť iba na výkony pri ktorých vzniká doplatok. Ide o výkony, ktoré sú zdravotnými poisťovňami čiastočne hradené.
  • Na podanie žiadosti máte 90 dní odo dňa ošetrenia.
  • Za každé ošetrenie je potrebné podať žiadosť samostatne.
 • Na podanie žiadosti máte 90 dní odo dňa ošetrenia.
 • Pri ošetrení u zubára sa od podania žiadosti čaká na potvrdenie výkonu zubárom, ktorý tieto potvrdenia zasiela zvyčajne začiatkom nasledujúceho kalendárneho mesiaca po ošetrení.
 • Pri dentálnej hygiene sa nečaká na vykázanie výkonu a posúdenie trvá pár dní.
 • Najneskôr do 180 dní od podania žiadosti a nevykázania ošetrenia lekárom sa žiadosť zamieta.
 • V prípade, že Vám príspevok nezašleme do 90 dní, tak nás neváhajte kontaktovať cez kontaktný formulár.

Dôležité dokumenty

Ako sa starať o žiarivý úsmev?

Základom zdravého a šťastného úsmevu je predovšetkým prevencia,
no potrebné je dbať aj na správne a pravidelné čistenie zubov.
Dentálna hygiena všeobecne Dentálna hygiena u novorodencov Dentálna hygiena v tehotenstve Dentálna hygiena u detí a tínedžerov

Infografika

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia