EKG u všeobecného lekára

Prinášame vám nadštandardné vyšetrenie EKG u všeobecného lekára.
EKG u vseobecneho lekara

EKG (Elektro Kardio Graf) je veľmi jednoduché, nenáročné a hlavne nebolestivé vyšetrenie, vďaka ktorému má lekár prehľad o elektrickej aktivite vášho srdca. Každý sťah srdcového svalu je sprevádzaný vznikom slabého elektrického napätia. EKG vyšetrenie patrí k jednému z najzákladnejších vyšetrení vôbec.

Lekár na základe výsledkov dokáže posúdiť, aké prípadné zmeny sú na srdci, zohľadňuje srdcovú frekvenciu, pravidelnosť rytmu, hodnotí tvar, výšku a umiestnenie jednotlivých vĺn krivky. Všetky tieto informácie poskytujú lekárovi obraz o prípadnom postihnutí srdca, zväčšení jednotlivých oddielov srdca a podobne.

Príprava na vyšetrenie

Samotné vyšetrenie nepotrebuje žiadnu prípravu, ale pred vyšetrením je vhodné, aby pacient uviedol vyšetrujúcemu všetky lieky, ktoré užíva. Niektoré z liekov môžu pôsobiť na srdce a ovplyvniť výsledok vyšetrenia.

Vyšetrenie

Pred vyšetrením je potrebné zobliecť sa do pol tela, vyhrnúť si ponožky a povytiahnuť nohavice tak, aby sa odhalili členky a uložiť sa na vyšetrovacie lôžko.

Na zápästie, na členky a na hrudník lekár (sestra) nanesie vodivý gél alebo vlažnú vodu, čím zaistí lepšiu vodivosť medzi telom a elektródami. Následne na telo vyšetrovaného umiestni elektródy, na ruky a nohy – končatinové elektródy, pomocou prísaviek umiestni na hrudník elektródy – hrudníkové elektródy.

Nasleduje samotné vyšetrenie EKG, počas ktorého je potrebné, aby vyšetrovaný ostal v kľude, nehýbal sa a nehovoril, pretože tieto aktivity môžu ovplyvniť výsledok vyšetrenia. Počas vyšetrenia z prístroja EKG začne vychádzať záznamový papier, na ktorom v podobe kriviek je zachytená elektrická aktivita a činnosť srdca vyšetrovaného.

Vyšetrenie trvá len niekoľko sekúnd, počas ktorých môže lekár (sestra) požiadať vyšetrovaného, aby zadržal dych, prípadne aby zhlboka dýchal. Po ukončení meraní lekár (sestra) odstráni elektródy a vyšetrovaný môže odísť. Záznam z vyšetrenia EKG je k dispozícii okamžite, ale odborné posúdenie záznamu EKG musí vykonať lekár, ktorý na základe zistení napíše lekársku správu s výsledkom vyšetrenia.

V prípade, že lekár zistí, že výsledky EKG majú závažný charakter, odporučí hospitalizáciu, prípadne podľa výsledkov vyšetrovaného upozorní na potrebu šetriť sa alebo odporučí ďalšie špeciálne odborné vyšetrenie.

Union zdravotná  poisťovňa, a.s. uhrádza  EKG vyšetrenie aj všeobecným lekárom pre  dospelých, pokiaľ majú  ambulanciu  vybavenú  prístrojom a spĺňajú požadované podmienky. Pacient nemusí  kvôli  tomuto  vyšetreniu  vyhľadať  ďalšieho  odborníka.

V prípade potreby doplňujúcich informácií nás kontaktujte na tel.č. 0850 003 333.

Union zdravotná poisťovňa, a.s. si vyhradzuje právo na zmeny poskytovaných výhod.

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia