Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Zdieľať

Rozvoj grafomotoriky a správnej výslovnosti by mali byť súčasťou predškolskej prípravy

predškolská príprava, grafomotorika, otec píše a dcéry ho pozorujú

Zápisy do prvých ročníkov základných škôl budú tento rok kvôli koronavírusu prebiehať bez budúcich prváčikov a predškoláci sa na školu nemôžu pripraviť ani v materských školách.

predškolská príprava, grafomotorika, otec píše a dcéry ho pozorujú

V tretej časti seriálu odborníčky o tom, na čo myslieť pri predškolskej príprave detí, sa dozviete o dôležitosti rozvíjania grafomotorických schopností a správnej výslovnosti. Pokúste sa im v tom pomôcť počas koronavírusovej pandémie v domácom prostredí.

Grafomotorika a písacie zručnosti

Pojem „grafomotorika“ označuje súhrn psychomotorických činností, ktoré vykonávame pri písaní.

Pri rozvíjaní cielených grafomotorických pohybov u detí sa postupuje od pohybov ramenného kĺbu cez zápästie, až po pohyby dlane a prstov.

Systematické a zmysluplné cvičenia, ktoré sú spojené s pohybom, sluchom a zrakom, rozvíjajú grafomotorické zručnosti predškolákov.

Taktiež, posilňujú jemnú motoriku, rozvíjajú tvorivosť a myslenie, zlepšujú priestorovú orientáciu a čo je veľmi žiadúce, smerujú k uľahčeniu začiatkov písania deťom v prvom ročníku základnej školy.

Školské výkony v písaní do veľkej miery ovplyvňuje to, ako sa dieťa v predškolskom veku naučí pri kreslení sedieť, držať ceruzku, pracovať s nácvikovým grafickým materiálom, veľkosťou plochy alebo pracovať s uvoľnením a napätím pri pohybe rukou.

Medzi budovanie správnych návykov patrí zabezpečenie vhodných potrieb na písanie a kreslenie a dbanie na správny úchop.

Vyhovujúce sú trojhranné ceruzky či pastelky, pričom je každá hrana určená na oporu jedného prsta.

Dôležitá je aj správna poloha tela pri kreslení – vybudovanie správneho sedenia. To pôsobí na pohyblivosť jednotlivých kĺbov, na ich uvoľnenie a koordináciu, ako aj na celkovú psychickú a fyzickú pohodu.

Pokiaľ sa stretávate u vášho dieťaťa s väčším odporom k písacím a kresliacim aktivitám, skúste do rozvoja jemnej motoriky zaradiť spočiatku iné stimulujúce aktivity. Ide o činnosti s drobnými materiálmi, pri ktorých môžu deti rôznorodé materiály skladať, lepiť, navliekať, triediť, stavať, modelovať, trhať alebo strihať.

Tipy na pracovné zošity rozvíjajúce grafomotorické zručnosti (aj pre ľavákov!):

Zábavné aktivity pre ľavákov

Kuliferdo – Jemná motorika a grafotmotorika

Kuliferdo – Grafomotorika

Grafomotorika a jemná motorika

zdroj: freepik

Správna výslovnosť

Pred nástupom do školy by malo mať dieťa osvojenú správnu výslovnosť všetkých hlások podľa kodifikovanej normy slovenského jazyka.

Dieťa by malo dané hlásky tvoriť na správnom artikulačnom mieste a správnym spôsobom. V prípade potreby a poradenia sa s odborníkom je vhodné včas absolvovať logopedické vyšetrenie.

Často sa u detí už približne v rozmedzí 3. – 5. roka vyskytuje chybná výslovnosť niektorých hlások. Napríklad dieťa vyrastá s mamičkou, ktorá nehovorí správnym spôsobom hlásku „R“.

Je vysoká pravdepodobnosť osvojenia si hlásky nesprávnym spôsobom, keďže dieťa je s mamou neustále a ona mu poskytuje nesprávny rečový vzor.

Často sa stretávame aj s tým, že rodičia si nie sú vedomí toho, že ich dieťa nehovorí dané hlásky správnym spôsobom, pretože si na to už zvykli a správnu výslovnosť prehliadli.

Niekedy odkopírujú nesprávne rečové návyky aj od svojich súrodencov alebo kamarátov z prostredia materskej školy.

Je lepšie, aby dieťa prišlo na logopedickú diagnostiku radšej skôr, ako si nechávať logopedickú starostlivosť na predškolské obdobie. V logopedických ambulanciách často odhalíme, že ide o nesprávnu výslovnosť viacerých hlások a potom vzniká tlak, aby to čím skôr deti „dobehli“.

Bez tlaku na deti a porovnávania

Všetky zručnosti a schopnosti spomínané v našich troch článkoch o predškolskej príprave sú naozaj veľmi náročné na úspešné osvojenie.

Práve preto musí byť rozvoj každej jednej z nich volený primeraným a osobitým spôsobom. Každé dieťa je iné a treba sa pozerať na jeho aktuálne možnosti. Určite neodporúčame, aby bol na neho vyvíjaný tlak zo strany rodičov k vykonávaniu daných aktivít.

Pri skorej identifikácii ťažkostí u vášho dieťaťa, efektívnom tréningu oslabených schopností alebo v prípade nutnosti zaradenia vášho dieťaťa do pravidelnej logopedickej či inej špecifickej terapie môžete predísť mnohým ťažkostiam pri zahájení školskej dochádzky.

Možno vaše dieťa porovnávate s rovesníkmi a máte obavy, ako práve ono zvládne prvý ročník. Rozvoj konkrétnych schopností je žiadúce stimulovať v danom období, aby ste potenciál vášho budúceho prváčika nezanedbávali, ale naopak, prirodzene a včas rozvíjali.

Prečítajte si aj prvé dva články zo série o predškolskej príprave Predškolská príprava – trénujte sluchovú pamäť a spoznávajte abecedu a Máme doma predškoláka. Ako ho pripraviť na školu?

Zdroje:

Kerekrétiová, A. a kolektív. Logopédia. 2016. Univerzita Komenského v Bratislave. 2016. ISBN: 978-80-223-4165-3.

Valachová, D. a kolektív, Rozprávková grafomotorika, 2015. INFRA Slovakia, 2015. ISBN 9788097021337.

logopedička Barbara Trstenská

Autorka: Mgr. Barbara Trstenská

Mgr. Barbara Trstenská absolvovala študijný odbor logopédia na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia sa v rámci diplomovej práce venovala komplexnému spracovaniu klinického syndrómu – primárnej progresívnej afázii, ktorá sa vyskytuje u dospelej populácie.
Počas pregraduálneho štúdia pracovala v Spojenej škole internátnej pre žiakov so zrakovým postihnutím v Bratislave. V súčasnosti je zamestnaná v ambulancii klinickej logopédie, kde sa venuje logopedickej intervencii zameranej na detskú ako aj dospelú populáciu. Pokračuje v postgraduálnom štúdiu v špecializačnom odbore klinická logopédia na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.

Mgr. Barbara Trstenská

Mgr. Barbara Trstenská

Mgr. Barbara Trstenská absolvovala študijný odbor logopédia na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia sa v rámci diplomovej práce venovala komplexnému spracovaniu klinického syndrómu - primárnej progresívnej afázii, ktorá sa vyskytuje u dospelej populácie. Počas pregraduálneho štúdia pracovala v Spojenej škole internátnej pre žiakov so zrakovým postihnutím v Bratislave. V súčasnosti je zamestnaná v ambulancii klinickej logopédie, kde sa venuje logopedickej intervencii zameranej na detskú ako aj dospelú populáciu. Pokračuje v postgraduálnom štúdiu v špecializačnom odbore klinická logopédia na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.

Mgr. Barbara Trstenská

Mgr. Barbara Trstenská absolvovala študijný odbor logopédia na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia sa v rámci diplomovej práce venovala komplexnému spracovaniu klinického syndrómu - primárnej progresívnej afázii, ktorá sa vyskytuje u dospelej populácie. Počas pregraduálneho štúdia pracovala v Spojenej škole internátnej pre žiakov so zrakovým postihnutím v Bratislave. V súčasnosti je zamestnaná v ambulancii klinickej logopédie, kde sa venuje logopedickej intervencii zameranej na detskú ako aj dospelú populáciu. Pokračuje v postgraduálnom štúdiu v špecializačnom odbore klinická logopédia na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.

CESTUJTE S NAJLEPŠÍM POISTENÍM UNIONU

Som Angie, váš nový anjel strážny. Letím k vám s najlepším cestovným poistením Unionu. Odteraz cestujete pod mojimi krídlami.

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.