Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Zdieľať

Máme doma predškoláka. Ako ho pripraviť na školu?

predškolák, ako pripraviť dieťa na školu, dve dievčatá s knihami

Ktoré schopnosti detí je vhodné rozvíjať v predškolskom období? Inšpirujte sa v prvom zo série článkov odborníčky.

predškolák, ako pripraviť dieťa na školu, dve dievčatá s knihami

V prvom rade je dôležité si uvedomiť, že dieťa prechádza z hravého prostredia materskej školy do prvého ročníka. Tým prichádza množstvo nárokov. Čas a rozvrh aktivít v materskej škole je podstatne menej organizovaný a dieťaťu sa ponecháva aj voľnosť zvoliť si vlastnú aktivitu počas každého dňa.

V škole je, naopak, potrebné, aby sedelo na určenom mieste, v určenom čase a bolo sústredené na konkrétne predmety podľa rozvrhu.

Každé dieťa má individuálne psychomotorické tempo, a preto by ste ako rodičia mali objektívne posúdiť, či je vaše dieťa primerane sústredené, pozorné a podľa vášho uváženia zrelé na školu.

Často sa stretávame s tým, že rodičia sú oveľa viac motivovaní, aby ich dieťa nastúpilo do prvého ročníka ako je motivované samotné dieťa.

Pokiaľ si nie ste istí, ako sa najlepšie rozhodnúť, v predškolskom veku prebiehajú testy školskej zrelosti a okrem nich môžete požiadať o názor aj ďalších odborníkov.

Ohľadom zaradenia vášho dieťaťa do prvého ročníka základnej školy, respektíve zváženia odkladu školskej dochádzky, sa môžete poradiť aj vCentrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Začiatok osvojovania si čítania

Prvý ročník v škole zahŕňa osvojovanie si písania a čítania, čo sú veľmi náročné schopnosti. Pri vykonávaní oboch činností ide o hlbšie jazykové spracovanie.

V nasledovnej časti vám chceme bližšie priblížiť Eľkoninovu metódu čítania, ktorá je aj veľmi odporúčanou práve pre deti predškolského veku. Na Slovensku tri autorky – Marína Mikulajová, Oľga Tokárová a Zita Sümegiová zostavili dnes už druhé, prepracované slovenské vydanie s názvom Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B. Eľkonina.

Metodika vychádza z pôvodne ruského šlabikára, ktorý bol určený pre prvý ročník základnej školy.

V porovnaní s tradičnými prístupmi k čítaniu je táto metodika čítania založená na rozvoji fonematického uvedomovania.

Pokiaľ sa pozrieme bližšie na osvojovanie si gramotnosti v skorom štádiu vývinu dieťaťa, tak pre čítanie a písanie má kľúčový význam tzv. „fonematické uvedomovanie“. Znamená to, že každé slovo má okrem významu aj svoju zvukovú formu, ktorá je vytvorená z konkrétnych vyslovených hlások.

Ide o uvedomenie si konkrétnej štruktúry slova a hláskovej manipulácie s daným slovom. Hlásky daných slov môžeme meniť, rozdeľovať, spájať dokopy, spočítať, konkrétnu hlásku môžeme zo slova odstrániť alebo ju k slovu pridať. Napríklad hlásky slova „pes“ môžeme rozdeliť na tieto hlásky – „p“, „e“, „s“. Hlásku „p“ môžeme zmeniť na „l“ a vznikne slovo s iným významom – „les“.

Keď odstránime zo slova hlásku „s“, ostane nám „pe“. Dieťa si osvojuje podstatu čítania daných slov na základe spoznávania ich zvukovej štruktúry a učí sa s ňou vedome manipulovať. Získava kľúčovú spôsobilosť, ktorá nadväzuje k poznaniu písmen.

Vychádzajúc z toho, že písmená zastupujú hlásky a nie opačne, tak v absolvovaní tohto tréningu je písaná forma druhoradá. Nastupuje neskôr, po „získaní základného balíčka“ – vybudovania si fonologických schopností.

Celé vyučovanie prebieha hravou formou, deti používajú pomocné grafické schémy a žetóny. V rámci vyučovacích hodín deti vstupujú do rozprávkovej krajiny, ktorá je sprevádzaná rôznymi postavami. Stretávajú sa napríklad s Hlásulienkou, s Majstrom Slabikou či Majstrom Dĺžňom.

Viaceré výskumy dokazujú, že jednou zo základných príčin vývinových porúch učenia a čítania je to, že fonologické schopnosti nie sú dostatočne vyvinuté.

Z pohľadu mnohých logopédov a ich vlastných skúseností prináša absolvovanie tohto tréningu dôsledným a vhodným spôsobom priaznivé výsledky u mnohých detí.

Je možné praktizovať ho u detí s odloženou školskou dochádzkou, u intaktnej populácie detí či u detí s konkrétnym typom narušenej komunikačnej schopnosti ako stimuláciu daných schopností. Viac informácií o výučbe pomocou Eľkoninovej metódy nájdete na tejto webstránke.

Ako s budúcim prváčikom postupovať pri spoznávaní písmeniek a trénovaním sluchovej pamäti si prečítajte v ďalšom článku Predškolská príprava – trénujte sluchovú pamäť a spoznávajte abecedu.

Použité zdroje:

Mikulajová, M., Tokárová, O., Sümegiová, Z.: Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B. Eľkonina: Predgrafémová a grafémová etapa. Metodická príručka, druhé prepracované a doplnené vydanie; Dialóg, spol. s.r.o., Bratislava. 2014. ISBN 978-80-968502-7-3.

Yalçintas Sezgin, E.; Ulus, L. The early literacy at preschool education: The book or the E-book? In: TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, volume 16 issue 4, 2017. Dostupné na: eric.ed.gov.

logopedička Barbara Trstenská

Autorka: Mgr. Barbara Trstenská

Mgr. Barbara Trstenská absolvovala študijný odbor logopédia na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia sa v rámci diplomovej práce venovala komplexnému spracovaniu klinického syndrómu – primárnej progresívnej afázii, ktorá sa vyskytuje u dospelej populácie.
Počas pregraduálneho štúdia pracovala v Spojenej škole internátnej pre žiakov so zrakovým postihnutím v Bratislave. V súčasnosti je zamestnaná v ambulancii klinickej logopédie, kde sa venuje logopedickej intervencii zameranej na detskú ako aj dospelú populáciu. Pokračuje v postgraduálnom štúdiu v špecializačnom odbore klinická logopédia na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.

Mgr. Barbara Trstenská

Mgr. Barbara Trstenská

Mgr. Barbara Trstenská absolvovala študijný odbor logopédia na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia sa v rámci diplomovej práce venovala komplexnému spracovaniu klinického syndrómu - primárnej progresívnej afázii, ktorá sa vyskytuje u dospelej populácie. Počas pregraduálneho štúdia pracovala v Spojenej škole internátnej pre žiakov so zrakovým postihnutím v Bratislave. V súčasnosti je zamestnaná v ambulancii klinickej logopédie, kde sa venuje logopedickej intervencii zameranej na detskú ako aj dospelú populáciu. Pokračuje v postgraduálnom štúdiu v špecializačnom odbore klinická logopédia na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.

Mgr. Barbara Trstenská

Mgr. Barbara Trstenská absolvovala študijný odbor logopédia na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia sa v rámci diplomovej práce venovala komplexnému spracovaniu klinického syndrómu - primárnej progresívnej afázii, ktorá sa vyskytuje u dospelej populácie. Počas pregraduálneho štúdia pracovala v Spojenej škole internátnej pre žiakov so zrakovým postihnutím v Bratislave. V súčasnosti je zamestnaná v ambulancii klinickej logopédie, kde sa venuje logopedickej intervencii zameranej na detskú ako aj dospelú populáciu. Pokračuje v postgraduálnom štúdiu v špecializačnom odbore klinická logopédia na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.

CESTUJTE S NAJLEPŠÍM POISTENÍM UNIONU

Som Angie, váš nový anjel strážny. Letím k vám s najlepším cestovným poistením Unionu. Odteraz cestujete pod mojimi krídlami.

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.