Zdieľať

Rodičovský príspevok

Rodicovska a materska
Rodičovský príspevok, materské, rodičovské, prídavok na dieťa. V hovorovej reči používame tieto výrazy v nesprávnych významoch a v skomolených podobách.
Rodicovska a materska

Koľko a kedy dostanete? Čo treba pre to urobiť?

Čo je rodičovský príspevok – kto ho vypláca a za akých podmienok?

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa oprávnenej osobe. Túto dávku vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, a to do 3 rokov dieťaťa.

Ak však u dieťaťa evidujete dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, čo potvrdzuje detský lekár, môžete požiadať o predĺženie rodičovského príspevku, kým dieťa nedosiahne 6 rokov.

Navyše, ak si podáte žiadosť o rodičovský príspevok vtedy, keď dieťa má napríklad 4 roky, úrad práce vám ho môže vyplatiť 6 mesiacov dozadu.

Samozrejme, musíte to uviesť v žiadosti o posúdenie zdravotného stavu dieťaťa a všetko zdokladovať lekárskymi nálezmi. Presné znenie v žiadosti: „Chcem posúdiť zdravotný stav môjho dieťaťa spätne, 6 mesiacov dozadu“.

Pozrite si tiež, čo sme v Unione pripravili 
pre mamičky a ich deti.

Kto je oprávnený na poberanie rodičovského príspevku?

Spomenuli sme výraz „oprávnená osoba“. Kto je ňou pri vyplácaní príspevku? Povieme si to o kúsok nižšie. Najprv treba pochopiť, že nárok na rodičovský príspevok má len 1 z rodičov či opatrovníkov.

Kto môže poberať rodičovský príspevok:

Celé znenie zákona o rodičovskom príspevku nájdete tu

Foto: Adobe Stock

O rodičovský príspevok musíte požiadať, nepríde automaticky

Nemôžete očakávať, že štát vám začne vyplácať rodičovskú príspevok automaticky, hoci na ňu máte nárok. Ak o príspevok nepožiadate, nebudete ho mať.

Našťastie, dnes si môžete žiadosť podať aj elektronicky. Viac sa dozviete na stránkach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Výška rodičovského príspevku v roku 2020 bude:

Výška rodičovského príspevku v roku 2021 bude:

Ako sa vyráta výška rodičovského príspevku?

Suma rodičovského príspevku sa vždy od 1. januára upravuje, a to jasným koeficientom. Je to rovnaký koeficient, ako keď sa pre ďalší rok stanovuje suma životného minima.

Výšku rodičovského príspevku každoročne vydáva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Úplné znenie opatrenia musí byť uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky najneskôr do 31. decembra.

Môžete čerpať rodičovský príspevok na dve a viac detí naraz?

V prípade, že máte viac detí vo veku do 3 rokov (alebo do 6 rokov, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav), máte nárok len na 1 rodičovský príspevok, a len jedna osoba z tých, ktoré sa o deti starajú.

Ak sa však ako oprávnená osoba staráte o dvojčatá alebo viacorčatá, rodičovský príspevok sa zvyšuje o 25 % na každé ďalšie spolunarodené dieťa.

Pozor! Ak niečo zanedbáte, príspevok sa môže znížiť!

„V prípade, že ako oprávnená osoba nedbáte najmenej 3 za sebou nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa vo vašej starostlivosti, rodičovský príspevok sa zníži o 50 %.“

Rodičovský príspevok a rodičovská dovolenka

Stále si mnohí rodičia myslia, že by mohli poberať až 3 dávky: „materskú“ „rodičovskú dovolenku“ a ešte aj „rodičovský príspevok“. Je to naozaj tak?

Rodičovská dovolenka je pracovno–právny vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom, a nemá žiadny vplyv na nárok, resp. výplatu rodičovského príspevku.

Na rodičovský príspevok máte teda nárok aj počas rodičovskej dovolenky. Príspevok vypláca úrad práce. O rodičovskej dovolenke hovoríme aj vtedy, ak na „materskej“ zostane otec. Túto dávku vypláca Sociálna poisťovňa.

Foto: Adobe Stock

Prechod z materskej dovolenky na rodičovskú dovolenku: Čo treba vybaviť?

Budúca mamička nastupuje na materskú dovolenku spravidla 6 týždňov pred očakávaným dátumom pôrodu. Pri komplikáciách je to 8 týždňov pred týmto dňom. Materské vypláca Sociálna poisťovňa.

Materská dovolenka trvá 34 týždňov, pri viacorčatách 43 týždňov. V tomto období máte nárok na „materské“. Po uplynutí materskej dovolenky nasleduje rodičovská dovolenka – poberanie rodičovského príspevku.

Nezabúdajte, že o rodičovský príspevok musíte požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Z „materského“ vás Sociálna poisťovňa odhlási automaticky.

Čo musíte pripojiť k žiadosti o rodičovský príspevok:

Pri prechode na rodičovskú dovolenku:

Bližšie informácie vám poskytne vaša zdravotná poisťovňa, Sociálna poisťovňa a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (v mieste bydliska).

Foto: Adobe Stock

Kedy vzniká nárok na rodičovskú dovolenku?

Nárok na rodičovskú dovolenku (rodičovský príspevok) získate vtedy, ak o ňu požiadate zamestnávateľa alebo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Adresát závisí od toho, či ste: zamestnanec, SZČO alebo nezamestnaný/á.

O rodičovskú dovolenku požiadajte ideálne 1 mesiac pred ukončeným „materskej“. Nemusíte o ňu požiadať v nadväznosti na ukončenie poberania materského, ak napríklad nastupujete do práce.

Môžem poberať rodičovský príspevok, keď chcem aj pracovať?

Áno, môžete pracovať, a pritom poberať rodičovský príspevok do 3 rokov dieťaťa. To isté platí až do 6 rokov dieťaťa, ak bol lekárom potvrdený dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Autor: Sabína Zavarská

Odbornú kontrolu zabezpečila PhDr. Renáta Rusinková, sociálna poradkyňa s 20-ročnou praxou, komunikátorka a prednášateľka pre pacientske skupiny.

Zdroje: employment.gov.sk, slovensko.sk

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Barbara Rusinova

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia