Monitor dychu a pohybu novorodenca

Nanny stráži spánok vášho bábätka, aj vo chvíľach keď vy zaslúžene oddychujete. Monitor dychu vám zapožičiame do šiesteho mesiaca veku dieťatka úplne zadarmo.
Monitor dychu a pohybu nanny

Monitor dychu a pohybu novorodenca

Aby si mamičky počas spánku poriadne oddýchli a neobávali sa o bábätko, prinášame benefit – monitor dychu a pohybu novorodenca, ktorý postráži každé bábätko počas spánku. Monitor dychu a pohybu novorodenca sa skladá z monitoru a podložky, ktorá sníma pohyb a dych novorodenca. Pri zástave dychu alebo nedostatočnej dychovej aktivite vás monitor okamžite upozorní zvukovým alarmom. Vy tak stihnete včas vstať z postele a skontrolovať vaše bábätko.

Formu benefitu si môžete vybrať z týchto možností:

Podmienkou pre zapožičanie aj príspevok je, že vaše bábätko a jeden zákonný zástupca (rodič) je naším poistencom. Nezabudnite poistiť vaše bábätko aj seba v Union zdravotnej poisťovni.

Bezplatné zapožičanie monitora - ako na to?

Prehľadný a jednoduchý grafický postup na bezplatné zapožičanie monitora dychu a pohybu nájdete v našej infografike.

Podmienky na schválenie žiadosti o požičanie a o inštaláciu domáceho monitora dýchania:

I. Poistenec (dieťa) musí mať platný poistný vzťah v Union zdravotnej poisťovni, a. s., na základe potvrdenej prihlášky v čase schvaľovania a po celú dobu zapožičania domáceho monitora dýchania.

II. Aspoň jeden rodič (zákonný zástupca) poistenca musí mať platný poistný vzťah v Union zdravotnej poisťovni, a.s.,

III. Poistenec (dieťa) musí mať samostatnú postieľku.

IV. Zdravotná poisťovňa uhrádza zapožičanie prístroja z verejného zdravotného poistenia maximálne do dovŕšenia 6. mesiaca veku poistenca (dieťaťa).

Príspevok 30 EUR na monitor dychu a pohybu – ako na to?

Podmienky nároku na príspevok:

I. Nárok na príspevok má poistenec zdravotnej poisťovne vo veku do 6 mesiacov života (vrátane), ktorého aspoň jeden zo zákonných zástupcov má platný poistný vzťah so zdravotnou poisťovňou (nie poistenci EÚ).

II. Zákonný zástupca poistenca nie je v čase podania žiadosti dlžníkom podľa § 25a ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

III. Nárok na príspevok vzniká poistencovi, ak nákup monitoru dychu je zrealizovaný počas účinnosti tohto verejného prísľubu.

IV. Príspevok je jednorazový.

V. Maximálna výška príspevku je 30 EUR. V prípade úhrady nižšej sumy ako je suma 30,00 EUR, poisťovňa uhradí poistencovi príspevok len v tejto (nižšej) sume.

Kompletné znenie podmienok pre získanie príspevku 30 EUR na monitor dychu a pohybu nájdete vo Verejnom prísľube.

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia