Očkovanie proti meningokokom

Na preventívne očkovanie proti meningokokom nad rámec zákona vám Union zdravotná poisťovňa prispeje vo výške 50 % z ceny očkovacej látky
Ockovanie proti meningokokom

Union zdravotná poisťovňa poskytuje svojim poistencom 50 % príspevok na obe očkovacie látky NIMENRIX aj BEXSERO, ak boli predpísané na lekársky predpis a vydané poskytovateľom lekárenskej starostlivosti.

Atoms/illustrations/green/vakciny

Meningokok (Neisseria meningitidis) patrí medzi výlučne ľudské baktérie a môže  spôsobiť akútne infekčné ochorenie – meningokokovú meningitídu. Inkubačný čas je 1 – 8 dní. Prameňom nákazy je chorý človek alebo nosič baktérie, prenos sa uskutočňuje kvapôčkami vzdušnou cestou.

Ochorenie začína rýchlo, je sprevádzané vysokou horúčkou, silnými bolesťami hlavy a kĺbov, pokračuje postihnutím mozgových blán sprevádzaných zvracaním a septikémiou. Na tele sa objavujú červenofialové škvrny v dôsledku krvácania malých ciev do kože. Pri dostatočne rýchlom zásahu lekárov, udržiavaní vitálnych funkcií a včasnom podávaní antibiotík sa pacient v priebehu niekoľkých dní zotaví – bolesti a kŕče ustúpia. Ak však ochorenie vyústi do sepsy (otrava krvi), môže zanechať trvalé zdravotné následky. Najohrozenejšou skupinou sú malé deti.

Existuje viacero séroskupín Neisserie meningitidis, v Európe sú najčastejším pôvodcom ochorenia meningokoky skupiny B a C, skupiny Y a W  spôsobujú ochorenie v menšom rozsahu.  

Najvhodnejšou prevenciou proti tomuto ochoreniu je očkovanie. Na Slovensku sú aktuálne dostupné 2 druhy vakcín. Nimenrix chráni pred meningokokmi skupiny A, C, W-135, Y a Bexsero chráni proti meningokokmi skupiny B. Dávkovanie očkovacích látok je podľa vakcinačnej schémy uvedenej v súhrne charakteristických vlastností lieku.

Union zdravotná poisťovňa, a.s. si vyhradzuje právo na zmeny poskytovaných výhod.

Postup pri očkovaní

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia