Atoms/icons/24/grey/info-24
Sem môžeme umiestniť dôležitú informáciu pre našich klientov – napr. odstávky webu, služieb a podobne.
Union
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácii.
Neodkladná zdravotná starostlivosť

Postup pri potvrdzovaní a úhrade neodkladnej zdravotnej starostlivosti poskytovanej poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ktorí nemajú uzavretú zmluvu s Union zdravotnou poisťovňou, a.s.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí nemajú s Union zdravotnou poisťovňou, a.s. (ďalej len „zdravotná poisťovňa“) uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (ďalej len „nezmluvní poskytovatelia“) majú nárok len na úhradu za poskytnutú neodkladnú zdravotnú starostlivosť (1) vo výške ceny obvyklej v mieste a v čase jej poskytnutia. Skutočnosť, či ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť, potvrdzuje zdravotná poisťovňa (2).

Zdravotná poisťovňa je povinná potvrdiť najneskôr do 24 hodín od doručenia žiadosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti skutočnosť, či ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť (3).

Podmienkou úhrady neodkladnej zdravotnej starostlivosti nezmluvnému poskytovateľovi je jeho platné povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v danom špecializačnom odbore v čase poskytnutia tejto zdravotnej starostlivosti a poskytnutie tejto zdravotnej starostlivosti poistencovi zdravotnej poisťovne v platnom poistnom vzťahu.

Nezmluvným poskytovateľom  účtovaná  neodkladná zdravotná starostlivosť bola poskytnutá a vykázaná v zmysle platnej právnej úpravy. Lehota splatnosti úhrady neodkladnej zdravotnej starostlivosti poskytnutej nezmluvným poskytovateľom za predpokladu splnenia vyššie uvedených podmienok je 30 dní od doručenia účtovného dokladu (faktúry a zúčtovacej dávky) (4); táto lehota sa nevzťahuje na postup nezmluvného poskytovateľa podľa čl. III, 5. odrážka tohto oznámenia zdravotnej poisťovne.

(1) § 2 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v platnom znení
(2) § 8 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach v platnom znení
(3) § 15 ods. 1, písm. f)  zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach v platnom znení
(4) § 8 ods. 4 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach v platnom znení

Poskytovateľom tejto služby je Union zdravotná poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

0
tisíc spokojných
klientov
0
tisíc doplatkov
na zuby mesačne
21

tisíc zmluvných
lekárov

Novinka: Od 1. 1. 2022 zvyšujeme príspevky na zuby a oči. Spolu vám dáme až 300 €

Na ošetrenie u zubára 100 € a ďalších 50 € na dentálnu hygienu. Je na vás, či využijete príspevok naraz alebo po častiach.
Atoms/icons/80/grey-green/zub-80
Na okuliarové rámy pre deti 70 € a ďalších 80 € na vyšetrenia očí.