Očkovanie proti osýpkam

Union zdravotná poisťovňa prepláca vakcínu proti osýpkam všetkým poistencom v plnej výške
Ockovanie proti ovcim kiahnam
Ockovanie proti ovcim kiahnam

Union zdravotná poisťovňa kompletne uhradí všetkým svojim poistencom, ktorí o očkovanie proti osýpkam požiadajú, vakcíny M-M-RVAXPRO a Priorix.

Atoms/illustrations/green/vakciny

Union zdravotná poisťovňa kompletne prepláca vakcínu proti osýpkam všetkým poistencom

Osýpky patria medzi najzávažnejšie vírusové ochorenia. Spôsobuje ho vírus zo skupiny paramyxovírusov. Zdrojom nákazy je chorý človek v počiatočnom štádiu ochorenia (ešte pred objavením sa vyrážky). Vírus sa veľmi rýchlo šíri vzduchom najmä medzi neočkovanými skupinami obyvateľstva. Ochorenie sa začína nádchou, kašľom, zápalom spojiviek a svetloplachosťou. Telesná teplota sa zvyšuje, na sliznici líc vznikajú žltobiele škvrnky s červeným okrajom. Na vrchole teploty sa objavuje splývavá vyrážka, najprv za ušami, potom na tvári, trupe a končatinách. Do štyroch dní sa rozšíri na celé telo. Obávanými komplikáciami osýpok sú zápal pľúc a poškodenie centrálneho nervového systému. Najúčinnejším preventívnym opatrením proti osýpkam je očkovanie.


Očkovanie proti osýpkam patrí medzi povinné očkovania

Na Slovensku sa očkuje MMR vakcínou (Priorix alebo MMRvaxpro), ktorá obsahuje tri zložky: očkovaciu látku proti osýpkam (Morbilli), príušniciam (Mumps) a ružienke (Rubeola). MMR je živá vakcína, obsahuje oslabené vírusy, ktoré  nespôsobujú ochorenie. Očkovaciu látku proti osýpkam sme doteraz uhrádzali v súlade s platnou legislatívou v rámci povinného očkovania a podľa očkovacieho kalendára deťom vo veku 15 až 18 mesiacov a v 11. roku života, alebo v mimoriadnych situáciách na základe rozhodnutia RÚVZ, v ktorom bol uvedený menný zoznam osôb, resp. vekové rozmedzie osôb,  ktoré majú byť zaočkované.

Pokles potrebnej úrovne zaočkovanosti proti osýpkam nezaručí dostatočnú kolektívnu ochranu populácie 

V súvislosti s poklesom zaočkovanosti detí a zverejnenými výsledkami imunologického prieskumu, že veková skupina 24 až 49 ročných je proti tejto infekcii chránená nedostatočne, je možné predpokladať, že zaočkovanosť klesla pod odporúčanú úroveň a nezaručí tak dostatočnú kolektívnu ochranu populácie. Množstvo epidémií osýpok vo viacerých krajinách je dôkazom, že pôvodca tejto nákazy neustále cirkuluje v populácii. Je preto vhodné využiť možnosť dať sa zaočkovať.

Ako postupovať, ak máte záujem o očkovanie proti osýpkam?

V prípade, že nebolo zaočkované dieťa, je potrebné navštíviť pediatra, ktorý vystaví recept (erecept) na očkovaciu látku. Na zadnú stranu (pri erecepte v poznámke), odôvodní posun v očkovaní (zdravotný stav dieťaťa, nespolupráca rodičov a pod.). Ak majú o očkovanie záujem dospelí, je vhodné obrátiť sa na všeobecného lekára.

Dohodnite si s lekárom termín očkovania. Lekár vám predpíše lekársky predpis (erecept), na základe ktorého vám v lekárni vydajú očkovaciu látku. Union zdravotná poisťovňa uhradí lekárni vakcíny proti osýpkam v plnej výške, takže náš poistenec nič nedopláca. Lekárovi uhradíme výkon očkovania.

Union zdravotná poisťovňa, a.s. si vyhradzuje právo na zmeny poskytovaných výhod.

Postup pri očkovaní proti osýpkam

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia