Systém elektronickej výmeny údajov o sociálnom zabezpečení
Realizácia projektu Implementácie systému Elektronickej výmeny údajov o sociálnom zabezpečení (Electronic Exchange of Social Security Information)

Tento projekt je spolufinancovaný z rozpočtu Európskej únie v rámci programu Nástroja na prepojenie Európy (CEF) 2014-2020.

V rámci Nástroja na prepájanie Európy CEF Telecom vyhlásila Európska komisia na rok 2017 tri výzvy na podávanie projektov. Jednou z nich bola výzva Elektronická výmena údajov sociálneho zabezpečenia (EESSI) – Integrácia, kvalifikácia a nasadanie do prevádzky národných systémov sociálneho zabezpečenia s EESSI.

Indikatívny celkový rozpočet výzvy bol 17 mil. eur. Miera spolufinancovania Európskou komisiou je až do 75 % celkových oprávnených nákladov, maximálne 2 mil. eur pre členský štát, nezávisle od počtu účastníkov projektu.

Výzva bola vyhlásená dňa 17. februára 2018 a termín ukončenia výzvy bol 18. máj 2018. Celková dĺžka projektu je 24 mesiacov.

Hlavným cieľom tejto infraštruktúry digitálnych služieb je zlepšiť cezhraničnú komunikáciu medzi národnými inštitúciami sociálneho zabezpečenia zavedením elektronickej komunikačnej platformy pre efektívnu výmenu informácií. EESSI platforma zahŕňa cezhraničné procesy vo všetkých oblastiach sociálneho zabezpečenia.

Týmto bude možné pre občanov, ktorí využívajú mobilitu v Európe, posilniť ochranu práv sociálneho zabezpečenia, zaviesť účinnejší rozhodovací proces pri výpočte a vyplácaní dávok sociálneho zabezpečenia, umožniť bezpečné, účinné a overiteľné prenosy údajov týkajúcich sa občanov a tiež zhromažďovať presné štatistické údaje o výmene informácií v rámci koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia.

V rámci výzvy sú podporované nasledovné aktivity:


Po úspešnom predložení žiadosti o grantovú podporu boli Slovenskej republike zo strany Európskej komisie vyčlenené celkové finančné prostriedky na realizáciu projektu EESSI vo výške 1.999.799 eur. Prijímateľmi finančných prostriedkov vyčlenených v rámci grantu v Slovenskej republike sú:

V rámci realizácie projektu sa v Slovenskej republike vykonávajú nasledovné aktivity:

1. Vytvorenie prístupového bodu v Slovenskej republike

Prístupový bod na komunikáciu medzi príslušnými inštitúciami v Slovenskej republike a príslušnými inštitúciami členských štátov Európskej únie bude vytvorený v Sociálnej poisťovni. Elektronická výmena sa dotýka informácií o sociálnom a zdravotnom poistení osôb poistených v členských štátoch Európskej únie.

2. Vytvorenie komunikačnej platformy medzi prístupovým bodom v Slovenskej republike a inštitúciami v Slovenskej republike

Komunikačná platforma rieši vzájomnú elektronickú výmenu  údajov o sociálnom zabezpečení medzi príslušnými inštitúciami Európskej únie a príslušnými inštitúciami v Slovenskej republike:

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia